Legea Educatiei Nationale 2011 E-mail

A aparut in Monitorul Oficial nr.18 din 10 ianuarie 2011 Legea Educatiei Nationale.

LEGE nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educa?iei na?ionale

- cuprinde modific?rile ?i complet?rile ulterioare, aduse pân? la 01ianuarie 2014 -

 
 
Parlamentul României adopt? prezenta lege.

TITLUL I: Dispozi?ii generale
Art. 1
Prezenta lege asigur? cadrul pentru exercitarea sub autoritatea statului român a dreptului fundamental la înv???tur? pe tot parcursul vie?ii. Legea reglementeaz? structura, func?iile, organizarea ?i func?ionarea sistemului na?ional de înv???mânt de stat, particular ?i confesional.
Art. 2
(1)Legea are ca viziune promovarea unui înv???mânt orientat pe valori, creativitate, capacit??i cognitive, capacit??i volitive ?i capacit??i ac?ionale, cuno?tin?e fundamentale ?i cuno?tin?e, competen?e ?i abilit??i de utilitate direct?, în profesie ?i în societate.
(2)Misiunea asumat? de lege este de formare, prin educa?ie, a infrastructurii mentale a societ??ii române?ti, în acord cu noile cerin?e, derivate din statutul României de ?ar? membr? a Uniunii Europene ?i din func?ionarea în contextul globaliz?rii, ?i de generare sustenabil? a unei resurse umane na?ionale înalt competitive, capabil? s? func?ioneze eficient în societatea actual? ?i viitoare.
(3)Idealul educa?ional al ?colii române?ti const? în dezvoltarea liber?, integral? ?i armonioas? a individualit??ii umane, în formarea personalit??ii autonome ?i în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea ?i dezvoltarea personal?, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cet??eneasc? activ? în societate, pentru incluziune social? ?i pentru angajare pe pia?a muncii.
(4)Statul asigur? cet??enilor României drepturi egale de acces la toate nivelurile ?i formele de înv???mânt preuniversitar ?i superior, precum ?i la înv??area pe tot parcursul vie?ii, f?r? nicio form? de discriminare.
(5)Acelea?i drepturi se asigur? ?i cet??enilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene, ai statelor apar?inând Spa?iului Economic European ?i ai Confedera?iei Elve?iene.
(6)Drepturile prev?zute la alin. (4) sunt recunoscute în mod egal minorilor care solicit? sau au dobândit o form? de protec?ie în România, minorilor str?ini ?i minorilor apatrizi a c?ror ?edere pe teritoriul României este oficial recunoscut? conform legii.
(7)În România înv???mântul constituie prioritate na?ional?.
Art. 3
Principiile care guverneaz? înv???mântul preuniversitar ?i superior, precum ?i înv??area pe tot parcursul vie?ii din România sunt:
a)principiul echit??ii - în baza c?ruia accesul la înv??are se realizeaz? f?r? discriminare;
b)principiul calit??ii - în baza c?ruia activit??ile de înv???mânt se raporteaz? la standarde de referin?? ?i la bune practici na?ionale ?i interna?ionale;
c)principiul relevan?ei - în baza c?ruia educa?ia r?spunde nevoilor de dezvoltare personal? ?i social-economice;
d)principiul eficien?ei - în baza c?ruia se urm?re?te ob?inerea de rezultate educa?ionale maxime, prin gestionarea resurselor existente;
e)principiul descentraliz?rii - în baza c?ruia deciziile principale se iau de c?tre actorii implica?i direct în proces;
f)principiul r?spunderii publice - în baza c?ruia unit??ile ?i institu?iile de înv???mânt r?spund public de performan?ele lor;
g)principiul garant?rii identit??ii culturale a tuturor cet??enilor români ?i dialogului intercultural;
h)principiul asum?rii, promov?rii ?i p?str?rii identit??ii na?ionale ?i a valorilor culturale ale poporului român;
i)principiul recunoa?terii ?i garant?rii drepturilor persoanelor apar?inând minorit??ilor na?ionale, dreptul la p?strarea, la dezvoltarea ?i la exprimarea identit??ii lor etnice, culturale, lingvistice ?i religioase;
j)principiul asigur?rii egalit??ii de ?anse;
k)principiul autonomiei universitare;
l)principiul libert??ii academice;
m)principiul transparen?ei - concretizat în asigurarea vizibilit??ii totale a deciziei ?i a rezultatelor, prin comunicarea periodic? ?i adecvat? a acestora;
n)principiul libert??ii de gândire ?i al independen?ei fa?? de ideologii, dogme religioase ?i doctrine politice;
o)principiul incluziunii sociale;
p)principiul centr?rii educa?iei pe beneficiarii acesteia;
q)principiul particip?rii ?i responsabilit??ii p?rin?ilor;
r)principiul promov?rii educa?iei pentru s?n?tate, inclusiv prin educa?ia fizic? ?i prin practicarea activit??ilor sportive;
s)principiul organiz?rii înv???mântului confesional potrivit cerin?elor specifice fiec?rui cult recunoscut;
t)principiul fundament?rii deciziilor pe dialog ?i consultare;
u)principiul respect?rii dreptului la opinie al elevului/studentului ca beneficiar direct al sistemului de înv???mânt.
Art. 4
Educa?ia ?i formarea profesional? a copiilor, a tinerilor ?i a adul?ilor au ca finalitate principal? formarea competen?elor, în?elese ca ansamblu multifunc?ional ?i transferabil de cuno?tin?e, deprinderi/abilit??i ?i aptitudini, necesare pentru:
a)împlinirea ?i dezvoltarea personal?, prin realizarea propriilor obiective în via??, conform intereselor ?i aspira?iilor fiec?ruia ?i dorin?ei de a înv??a pe tot parcursul vie?ii;
b)integrarea social? ?i participarea cet??eneasc? activ? în societate;
c)ocuparea unui loc de munc? ?i participarea la func?ionarea ?i dezvoltarea unei economii durabile;
d)formarea unei concep?ii de via??, bazate pe valorile umaniste ?i ?tiin?ifice, pe cultura na?ional? ?i universal? ?i pe stimularea dialogului intercultural;
e)educarea în spiritul demnit??ii, toleran?ei ?i respect?rii drepturilor ?i libert??ilor fundamentale ale omului;
f)cultivarea sensibilit??ii fa?? de problematica uman?, fa?? de valorile moral-civice ?i a respectului pentru natur? ?i mediul înconjur?tor natural, social ?i cultural.
Art. 5
(1)În domeniul educa?iei ?i al form?rii profesionale prin sistemul na?ional de înv???mânt, dispozi?iile prezentei legi prevaleaz? asupra oric?ror prevederi din alte acte normative. În caz de conflict între acestea se aplic? dispozi?iile prezentei legi.
(2)Orice modificare sau completare a prezentei legi intr? în vigoare începând cu prima zi a anului ?colar, respectiv universitar urm?tor celui în care a fost adoptat? prin lege.
(3)Prin excep?ie de la prevederile alin. (2), dispozi?iile prezentei legi care vizeaz? evalu?rile na?ionale de la finalul înv???mântului gimnazial sau liceal se aplic? începând cu promo?ia aflat? în primul an al înv???mântului gimnazial, respectiv liceal, la data intr?rii în vigoare a modific?rii sau a complet?rii.
Art. 6
(1)În România sunt valabile numai diplomele recunoscute de statul român, conform legisla?iei în vigoare.
(2)Regimul actelor de studii emise de unit??ile ?i de institu?iile de înv???mânt se stabile?te prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului.
(la data 31-Oct-2011 Art. 6, alin. (2) din titlul I a se vedea referinte de aplicare din Regulament din 2011 )
a se vedea Actul din Regulament din 2011, M.Of. 767 din 31-oct-2011 privind regimul actelor de studii ?i al documentelor ?colare gestionate de unit??ile de înv???mânt preuniversitar
(la data 31-Oct-2011 Art. 6, alin. (2) din titlul I a se vedea referinte de aplicare din Actul din Regulament din 2011 )
(3)Con?inutul ?i formatul actelor de studii sunt stabilite prin hot?râre a Guvernului, ini?iat? de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului.
(la data 22-Oct-2013 Art. 6, alin. (3) din titlul I a se vedea referinte de aplicare din Actul din Hotarirea 749/2013 )
Art. 7
(1)În unit??ile, în institu?iile de înv???mânt ?i în toate spa?iile destinate educa?iei ?i form?rii profesionale sunt interzise activit??ile care încalc? normele de moralitate ?i orice activit??i care pot pune în pericol s?n?tatea ?i integritatea fizic? sau psihic? a copiilor ?i a tinerilor, respectiv a personalului didactic, didactic auxiliar ?i nedidactic, precum ?i activit??ile de natur? politic? ?i prozelitismul religios.
(2)Privatizarea unit??ilor ?i a institu?iilor de înv???mânt de stat este interzis?.
Art. 8
Pentru finan?area educa?iei na?ionale se aloc? anual din bugetul de stat ?i din bugetele autorit??ilor publice locale minimum 6% din produsul intern brut al anului respectiv. Suplimentar, unit??ile ?i institu?iile de înv???mânt pot ob?ine ?i utiliza autonom venituri proprii. Pentru activitatea de cercetare ?tiin?ific? se aloc? anual, de la bugetul de stat, minimum 1% din produsul intern brut al anului respectiv.
Art. 9
(1)Principiile finan??rii înv???mântului preuniversitar sunt urm?toarele:
a)transparen?a fundament?rii ?i aloc?rii fondurilor;
b)echitatea distribuirii fondurilor destinate unui înv???mânt de calitate;
c)adecvarea volumului de resurse în func?ie de obiectivele urm?rite;
d)predictibilitatea, prin utilizarea unor mecanisme financiare coerente ?i stabile;
e)eficien?a utiliz?rii resurselor.
(2)Statul asigur? finan?area de baz? pentru to?i pre?colarii ?i pentru to?i elevii din înv???mântul general obligatoriu de stat, particular ?i confesional acreditat. De asemenea, statul asigur? finan?area de baz? pentru înv???mântul profesional ?i liceal acreditat, de stat, particular ?i confesional, precum ?i pentru cel postliceal de stat. Finan?area se face în baza ?i în limitele costului standard per elev sau per pre?colar, dup? metodologia elaborat? de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului.
*) Prevederile art. 9 alin. (2) se prorog? pân? la data de 31 decembrie 2013.
(la data 19-Dec-2012 Art. 9, alin. (2) din titlul I a se vedea referinte de aplicare din Art. II din capitolul I din Ordonanta urgenta 92/2012 )
*) Prevederile art. 9 alin. (2) se prorog? pân? la data de 31 decembrie 2014.
(la data 15-Nov-2013 Art. 9, alin. (2) din titlul I a se vedea referinte de aplicare din Art. 24, alin. (1) din capitolul II din Ordonanta urgenta 103/2013 )
(3)Înv???mântul de stat este gratuit. Pentru unele activit??i, niveluri, cicluri ?i programe de studii se pot percepe taxe, în condi?iile stabilite de prezenta lege.
(4)Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, prin organismul specializat, stabile?te anual costul standard per pre?colar/elev, cost care st? la baza finan??rii de baz?. De suma aferent? beneficiaz? to?i pre?colarii ?i elevii din înv???mântul preuniversitar de stat, precum ?i pre?colarii ?i elevii din înv???mântul general obligatoriu, profesional ?i liceal, particular ?i confesional, care studiaz? în unit??i de înv???mânt acreditate ?i evaluate periodic, conform legisla?iei în vigoare.
(5)Finan?area de baz? a înv???mântului preuniversitar se face dup? principiul "resursa financiar? urmeaz? elevul", în baza c?ruia aloca?ia bugetar? aferent? unui elev sau unui pre?colar se transfer? la unitatea de înv???mânt la care acesta înva??, cu respectarea prevederilor alin. (2)-(4).
(6)Înv???mântul poate s? fie finan?at ?i direct de c?tre operatori economici, precum ?i de alte persoane fizice sau juridice, în condi?iile legii.
(7)Înv???mântul poate fi sus?inut prin burse, credite de studii, taxe, dona?ii, sponsoriz?ri, surse proprii ?i alte surse legale.
Art. 10
(1)În România, înv???mântul este serviciu de interes public ?i se desf??oar?, în condi?iile prezentei legi, în limba român?, precum ?i în limbile minorit??ilor na?ionale ?i în limbi de circula?ie interna?ional?.
(2)În fiecare localitate se organizeaz? ?i func?ioneaz? unit??i de înv???mânt sau forma?iuni de studiu cu limba de predare român? ?i/sau, dup? caz, cu predarea în limbile minorit??ilor na?ionale ori se asigur? ?colarizarea fiec?rui elev în limba sa matern? în cea mai apropiat? localitate în care este posibil.
(3)Înv??area în ?coal? a limbii române, ca limb? oficial? de stat, este obligatorie pentru to?i cet??enii români. Planurile de înv???mânt trebuie s? cuprind? num?rul de ore necesar ?i suficient înv???rii limbii române. Autorit??ile administra?iei publice asigur? condi?iile materiale ?i resursele umane care s? permit? însu?irea limbii române.
(4)În sistemul na?ional de înv???mânt, documentele ?colare ?i universitare oficiale, nominalizate prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului, se întocmesc numai în limba român?. Celelalte înscrisuri ?colare ?i universitare pot fi redactate în limba de predare.
(la data 20-Dec-2011 Art. 10, alin. (4) din titlul I a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 6551/2011 )
(5)Unit??ile ?i institu?iile de înv???mânt pot efectua ?i emite, la cerere, contra cost, traduceri oficiale ale documentelor ?i ale altor înscrisuri ?colare ?i universitare proprii, cu respectarea prevederilor legale.
Art. 11
(1)Guvernul sprijin? înv???mântul în limba român? în ??rile în care tr?iesc români, cu respectarea legisla?iei statului respectiv.
(2)Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, prin Institutul Limbii Române, poate organiza unit??i de înv???mânt cu predare în limba român? pe lâng? oficiile diplomatice ?i institu?iile culturale ale României în str?in?tate, poate sus?ine lectorate în universit??i din str?in?tate, precum ?i cursuri de limb?, cultur? ?i civiliza?ie româneasc?.
Art. 12
(1)Statul sus?ine antepre?colarii, pre?colarii, elevii ?i studen?ii cu probleme ?i nevoi sociale, precum ?i pe aceia cu cerin?e educa?ionale speciale.
(2)Statul acord? burse sociale de studii elevilor ?i studen?ilor proveni?i din familii defavorizate, precum ?i celor institu?ionaliza?i, în condi?iile legii.
(3)Statul acord? premii, burse, locuri în tabere ?i alte asemenea stimulente elevilor ?i studen?ilor cu performan?e ?colare ?i universitare, precum ?i cu rezultate remarcabile în educa?ia ?i formarea lor profesional? sau în activit??i culturale ?i sportive.
(4)Elevii ?i studen?ii care beneficiaz? de burse sociale de studii pot primi ?i burse pentru performan?e ?colare ?i universitare.
(5)Statul ?i al?i factori interesa?i sus?in financiar activit??ile de performan??, de nivel na?ional ?i interna?ional, ale elevilor ?i studen?ilor.
(6)Statul garanteaz? dreptul la educa?ie al tuturor persoanelor cu cerin?e educa?ionale speciale. Înv???mântul special ?i special integrat sunt parte component? a sistemului na?ionalele înv???mânt preuniversitar.
(7)Înv???mântul special ?i special integrat reprezint? o form? de instruire ?colar? diferen?iat?, adaptat?, precum ?i o form? de asisten?? educa?ional?, social? ?i medical? complex?, destinat? persoanelor cu cerin?e educa?ionale speciale.
(8)Elevii care în localitatea de domiciliu nu au posibilitatea de a înv??a într-o unitate de înv???mânt vor fi sprijini?i prin decontarea cheltuielilor de transport la cea mai apropiat? unitate de înv???mânt sau vor primi cazare ?i mas? gratuite în internatele ?colare, cu excep?ia celor înscri?i în înv???mântul postliceal.
Art. 13
(1)Înv??area pe tot parcursul vie?ii este un drept garantat de lege.
(2)Înv??area pe tot parcursul vie?ii include totalitatea activit??ilor de înv??are realizate de fiecare persoan?, începând cu educa?ia timpurie, în scopul dobândirii de cuno?tin?e, form?rii de deprinderi/abilit??i ?i dezvolt?rii de aptitudini semnificative din perspectiv? personal?, civic?, social? ?i/sau ocupa?ional?.
Art. 14
(1)Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului proiecteaz?, fundamenteaz? ?i aplic? strategiile na?ionale în domeniul educa?iei, cu consultarea asocia?iilor reprezentative ale profesorilor, structurilor asociative reprezentative ale p?rin?ilor, Consiliului Na?ional al Rectorilor, structurilor asociative ale universit??ilor ?i ?colilor de stat, particulare ?i confesionale, Consiliului Minorit??ilor Na?ionale, sindicatelor reprezentative din înv???mânt, asocia?iilor reprezentative ale elevilor, asocia?iilor reprezentative ale studen?ilor, autorit??ilor administra?iei publice, mediului de afaceri ?i organiza?iilor neguvernamentale finan?atoare care sus?in programe educative/federa?ii ale furnizorilor de servicii sociale.
(2)Statul încurajeaz? dezvoltarea parteneriatului public-privat.
Art. 15
(1)Cultele recunoscute oficial de stat pot solicita Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului organizarea unui înv???mânt teologic specific în cadrul înv???mântului de stat în universit??ile de stat existente, ca facult??i cu dubl? subordonare, destinat preg?tirii personalului de cult ?i activit??ii social-misionare a cultelor, numai pentru absolven?ii înv???mântului liceal, propor?ional cu ponderea numeric? a fiec?rui cult în configura?ia religioas? a ??rii, potrivit recens?mântului oficial. Înfiin?area, organizarea ?i func?ionarea acestui înv???mânt se realizeaz? potrivit legii.
