Iov E-mail

Titlul: În toate traducerile Bibliei cartea aceasta poart? numele personajului ei central: Iov. A fost acest Iov un personaj real? Da, profetul Ezechiel îl consider? drept o personalitate proeminent? demn? s? fie pus? al?turi de Noe ?i Daniel (Ezec. 14:14, 20), iar apostolul Iacov îl citeaz? în Noul Testament ca pe un exemplu de r?bdare în suferin?? (Iacov 5:11). Autorul: Se pare c? aceast? carte a fost scris? ini?ial în proz? de Elihu, unul dintre personajele c?r?ii ?i c? a fost tradus? în ebraic? ?i versificat? mai tîrziu de Moise.

 

Elihu prefer? s? r?mîn? anonim ca autor, tot a?a cum a preferat s? nu se prezinte prea mult pe sine nici în textul c?r?ii. Data: Iov a tr?it înainte de vremea lui Avraam. Lungimea vie?ii lui este caracteristic? acelei perioade. Numai dup? suferin?a sa, Iov a mai tr?it înc? 140 de ani! (Iov 42:16). În textul c?r?ii se aminte?te de o moned? numit? în evrreie?te: „Chesita". Despre aceast? moned? nu mai afl?m decît în textele care amintesc de via?a patriarhilor (Gen. 33:19). Via?a lui Iov ar trebui plasat? între capitolele 11 ?i 12 ale c?r?ii Geneza. ?ara „U?" în care a tr?it Iov poart? numele unuia dintre nepo?ii lui Noe (Gen. 22:20-21). Specificul scrierii: Cartea lui Iov nu este numai o carte de istorie. Ea este o poem? dramatic? care ni-l prezint? pe Iov în aspectul s?u filosofic. Tema c?r?ii este realitatea ?i sensul suferin?ei în via?a oamenilor lui Dumnezeu. Scena ac?iunii cuprinde cerul ?i p?mîntul  deopotriv?. Dumnezeu ?i Satan se înfrunt? în lumea nev?zut?, iar consecin?ele se fac resim?ite în lumea noastr? prin încerc?ri, binecuvînt?ri ?i suferin?e. Cartea lui Iov este o perl? a literaturii universale. Profunzimea ideilor ei transcend timpul ?i civiliza?iile, fiind la fel de actuale ast?zi ca ?i în vremea în care au fost a?ezate pe hîrtie. Con?inutul c?r?ii: Cartea ni-l prezint? pe Iov în cîteva ipostaze distincte: Iov - omul neprih?nit persecutat de Diavol din pricina neprih?nirii lui (Iov 1:1- 2:10), Iov - omul plin de sine care se ceart? neîncetat cu prietenii s?i ?i cu Dumnezeu (Iov 2:11-31:40), Iov - omul care se poc?ie?te în fa?a m?re?iei lui Dumnezeu (Iov 32: l - 42:6), Iov - omul pus în slujb? pentru recuperarea celorlal?i (Iov 42:7-9) ?i Iov - omul binecuvîntat din nou de Domnul (Iov 42:10- 17).
Cartea prezint? dou? motive pentru suferin?a lui Iov: pe de o parte, avem de a face cu suferin?a ca ?i consecin?? a înfrunt?rii nev?zute dintre Dumnezeu ?i Satan, iar pe de alt? parte, avem de a face cu suferin?a ca o disciplinare a mîndriei ?i a unei prea mari încrederi în sine. Dac? toat? ac?iunea s-ar fi încheiat odat? cu Iov 2:10, am fi r?mas cu p?rerea c? Iov a fost un om des?vîr?it: „În toate acestea, Iov n-a p?c?tuit de loc cu buzele lui". Ac?iunea c?r?ii continu? îns? ?i noi descoperim treptat c? Iov este un om remarcabil printre semeni, dar lipsit de perfec?iune cînd este confruntat cu standardul lui Dumnezeu. Cînd Dumnezeu intervine, dup? interminabilele înfrunt?ri dintre Iov ?i cei trei prieteni ai s?i, glasul S?u r?sun? din mijlocul furtunii plin de mînie acuzatoare: „Cine este cel ce îmi întunec? planurile, prin cuvînt?ri f?r? pricepere?" (Iov 38:2). Fa?? în fa?? cu Dumnezeu Creatorul, Iov se pleac? într-o poc?in?? sincer? ?i adînc?: „Da, am vorbit, f?r? s? în?eleg, de minuni, care sînt mai presus de mine ?i pe care nu le pricep". „Urechea mea auzise vorbindu-se despre Tine, dar acum ochiul meu Te-a   v?zut. De aceea mi-e scîrb? de mine ?i m? poc?iesc în ??rîn? ?i în cenu??" (Iov 42:1-6). În fa?a lui Dumnezeu, nimeni nu poate s? se laude: „C?ci to?i au p?c?tuit ?i sînt lipsi?i de slava lui Dumnezeu" (Romani 3:23). Chiar ?i cel mai bun dintre oameni merit? pedeapsa divin?. Chiar ?i cel mai str?lucit exemplar uman are nevoie de har ?i de iertare: „Dar ?tiu c? R?scump?r?torul meu este viu, ?i c? se va ridica la urm? pe p?mînt. Îl voi vedea ?i-mi va fi binevoitor" (Iov 19:25-27). Cartea Iov este unul dintre mesajele lui Dumnezeu adresate omenirii. Ea ne spune c? suferin?a este de multe ori un sol pe care ni-l trimite El pentru a ne ajuta s? ne vedem corect pe noi în?ine ?i s? ne d?m seama c? sîntem neputincio?i ?i avem nevoie de mîntuire: „Dumnezeu vorbe?te îns?, cînd într-un fel, cînd întraltul, dar omul nu ia seama. ?i prin durere este mustrat omul în culcu?ul lui, cînd o lupt? necurmat? îi fr?mînt? oasele" (Iov 33:13-19), „Dar Dumnezeu scap? pe cel nenorocit prin nenorocirea lui, ?i prin suferin?? îl în?tiin?eaz?" (Iov 35:15). Cît? vreme caut? s? se dovedeasc? nevinovat înaintea lui Dumnezeu, Iov se umple de vinov??ie: „Este vreun om ca Iov, care s? bea batjocura ca apa" (Iov
34:7). Cît timp se laud? în fa?a lui Dumnezeu, Iov este vinovat de p?catul mîndriei, iar pentru cei mîndrii cerul se închide: „S? tot strige ei atunci, c?ci Dumnezeu nu r?spunde, din pricina mîndriei celor r?i. Degeaba strig?, c?ci Dumnezeu n-ascult?, Cel Atotputernic nu ia aminte" (Iov 35:12-13).
SCHI?A C?R?II
I. PROOLOG l - 2
a. Iov - neprih?nit în bel?ug, 1:1-5
b. Satan - r?ut?cios ?i pornit pe r?u, 1:6-19
c. Iov - neprih?nit în nenorocire, 1:20-22
d. Satan - perseverent în r?utate, 2:1 -8
e. Iov - neprih?nit pîn? la cap?t, 2:9-13
II. DIALOG 3 - 42
a. Plîngerea lui Iov, 3
b. Prima triad? de dialoguri, 4-14
c. A doua triad? de dialoguri, 15 - 21
d. A treia triad? de dialoguri, 22-31
e. Elihu intervine, 32 - 37
f. Dumnezeu intervine, 38-41
III. EPILOG 42:7-17
a. Iov - l?udat de Dumnezeu, 42:7
b. Cei trei prieteni condamna?i de Domnul, 42:8
c. Iov - suferin?a lui înceteaz?, 42:10
d. Iov - r?spl?tit cu binecuvîntare, 42:11-17