(2)Cultele recunoscute de stat au dreptul de a organiza înv???mânt confesional prin înfiin?area ?i administrarea propriilor unit??i ?i institu?ii de înv???mânt particular, conform prevederilor prezentei legi.
TITLUL II: Înv???mântul preuniversitar
CAPITOLUL I: Dispozi?ii generale
Art. 16
(1)Înv???mântul general obligatoriu este de 10 clase ?i cuprinde înv???mântul primar ?i cel gimnazial, înv???mântul liceal devine obligatoriu pân? cel mai târziu în anul 2020.
(1)Înv???mântul general obligatoriu este de 11 clase ?i cuprinde înv???mântul primar, înv???mântul gimnazial ?i primii 2 ani ai înv???mântului secundar superior, înv???mântul liceal devine obligatoriu pân? cel mai târziu în anul 2020.
(la data 30-Dec-2013 Art. 16, alin. (1) din titlul II, capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 117/2013 )
(2)Obliga?ia de a frecventa înv???mântul de 10 clase, la forma cu frecven??, înceteaz? la vârsta de 18 ani.
(2)Obliga?ia de a frecventa înv???mântul obligatoriu de 11 clase, la forma cu frecven??, înceteaz? la vârsta de 18 ani.
(la data 30-Dec-2013 Art. 16, alin. (2) din titlul II, capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 117/2013 )
(3)În scopul realiz?rii finalit??ilor educa?iei ?i a form?rii profesionale prin sistemul na?ional de înv???mânt, înv???mântul liceal de stat este generalizat ?i gratuit.
Art. 17
Pe durata ?colariz?rii în înv???mântul preuniversitar, cu excep?ia înv???mântului postliceal, copiii beneficiaz? de aloca?ia de stat pentru copii, în condi?iile legii.
Art. 18
(1)Planurile-cadru ale înv???mântului primar, gimnazial, liceal ?i profesional includ religia ca disciplin? ?colar?, parte a trunchiului comun. Elevilor apar?inând cultelor recunoscute de stat, indiferent de num?rul lor, li se asigur? dreptul constitu?ional de a participa la ora de religie, conform confesiunii proprii.
(2)La solicitarea scris? a elevului major, respectiv a p?rin?ilor sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor, elevul poate s? nu frecventeze orele de religie. În acest caz, situa?ia ?colar? se încheie f?r? disciplina Religie. În mod similar se procedeaz? ?i pentru elevul c?ruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condi?iile pentru frecventarea orelor la aceast? disciplin?.
(3)Disciplina Religie poate fi predat? numai de personalul didactic calificat conform prevederilor prezentei legi ?i abilitat în baza protocoalelor încheiate între Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului ?i cultele religioase recunoscute oficial de stat.
Art. 19
(1)În sistemul na?ional de înv???mânt, unit??ile de înv???mânt de stat au personalitate juridic? dac? se organizeaz? ?i func?ioneaz?, dup? caz, astfel:
a)cu minimum 300 de elevi;
b)cu minimum 300 de elevi, pre?colari ?i antepre?colari;
c)cu minimum 150 de pre?colari ?i antepre?colari;
d)cu minimum 100 de elevi ?i/sau pre?colari, în cazul unit??ilor de înv???mânt special.
(2)Prin excep?ie de la prevederile alin. (1), în unit??ile administrativ-teritoriale în care num?rul total al elevilor, pre?colarilor ?i antepre?colarilor nu se încadreaz? în prevederile alin. (1), se organizeaz? o singur? unitate de înv???mânt cu personalitate juridic?.
(3)Prin excep?ie de la prevederile alin. (1), în func?ie de necesit??ile locale, se organizeaz?, la cererea p?rin?ilor sau tutorilor legali ?i în condi?iile legii, grupe, clase sau unit??i de înv???mânt preuniversitar cu personalitate juridic?, cu predare în limba român?.
(4)Pentru asigurarea accesului egal la educa?ie ?i formare profesional?, autorit??ile administra?iei publice locale, în baza avizului conform al inspectoratelor ?colare, aprob? organizarea, func?ionarea ?i, dup? caz, dizolvarea unor structuri de înv???mânt, f?r? personalitate juridic? - ca p?r?i ale unei unit??i de înv???mânt cu personalitate juridic? - ?i subordonate aceluia?i ordonator principal de credite, în condi?iile legii.
(5)În cazul unit??ilor de înv???mânt confesional preuniversitar de stat existente la data intr?rii în vigoare a prezentei legi, cultele respective ?i Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului au obliga?ia ca, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi s? elaboreze o metodologie de func?ionare aprobat? prin hot?râre a Guvernului, care stabile?te rela?ia juridic?, patrimonial?, financiar? ?i administrativ?.
Art. 20
(1)Autorit??ile administra?iei publice locale asigur?, în condi?iile legii, buna desf??urare a înv???mântului preuniversitar în localit??ile în care acestea î?i exercit? autoritatea.
(2)Neîndeplinirea de c?tre autorit??ile administra?iei publice locale a obliga?iilor ce le revin în organizarea ?i func?ionarea înv???mântului preuniversitar se sanc?ioneaz? conform legii.
Art. 21
(1)Sistemul de înv???mânt preuniversitar are caracter deschis. În înv???mântul preuniversitar, trecerea elevilor de la o unitate ?colar? la alta, de la o clas? la alta, de la un profil la altul ?i de la o filier? la alta este posibil? în condi?iile stabilite prin metodologia elaborat? de c?tre Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului.
(2)Elevii din înv???mântul preuniversitar de stat ?i particular se pot transfera la alte unit??i de înv???mânt de stat sau particular, cu acordul unit??ii primitoare.
(3)Statul garanteaz? dreptul la educa?ie diferen?iat?, pe baza pluralismului educa?ional, în acord cu particularit??ile de vârst? ?i individuale.
(4)Elevii cu performan?e ?colare excep?ionale pot promova 2 ani de studii într-un an ?colar la decizia unit??ii de înv???mânt, pe baza unei metodologii na?ionale aprobate prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului.
(la data 19-Oct-2011 Art. 21, alin. (4) din titlul II, capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Metodologie din 2011 )
CAPITOLUL II: Structura sistemului na?ional de înv???mânt preuniversitar
SEC?IUNEA 1: Dispozi?ii generale
Art. 22
(1)Sistemul na?ional de înv???mânt preuniversitar este constituit din ansamblul unit??ilor de înv???mânt de stat, particulare ?i confesionale autorizate/acreditate.
(2)Înv???mântul preuniversitar este organizat pe niveluri, forme de înv???mânt ?i, dup? caz, filiere ?i profiluri ?i asigur? condi?iile necesare pentru dobândirea competen?elor-cheie ?i pentru profesionalizarea progresiv?.
Art. 23
(1)Sistemul na?ional de înv???mânt preuniversitar cuprinde urm?toarele niveluri:
a)educa?ia timpurie (0-6 ani), format? din nivelul antepre?colar (0-3 ani) ?i înv???mântul pre?colar (3-6 ani), care cuprinde grupa mic?, grupa mijlocie ?i grupa mare;
b)înv???mântul primar, care cuprinde clasa preg?titoare ?i clasele I-IV;
c)înv???mântul secundar, care cuprinde:
(i)înv???mântul secundar inferior sau gimnazial, care cuprinde clasele V-IX;
(ii)înv???mântul secundar superior sau liceal, care cuprinde clasele de liceu X-XII/XIII, cu urm?toarele filiere: teoretic?, voca?ional? ?i tehnologic?;
d)înv???mântul profesional, cu durat? între 6 luni ?i 2 ani;
e)înv???mântul ter?iar nonuniversitar, care cuprinde înv???mântul postliceal.
(2)Înv???mântul liceal, voca?ional ?i tehnologic, înv???mântul profesional ?i înv???mântul postliceal se organizeaz? pentru specializ?ri ?i calific?ri stabilite de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, în conformitate cu Registrul na?ional al calific?rilor.
(1)Sistemul na?ional de înv???mânt preuniversitar cuprinde urm?toarele niveluri:
a)educa?ia timpurie (0-6 ani), format? din nivelul antepre?colar (0-3 ani) ?i înv???mântul pre?colar (3-6 ani), care cuprinde grupa mic?, grupa mijlocie ?i grupa mare;
b)înv???mântul primar, care cuprinde clasa preg?titoare ?i clasele I-IV;
c)înv???mântul secundar, care cuprinde:
(i)înv???mântul secundar inferior sau gimnazial, care cuprinde clasele V-VIII;
(ii)înv???mântul secundar superior care poate fi:
- înv???mânt liceal, care cuprinde clasele de liceu IX-XII/XIII, cu urm?toarele filiere: teoretic?, voca?ional? ?i tehnologic?;
- înv???mânt profesional cu durata de 3 ani;
d)înv???mântul ter?iar nonuniversitar, care cuprinde înv???mântul postliceal.
(2)Înv???mântul liceal este organizat în dou? cicluri care se succed?: ciclul inferior al liceului, format din clasele a IX-a - a X-a, ?i ciclul superior al liceului, format din clasele a XI-a - a XII-a/a XIII-a.
(3)Înv???mântul liceal, voca?ional ?i tehnologic, înv???mântul profesional ?i înv???mântul postliceal se organizeaz? pentru specializ?ri ?i calific?ri stabilite de Ministerul Educa?iei Na?ionale, în conformitate cu Registrul na?ional al calific?rilor.
(la data 30-Dec-2013 Art. 23 din titlul II, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 117/2013 )
Art. 24
(1)Înv???mântul general obligatoriu este format din înv???mântul primar ?i înv???mântul secundar inferior.
(1)Înv???mântul general obligatoriu este format din înv???mântul primar, înv???mântul secundar inferior ?i primii 2 ani ai înv???mântului secundar superior.
(la data 30-Dec-2013 Art. 24, alin. (1) din titlul II, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 117/2013 )
(2)Înv???mântul tehnic cuprinde clasele a XII-a ?i a XIII-a din înv???mântul liceal, filiera tehnologic?.
(3)Înv???mântul profesional ?i tehnic este format din: înv???mânt profesional, înv???mânt tehnic ?i înv???mânt postliceal.
Art. 25
(1)Formele de organizare a înv???mântului preuniversitar sunt: înv???mânt cu frecven?? ?i înv???mânt cu frecven?? redus?.
(2)Înv???mântul obligatoriu este înv???mânt cu frecven??. În mod excep?ional, pentru persoanele care au dep??it cu mai mult de 3 ani vârsta clasei, înv???mântul obligatoriu se poate organiza ?i în forma de înv???mânt cu frecven?? redus?, în conformitate cu prevederile unei metodologii elaborate de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului.
(la data 11-Oct-2011 Art. 25, alin. (2) din titlul II, capitolul II, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Metodologie din 2011 )
(3)Pentru copiii cu cerin?e educa?ionale speciale sau nedeplasabili din motive medicale, se poate organiza înv???mânt la domiciliu sau pe lâng? unit??ile de asisten?? medical?.
Art. 26
Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului poate stabili, prin hot?râre a Guvernului, func?ionarea în sistemul de înv???mânt preuniversitar a unor unit??i-pilot, experimentale ?i de aplica?ie.
SEC?IUNEA 2: Educa?ia antepre?colar?
Art. 27
(1)Educa?ia antepre?colar? se organizeaz? în cre?e ?i, dup? caz, în gr?dini?e ?i în centre de zi.
(2)Organizarea unit??ilor de educa?ie timpurie antepre?colar?, con?inutul educativ, standardele de calitate ?i metodologia de organizare ale acesteia se stabilesc prin hot?râre a Guvernului, ini?iat? de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, în termen de maximum 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
(la data 07-Jan-2013 Art. 27, alin. (2) din titlul II, capitolul II, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Metodologie din 2012 )
(3)Asigurarea personalului didactic necesar desf??ur?rii educa?iei antepre?colare se face de c?tre autorit??ile administra?iei publice locale, împreun? cu inspectoratele ?colare, cu respectarea standardelor de calitate ?i a legisla?iei în vigoare.
(4)Tipurile ?i modalit??ile de finan?are a serviciilor de educa?ie timpurie antepre?colar? se reglementeaz? prin hot?râre a Guvernului, în termen de maximum 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Finan?area din resurse publice se poate acorda numai furnizorilor de servicii de educa?ie timpurie acredita?i, de stat sau priva?i.
(5)Acreditarea furnizorilor de educa?ie timpurie antepre?colar? se realizeaz? în conformitate cu prevederile metodologiei elaborate de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului ?i Ministerul S?n?t??ii.
(6)Statul sprijin? educa?ia timpurie, ca parte component? a înv???rii pe tot parcursul vie?ii, prin acordarea unor cupoane sociale. Acestea vor fi acordate în scop educa?ional, conform legisla?iei în domeniul asisten?ei sociale, în func?ie de veniturile familiei, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei ?i Protec?iei Sociale.
*) Pân? la data de 31 decembrie 2012 nu se acord? cupoanele sociale prev?zute la art. 27 alin. (6).
(la data 17-Dec-2011 Art. 27, alin. (6) din titlul II, capitolul II, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Actul din Legea 283/2011 )
*) Prevederile art. 27 alin. (6) se prorog? pân? la data de 31 decembrie 2013.
(la data 19-Dec-2012 Art. 27, alin. (6) din titlul II, capitolul II, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Art. II din capitolul I din Ordonanta urgenta 92/2012 )
*) Pân? la data de 31 decembrie 2014 nu se acord? cupoanele sociale prev?zute la art. 27 alin. (6).
(la data 15-Nov-2013 Art. 27, alin. (6) din titlul II, capitolul II, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Art. 24, alin. (2) din capitolul II din Ordonanta urgenta 103/2013 )
(7)Modalitatea de acordare a cupoanelor sociale prev?zute la alin. (6) se stabile?te prin norme metodologice adoptate prin hot?râre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei ?i Protec?iei Sociale.
SEC?IUNEA 3: Înv???mântul pre?colar
Art. 28
(1)Înv???mântul pre?colar se organizeaz? în gr?dini?e cu program normal, prelungit ?i s?pt?mânal. Gr?dini?ele pot func?iona ca unit??i cu personalitate juridic? sau în cadrul altor unit??i ?colare cu personalitate juridic?.
(2)Autorit??ile administra?iei publice locale ?i inspectoratele ?colare asigur? condi?iile pentru generalizarea treptat? a înv???mântului pre?colar.
SEC?IUNEA 4: Înv???mântul primar
Art. 29
(la data 25-Jan-2012 Art. 29 din titlul II, capitolul II, sectiunea 4 a se vedea referinte de aplicare din Metodologie din 2012 )
(1)Înv???mântul primar se organizeaz? ?i func?ioneaz?, de regul?, cu program de diminea??.
(2)În clasa preg?titoare sunt înscri?i copiii care au împlinit vârsta de 6 ani pân? la data începerii anului ?colar. La solicitarea scris? a p?rin?ilor, a tutorilor sau a sus?in?torilor legali, pot fi înscri?i în clasa preg?titoare ?i copiii care împlinesc vârsta de 6 ani pân? la sfâr?itul anului calendaristic, dac? dezvoltarea lor psihosomatic? este corespunz?toare.
(3)În clasa preg?titoare din înv???mântul special sunt înscri?i copii cu cerin?e educa?ionale speciale, care împlinesc vârsta de 8 ani pân? la data începerii anului ?colar. La solicitarea scris? a p?rin?ilor, a tutorilor legali sau a sus?in?torilor legali, pot fi înscri?i în clasa preg?titoare ?i copii cu cerin?e educa?ionale speciale cu vârste cuprinse între 6 ?i 8 ani la data începerii anului ?colar.
(4)Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului poate aproba organizarea de programe educa?ionale de tip "A doua ?ans?", în vederea promov?rii înv???mântului primar pentru persoanele care dep??esc cu 4 ani vârsta corespunz?toare clasei ?i care, din diferite motive, nu au absolvit acest nivel de înv???mânt pân? la vârsta de 14 ani.
(la data 01-Nov-2011 Art. 29, alin. (4) din titlul II, capitolul II, sectiunea 4 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 5528/2011 )
(la data 15-Feb-2012 Art. 29, alin. (4) din titlul II, capitolul II, sectiunea 4 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 5248/2011 )
SEC?IUNEA 5: Înv???mântul gimnazial
Art. 30
(1)Înv???mântul gimnazial se organizeaz? ?i func?ioneaz?, de regul?, cu program de diminea??.
(2)Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, în colaborare cu autorit??ile administra?iei publice locale, prin inspectoratele ?colare, poate organiza programe educa?ionale de tip "A doua ?ans?", în vederea promov?rii înv???mântului gimnazial pentru persoane care dep??esc cu peste 4 ani vârsta corespunz?toare clasei ?i care, din diferite motive, nu au absolvit înv???mântul secundar, gimnazial.
(la data 04-Nov-2011 Art. 30, alin. (2) din titlul II, capitolul II, sectiunea 5 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 5529/2011 )
(3)Absolven?ii înv???mântului gimnazial care nu continu? studiile în înv???mântul liceal pot s? finalizeze, pân? la vârsta de 18 ani, cel pu?in un program de preg?tire profesional? care permite dobândirea unei calific?ri corespunz?toare Cadrului na?ional al calific?rilor.
SEC?IUNEA 6: Înv???mântul liceal
Art. 31
(1)Înv???mântul liceal cuprinde urm?toarele filiere ?i profiluri:
a)filiera teoretic?, cu profilurile umanist ?i real;
b)filiera tehnologic?, cu profilurile tehnic, servicii, resurse naturale ?i protec?ia mediului;
c)filiera voca?ional?, cu profilurile militar, teologic, sportiv, artistic ?i pedagogic.
(2)Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului este abilitat s? stabileasc? prin planurile-cadru de înv???mânt, în func?ie de dinamica social?, economic? ?i educa?ional?, specializ?ri diferite în cadrul profilurilor prev?zute la alin. (1).
(3)Durata studiilor în înv???mântul liceal - forma de înv???mânt cu frecven?? - este de 3 ani pentru filiera teoretic?, de 3 sau de 4 ani pentru filiera voca?ional? ?i de 4 ani pentru filiera tehnologic?, în conformitate cu planurile-cadru aprobate de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului. Pentru unele forme de înv???mânt cu frecven?? ?i cu frecven?? redus?, durata studiilor se prelunge?te cu un an.
(3)Durata studiilor în înv???mântul liceal este de 4 sau 5 ani, în conformitate cu planurile-cadru aprobate de Ministerul Educa?iei Na?ionale. Pentru unele forme de înv???mânt cu frecven?? ?i pentru înv???mântul liceal cu frecven?? redus?, durata studiilor se prelunge?te cu un an.
(la data 30-Dec-2013 Art. 31, alin. (3) din titlul II, capitolul II, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 5. din Ordonanta urgenta 117/2013 )
(4)Înv???mântul liceal se organizeaz? ?i func?ioneaz?, de regul?, ca înv???mânt cu frecven??. Acesta se poate organiza ?i poate func?iona ?i ca înv???mânt cu frecven?? redus?, în unit??ile de înv???mânt stabilite de inspectoratul ?colar, în colaborare cu autorit??ile administra?iei publice locale.
(5)Unit??ile de înv???mânt liceal se organizeaz? cu una sau mai multe filiere ?i unul sau mai multe profiluri. În cadrul profilurilor se pot organiza una sau mai multe calific?ri profesionale sau specializ?ri, conform legii.
(6)Absolven?ii înv???mântului liceal care au dobândit formal, nonformal sau informal competen?e profesionale pot sus?ine examen de certificare a calific?rii, în condi?iile legii. Absolven?ii care promoveaz? examenul de certificare dobândesc certificat de calificare ?i suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
(7)Unit??ile de înv???mânt în care se organizeaz? filiera tehnologic? sau voca?ional? a liceului sunt stabilite de inspectoratele ?colare, cu consultarea autorit??ilor administra?iei publice locale, având în vedere tendin?ele de dezvoltare social? ?i economic? precizate în documentele strategice regionale, jude?ene ?i locale.
SEC?IUNEA 7: Înv???mântul tehnologic ?i voca?ional
Art. 32
(1)Înv???mântul liceal tehnologic ?i voca?ional se poate organiza în cadrul liceelor din filiera tehnologic? sau voca?ional?, pentru calific?ri din Registrul na?ional al calific?rilor, actualizat periodic, în func?ie de nevoile pie?ei muncii, identificate prin documente strategice de planificare a ofertei de formare regionale, jude?ene ?i locale.
(2)Înv???mântul liceal tehnologic ?i voca?ional se poate organiza ?i pe baza solicit?rilor din partea angajatorilor priva?i sau ai Agen?iei Na?ionale pentru Ocuparea For?ei de Munc?, pe baza unor contracte de ?colarizare.
(3)Absolven?ii clasei a XI-a din cadrul filierei tehnologice sau voca?ionale care au finalizat un stagiu de preg?tire practic? pot sus?ine examen de certificare a calific?rii corespunz?tor nivelului de certificare stabilit prin Cadrul na?ional al calific?rilor.
(3)Absolven?ii clasei a X-a din cadrul filierei tehnologice sau voca?ionale care au finalizat un stagiu de preg?tire practic? pot sus?ine examen de certificare a calific?rii corespunz?tor nivelului de certificare stabilit prin Cadrul na?ional al calific?rilor.
(la data 30-Dec-2013 Art. 32, alin. (3) din titlul II, capitolul II, sectiunea 7 modificat de Art. I, punctul 6. din Ordonanta urgenta 117/2013 )
(4)Stagiile de preg?tire practic? de pe parcursul filierei tehnologice sau voca?ionale se pot organiza la nivelul unit??ii de înv???mânt ?i/sau la operatorii economici ori institu?iile publice cu care unitatea de înv???mânt are încheiate contracte pentru preg?tire practic? sau la organiza?ii-gazd? din str?in?tate, în cadrul unor programe ale Uniunii Europene - componenta de formare profesional? ini?ial?. Durata stagiului de preg?tire practic? este stabilit? prin planul-cadru de înv???mânt, aprobat de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului.
(5)Operatorii economici care asigur?, pe baz? de contract cu unit??ile de înv???mânt, burse de ?colarizare, stagii de preg?tire practic? a elevilor, dotarea spa?iilor de preg?tire practic? sau locuri de munc? pentru absolven?i pot beneficia de facilit??i fiscale, potrivit prevederilor legale.
SEC?IUNEA 8: Înv???mântul profesional
Art. 33
(1)Înv???mântul profesional se poate organiza în ?coli profesionale care pot fi unit??i independente sau afiliate liceelor tehnologice, de stat sau particulare.
(2)Preg?tirea prin înv???mântul profesional se realizeaz? pe baza standardelor de preg?tire profesional? aprobate de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, în urma consult?rii partenerilor sociali. Standardele de preg?tire profesional? se realizeaz? pe baza standardelor ocupa?ionale validate de comitetele sectoriale.
(3)Absolven?ii înv???mântului profesional, care promoveaz? examenul de certificare a calific?rii profesionale, dobândesc certificat de calificare profesional? ?i suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
(4)Modul de organizare ?i de desf??urare a examenului de certificare a calific?rii profesionale este reglementat de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului prin metodologie, care se d? publicit??ii la începutul ciclului.
(5)Absolven?ii înv???mântului profesional, care promoveaz? examenul de certificare a calific?rii profesionale, pot urma cursurile înv???mântului liceal cu frecven?? redus?.
(5)Absolven?ii înv???mântului profesional care promoveaz? examenul de certificare a calific?rii profesionale pot urma cursurile înv???mântului liceal.
(la data 30-Dec-2013 Art. 33, alin. (5) din titlul II, capitolul II, sectiunea 8 modificat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta urgenta 117/2013 )
(6)Absolven?ii înv???mântului gimnazial care întrerup studiile pot finaliza, pân? la vârsta de 18 ani, cel pu?in un program de preg?tire profesional? care permite dobândirea unei calific?ri corespunz?toare Cadrului na?ional al calific?rilor.
(6)Absolven?ii înv???mântului obligatoriu care întrerup studiile pot finaliza, pân? la vârsta de 18 ani, cel pu?in un program de preg?tire profesional? care permite dobândirea unei calific?ri corespunz?toare Cadrului na?ional al calific?rilor.
(la data 30-Dec-2013 Art. 33, alin. (6) din titlul II, capitolul II, sectiunea 8 modificat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta urgenta 117/2013 )
(7)Programele de preg?tire profesional?, prev?zute la alin. (6), sunt organizate prin unit??ile de înv???mânt de stat ?i sunt gratuite, în condi?iile în care sunt finalizate pân? la vârsta de 18 ani.
(8)Durata ?i con?inutul programelor de preg?tire profesional? sunt stabilite de unitatea de înv???mânt, pe baza standardelor ocupa?ionale, prin consultare cu angajatorii.
(9)Programele de preg?tire profesional? se finalizeaz? cu examen de certificare a calific?rii. Organizarea ?i desf??urarea examenului de certificare a calific?rii sunt reglementate de Autoritatea Na?ional? pentru Calific?ri.
(10)Statul sus?ine înv???mântul profesional ?i înv???mântul liceal - filiera tehnologic? sau voca?ional?, prin:
a)recunoa?terea în înv???mântul ter?iar nonuniversitar a studiilor ob?inute în cadrul înv???mântului liceal - filiera tehnologic? sau voca?ional?, în baza unui regulament propriu;
(la data 24-Oct-2011 Art. 33, alin. (10), litera A. din titlul II, capitolul II, sectiunea 8 a se vedea referinte de aplicare din Regulament din 2011 )
b)finan?area par?ial? la ?colarizarea în cadrul ?colilor postliceale de stat;
c)burse speciale ?i alte forme de sprijin material.
SEC?IUNEA 9: Înv???mântul militar preuniversitar
Art. 34
(1)Înv???mântul preuniversitar din sistemul de ap?rare, ordine public? ?i securitate na?ional? este înv???mânt de stat, parte integrant? a sistemului na?ional de înv???mânt, ?i cuprinde: înv???mânt liceal militar ?i înv???mânt postliceal pentru formarea mai?trilor militari, a subofi?erilor, agen?ilor de poli?ie ?i agen?ilor de penitenciare.
(2)Structura organizatoric?, profilurile, specializ?rile/calific?rile profesionale, cifrele anuale de ?colarizare ?i criteriile de selec?ionare a candida?ilor pentru înv???mântul preuniversitar militar din sistemul de ap?rare, ordine public? ?i securitate na?ional? se propun Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului de ministerele interesate ?i de alte institu?ii cu responsabilit??i în domeniul ap?r?rii, ordinii publice ?i securit??ii na?ionale potrivit fiec?rei arme, specializ?ri ?i forme de organizare a înv???mântului ?i se aprob? conform prevederilor prezentei legi valabile pentru institu?iile de înv???mânt civil.
(3)Planurile-cadru de înv???mânt pentru înv???mântul liceal militar se elaboreaz? de c?tre Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, în colaborare cu Ministerul Ap?r?rii Na?ionale, ?i sunt aprobate prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului. Planurile-cadru de înv???mânt pentru înv???mântul postliceal din sistemul de ap?rare, ordine public? ?i securitate na?ional? se elaboreaz? de Ministerul Ap?r?rii Na?ionale, Ministerul Administra?iei ?i Internelor, Ministerul Justi?iei ?i alte institu?ii cu atribu?ii în domeniile ap?r?rii, ordinii publice ?i securit??ii na?ionale, în conformitate cu standardele na?ionale elaborate de institu?iile responsabile cu asigurarea calit??ii, ?i se avizeaz? de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului.
(4)Programele ?colare pentru disciplinele de specialitate militar? se elaboreaz? de Ministerul Ap?r?rii Na?ionale, Ministerul Administra?iei ?i Internelor, Ministerul Justi?iei ?i de alte institu?ii cu atribu?ii în domeniul ap?r?rii, ordinii publice ?i securit??ii na?ionale ?i se aprob? de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului.
Art. 35
Ministerul Ap?r?rii Na?ionale, Ministerul Administra?iei ?i Internelor, Ministerul Justi?iei ?i alte institu?ii cu atribu?ii în domeniile ap?r?rii, ordinii publice ?i securit??ii na?ionale coordoneaz? ?i controleaz? unit??ile de înv???mânt militar preuniversitar, împreun? cu Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, prin inspectoratele ?colare jude?ene/al municipiului Bucure?ti.
Art. 36
Conducerea operativ? a unit??ilor de înv???mânt preuniversitar din sistemul de ap?rare, ordine public? ?i securitate na?ional? se asigur? de comandantul/directorul numit prin ordin al conduc?torilor ministerelor ?i institu?iilor de ordine public? ?i siguran?? na?ional?, care este ?i pre?edintele consiliului de administra?ie/consiliului de conducere. În activitatea de conducere, comandantul/directorul este ajutat de loc?iitorul comandantului pentru înv???mânt/directorul adjunct. Directorul adjunct/Loc?iitorul comandantului pentru înv???mânt este ?i pre?edintele consiliului profesoral.
Art. 37
(1)Personalul didactic din unit??ile de înv???mânt preuniversitar din sistemul de ap?rare, ordine public? ?i securitate na?ional? se constituie din personalul didactic prev?zut în prezenta lege ?i din corpul instructorilor militari, de ordine ?i securitate public?.
(2)Personalul didactic din unit??ile de înv???mânt preuniversitar din sistemul militar de ap?rare, ordine public? ?i securitate na?ional? are drepturile ?i îndatoririle care decurg din prezenta lege ?i din calitatea de cadru militar în activitate, respectiv de func?ionar public cu statut special.
(3)Func?iile didactice pentru corpul instructorilor militari din unit??ile de înv???mânt preuniversitar din sistemul de ap?rare, ordine public? ?i securitate na?ional?, condi?iile care se cer pentru ocuparea acestora, normele didactice, competen?ele ?i responsabilit??ile se stabilesc prin instruc?iuni proprii.
Art. 38
Finan?area înv???mântului preuniversitar din sistemul de ap?rare, ordine public? ?i securitate na?ional? este asigurat? de Ministerul Ap?r?rii Na?ionale, Ministerul Administra?iei ?i Internelor, Ministerul Justi?iei ?i alte institu?ii cu atribu?ii în domeniile ap?r?rii, informa?iilor, ordinii publice ?i securit??ii na?ionale din fondurile alocate din bugetul de stat.
Art. 39
Certificatele de absolvire ?i competen?e profesionale dau dreptul de?in?torilor legali, dup? trecerea în rezerv?, în condi?iile legii, s? ocupe func?ii echivalente cu cele ale absolven?ilor institu?iilor civile de înv???mânt cu profil apropiat ?i de acela?i nivel.
Art. 40
Institu?iile de înv???mânt preuniversitar din cadrul sistemului de ap?rare, ordine public? ?i securitate na?ional?, precum ?i specializ?rile/calific?rile profesionale din cadrul acestora se supun mecanismelor de asigurare a calit??ii, ca ?i institu?iile de înv???mânt civil.
Art. 41
(la data 26-Sep-2011 Art. 41 din titlul II, capitolul II, sectiunea 9 a se vedea referinte de aplicare din Regulament-Cadru din 2011 )
Aplicarea prevederilor prezentei legi la specificul militar, de ordine public? ?i securitate na?ional? se face prin ordine, regulamente ?i instruc?iuni proprii.
SEC?IUNEA 10: Înv???mântul de art? ?i înv???mântul sportiv
Art. 42
(1)Înv???mântul de art? ?i înv???mântul sportiv se organizeaz? pentru elevii cu aptitudini în aceste domenii.
(2)Unit??ile în care se organizeaz? înv???mântul de art? ?i înv???mântul sportiv de stat se stabilesc de c?tre autorit??ile administra?iei publice locale cu avizul conform al inspectoratelor ?colare, potrivit legii.
(3)În înv???mântul de art? ?i în înv???mântul sportiv:
a)?colarizarea se realizeaz?, de regul?, începând cu înv???mântul gimnazial;
b)elevii pot fi înscri?i numai pe baza test?rii aptitudinilor specifice;
c)planurile-cadru de înv???mânt sunt adaptate specificului acestui înv???mânt;
d)studiul disciplinelor de specialitate se realizeaz? pe clase, pe grupe sau individual, potrivit criteriilor stabilite de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului;
e)programele ?colare pentru înv???mântul liceal de art? ?i pentru înv???mântul liceal sportiv respect? obiectivele educa?ionale stabilite pentru profilul respectiv.
(4)Pentru activitatea sportiv? ?i artistic? de performan??, la propunerea autorit??ilor administra?iei publice locale, a inspectoratelor ?colare, a Ministerului Culturii ?i Patrimoniului Na?ional ?i/sau a institu?iilor publice de cultur? împreun? cu Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului se pot organiza cluburi ?colare ?i unit??i de înv???mânt preuniversitar de stat cu program sportiv sau de art?, integrat ori suplimentar.
(5)Înv???mântul de art? ?i înv???mântul sportiv integrat se organizeaz? în ?colile ?i liceele cu program de art?, respectiv sportiv, precum ?i în clase cu program de art? sau sportiv, organizate în celelalte unit??i de înv???mânt primar, gimnazial ?i liceal.
(6)Organizarea înv???mântului de art? ?i a înv???mântului sportiv se face prin regulamente aprobate de ministrul educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului.
(la data 03-Nov-2011 Art. 42, alin. (6) din titlul II, capitolul II, sectiunea 10 a se vedea referinte de aplicare din Regulament din 2011 )
(la data 04-Nov-2011 Art. 42, alin. (6) din titlul II, capitolul II, sectiunea 10 a se vedea referinte de aplicare din Regulament din 2011 )
(la data 08-Nov-2011 Art. 42, alin. (6) din titlul II, capitolul II, sectiunea 10 a se vedea referinte de aplicare din Regulament din 2011 )
(7)Unit??ile de înv???mânt cu program sportiv suplimentar, denumite cluburi sportive ?colare, se constituie ca unit??i de înv???mânt de nivel liceal, independente sau afiliate pe lâng? alte unit??i de înv???mânt de acela?i nivel.
(8)Pentru buna desf??urare a activit??ii, cluburile sportive ?colare beneficiaz? de baze sportive proprii ?i de acces în bazele sportive care apar?in celorlalte unit??i de înv???mânt, cu acordul conducerilor acestor unit??i de înv???mânt.
(9)Elevii au acces liber în cluburile sportive, în palatele ?i cluburile copiilor.
(10)Pentru buna desf??urare a activit??ilor artistice, unit??ile de înv???mânt gimnazial ?i liceal beneficiaz? de s?li de repeti?ie ?i spectacol proprii sau de acces la s?lile unit??ilor de înv???mânt de acela?i nivel, cu acordul conducerii acestora.
(11)Cluburile sportive ?colare pot s? fie finan?ate ?i de autorit??ile administra?iei publice locale.
(12)To?i elevii cuprin?i în grupele de performan?? sunt înscri?i într-un Registru na?ional al performan?elor sportive, în baza reglement?rilor aprobate prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului.
(la data 09-Nov-2011 Art. 42, alin. (12) din titlul II, capitolul II, sectiunea 10 a se vedea referinte de aplicare din Regulament din 2011 )
Art. 43
(1)Pentru sprijinirea activit??ii sportive ?i artistice de performan??, Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului organizeaz? tabere sportive sau de crea?ie artistic?, concursuri sportive sau artistice, campionate ?colare, precum ?i festivaluri ?i acord? burse ?i alte forme de sprijin material.