 
Referate : Astronomie
Pamantul

terra

Pamântul (sau Terra, uneori numita Planeta Albastra) este a treia planeta ca distanta fata de Soare în sistemul nostru solar si a cincea ca dimensiuni. Face parte dintre planetele interioare ale sistemului solar (planetele aflate în interiorul centurii de asteroizi a Sistemului Solar).

Read more...
Referate : Capitalele Europei
Budapesta

Continuând nemijlocit municipiul roman Aquincum - re?edin?? a provinciei Pannonia Inferior - ora?ul-capital? a Ungariei, actuala Budapesta, are, în prezent, circa 1,7 milioane de locuitori, respectiv, aproape o cincime din totalul popula?iei ??rii. Întins? pe ambele maluri ale Dun?rii, Budapesta este organizat? în 22 de sectoare, are statut egal celorlalte 19 comitate/jude?e ale Ungariei ?i, ca semn al unui viitor mai generos al rela?iilor cu România vecin?, este înfr??it? cu Bucure?tiul.

Read more...
Referate : Marile Fluvii
Gange, fluviul sacru al hindu?ilor

Cu o lungime total? de 2.511 kilometri, fluviul Gange – definitoriu, al?turi de Indus, pentru subcontinentul indian al Asiei – formeaz?, între Himalaya ?i Oceanul Indian, un bazin hidrografic, desemnat de geografi drept Câmpia Gangetic?, în care, cu mai bine de ?apte milenii în urm?, a înflorit una din cele mai mari ?i mai originale civiliza?ii p?mântene, a c?rei cultur? se p?streaz? ?i ast?zi în tradi?iile popoarelor din regiune.

Read more...
Referate : Psihologie
Atentia

Omul tr?ie?te ?i î?i de?f??oar? activitatea într-un mediu natural ?i social hipercomplex, deosebit de bogat în informa?ii care, prin intermediul anaizatorilor, se transmit creierului uman ?i se cifreaza la circa 100000 bi?i/sec. Din aceast? avalan?? de informa?ii se prelucreaz? la nivelul codurilor psihice, în mod con?tient, doar 25-100 bi?i/sec.

Read more...
Referate : Religie
Turnul Babel

Pentru un timp, urmasi lui Noe au continuat sã locuiascã prin muntii unde s-a oprit corabia. Pe mãsurã însã ce numãrul lor a crescut, apostazia a dus mai degrabã la despãrtire. Aceia care au dorit sã uite pe Creatorul lor si sã lepede restrângerea adusã de Legea Sa simteau o continuã plictisealã si supãrare datoritã învãtãturii si exemplului semenilor lor temãtori de Dumnezeu si, dupã un timp, au hotãrât sã se separe de cei care se închinau lui Dumnezeu.

Read more...
  • youtube
  • facebook
  • twitter
  • yahoo
  • vimeo
  • trilulilu

Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa office@funchild.ro
Website optimizat pentru Internet Explorer 6, Internet Explorer 7 si Mozilla Firefox.Ne puteti gasi cu usurinta si prin intermediul sistemelor sociale. Nu ezitati sa ne trimiteti email, raspundem tuturor emailurilor cu subiect serios.Consultati si pagina de Profil Demografic in cazul in care doriti sa ajutati proiectul cu o Sponsorizare. --- > Sitemap
© 2009-2010 FunChild.ro - Toate drepturile rezervate. Vezi Termeni si Conditii
Continutul acestui site nu poate fi copiat fara acordul scris al webmasterului.
Design si dezvoltare de Oprina Constantin - SEO & SEM
Contact Webmaster. Ajutor folosire site.