(2)Pentru activit??ile sportive, în structura Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului func?ioneaz? Federa?ia Sportului ?colar ?i Universitar.
(3)Ministerul Culturii ?i Patrimoniului Na?ional ?i celelalte ministere interesate, Comitetul Olimpic ?i Sportiv Român, federa?iile sportive na?ionale, autorit??ile locale, precum ?i institu?iile de cultur? pot sprijini financiar ?i material activit??ile de performan?? în domeniul artelor, respectiv al sportului.
(4)Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului colaboreaz? cu institu?ii, cu organiza?ii ?i cu alte persoane juridice, respectiv cu persoane fizice pentru asigurarea resurselor financiare ?i materiale necesare desf??ur?rii, în bune condi?ii, a înv???mântului de art? ?i înv???mântului sportiv integrat ?i suplimentar, precum ?i a competi?iilor artistice ?i sportive de nivel regional ?i na?ional.
SEC?IUNEA 11: Înv???mântul postliceal
Art. 44
(1)Înv???mântul postliceal se organizeaz? pentru calific?ri profesionale înscrise în Registrul na?ional al calific?rilor, stabilite de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului ?i aprobate prin hot?râre a Guvernului.
(2)Înv???mântul postliceal face parte din înv???mântul profesional ?i tehnic ?i este par?ial subven?ionat de stat.
(3)Înv???mântul postliceal special face parte din înv???mântul profesional ?i tehnic ?i este integral subven?ionat de stat.
(4)?colile de mai?tri sunt ?coli postliceale.
(5)Înv???mântul postliceal are o durat? de 1-3 ani, în func?ie de complexitatea calific?rii ?i de num?rul de credite pentru educa?ie ?i formare profesional?.
(6)?colarizarea în înv???mântul postliceal de stat, organizat în conformitate cu prevederile prezentei legi, se finan?eaz? prin bugetele locale ale unit??ilor administrativ-teritoriale, din sumele defalcate din venituri ale bugetului de stat ?i din venituri ale bugetelor locale. ?colarizarea poate s? fie finan?at? ?i de c?tre solicitan?i, persoane fizice sau juridice, prin contract încheiat cu unitatea de înv???mânt care asigur? ?colarizarea. Statul sus?ine ?i stimuleaz?, inclusiv financiar, programe de studiu pentru înv???mântul postliceal, în parteneriat public-privat.
(7)Cifra de ?colarizare pentru înv???mântul postliceal de stat se aprob? prin hot?râre a Guvernului. Prin excep?ie, cifra de ?colarizare pentru înv???mântul postliceal de stat finan?at integral de c?tre solicitan?i, persoane fizice sau juridice, se aprob?, prin decizie, de inspectoratul ?colar ?i se comunic? Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului.
(8)Admiterea în înv???mântul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de înv???mânt, prin consultarea factorilor interesa?i.
(la data 11-Oct-2011 Art. 44, alin. (8) din titlul II, capitolul II, sectiunea 11 a se vedea referinte de aplicare din Criterii din 2011 )
(9)Au dreptul s? se înscrie în înv???mântul postliceal, în condi?iile alin. (8), absolven?ii de liceu, cu sau f?r? diplom? de bacalaureat.
(91)Înv???mântul postliceal se încheie cu examen de certificare a competen?elor profesionale. Modul de organizare ?i desf??urare a examenului de certificare a competen?elor profesionale este reglementat de Ministerul Educa?iei Na?ionale prin metodologie specific?, elaborat? cu consultarea factorilor interesa?i ?i aprobat? prin ordin al ministrului educa?iei na?ionale.
(92)Candida?ii proveni?i din înv???mântul postliceal de stat admi?i pe locurile finan?ate de la bugetul de stat pot sus?ine examenul de certificare a calific?rii profesionale, f?r? tax?, de cel mult dou? ori. Prezent?rile ulterioare la acest examen sunt condi?ionate de achitarea unor taxe stabilite la nivelul centrului de examen, luând în considerare cheltuielile de examen per candidat.
(93)Absolven?ii înv???mântului postliceal care sus?in ?i promoveaz? examenul de certificare a calific?rii profesionale primesc certificat de calificare profesional?, corespunz?tor nivelului stabilit prin Cadrul na?ional al calific?rilor ?i Suplimentul descriptiv al certificatului în format Europass.
(la data 30-Dec-2013 Art. 44, alin. (9) din titlul II, capitolul II, sectiunea 11 completat de Art. I, punctul 8. din Ordonanta urgenta 117/2013 )
(10)Creditele pentru educa?ie ?i formare profesional? ob?inute în înv???mântul postliceal pot fi recunoscute pentru absolven?ii cu diplom? de bacalaureat de c?tre universit??i, în baza deciziilor senatului universitar, ca unit??i de credite de studii transferabile pentru nivelul licen??.
SEC?IUNEA 12: Înv???mântul pentru persoanele apar?inând minorit??ilor na?ionale
Art. 45
(1)Persoanele apar?inând minorit??ilor na?ionale au dreptul s? studieze ?i s? se instruiasc? în limba matern?, la toate nivelurile, tipurile ?i formele de înv???mânt preuniversitar, în condi?iile legii.
(2)În func?ie de necesit??ile locale se organizeaz?, la cererea p?rin?ilor sau tutorilor legali ?i în condi?iile legii, grupe, clase sau unit??i de înv???mânt preuniversitar cu predare în limbile minorit??ilor na?ionale.
(3)La toate formele de înv???mânt în limba român?, în limbile minorit??ilor na?ionale sau în limbi de circula?ie interna?ional?, se poate înscrie ?i preg?ti orice cet??ean român sau cet??ean din ??rile Uniunii Europene ?i Confedera?ia Elve?ian?, indiferent de limba sa matern? ?i de limba în care a studiat anterior.
(4)În cadrul unit??ilor sau sec?iilor cu predare în limbile minorit??ilor na?ionale, singulare în localitate, se pot organiza clase liceale ?i profesionale cu grupe de elevi de diferite profiluri, în condi?iile legii.
(5)Pe raza unei unit??i administrativ-teritoriale, cu mai multe unit??i de înv???mânt cu predare în limbile minorit??ilor na?ionale, func?ioneaz? cel pu?in o unitate ?colar? cu personalitate juridic?, pentru fiecare limb? matern?, indiferent de efectivul de elevi.
(6)În cazul unit??ilor de nivel gimnazial sau liceal cu predare în limbile minorit??ilor na?ionale, singulare în municipiu, ora? sau comun?, se acord? personalitate juridic?, indiferent de efectivul de elevi.
(7)Elevii care, în localitatea de domiciliu, nu au posibilitatea de a înv??a în limba lor matern? sunt sprijini?i prin decontul transportului la cea mai apropiat? ?coal? cu predare în limba matern? sau primesc cazare ?i mas? gratuite în internatul unit??ii de înv???mânt cu predare în limba matern?.
(8)Minorit??ile na?ionale au dreptul la reprezentare propor?ional? cu num?rul de clase în organele de conducere ale unit??ilor de înv???mânt, ale inspectoratelor ?colare sau ale institu?iilor echivalente, cu respectarea criteriilor de competen?? profesional?, potrivit legii.
(9)În unit??ile ?colare cu predare ?i în limbile minorit??ilor na?ionale, unul dintre directori va fi un cadru didactic din rândul minorit??ilor respective, cu respectarea criteriilor de competen?? profesional?.
(10)În unit??ile conexe înv???mântului preuniversitar din jude?ele în care func?ioneaz? forme de înv???mânt în limbile minorit??ilor na?ionale se asigur? încadrarea cu speciali?ti ?i din rândul minorit??ilor na?ionale, cu respectarea criteriilor de competen?? profesional?.
(11)Cadrele didactice care predau la grupe sau clase cu predare integral? în limba minorit??ilor na?ionale trebuie s? fac? dovada competen?ei profesionale în limba minorit??ii na?ionale respective ?i au dreptul la preg?tire ?i perfec?ionare în limba de predare, în ?ar? sau în str?in?tate. Fac excep?ie de la necesitatea de a face dovada competen?ei profesionale în limba minorit??ii na?ionale respective cadrele didactice care predau limba ?i literatura român?.
(12)Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului asigur? materiale didactice specifice disciplinelor predate în limba matern?.
(13)Pentru elevii apar?inând minorit??ilor na?ionale, Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului asigur? manualele ?colare, care pot fi: manuale elaborate în limba de predare a minorit??ilor na?ionale ?i manuale traduse din limba român? sau manuale de import, avizate de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, pentru titlurile needitate din cauza tirajului redus.
(14)În înv???mântul în limbile minorit??ilor na?ionale, în comunicarea intern? ?i în comunicarea cu p?rin?ii elevilor ?i ai pre?colarilor se poate folosi ?i limba de predare.
(15)În înv???mântul primar cu predare în limbile minorit??ilor na?ionale, calificativele se comunic? în scris ?i oral ?i în limba de predare.
(16)În cadrul Institutului de ?tiin?e ale Educa?iei din subordinea Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului va func?iona ?i o sec?ie de cercetare ?i inovare pentru înv???mântul cu predare în limbile minorit??ilor na?ionale.
(17)În finan?area de baz? a unit??ii de înv???mânt preuniversitar cu predare în limbile minorit??ilor na?ionalei costul standard per elev ?i per pre?colar se calculeaz? dup? un coeficient m?rit pe baza factorilor de corec?ie, luând în considerare predarea în limba minorit??ii na?ionale sau a limbii minorit??ii na?ionale. În cazul acestor unit??i se are în vedere izolarea lingvistic?, geografic? ?i num?rul redus de elevi ?i pre?colari, precum ?i elevii prev?zu?i la alin. (7). Acela?i coeficient se aplic? ?i în cazul unit??ilor ?colare cu predare în limba român?, în condi?ii similare.
Art. 46
(1)În cadrul înv???mântului preuniversitar cu predare în limbile minorit??ilor na?ionale, toate disciplinele se studiaz? în limba matern?, cu excep?ia disciplinei Limba ?i literatura român?.
(2)Disciplina Limba ?i literatura român? se pred? pe tot parcursul înv???mântului preuniversitar dup? programe ?colare ?i manuale elaborate în mod special pentru minoritatea respectiv?.
(3)Prin excep?ie, în unit??ile de înv???mânt cu predare în limba unei minorit??i na?ionalei ca urmare a cererii p?rin?ilor sau tutorilor legali, la solicitarea organiza?iei minorit??ii na?ionale reprezentate în Parlamentul României sau, în cazul în care minoritatea respectiv? nu are reprezentare parlamentar?, la solicitarea grupului parlamentar al minorit??ilor na?ionale, predarea disciplinei Limba ?i literatura român? se face dup? manualele utilizate în unit??ile de înv???mânt cu predare în limba român?.
(4)Testele la disciplina Limba ?i literatura român? se elaboreaz? pe baza programei speciale.
(5)Testele de evaluare, subiectele de examen de orice tip din înv???mântul preuniversitar ?i lucr?rile semestriale pentru elevii din înv???mântul cu predare în limbile minorit??ilor na?ionale se elaboreaz? pe baza cerin?elor didactico-metodologice stabilite de Curriculumul na?ional.
(6)În înv???mântul preuniversitar, activitatea de predare ?i de educare la Limba ?i literatura matern?, la istoria ?i tradi?iile minorit??ilor na?ionale respective ?i la Educa?ia muzical? se realizeaz? pe baza programelor ?i a metodologiilor specifice elaborate de colective de exper?i cunosc?tori ai limbii ?i ai culturii minorit??ii na?ionale respective ?i aprobate, potrivit legii.
(7)Elevilor apar?inând minorit??ilor na?ionale, care frecventeaz? unit??i de înv???mânt cu predare în limba român? sau în alt? limb? decât cea matern?, li se asigur?, la cerere, ?i în condi?iile legii, ca disciplin? de studiu, limba ?i literatura matern?, precum ?i istoria ?i tradi?iile minorit??ii na?ionale respective, ca parte a trunchiului comun. Programele ?i manualele disciplinei Istoria ?i tradi?iile minorit??ii na?ionale sunt aprobate de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului.
(8)În înv???mântul primar, gimnazial ?i liceal cu predare în limbile minorit??ilor na?ionale, disciplinele Istoria ?i Geografia României se predau în aceste limbi, dup? programe ?colare ?i manuale identice cu cele pentru clasele cu predare în limba român?, cu obliga?ia transcrierii ?i a însu?irii toponimiei ?i a numelor proprii române?ti ?i în limba român?.
(9)În înv???mântul gimnazial cu predare în limbile minorit??ilor na?ionale se introduce, ca disciplin? de studiu, Istoria ?i tradi?iile minorit??ilor na?ionale respective, cu predare în limba matern?. Programele ?colare ?i manualele la aceast? disciplin? sunt aprobate de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului.
(10)În programele ?i manualele de istorie se vor reflecta istoria ?| tradi?iile minorit??ilor na?ionale din România.
(11)În înv???mântul liceal ?i postliceal, în care predarea se face în limba matern? pentru disciplinele, respectiv modulele de preg?tire de specialitate, se realizeaz? însu?irea terminologiei de specialitate ?i în limba român?.
(12)În înv???mântul preuniversitar, probele de admitere ?i probele examenelor de absolvire pot fi sus?inute în limba în care au fost studiate disciplinele respective, în condi?iile legii.
Art. 47
(1)Pe raza unei unit??i administrativ-teritoriale - comun?, ora?, municipiu - unde func?ioneaz? mai multe unit??i ?colare cu predare în limba român? cel pu?in una dintre acestea are personalitate juridic?, indiferent de efectivul de elevi.
(2)Unit??ile cu predare în limba român?, de nivel gimnazial sau liceal, unice în municipiu, în ora? sau în comun? au personalitate juridic? indiferent de efectivul de elevi.
SEC?IUNEA 13: Înv???mântul special ?i special integrat
Art. 48
(1)Înv???mântul special ?i special integrat, organizat pentru persoanele cu cerin?e educa?ionale speciale sau alte tipuri de cerin?e educa?ionale, stabilite prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului, se realizeaz? pentru toate nivelurile de înv???mânt, diferen?iat, în func?ie de tipul ?i gradul de deficien??.
(2)Înv???mântul special ?i special integrat este gratuit ?i este organizat, de regul?, ca înv???mânt cu frecven??. În func?ie de necesit??ile locale, acesta se poate organiza ?i sub alte forme, în conformitate cu legisla?ia în vigoare.
(3)Guvernul elaboreaz? reglement?ri specifice pentru serviciile educa?ionale ?i de asisten??, oferite copiilor cu cerin?e educa?ionale speciale.
Art. 49
(la data 07-Nov-2011 Art. 49 din titlul II, capitolul II, sectiunea 13 a se vedea referinte de aplicare din Regulament din 2011 )
(1)Înv???mântul special se organizeaz?, dup? caz, în unit??i de înv???mânt special ?i în unit??i de înv???mânt de mas?.
(2)Înv???mântul special integrat se poate organiza în clase speciale ?i individual sau în grupe integrate în clase de mas?. Efectivele forma?iunilor de studiu din înv???mântul special ?i special integrat sunt stabilite de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, în func?ie de tipul ?i gradul deficien?ei.
(3)Con?inuturile înv???mântului special ?i special integrat, demersurile didactice, precum ?i preg?tirea ?i formarea personalului care î?i desf??oar? activitatea în domeniul educa?iei copiilor cu cerin?e educa?ionale speciale sunt stabilite prin metodologii elaborate de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului.
(4)Durata ?colariz?rii copiilor cu cerin?e educa?ionale speciale poate fi mai mare decât cea precizat? prin prezenta lege ?i se stabile?te, în func?ie de gradul ?i tipul dizabilit??ii, prin ordinal ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului.
Art. 50
(1)Evaluarea, asisten?a psihoeduca?ional?, orientarea ?colar? ?i orientarea profesional? a copiilor, a elevilor ?i a tinerilor cu cerin?e educa?ionale speciale se realizeaz? de c?tre centrele jude?ene de resurse ?i de asisten?? educa?ional?, denumite în continuare CJRAE, respectiv de Centrul Municipiului Bucure?ti de Resurse ?i Asisten?? Educa?ional?, denumit în continuare CMBRAE, prin serviciile de evaluare ?i de orientare ?colar? ?i profesional?, pe baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, acordându-se prioritate integr?rii în înv???mântul de mas?. CJRAE cuprind ?i centrele logopedice inter?colare.
(la data 19-Jan-2012 Art. 50, alin. (1) din titlul II, capitolul II, sectiunea 13 a se vedea referinte de aplicare din Metodologie din 2011 )
(2)Stabilirea gradului de deficien?? al elevilor cu cerin?e educa?ionale speciale se realizeaz? de c?tre comisiile din cadrul CJRAE/CMBRAE, în colaborare cu comisiile pentru protec?ia copilului din cadrul direc?iilor generale jude?ene/a municipiului Bucure?ti de asisten?? social? ?i protec?ia copilului.
(3)Diagnosticarea abuziv? a copiilor pe criterii de ras?, na?ionalitate, etnie, limb?, religie, apartenen?? la o categorie defavorizat?, precum ?i de orice alt criteriu, fapt ce determin? includerea lor în clase cu cerin?e educa?ionale speciale, se sanc?ioneaz?.
(4)Ob?inerea unei calific?ri de c?tre elevii/tinerii cu cerin?e educa?ionale speciale se face în unit??i de înv???mânt special ?i de mas?, cu consultarea factorilor locali interesa?i.
(5)Elevii ?i tinerii cu cerin?e educa?ionale speciale pot dobândi calific?ri profesionale corespunz?toare tipului ?i gradului de deficien??.
Art. 51
(1)Copiii, elevii ?i tinerii cu cerin?e educa?ionale speciale, integra?i în înv???mântul de mas?, beneficiaz? de suport educa?ional prin cadre didactice de sprijin ?i itinerante, de la caz la caz. Organizarea serviciilor de sprijin educa?ional se face de c?tre CJRAE/CMBRAE ?i se reglementeaz? prin metodologii specifice elaborate de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului.
(la data 04-Nov-2011 Art. 51, alin. (1) din titlul II, capitolul II, sectiunea 13 a se vedea referinte de aplicare din Metodologie din 2011 )
(2)Copiii ?i tinerii cu cerin?e educa?ionale speciale, ?colariza?i în unit??ile de înv???mânt special sau de mas?, inclusiv cei ?colariza?i în alt jude? decât cel de domiciliu, beneficiaz? de asisten?? social? constând în asigurarea aloca?iei zilnice de hran?, a rechizitelor ?colare, a cazarmamentului, a îmbr?c?mintei ?i a înc?l??mintei în cuantum egal cu cel pentru copiii afla?i în sistemul de protec?ie a copilului, precum ?i de g?zduire gratuit? în internate sau centrele de asistare pentru copiii cu cerin?e educa?ionale speciale din cadrul direc?iilor generale jude?ene/a municipiului Bucure?ti de asisten?? social? ?i protec?ia copilului.
Art. 52
(1)Pentru copiii, elevii ?i tinerii cu boli cronice sau cu boli care necesit? perioade de spitalizare mai mari de 4 s?pt?mâni se organizeaz?, dup? caz, grupe sau clase în cadrul unit??ii sanitare în care ace?tia sunt interna?i.
(2)Pentru copiii, elevii ?i tinerii care, din motive medicale sau din cauza unei dizabilit??i, sunt nedeplasabili, se organizeaz? ?colarizare la domiciliu, pe o perioad? determinat?.
(3)?colarizarea la domiciliu, respectiv înfiin?area de clase sau de grupe în spitale se fac de c?tre inspectoratul ?colar, la propunerea CJRAE/CMBRAE, conform unei metodologii-cadru elaborate de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului.
(la data 10-Nov-2011 Art. 52, alin. (3) din titlul II, capitolul II, sectiunea 13 a se vedea referinte de aplicare din Metodologie-Cadru din 2011 )
(4)Unit??ile de înv???mânt special pot beneficia de sprijinul institu?iilor de protec?ie social?, al altor organisme private autorizate, al persoanelor fizice sau juridice din ?ar? ?i din str?in?tate, pentru stimulare, compensare ?i pentru reducerea gradului de dizabilitate.
Art. 53
Înv???mântul special dispune de planuri de înv???mânt, de programe ?colare, de programe de asisten?? psihopedagogic?, de manuale ?i de metodologii didactice alternative, adaptate tipului ?i gradului de dizabilitate ?i aprobate de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului.
Art. 54
(1)În func?ie de evolu?ia copilului se pot face propuneri de reorientare dinspre ?coala special? spre ?coala de mas? ?i invers.
(2)Propunerea de reorientare se face de c?tre cadrul didactic care a lucrat cu copilul în cauz? sau de c?tre p?rin?ii copilului/tutorele legal instituit ?i de c?tre psihologul ?colar. Decizia de reorientare se ia de c?tre comisia de expertiz? din cadrul CJRAE/CMBRAE, cu acordul familiei sau al sus?in?torului legal.
Art. 55
(1)?colarizarea minorilor ?i a adul?ilor din centrele de reeducare, din penitenciarele pentru minori ?i tineri ?i din penitenciarele pentru adul?i se realizeaz? cu respectarea Curriculumului na?ional. Resursa uman? necesar? pentru ?colarizarea acestora este asigurat? de c?tre Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, prin inspectoratele ?colare.
(2)În vederea ob?inerii unei calific?ri ?i a integr?rii în via?a activ? a tinerilor cu cerin?e educa?ionale speciale, Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, împreun? cu Ministerul Muncii, Familiei ?i Protec?iei Sociale, organizeaz? ateliere protejate.
Art. 56
La absolvirea înv???mântului special, Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului colaboreaz? cu Ministerul Muncii, Familiei ?i Protec?iei Sociale ?i cu alte organisme guvernamentale sau nonguvernamentale în vederea integr?rii în via?a activ?, potrivit calific?rii ob?inute ?i în condi?iile prev?zute de legisla?ia în vigoare.
SEC?IUNEA 14: Înv???mântul pentru copiii ?i tinerii capabili de performan?e înalte
Art. 57
(1)Statul sprijin? copiii ?i tinerii capabili de performan?e înalte atât în unit??i de înv???mânt, cât ?i în centre de excelen??. Centrele de excelen?? sunt înfiin?ate prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului.
(2)Coordonarea ac?iunilor prev?zute la alin. (1) este asigurat? de Centrul Na?ional de Instruire Diferen?iat?, înfiin?at prin hot?râre a Guvernului, ini?iat? de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului.
(3)Resursele umane, curriculare, informa?ionale, materiale ?i financiare pentru sus?inerea copiilor ?i a tinerilor capabili de performan?e înalte se asigur? de unit??ile de înv???mânt ?i de inspectoratele ?colare, conform normelor metodologice elaborate de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului.
(la data 02-Nov-2011 Art. 57, alin. (3) din titlul II, capitolul II, sectiunea 14 a se vedea referinte de aplicare din Metodologie din 2011 )
(4)Pentru sprijinirea copiilor ?i a tinerilor capabili de performan?e înalte, Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului organizeaz? olimpiade ?i concursuri, tabere de profil, simpozioane ?i alte activit??i specifice ?i acord? burse ?i alte forme de sprijin material.
(la data 27-Jan-2012 Art. 57, alin. (4) din titlul II, capitolul II, sectiunea 14 a se vedea referinte de aplicare din Metodologie-Cadru din 2012 )
(la data 27-Jan-2012 Art. 57, alin. (4) din titlul II, capitolul II, sectiunea 14 a se vedea referinte de aplicare din Regulament din 2012 )
(5)Copiii ?i tinerii capabili de performan?e înalte beneficiaz?, indiferent de vârst?, de programe educative care le respect? particularit??ile de înv??are ?i de orientare a performan?ei. Aceste programe sunt de aprofundare a înv???rii, de grupare pe abilit??i, de îmbog??ire a curriculumului cu noi domenii, de mentorat ?i transfer de competen??, de accelerare a promov?rii conform ritmului individual de înv??are.
SEC?IUNEA 15: Programul "?coala dup? ?coal?"
Art. 58
(1)Unit??ile de înv???mânt, prin decizia consiliului de administra?ie, pot s? î?i extind? activit??ile cu elevii dup? orele de curs, prin programe "?coala dup? ?coal?".
(2)În parteneriat cu autorit??ile publice locale ?i cu asocia?iile de p?rin?i, prin programul "?coala dup? ?coal?", se ofer? activit??i educative, recreative, de timp liber, pentru consolidarea competen?elor dobândite sau de accelerare a înv???rii, precum ?i activit??i de înv??are remedial?. Acolo unde acest lucru este posibil, parteneriatul se poate realiza cu organiza?ii nonguvernamentale cu competen?e în domeniu.
(3)Programele "?coala dup? ?coal?" se organizeaz? în baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului.
(la data 20-Oct-2011 Art. 58, alin. (3) din titlul II, capitolul II, sectiunea 15 a se vedea referinte de aplicare din Metodologie din 2011 )
(4)Statul poate finan?a programul "?coala dup? ?coal?" pentru copiii ?i elevii din grupurile dezavantajate, potrivit legii.
SEC?IUNEA 16: Alternativele educa?ionale
Art. 59
(1)În sistemul de înv???mânt preuniversitar pot fi ini?iate ?i organizate alternative educa?ionale, cu acordul Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, pe baza unor regulamente aprobate prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului.
(la data 03-Nov-2011 Art. 59, alin. (1) din titlul II, capitolul II, sectiunea 16 a se vedea referinte de aplicare din Regulament din 2011 )
(2)Acreditarea, respectiv evaluarea periodic? a alternativelor educa?ionale se fac potrivit legii.
(3)Unit??ile de înv???mânt preuniversitar alternativ dispun de autonomie organizatoric? ?i func?ional?, în conformitate cu specificul alternativei.
(4)La toate formele de înv???mânt alternativ în limba român?, în limbile minorit??ilor na?ionale sau în limbi de circula?ie interna?ional?, se poate înscrie ?i preg?ti orice cet??ean român.
(5)Cadrele didactice care predau la grupe sau clase din alternativele educa?ionale au dreptul la recunoa?terea de c?tre inspectoratele ?colare jude?ene ?i Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului a preg?tirii ?i a perfec?ion?rilor realizate de organiza?iile, asocia?iile, federa?iile care gestioneaz? dezvoltarea alternativei respective la nivel na?ional.
SEC?IUNEA 17: Înv???mântul particular ?i confesional
Art. 60
(1)Înv???mântul particular ?i confesional se organizeaz? conform principiului nonprofit în unit??i de înv???mânt preuniversitar, la toate nivelurile ?i formele, conform legisla?iei în vigoare.
(2)Criteriile, standardele ?i indicatorii de performan?? pe care trebuie s? le îndeplineasc? unit??ile de înv???mânt preuniversitar particular ?i confesional sunt identice cu cele pe care trebuie s? le îndeplineasc? unit??ile de înv???mânt de stat.
(3)Unit??ile particulare de înv???mânt sunt unit??i libere, deschise, autonome atât din punct de vedere organizatoric, cât ?i economico-financiar, având drept fundament proprietatea privat?, garantat? de Constitu?ie.
(4)Autorizarea de func?ionare provizorie, acreditarea ?i evaluarea periodic? a unit??ilor de înv???mânt preuniversitar particular ?i confesional sunt realizate de c?tre Agen?ia Român? de Asigurare a Calit??ii în înv???mântul Preuniversitar, conform legisla?iei în vigoare.
(5)Unit??ile de înv???mânt preuniversitar particular ?i confesional acreditate sunt sprijinite de stat, condi?iile fiind stabilite prin hot?râre a Guvernului.
(6)Statul sprijin? ?i coordoneaz? înv???mântul particular ?i confesional, în condi?iile legii, respectând în întregime drepturile acestuia.
(7)Directorii unit??ilor de înv???mânt particular sunt numi?i de conducerea persoanei juridice fondatoare, cu respectarea criteriilor de competen??. Actul de numire se aduce la cuno?tin?a inspectoratului ?colar pe raza c?ruia î?i desf??oar? activitatea unitatea respectiv?.
CAPITOLUL III: Re?eaua ?colar?
Art. 61
(la data 27-Dec-2011 Art. 61 din titlul II, capitolul III a se vedea referinte de aplicare din Procedura din 2011 )
(1)Re?eaua ?colar? este format? din totalitatea unit??ilor de înv???mânt acreditate, respectiv autorizate provizoriu.
(2)Re?eaua ?colar? a unit??ilor de înv???mânt de stat ?i particular preuniversitar se organizeaz? de c?tre autorit??ile administra?iei publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor ?colare. Pentru înv???mântul special liceal ?i special postliceal, re?eaua ?colar? se organizeaz? de c?tre consiliul jude?ean, respectiv de c?tre consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucure?ti, cu consultarea partenerilor sociali ?i cu avizul conform al Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului.
(3)În cadrul re?elei ?colare se pot înfiin?a ?i pot func?iona, conform legii, grupe/clase în alternative educa?ionale integrate în unit??i ?colare de stat sau particulare.
(4)Persoanele juridice ?i fizice pot înfiin?a, conform legii, unit??i de educa?ie timpurie ?i de înv???mânt primar, gimnazial, liceal ?i postliceal.
(5)Re?eaua ?colar? a unit??ilor de înv???mânt se d? publicit??ii la începutul fiec?rui an, pentru anul ?colar urm?tor. Cifra de ?colarizare pentru înv???mântul de stat se aprob? prin hot?râre a Guvernului, cu cel pu?in 6 luni înainte de începerea anului ?colar.
(la data 29-Apr-2011 Art. 61, alin. (5) din titlul II, capitolul III a se vedea referinte de aplicare din Art. 1 din Hotarirea 414/2011 )
(6)În cadrul sistemului na?ional de înv???mânt preuniversitar de stat se pot înfiin?a ?i pot func?iona, conform legii, unit??i de înv???mânt cu clase constituite pe baz? de contracte de parteneriat între unit??i de înv???mânt de stat ?i particulare acreditate, între acestea ?i operatori economici, precum ?i între institu?ii din ?ar? ?i str?in?tate, pe baza unor acorduri interguvernamentale.
(7)Unit??ile de înv???mânt preuniversitar, indiferent de tip, nivel, form?, filier? ?i profil sunt supuse acredit?rii ?i evalu?rii periodice, conform legii.
(8)Pentru a asigura calitatea înv???mântului, la propunerea autorit??ilor administra?iei publice locale sau din proprie ini?iativ?, inspectoratele ?colare pot solicita Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului ridicarea acredit?rii/autoriz?rii unei unit??i de înv???mânt cu personalitate juridic? sau a unei structuri a acesteia în conformitate cu prevederile legale. În situa?ia în care Agen?ia Român? pentru Asigurarea Calit??ii în înv???mântul Preuniversitar, denumit? în continuare ARACIP, retrage acreditarea/autoriza?ia de func?ionare, pentru neîndeplinirea condi?iilor legale, unei unit??i de înv???mânt, aceasta î?i înceteaz? activitatea. Autorit??ile administra?iei publice locale realizeaz? alocarea elevilor altor unit??i ?colare, cu respectarea interesului copiilor ?i asigurarea logisticii necesare.
Art. 62
(1)În vederea asigur?rii calit??ii educa?iei ?i a optimiz?rii gestion?rii resurselor, unit??ile de înv???mânt ?i autorit??ile administra?iei publice locale pot decide înfiin?area consor?iilor ?colare.
(2)Consor?iile ?colare sunt parteneriate contractuale între unit??ile de înv???mânt, care asigur?:
a)mobilitatea personalului între unit??ile membre ale consor?iului;
b)utilizarea în comun a resurselor unit??ilor de înv???mânt din consor?iu;
c)l?rgirea oportunit??ilor de înv??are oferite elevilor ?i recunoa?terea reciproc? a rezultatelor înv???rii ?i evalu?rii acestora.
(3)Cadrul general pentru înfiin?area, desfiin?area ?i func?ionarea consor?iilor ?colare se va reglementa prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului.
(la data 19-Oct-2011 Art. 62, alin. (3) din titlul II, capitolul III a se vedea referinte de aplicare din Regulament-Cadru din 2011 )
Art. 63
(1)În înv???mântul preuniversitar, forma?iunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de studiu, dup? cum urmeaz?:
a)educa?ia antepre?colar?: grupa cuprinde în medie 7 copii, dar nu mai pu?in de 5 ?i nu mai mult de 9;
b)înv???mântul pre?colar: grupa cuprinde în medie 15 pre?colari, dar nu mai pu?in de 10 ?i nu mai mult de 20;
c)înv???mântul primar: clasa care cuprinde în medie 20 de elevi, dar nu mai pu?in de 12 ?i nu mai mult de 25;
c)înv???mântul primar: clasa cuprinde în medie 20 de elevi, dar nu mai pu?in de 12 ?i nu mai mult de 25;
(la data 30-Dec-2013 Art. 63, alin. (1), litera C. din titlul II, capitolul III modificat de Art. I, punctul 9. din Ordonanta urgenta 117/2013 )
d)înv???mântul gimnazial: clasa care cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai pu?in de 12 ?i nu mai mult de 30;
d)înv???mântul gimnazial: clasa cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai pu?in de 12 ?i nu mai mult de 30;
(la data 30-Dec-2013 Art. 63, alin. (1), litera D. din titlul II, capitolul III modificat de Art. I, punctul 9. din Ordonanta urgenta 117/2013 )
e)înv???mântul liceal: clasa care cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai pu?in de 15 ?i nu mai mult de 30;
e)înv???mântul liceal ?i profesional: clasa cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai pu?in de 15 ?i nu mai mult de 30;
(la data 30-Dec-2013 Art. 63, alin. (1), litera E. din titlul II, capitolul III modificat de Art. I, punctul 9. din Ordonanta urgenta 117/2013 )
f)înv???mântul postliceal: clasa care cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai pu?in de 15 ?i nu mai mult de 30;
f)înv???mântul postliceal: clasa cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai pu?in de 15 ?i nu mai mult de 30;
(la data 30-Dec-2013 Art. 63, alin. (1), litera F. din titlul II, capitolul III modificat de Art. I, punctul 9. din Ordonanta urgenta 117/2013 )
g)înv???mântul special pentru elevi cu deficien?e u?oare ?i/sau moderate: grupa care cuprinde în medie 10 elevi, dar nu mai pu?in de 8 ?i nu mai mult de 12;
h)înv???mântul special pentru elevi cu deficien?e grave: grupa care cuprinde în medie 5 elevi, dar nu mai pu?in de 4 ?i nu mai mult de 6.
(2)Prin excep?ie de la prevederile alin. (1), în localit??ile în care exist? cerere pentru forma de înv???mânt în limba matern? a unei minorit??i na?ionale, efectivele forma?iunilor de studiu pot fi mai mici decât minimul prev?zut de prezenta lege. Decizia privind înfiin?area ?i func?ionarea acestor forma?iuni de studiu apar?ine Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, cu consultarea consiliului de administra?ie al unit??ii de înv???mânt respective.
(3)În situa?ii excep?ionale, forma?iunile de pre?colari din grupa mare sau de elevi pot func?iona sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea consiliului de administra?ie al inspectoratului ?colar, pe baza unei justific?ri corespunz?toare, ?inând seama de încadrarea în costul standard per elev ?i în num?rul maxim de posturi aprobat pentru înv???mântul preuniversitar la nivelul jude?ului, respectiv al municipiului Bucure?ti.
(la data 31-May-2012 Art. 63, alin. (2) din titlul II, capitolul III completat de Art. 1, punctul 1. din Ordonanta urgenta 21/2012 )
CAPITOLUL IV: Curriculumul înv???mântului preuniversitar
Art. 64
(1)În înv???mântul preuniversitar se aplic? Curriculumul na?ional elaborat în conformitate cu nevoile specifice dezvolt?rii personale ?i cu nevoile pie?ei for?ei de munc? ?i ale fiec?rei comunit??i, în baza principiului subsidiarit??ii.
(2)Curriculumul na?ional reprezint? ansamblul coerent al planurilor-cadru de înv???mânt ?i al programelor ?colare din înv???mântul preuniversitar.
Art. 65
(la data 10-May-2012 Art. 65 din titlul II, capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 3749/2012 )
(1)Planurile-cadru de înv???mânt cuprind disciplinele, domeniile de studiu, respectiv modulele de preg?tire obligatorii ?i op?ionale, precum ?i num?rul minim ?i maxim de ore aferente acestora.
(2)Trunchiul comun se constituie din disciplinele/domeniile de studiu/modulele de preg?tire obligatorii, iar curriculumul la decizia ?colii se constituie din disciplinele/domeniile de studiu/modulele de preg?tire op?ionale.
(3)Programele ?colare stabilesc, pentru fiecare disciplin?, domeniul de studiu/modulul de preg?tire din planul de înv???mânt, finalit??ile urm?rite ?i eviden?iaz? con?inuturile fundamentale de ordin teoretic, experimental ?i aplicativ, oferind orient?ri metodologice generale pentru realizarea ?i evaluarea acestora.
(4)Planurile-cadru ?i programele ?colare pentru disciplinele/domeniile de studiu, respectiv modulele de preg?tire obligatorii din înv???mântul preuniversitar sunt elaborate de c?tre institu?iile ?i organismele abilitate ale Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului ?i se aprob? prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului.
(la data 16-May-2012 Art. 65, alin. (4) din titlul II, capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 3843/2012 )
(la data 22-May-2012 Art. 65, alin. (4) din titlul II, capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 3960/2012 )
(5)Curriculumul la decizia ?colii se constituie atât din pachete disciplinare op?ionale ofertate la nivel na?ional, regional ?i local, cât ?i din pachete disciplinare op?ionale ofertate la nivelul unit??ii de înv???mânt. Consiliul de administra?ie al unit??ii de înv???mânt, în urma consult?rii elevilor, p?rin?ilor ?i pe baza resurselor disponibile, stabile?te curriculumul la decizia ?colii.
(6)Programele ?colare pentru disciplinele/domeniile de studiu, respectiv modulele de preg?tire op?ionale se elaboreaz? la nivelul unit??ilor de înv???mânt, cu consultarea consiliului profesoral, consiliului consultativ al elevilor, structurii asociative a p?rin?ilor, precum ?i a reprezentan?ilor comunit??ii locale ?i, dup? caz, a operatorilor economici cu care unitatea de înv???mânt are rela?ii pentru preg?tirea practic? a elevilor. Programele ?colare sunt aprobate de consiliul de administra?ie al unit??ii de înv???mânt.
(7)În cazul alternativelor educa?ionale, planurile-cadru ?i programele ?colare sunt elaborate, în proiect, de reprezentan?i ai acestora ?i sunt aprobate de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului.
(8)În înv???mântul particular ?i confesional se utilizeaz? planurile-cadru de înv???mânt ?i programele ?colare pentru Curriculumul na?ional aprobat de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului sau planurile ?i programele de înv???mânt similare ori alternative înv???mântului de stat, aprobate de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului.
(9)Planurile-cadru de înv???mânt ?i programele ?colare pentru înv???mântul teologic ?i confesional se elaboreaz? de c?tre Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, în colaborare cu fiecare cult în parte, ?i sunt aprobate prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului.
(10)Planurile-cadru de înv???mânt pentru înv???mântul militar se elaboreaz? de c?tre Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, în colaborare cu Ministerul Ap?r?rii Na?ionale, ?i sunt aprobate prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului.
Art. 66
(1)Num?rul de ore alocat disciplinelor din planurile-cadru de înv???mânt este de maximum 20 de ore pe s?pt?mân? la înv???mântul primar, 25 de ore pe s?pt?mân? la înv???mântul gimnazial ?i 30 de ore pe s?pt?mân? la înv???mântul liceal. Aceste ore sunt alocate atât pentru predare ?i evaluare, cât ?i pentru înv??area în clas?, asistat? de cadrul didactic, a con?inuturilor predate, conform prezentei legi.
(2)Prin excep?ie de la prevederile alin. (1), num?rul maxim de ore poate fi dep??it cu num?rul de ore prev?zute pentru studierea limbii materne, a istoriei ?i tradi?iei minorit??ilor na?ionale ?i a înv???mântului bilingv.
(3)În cadrul Curriculumului na?ional, disciplinele obligatorii au o pondere de 80% în planurile-cadru de la nivelul înv???mântului obligatoriu ?i de 70% în cele de la nivelul liceului.
(4)În cadrul Curriculumului na?ional, disciplinele op?ionale au o pondere de 20% în planurile-cadru pentru înv???mântul obligatoriu ?i de 30% în cele pentru liceu.
(5)Pentru fiecare disciplin? ?i domeniu de studiu, programa ?colar? acoper? 75% din orele de predare ?i evaluare, l?sând la dispozi?ia cadrului didactic 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu respectiv. În func?ie de caracteristicile elevilor ?i de strategia ?colii din care face parte, profesorul decide dac? procentul de 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu este folosit pentru înv??are remedial?, în cazul copiilor cu probleme speciale, pentru consolidarea cuno?tin?elor sau pentru stimularea elevilor capabili de performan?e superioare, conform unor planuri individuale de înv??are elaborate pentru fiecare elev.
Art. 66
(1)Num?rul de ore alocat disciplinelor de studiu/modulelor de preg?tire este stabilit prin planurile-cadru de înv???mânt ?i se aprob? prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului. Aceste ore sunt alocate atât pentru predare ?i evaluare, cât ?i pentru înv??area în clas?, asistat? de cadrul didactic, a con?inuturilor predate.
(2)În cadrul Curriculumului na?ional, ponderea disciplinelor obligatorii, respectiv a celor op?ionale se stabile?te prin planurile-cadru, astfel încât s? fie respectate atât principiul asigur?rii egalit??ii de ?anse ?i al echit??ii, cât ?i principiul relevan?ei ?i al descentraliz?rii.
(3)Pentru fiecare disciplin? ?i domeniu de studiu, programa ?colar? acoper? 75% din orele de predare ?i evaluare, l?sând la dispozi?ia cadrului didactic 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu respectiv, În func?ie de caracteristicile elevilor ?i de strategia ?colii din care face parte, profesorul decide dac? procentul de 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu este folosit pentru înv??are remedial?, pentru consolidarea cuno?tin?elor sau pentru stimularea elevilor capabili de performan?e superioare, conform unor planuri individuale de înv??are elaborate pentru fiecare elev.
(la data 19-Dec-2012 Art. 66 din titlul II, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 1. din capitolul I din Ordonanta urgenta 92/2012 )
Art. 67
(1)Curriculumul na?ional pentru educa?ia timpurie este centrat pe dezvoltarea fizic?, cognitiv?, emo?ional? ?i social? a copiilor, respectiv pe remedierea precoce a eventualelor deficien?e de dezvoltare.
(2)CJRAE, respectiv CMBRAE constituie echipe multidisciplinare de interven?ie timpurie, menite s? realizeze evaluarea tuturor copiilor, monitorizarea, depistarea ?i asisten?a precoce corespunz?toare a celor cu cerin?e educa?ionale speciale sau cu risc în dezvoltarea competen?elor personale.
Art. 68
(la data 15-May-2012 Art. 68 din titlul II, capitolul IV a fost in legatura cu Metodologie din 2012 )
(1)Curriculumul na?ional pentru înv???mântul primar ?i gimnazial se axeaz? pe 8 domenii de competen?e-cheie care determin? profilul de formare a elevului:
a)competen?e de comunicare în limba român? ?i în limba matern?, în cazul minorit??ilor na?ionale;
b)competen?e de comunicare în limbi str?ine;
c)competen?e de baz? de matematic?, ?tiin?e ?i tehnologie;
d)competen?e digitale de utilizare a tehnologiei informa?iei ca instrument de înv??are ?i cunoa?tere;
e)competen?e sociale ?i civice;
f)competen?e antreprenoriale;
g)competen?e de sensibilizare ?i de expresie cultural?;
h)competen?a de a înv??a s? înve?i.
(2)Educa?ia fizic? ?i sportul în înv???mântul preuniversitar sunt cuprinse în trunchiul comun al planurilor de înv???mânt.
(3)Disciplina Tehnologia informa?iei ?i comunic?rii constituie o disciplin? op?ional? pentru elevii din clasele I-IV ?i este disciplin? obligatorie în înv???mântul gimnazial ?i liceal.
(4)Curriculumul pentru clasele preg?titoare urm?re?te dezvoltarea fizic?, socioemo?ional?, cognitiv? a limbajului ?i comunic?rii, precum ?i dezvoltarea capacit??ilor ?i a atitudinilor în înv??are, asigurând totodat? pun?ile c?tre dezvoltarea celor 8 competen?e-cheie.
(5)Înv???mântul liceal este centrat pe dezvoltarea ?i diversificarea competen?elor-cheie ?i formarea competen?elor specifice în func?ie de filier?, profil, specializare sau calificare.
Art. 69
(1)În unit??ile de înv???mânt de stat sau particulare se utilizeaz? manuale ?colare ?i alte auxiliare didactice aprobate de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului.
(2)Manualele ?colare se elaboreaz? ?i se evalueaz? pe baza programelor ?colare aprobate de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului. Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului reglementeaz? elaborarea de manuale ?colare alternative.
(3)Cadrele didactice selecteaz? ?i le recomand? elevilor, în baza libert??ii ini?iativei profesionale, acele manuale ?colare din lista celor aprobate de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului care vor fi utilizate în procesul didactic.
(4)Elevii ?i profesorii din înv???mântul de stat ?i din înv???mântul obligatoriu particular acreditat/autorizat beneficiaz? de manuale ?colare gratuite, atât pentru înv???mântul în limba român?, cât ?i pentru cel în limbile minorit??ilor na?ionale, în condi?iile legii.
(5)Auxiliarele curriculare sunt constituite din ghiduri metodologice care, prin con?inut, sunt în conformitate cu prevederile legale în vigoare ?i pe care cadrele didactice le pot selecta ?i utiliza la clas?, în baza libert??ii ini?iativei profesionale, în scopul îmbun?t??irii calit??ii procesului educa?ional.
Art. 70
(1)Bibliotecile ?colare ?i centrele de documentare ?i informare se organizeaz? ?i func?ioneaz? pe baza unui regulament elaborat de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului.
(la data 27-Oct-2011 Art. 70, alin. (1) din titlul II, capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din Regulament din 2011 )
(2)Se înfiin?eaz? Biblioteca ?colar? Virtual? ?i Platforma ?colar? de e-learning, care includ programe ?colare, exemple de lec?ii pentru toate temele din programele ?colare, ghiduri metodologice, exemple de probe de evaluare. Aceste resurse digitale vor fi protejate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor ?i drepturile conexe, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului ob?inând dreptul de publicare din partea autorilor, astfel încât aceste resurse s? fie accesibile permanent ?i gratuit oric?rui elev sau profesor.
(3)Unit??ile de înv???mânt utilizeaz? platforma ?colar? de înv??are pentru a acorda asisten?? elevilor în timpul sau în afara programului ?colar ori pentru cei care, din motive de s?n?tate, temporar nu pot frecventa ?coala.
(4)Înfiin?area, gestiunea ?i îmbog??irea permanent? a Bibliotecii ?colare Virtuale ?i a Platformei ?colare de e-learning intr? în responsabilitatea Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului.
CAPITOLUL V: Evaluarea rezultatelor înv???rii
SEC?IUNEA 1: Dispozi?ii generale privind evaluarea
Art. 71
(1)Scopul evalu?rii este acela de a orienta ?i de a optimiza înv??area.
(2)Toate evalu?rile se realizeaz? pe baza standardelor na?ionale de evaluare pentru fiecare disciplin?, domeniu de studiu, respectiv modul de preg?tire.
(3)Rezultatele evalu?rii se exprim?, dup? caz, prin calificative, în înv???mântul primar, respectiv prin note de la 1 la 10, în înv???mântul secundar ?i în înv???mântul ter?iar nonuniversitar, sau prin punctaje, în mod similar testelor interna?ionale.
(31)Pe parcursul clasei preg?titoare nu se acord? note sau calificative.
(la data 30-Dec-2013 Art. 71, alin. (3) din titlul II, capitolul V, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 10. din Ordonanta urgenta 117/2013 )
(4)Controlul utiliz?rii ?i al respect?rii standardelor na?ionale de evaluare de c?tre cadrele didactice se realizeaz? prin inspec?ia ?colar?.
(5)Notarea elevilor f?r? utilizarea ?i respectarea standardelor na?ionale ?i a metodologiilor de evaluare constituie abatere disciplinar? ?i se sanc?ioneaz? conform prevederilor prezentei legi.
Art. 72
(1)Evaluarea se centreaz? pe competen?e, ofer? feed-back real elevilor ?i st? la baza planurilor individuale de înv??are. În acest scop se va crea o banc? de instrumente de evaluare unic?, având func?ie orientativ?, pentru a-i ajuta pe profesori în notarea la clas?.
(2)Un elev cu deficien?e de înv??are beneficiaz?, în mod obligatoriu, de educa?ie remedial?.
Art. 73
(1)Portofoliul educa?ional cuprinde totalitatea diplomelor, a certificatelor sau a altor înscrisuri ob?inute în urma evalu?rii competen?elor dobândite sau a particip?rii la activit??i de înv??are, în diferite contexte, precum ?i produse sau rezultate ale acestor activit??i, în contexte de înv??are formale, nonformale ?i informale.
(2)Portofoliul educa?ional este elementul central al evalu?rii înv???rii. Utilizarea lui debuteaz? începând cu clasa preg?titoare ?i reprezint? cartea de identitate educa?ional? a elevului.
SEC?IUNEA 2: Structura ?i caracteristicile evalu?rilor
Art. 74
(1)La finalul clasei preg?titoare, cadrul didactic responsabil întocme?te, în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, un raport de evaluare a dezvolt?rii fizice, socioemo?ionale, cognitive, a limbajului ?i a comunic?rii, precum ?i a dezvolt?rii capacit??ilor ?i atitudinilor de înv??are.
(2)La finalul clasei a II-a, fiecare ?coal?, în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, organizeaz? ?i realizeaz? evaluarea competen?elor fundamentale: scris-citit ?i matematic?. Rezultatele evalu?rilor sunt folosite pentru elaborarea planurilor individualizate de înv??are ale elevilor. Rezultatele evalu?rii ?i planurile individualizate se comunic? p?rin?ilor elevilor ?i constituie documente din portofoliul educa?ional al elevului.
(la data 09-Feb-2011 Art. 74, alin. (2) din titlul II, capitolul V, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Art. 5 din anexa 1 din Ordinul 3753/2011 )
(la data 12-Mar-2012 Art. 74, alin. (2) din titlul II, capitolul V, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Metodologie din 2012 )
(la data 21-Jan-2013 Art. 74, alin. (2) din titlul II, capitolul V, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Metodologie din 2012 )
(3)La finalul clasei a IV-a, Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului realizeaz?, prin e?antionare, o evaluare la nivel na?ional a competen?elor fundamentale dobândite în ciclul primar, dup? modelul test?rilor interna?ionale, pentru diagnoza sistemului de înv???mânt la nivel primar.
(la data 09-Feb-2011 Art. 74, alin. (3) din titlul II, capitolul V, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Art. 5 din anexa 1 din Ordinul 3753/2011 )
(4)La finalul clasei a VI-a, toate ?colile, în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, organizeaz? ?i realizeaz? evaluarea elevilor prin dou? probe transdisciplinare: limb? ?i comunicare, matematic? ?i ?tiin?e. Proba de limb? ?i comunicare va cuprinde limba româna ?i limba modern? I, iar pentru elevii din clasele cu predare în limbile minorit??ilor na?ionale, ?i limba matern?. Rezultatele evalu?rilor sunt utilizate pentru elaborarea planurilor individualizate de înv??are ale elevilor ?i pentru preorientarea ?colar? c?tre un anumit tip de liceu. Rezultatele evalu?rii ?i planurile individualizate de înv??are se comunic? p?rin?ilor elevilor ?i sunt trecute în portofoliul educa?ional al elevului.
(la data 09-Feb-2011 Art. 74, alin. (4) din titlul II, capitolul V, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Art. 5 din anexa 1 din Ordinul 3753/2011 )
(la data 12-Mar-2012 Art. 74, alin. (4) din titlul II, capitolul V, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Metodologie din 2012 )
(la data 22-Jan-2013 Art. 74, alin. (4) din titlul II, capitolul V, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Metodologie din 2012 )
(5)La finalul clasei a IX-a, în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, se realizeaz? o evaluare na?ional? obligatorie a tuturor elevilor. Rezultatele evalu?rii se exprim? printr-un punctaj, similar testelor interna?ionale. Evaluarea se realizeaz? prin urm?toarele probe:
(la data 09-Feb-2011 Art. 74, alin. (5) din titlul II, capitolul V, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Art. 6 din anexa 1 din Ordinul 3753/2011 )
a)o prob? scris? la limba ?i literatura român?;
b)o prob? scris? la limba matern?;
c)o prob? scris? transdisciplinar? la matematic? ?i ?tiin?e;
d)o prob? scris? la o limb? de circula?ie interna?ional?;
e)o prob? practic? de utilizare a calculatorului, sus?inut? în timpul anului;
f)o prob? oral? transdisciplinar? de evaluare a competen?elor civice ?i sociale, sus?inut? în timpul anului.
(5)La finalul clasei a VIII-a, în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educa?iei Na?ionale, se realizeaz? o evaluare na?ional? obligatorie a tuturor absolven?ilor. Rezultatele evalu?rii se exprim? printr-un punctaj, similar testelor interna?ionale. Evaluarea se realizeaz? prin urm?toarele probe:
a)o prob? scris? la limba ?i literatura român?;
b)o prob? scris? la limba matern?;
c)o prob? scris? transdisciplinar? la matematic? ?i ?tiin?e;
d)o prob? scris? la o limb? de circula?ie interna?ional?;
e)o prob? practic? de utilizare a calculatorului, sus?inut? în timpul anului;
f)o prob? oral? transdisciplinar? de evaluare a competen?elor civice ?i sociale, sus?inut? în timpul anului.
(la data 30-Dec-2013 Art. 74, alin. (5) din titlul II, capitolul V, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 11. din Ordonanta urgenta 117/2013 )
(6)Rezultatele evalu?rii na?ionale se înscriu în portofoliul educa?ional al elevului.
Art. 75
(1)Absolven?ii înv???mântului gimnazial dobândesc diploma de absolvire, parte a portofoliului educa?ional, ?i foaia matricol?, parte a portofoliului educa?ional.
(2)Continuarea studiilor din înv???mântul gimnazial în înv???mântul liceal este asigurat? pe baza unui proces de consiliere ?i de orientare ?colar? ?i profesional?. Num?rul de locuri alocate clasei a X-a este cel pu?in egal cu cel al absolven?ilor clasei a IX-a.
(2)Continuarea studiilor din înv???mântul gimnazial în înv???mântul liceal sau în înv???mântul profesional este asigurat? pe baza unui proces de consiliere ?i de orientare ?colar? ?i profesional?. Num?rul de locuri alocate clasei a IX-a din înv???mântul liceal ?i profesional este cel pu?in egal cu cel al absolven?ilor clasei a VIII-a.
(la data 30-Dec-2013 Art. 75, alin. (2) din titlul II, capitolul V, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 12. din Ordonanta urgenta 117/2013 )
Art. 76
(1)Dup? absolvirea gimnaziului, elevii urmeaz? liceul sau ?coala profesional?.
(2)Admiterea la liceu sau la ?coal? profesional? se realizeaz? dup? urm?toarea procedur?:
a)în cazul în care num?rul de candida?i nu dep??e?te num?rul locurilor oferite de unitatea de înv???mânt, admiterea se va realiza pe baza portofoliului educa?ional al elevului;
b)în cazul în care num?rul de candida?i este mai mare decât num?rul locurilor oferite de unitatea de înv???mânt, admiterea se face luând în calcul în propor?ie de 70% portofoliul educa?ional al elevului, media de absolvire a înv???mântului obligatoriu, precum ?i media la probele de la evaluarea na?ional? de la sfâr?itul clasei a IX-a ?i în propor?ie de 30% nota ob?inut? la proba de admitere stabilit? de unitatea de înv???mânt.
b)În cazul în care num?rul de candida?i este mai mare decât num?rul locurilor oferite de unitatea de înv???mânt, admiterea se face luând în calcul în propor?ie de 70% portofoliul educa?ional al elevului, media de absolvire a înv???mântului obligatoriu, precum ?i media la probele de la evaluarea na?ional? de la sfâr?itul clasei a VIII-a ?i în propor?ie de 30% nota ob?inut? la proba de admitere stabilit? de unitatea de înv???mânt.
(la data 30-Dec-2013 Art. 76, alin. (2), litera B. din titlul II, capitolul V, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 13. din Ordonanta urgenta 117/2013 )
(3)În cazul mediilor egale, diferen?ierea se face pe baza portofoliului educa?ional al elevului.
(4)Metodologia-cadru de organizare ?i desf??urare a admiterii în clasa a X-a este elaborat? de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului ?i este dat? publicit??ii, pentru fiecare genera?ie, cel mai târziu la începutul clasei a VIII-a. Unit??ile de înv???mânt au obliga?ia de a anun?a public disciplina sau disciplinele la care se sus?ine proba de admitere, programele, procedurile de organizare a acesteia, precum ?i modul de utilizare a portofoliului educa?ional, pân?, cel mai târziu, la începutul clasei a VIII-a. Proba suplimentar? de admitere se va sus?ine la cel mult dou? discipline.
(4)Metodologia-cadru de organizare ?i desf??urare a admiterii în clasa a IX-a este elaborat? de Ministerul Educa?iei Na?ionale ?i este dat? publicit??ii, pentru fiecare genera?ie, cel mai târziu la începutul clasei a VIII-a. Unit??ile de înv???mânt au obliga?ia de a anun?a public disciplina sau disciplinele la care se sus?ine proba de admitere, programele, procedurile de organizare a acesteia, precum ?i modul de utilizare a portofoliului educa?ional, pân?, cel mai târziu, la începutul clasei a VIII-a. Proba suplimentar? de admitere se va sus?ine la cel mult dou? discipline.
(la data 30-Dec-2013 Art. 76, alin. (4) din titlul II, capitolul V, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 14. din Ordonanta urgenta 117/2013 )
Art. 77
(1)Absolven?ii înv???mântului liceal primesc diploma de absolvire ?i foaia matricol?, parte a portofoliului educa?ional, care atest? finalizarea studiilor liceale ?i care confer? dreptul de acces, în condi?iile legii, în înv???mântul postliceal, precum ?i dreptul de sus?inere a examenului de bacalaureat.
(2)Elevii care au promovat clasa a XII-a/a XIII-a vor sus?ine examenul na?ional de bacalaureat.
(3)Absolven?ii înv???mântului liceal care sus?in ?i promoveaz? examenul na?ional de bacalaureat dobândesc ?i diplom? de bacalaureat, care le d? dreptul de acces în înv???mântul superior, în condi?iile legii.
(4)Examenul na?ional de bacalaureat const? în sus?inerea urm?toarelor probe:
- proba A de evaluare a competen?elor lingvistice de comunicare oral? în limba român?;
- proba B de evaluare a competen?elor lingvistice de comunicare oral? în limba matern?, pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limb? a minorit??ilor na?ionale;
- proba C de evaluare a competen?ei lingvistice la dou? limbi de circula?ie interna?ional? studiate pe parcursul înv???mântului liceal. Rezultatul evalu?rii se exprim? prin nivelul de competen?? corespunz?tor Cadrului european comun de referin?? pentru limbi. Elevii care promoveaz?, pe parcursul înv???mântului preuniversitar, examene cu recunoa?tere interna?ional? pentru certificarea competen?elor lingvistice în limbi str?ine au dreptul la recunoa?terea ?i echivalarea rezultatelor ob?inute la aceste examene, la cerere ?i conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului;
- proba D de evaluare a competen?elor digitale. Rezultatul evalu?rii se exprim? prin nivelul de competen??, în raport cu standardele europene recunoscute în domeniu. Elevii care promoveaz?, pe parcursul înv???mântului preuniversitar, examene cu recunoa?tere european? pentru certificarea competen?elor digitale au dreptul la recunoa?terea ?i la echivalarea rezultatelor ob?inute la aceste examene, la cerere ?i conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului;
- proba E scris? de evaluare a competen?elor formate pe durata înv???mântului liceal, dup? cum urmeaz?:
a)prob? scris? la Limba ?i literatura român? - prob? comun? pentru elevii de la toate filierele, profilurile ?i specializ?rile;
b)prob? scris? la Limba ?i literatura matern? - prob? comun? pentru elevii de la toate filierele, profilurile ?i specializ?rile, care au urmat studiile liceale într-o limb? a minorit??ilor na?ionale;
c)dou? probe scrise, diferen?iate dup? cum urmeaz?:
1.pentru profilul real din filiera teoretic?:
(i)matematic?;
(ii)prob? transdisciplinar? din ?tiin?e: fizic?, chimie, biologie;
2.pentru profilul umanist din filiera teoretic?:
(i)o limb? de circula?ie interna?ional?;
(ii)prob? transdisciplinar? din geografie, istorie, ?tiin?e socioumane;
3.pentru filiera tehnologic?:
(i)prob? scris? disciplinar? specific? profilului;
(ii)prob? transdisciplinar? specific? domeniului de preg?tire;
4.pentru filiera voca?ional?:
(i)prob? practic? sau scris?, dup? caz, specific? profilului ori specializ?rii;
(ii)prob? transdisciplinar? specific? profilului sau specializ?rii.
(5)Con?inuturile programelor de examen sunt stabilite de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului ?i se dau publicit??ii elevilor la începutul primei clase de liceu, în condi?iile legii. Calendarul, metodologia, precum ?i modul de organizare ?i desf??urare a examenului de bacalaureat se stabilesc de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului ?i se dau publicit??ii, pentru fiecare genera?ie, la începutul ultimei clase de liceu.
(la data 06-Sep-2013 Art. 77, alin. (5) din titlul II, capitolul V, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 4923/2013 )
(6)Pentru anumite filiere, profiluri, specializ?ri sau calific?ri, stabilite de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, absolven?ii înv???mântului liceal pot sus?ine un examen de certificare a calific?rii, separat de examenul de bacalaureat. Con?inutul, calendarul ?i modul de organizare ale examenului de certificare a calific?rii se stabilesc de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului ?i se dau publicit??ii, pentru fiecare genera?ie, cel mai târziu la începutul ultimei clase de liceu.
(7)Absolven?ii înv???mântului liceal care sus?in ?i promoveaz? examenul de certificare a calific?rii primesc certificat de calificare corespunz?tor nivelului stabilit prin Cadrul na?ional al calific?rilor ?i suplimentul descriptiv al certificatului în format Europass.
(8)Eliberarea certificatului de calificare nu este condi?ionat? de promovarea examenului de bacalaureat.
Art. 78
(1)Examenul na?ional de bacalaureat se consider? promovat de c?tre absolven?ii înv???mântului secundar superior, liceal, care îndeplinesc cumulativ urm?toarele condi?ii:
a)au sus?inut probele A, B, C ?i D prev?zute la art. 77 alin. (4);
b)au sus?inut probele scrise E prev?zute la art. 77 alin. (4) ?i au ob?inut cel pu?in nota 5 la fiecare dintre acestea;
c)au ob?inut media aritmetic?, calculat? cu dou? zecimale exacte, a notelor ob?inute la probele scrise E prev?zute la art. 77 alin. (4) cel pu?in egal? cu 6.
(2)În urma promov?rii examenului na?ional de bacalaureat, absolventului i se elibereaz? diploma de bacalaureat.
(3)Absolven?ilor de liceu care au sus?inut evalu?rile A, B, C ?i D prev?zute la art. 77 alin. (4) li se elibereaz? certificate care atest? nivelul de competen?? lingvistic?, respectiv nivelul de competen?? digital?. Eliberarea acestor certificate nu este condi?ionat? de promovarea probelor scrise E prev?zute la art. 77 alin. (4).
(4)În cazul nepromov?rii examenului na?ional de bacalaureat, pot fi recunoscute în sesiunile urm?toare, la cerere, rezultatele la evalu?rile A, B, C ?i D sus?inute conform prevederilor art. 77 alin. (4), respectiv rezultatele la probele scrise E prev?zute la art. 77 alin. (4) care au fost promovate cu cel pu?in nota 5.
(5)În decursul unui an ?colar se organizeaz? dou? sesiuni ale examenului na?ional de bacalaureat.
(6)Candida?ii proveni?i din înv???mântul preuniversitar pot sus?ine examenul na?ional de bacalaureat ?i examenul de certificare a calific?rii, f?r? tax?, de cel mult dou? ori. Prezent?rile ulterioare la aceste examene sunt condi?ionate de achitarea unor taxe stabilite de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului.
(7)Evalu?rile A, B, C ?i D prev?zute la art. 77 alin. (4) se organizeaz? ?i se desf??oar? la nivelul unit??ii de înv???mânt, în timpul anului ?colar, pe parcursul semestrului al II-lea, în fa?a unei comisii prezidate de directorul unit??ii de înv???mânt ?i numite prin decizie a inspectorului ?colar general, în condi?iile stabilite prin metodologie specific?.
(8)Probele scrise E la examenul na?ional de bacalaureat, prev?zute la art. 77 alin. (4), se sus?in dup? încheierea cursurilor, în fa?a unei comisii stabilite de inspectoratul ?colar.
(9)Comisia prev?zut? la alin. (8) este condus? de un pre?edinte, numit prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului dintre cadrele didactice universitare de predare, având titlul ?tiin?ific de doctor, sau de un cadru didactic din înv???mântul liceal, având gradul didactic I ?i performan?e profesionale deosebite, dintr-o unitate de înv???mânt situat? în alt jude? decât cel în care se afl? unitatea de înv???mânt din care provin elevii care sus?in probele scrise ale examenului na?ional de bacalaureat.
(10)Comisia prev?zut? la alin. (8) este alc?tuit? exclusiv din profesori de la alte unit??i de înv???mânt decât cele din care provin elevii care sus?in probele scrise ale examenului na?ional de bacalaureat.
(11)Rezultatele examenului na?ional de bacalaureat se fac publice prin afi?are.
CAPITOLUL VI: Resursa uman?
SEC?IUNEA 1: Beneficiarii educa?iei
Art. 79
(1)Beneficiarii primari ai înv???mântului preuniversitar sunt antepre?colarii, pre?colarii ?i elevii.
(2)Beneficiarii secundari ai înv???mântului preuniversitar sunt familiile antepre?colarilor, ale pre?colarilor ?i ale elevilor.
(3)Comunitatea local? ?i societatea, în general, sunt beneficiari ter?iari ai înv???mântului preuniversitar.
Art. 80
(1)Înv???mântul preuniversitar este centrat pe beneficiari. Toate deciziile majore sunt luate prin consultarea reprezentan?ilor beneficiarilor primari, respectiv a Consiliului Na?ional al Elevilor sau a altor asocia?ii reprezentative ale elevilor, ?i prin consultarea obligatorie a reprezentan?ilor beneficiarilor secundari ?i ter?iari, respectiv a structurilor asociative reprezentative ale p?rin?ilor, a reprezentan?ilor mediului de afaceri, a autorit??ilor administra?iei publice locale ?i a societ??ii civile.
(2)Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, împreun? cu Consiliul Na?ional al Elevilor ?i organiza?iile guvernamentale ?i nonguvernamentale reprezentative, elaboreaz? un statut în care sunt prev?zute drepturile ?i îndatoririle elevilor, care se aprob? prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului. În baza acestui statut, fiecare unitate de înv???mânt î?i elaboreaz? regulamentul ?colar propriu.
Art. 81
(1)Antepre?colarii, pre?colarii ?i elevii din înv???mântul preuniversitar au drepturi egale la educa?ie, prin activit??i extra?colare organizate de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului.
(2)Activit??ile extra?colare sunt realizate în cadrul unit??ilor de înv???mânt preuniversitar, în cluburi, în palate ale copiilor, în tabere ?colare, în baze sportive, turistice ?i de agrement sau în alte unit??i acreditate în acest sens.
(3)Organizarea, acreditarea, controlul ?i competen?ele unit??ilor care ofer? educa?ie extra?colar? se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului.
(la data 08-Nov-2011 Art. 81, alin. (3) din titlul II, capitolul VI, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Regulament din 2011 )
Art. 82
(1)Elevii de la cursurile cu frecven?? din înv???mântul preuniversitar de stat pot beneficia de burse de performan??, de burse de merit, de burse de studiu ?i de burse de ajutor social.
(2)Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat ?i num?rul acestora se stabilesc anual prin hot?râre a consiliului local, respectiv a consiliului jude?ean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucure?ti.
(3)Criteriile generale de acordare a burselor se stabilesc de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului. Criteriile specifice de acordare a burselor de performan??, de merit, a burselor de studiu ?i a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administra?ie ale unit??ilor de înv???mânt, în limitele fondurilor repartizate ?i în raport cu integralitatea efectu?rii de c?tre elevi a activit??ilor ?colare.
(la data 01-Nov-2011 Art. 82, alin. (3) din titlul II, capitolul VI, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Criterii din 2011 )
(4)Elevii pot beneficia ?i de burse pe baz? de contract încheiat cu operatori economici ori cu alte persoane juridice sau fizice, precum ?i de credite pentru studiu acordate de b?nci, în condi?iile legii.
(5)Elevii ?i cursan?ii str?ini din înv???mântul preuniversitar pot beneficia de burse, potrivit prevederilor legale.
(6)Elevii etnici români cu domiciliul stabil în str?in?tate beneficiaz? de burse, potrivit prevederilor prezentei legi.
Art. 83
(1)Antepre?colarii, pre?colarii ?i elevii din unit??ile ?colare de stat ?i particulare autorizate/acreditate beneficiaz? de asisten?? medical?, psihologic? ?i logopedic? gratuit?, în cabinete medicale, psihologice ?i logopedice ?colare ori în unit??i medicale de stat.
(2)La începutul fiec?rui an ?colar se realizeaz? examinarea st?rii de s?n?tate a elevilor, pe baza unei metodologii comune elaborate de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului ?i de Ministerul S?n?t??ii.
(3)Autorizarea sanitar? necesar? func?ion?rii unit??ilor de înv???mânt de stat se ob?ine f?r? taxe.
Art. 84
(1)Elevii din înv???mântul obligatoriu ?i liceal acreditat/autorizat beneficiaz? de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafa??, naval ?i subteran, precum ?i pentru transportul intern auto, feroviar ?i naval, pe tot parcursul anului calendaristic.
(1)Elevii din înv???mântul obligatoriu, profesional ?i liceal acreditat/autorizat beneficiaz? de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafa??, naval ?i subteran, precum ?i pentru transportul intern auto, feroviar ?i naval, pe tot parcursul anului calendaristic.
(la data 30-Dec-2013 Art. 84, alin. (1) din titlul II, capitolul VI, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 15. din Ordonanta urgenta 117/2013 )
(2)Ca m?sur? de protec?ie special?, elevii orfani, elevii cu cerin?e educa?ionale speciale, precum ?i cei institu?ionaliza?i pot beneficia de gratuitate pentru toate categoriile de transport men?ionate la alin. (1), pe tot parcursul anului calendaristic.
(2)Elevii orfani, elevii cu cerin?e educa?ionale speciale, precum ?i cei pentru care s-a stabilit o m?sur? de protec?ie special?, în condi?iile legii, sau tutela beneficiaz? de gratuitate pentru toate categoriile de transport prev?zute la alin. (1), pe tot parcursul anului calendaristic.
(la data 30-Dec-2013 Art. 84, alin. (2) din titlul II, capitolul VI, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 15. din Ordonanta urgenta 117/2013 )
(3)Elevilor care nu pot fi ?colariza?i în localitatea de domiciliu li se deconteaz? cheltuielile de transport din bugetul Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, prin unit??ile de înv???mânt la care sunt ?colariza?i, pe baz? de abonament, în limita a 50 km, sau li se asigur? decontarea sumei ce reprezint? contravaloarea a 8 c?l?torii dus-întors pe semestru, dac? locuiesc la internat sau în gazd?.
(la data 02-Sep-2013 Art. 84, alin. (3) din titlul II, capitolul VI, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Art. 15 din Ordonanta 29/2013 )
(4)Elevii beneficiaz? de tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacole de teatru, de oper?, de film ?i la alte manifest?ri culturale ?i sportive organizate de institu?ii publice.
(5)Elevii etnici români din afara grani?elor ??rii, bursieri ai statului român, beneficiaz? de gratuitate la toate manifest?rile prev?zute la alin. (4).
Art. 85
(1)În situa?ii justificate, elevilor din înv???mântul obligatoriu, ?colariza?i într-o alt? localitate decât aceea de domiciliu, li se asigur?, dup? caz, servicii de transport, de mas? ?i de internat, de c?tre autorit??ile administra?iei publice locale din localitatea de domiciliu, cu sprijinul operatorilor economici, al colectivit??ilor locale, al societ??ilor de binefacere, precum ?i al altor persoane juridice sau fizice.
(2)Statul subven?ioneaz? toate costurile aferente frecvent?rii liceului pentru elevii provenind din mediul rural sau din grupuri socioeconomice dezavantajate, precum ?i pentru cei care frecventeaz? ?colile profesionale. Modalitatea de subven?ionare se stabile?te prin hot?râre a Guvernului, ini?iat? de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului.
(2)Statul subven?ioneaz? toate costurile aferente frecvent?rii liceului pentru elevii provenind din mediul rural sau din grupuri socioeconomice dezavantajate, precum ?i pentru cei care frecventeaz? ?colile profesionale. Modalitatea de subven?ionare ?i criteriile de acordare a subven?iei se stabilesc prin hot?râre a Guvernului, ini?iat? de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului.
(la data 19-Dec-2012 Art. 85, alin. (2) din titlul II, capitolul VI, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 2. din capitolul I din Ordonanta urgenta 92/2012 )
(2)Statul subven?ioneaz? toate costurile aferente frecvent?rii liceului pentru elevii provenind din grupuri socioeconomice dezavantajate, precum ?i pentru cei care frecventeaz? înv???mântul profesional, inclusiv pentru perioada stagiilor de preg?tire practic?. Modalitatea de subven?ionare ?i criteriile de acordare a subven?iei se stabilesc prin hot?râre a Guvernului, ini?iat? de Ministerul Educa?iei Na?ionale.
(la data 30-Dec-2013 Art. 85, alin. (2) din titlul II, capitolul VI, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 16. din Ordonanta urgenta 117/2013 )
Art. 86
(1)Unit??ile de înv???mânt încheie cu p?rin?ii, în momentul înscrierii antepre?colarilor, respectiv a pre?colarilor sau a elevilor, în Registrul unic matricol, un contract educa?ional, în care sunt înscrise drepturile ?i obliga?iile reciproce ale p?r?ilor. Contractul educa?ional-tip este aprobat prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului ?i este particularizat, la nivelul fiec?rei unit??i de înv???mânt, prin decizia consiliului de administra?ie.
(2)Nerespectarea prevederilor contractului educa?ional-tip de c?tre unitatea de înv???mânt este sanc?ionat? de inspectoratul ?colar, în conformitate cu prevederile metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului.
(3)P?rintele sau tutorele legal este obligat s? ia m?suri pentru ?colarizarea elevului, pe perioada înv???mântului obligatoriu.
(4)P?rintele sau tutorele legal r?spunde pentru distrugerile materiale din patrimoniul ?colii, cauzate de elev.
Art. 87
Unit??ile de înv???mânt pot primi dona?ii din ?ar? ?i din str?in?tate, potrivit reglementarilor legale, dac? servesc politicii educa?ionale a sistemului na?ional de înv???mânt ?i dac? nu sunt contrare intereselor statului român ?i legisla?iei în vigoare.
SEC?IUNEA 2: Personalul din înv???mântul preuniversitar
Art. 88
(1)Personalul din înv???mântul preuniversitar este format din personal didactic, personal didactic auxiliar ?i personal administrativ sau nedidactic.
(2)În înv???mântul preuniversitar poate func?iona personal didactic asociat.
(3)Personalul didactic auxiliar este definit conform prevederilor prezentei legi.
(4)Personalul administrativ î?i desf??oar? activitatea în baza Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.
Art. 89
În înv???mântul preuniversitar de stat ?i particular, posturile didactice vacante ?i rezervate se ocup? prin concurs organizat la nivelul unit??ii de înv???mânt cu personalitate juridic?, conform unei metodologii-cadru elaborate de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului.
Art. 90
(1)Concursurile pentru ocuparea posturilor didactice au caracter deschis. La concurs se poate prezenta orice persoan? care îndepline?te condi?iile prev?zute de legisla?ia în vigoare.
(2)Angajarea personalului didactic în unit??ile de înv???mânt cu personalitate juridic? se face prin încheierea contractului individual de munc? de c?tre directorul unit??ii, cu aprobarea consiliului de administra?ie.
Art. 91
(1)Organizarea ?i desf??urarea concursului de ocupare a posturilor didactice auxiliare ?i administrative dintr-o unitate de înv???mânt sunt coordonate de director. Consiliul de administra?ie al unit??ii de înv???mânt aprob? comisiile de concurs ?i valideaz? rezultatele concursului.
(2)Angajarea prin încheierea contractului individual de munc? a personalului didactic auxiliar ?i administrativ în unit??ile de înv???mânt cu personalitate juridic? se face de c?tre directorul unit??ii, cu aprobarea consiliului de administra?ie.
Art. 92
(1)La nivelul fiec?rei unit??i ?i institu?ii de înv???mânt preuniversitar se realizeaz? anual evaluarea activit??ii personalului didactic ?i didactic auxiliar. Metodologia de evaluare se stabile?te prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului.
(la data 22-Nov-2011 Art. 92, alin. (1) din titlul II, capitolul VI, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Metodologie din 2011 )
(2)Rezultatele evalu?rii stau la baza deciziei consiliului de administra?ie privind acordarea calificativului anual ?i a grada?iei de merit.
(3)Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului dezvolt? programul na?ional de stimulare a excelen?ei didactice, finan?at din propriul buget, din care se premiaz? excelen?a didactic?.
(4)Metodologia de acordare a grada?iei de merit ?i a implement?rii programului na?ional de stimulare a excelen?ei didactice se elaboreaz? de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului.
(5)Salarizarea personalului didactic ?i a celui didactic auxiliar din unit??ile de înv???mânt de stat se face ?i în func?ie de performan?ele profesionale, conform legii.
(6)Veniturile salariale ?i extrasalariale ale directorilor ?i directorilor adjunc?i, precum ?i salarizarea personalului didactic din unit??ile de înv???mânt particular se stabilesc prin negociere între conducerea persoanei juridice finan?atoare ?i persoana în cauz?, cu avizul consiliului de administra?ie al unit??ii ?colare.
(7)Inspectoratele ?colare jude?ene ?i Inspectoratul ?colar al Municipiului Bucure?ti realizeaz? auditarea periodic? a resursei umane din înv???mântul preuniversitar. Rezultatele auditului se aduc la cuno?tin?a celor în cauz?, consiliului de administra?ie al unit??ii de înv???mânt ?i Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului.
Art. 93
Hot?rârile privind angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, r?spunderea disciplinar? ?i disponibilizarea personalului didactic se iau la nivelul unit??ii de înv???mânt de c?tre consiliul de administra?ie, cu votul a 2/3 din totalul membrilor. Directorul unit??ii de înv???mânt emite deciziile conform hot?rârilor consiliului de administra?ie. Angajatorul este unitatea de înv???mânt.
CAPITOLUL VII: Conducerea sistemului ?i a unit??ilor de înv???mânt
SEC?IUNEA 1: Dispozi?ii generale
Art. 94
(1)Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, ca organ de specialitate al administra?iei publice centrale, elaboreaz? ?i implementeaz? politica na?ional? în domeniul înv???mântului preuniversitar. Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului are drept de ini?iativ? ?i de execu?ie în domeniul politicii financiare ?i al resurselor umane din sfera educa?iei.
(2)Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului exercit?, în domeniul înv???mântului preuniversitar, urm?toarele atribu?ii:
a)elaboreaz?, aplic?, monitorizeaz? ?i evalueaz? politicile educa?ionale na?ionale;
b)monitorizeaz? activitatea de evaluare extern?;
c)coordoneaz? ?i controleaz? sistemul na?ional de înv???mânt;
d)avizeaz? structura re?elei înv???mântului preuniversitar ?i înainteaz? Guvernului, spre aprobare, cifrele de ?colarizare, pe baza propunerilor unit??ilor de înv???mânt, a autorit??ilor administra?iei publice locale, a operatorilor economici, având în vedere recomand?rile studiilor de prognoz?, centralizate, avizate ?i transmise de c?tre inspectoratele ?colare jude?ene, respectiv al municipiului Bucure?ti;
e)coordoneaz? elaborarea ?i aprob? Curriculumul na?ional ?i sistemul na?ional de evaluare, asigur? ?i supravegheaz? respectarea acestora;
f)evalueaz?, aprob? ?i achizi?ioneaz? manualele ?colare ?i asigur? finan?area conform legii;
g)aprob?, conform legii, regulamentele de organizare ?i de func?ionare a unit??ilor subordonate ?i a unit??ilor conexe;
h)elaboreaz? studii de diagnoz? ?i de prognoz? în domeniul înv???mântului;
i)asigur? omologarea mijloacelor de înv???mânt;
j)asigur? cadrul organizatoric pentru selec?ionarea ?i preg?tirea adecvat? a elevilor cu aptitudini deosebite;
k)asigur? ?colarizarea specializat? ?i asisten?a psihopedagogic? adecvat? a copiilor ?i tinerilor cu dizabilit??i sau cu cerin?e educa?ionale speciale;
l)analizeaz? modul în care se asigur? protec?ia social? în înv???mânt ?i propune Guvernului ?i autorit??ilor administra?iei publice locale abilitate m?suri corespunz?toare;
m)coordoneaz?, monitorizeaz? ?i controleaz? perfec?ionarea ?i formarea ini?ial? ?i continu? a personalului didactic pentru politicile de interes na?ional;
n)elaboreaz? politicile na?ionale în domeniul resurselor umane;
o)r?spunde de evaluarea sistemului na?ional de înv???mânt pe baza standardelor na?ionale;
p)elaboreaz?, împreun? cu alte ministere interesate, strategia colabor?rii cu alte state ?i cu organismele interna?ionale specializate în domeniul înv???mântului, form?rii profesionale ?i al cercet?rii ?tiin?ifice;
q)stabile?te modalit??ile de recunoa?tere ?i de echivalare a studiilor, a diplomelor, a certificatelor ?i a titlurilor ?tiin?ifice eliberate în str?in?tate, pe baza unor norme interne, încaseaz? taxe, în lei ?i în valut?, pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de vizarea ?i de recunoa?terea actelor de studii, conform legii;
r)stabile?te structura anului ?colar;
s)elaboreaz? metodologii ?i regulamente pentru asigurarea cadrului unitar al implement?rii politicilor educa?ionale na?ionale;
(la data 24-Oct-2011 Art. 94, alin. (2), litera S. din titlul II, capitolul VII, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Regulament din 2011 )
t)construie?te ?i asigur? func?ionarea optim? a Platformei ?colare de e-learning, precum ?i a Bibliotecii ?colare Virtuale;
u)elaboreaz? norme specifice pentru construc?iile ?colare ?i pentru dotarea acestora;
v)d? publicit??ii ?i prezint? anual Parlamentului raportul privind starea înv???mântului preuniversitar în România;
w)coordoneaz? colectarea ?i asigur? analiza ?i interpretarea datelor statistice pentru sistemul na?ional de indicatori privind educa?ia.
(3)În realizarea atribu?iilor sale, Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului înfiin?eaz?, organizeaz? ?i finan?eaz? comisii ?i consilii na?ionale. Organizarea ?i func?ionarea acestora sunt stabilite prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului. De asemenea, Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului propune Guvernului înfiin?area de agen?ii.
Art. 95
(1)Inspectoratele ?colare jude?ene ?i Inspectoratul ?colar al Municipiului Bucure?ti sunt servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, cu personalitate juridic?, având în principal urm?toarele atribu?ii:
a)aplic? politicile ?i strategiile Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului la nivel jude?ean, respectiv al municipiului Bucure?ti;
b)controleaz? aplicarea legisla?iei ?i monitorizeaz? calitatea activit??ilor de predare-înv??are ?i respectarea standardelor na?ionale/indicatorilor de performan??, prin inspec?ia ?colar?;
c)controleaz?, monitorizeaz? ?i evalueaz? calitatea managementului unit??ilor ?i institu?iilor de înv???mânt;
d)asigur?, împreun? cu autorit??ile administra?iei publice locale, ?colarizarea elevilor ?i monitorizeaz? participarea la cursuri a acestora pe durata înv???mântului obligatoriu;
e)coordoneaz? admiterea în licee, evalu?rile na?ionale ?i concursurile ?colare la nivelul unit??ilor de înv???mânt din jude? ?i, respectiv, din municipiul Bucure?ti;
f)monitorizeaz? implementarea programelor na?ionale ini?iate de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului pe aria jude?ului, respectiv a municipiului Bucure?ti, precum ?i a proiectelor derulate de unit??ile ?colare ?i cele conexe în cadrul programelor Uniunii Europene în domeniul educa?iei ?i tineretului;
g)mediaz? conflictele ?i litigiile survenite între autoritatea administra?iei publice locale ?i unit??ile de înv???mânt;
h)coordoneaz? ?i controleaz? activit??ile unit??ilor conexe ale Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului din aria jude?ului/municipiului Bucure?ti;
i)prezint? un raport anual privind starea înv???mântului pe teritoriul jude?ului, respectiv al municipiului Bucure?ti. Acest raport se face public;
j)aprob?, la propunerea consiliului local sau a consiliilor jude?ene, înfiin?area unit??ilor pentru educa?ie timpurie, înv???mânt primar ?i gimnazial;
k)aplic? politicile educa?ionale na?ionale la nivel jude?ean, respectiv al municipiului Bucure?ti;
l)acord? consiliere ?i asisten?? unit??ilor ?i institu?iilor de înv???mânt în gestionarea resurselor umane ?i a posturilor didactice la nivelul jude?ului, respectiv al municipiului Bucure?ti;
m)monitorizeaz? activit??ile de constituire, de vacantare ?i de ocupare a posturilor didactice din unit??ile de înv???mânt;
n)gestioneaz? baza de date privind cadrele didactice calificate angajate în unit??ile de înv???mânt, precum ?i întreaga baz? de date a educa?iei;
o)înainteaz? spre avizare Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului re?eaua ?colar? din raza lor teritorial? propus? de autorit??ile administra?iei publice locale, în conformitate cu politica educa?ional?, a documentelor strategice privind dezvoltarea economic? ?i social? la nivel regional, jude?ean ?i local, dup? consultarea unit??ilor de înv???mânt, a operatorilor economici ?i a partenerilor sociali interesa?i;
p)realizeaz? auditarea periodic? a resursei umane din înv???mântul preuniversitar;
q)asigur? colectarea datelor statistice pentru sistemul na?ional de indicatori privind educa?ia.
(2)Structura inspectoratelor ?colare jude?ene, respectiv a Inspectoratului ?colar al Municipiului Bucure?ti se stabile?te prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului.
(3)Inspectoratul ?colar are un consiliu de administra?ie ?i un consiliu consultativ. Func?ionarea acestora se realizeaz? în baza unui regulament propriu, elaborat ?i aprobat de consiliul de administra?ie, conform regulamentului-cadru aprobat prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului.
(la data 20-Oct-2011 Art. 95, alin. (3) din titlul II, capitolul VII, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Regulament-Cadru din 2011 )
(4)În structura inspectoratelor ?colare din jude?ele cu înv???mânt ?i în limbile minorit??ilor na?ionale sunt cuprin?i ?i inspectori ?colari pentru acest tip de înv???mânt. Ace?ti inspectori ?colari sunt numi?i respectând procedurile prezentei legi, cu consultarea grupului parlamentar al minorit??ilor na?ionale.
(5)În structura inspectoratelor ?colare sunt cuprin?i ?i inspectori ?colari pentru problemele copiilor ?i tinerilor proveni?i din medii socioeconomice dezavantajate.
SEC?IUNEA 2: Conducerea unit??ilor de înv???mânt
Art. 96
(1)Unit??ile de înv???mânt preuniversitar cu personalitate juridic? sunt conduse de consiliile de administra?ie, de directori ?i de directori adjunc?i, dup? caz. În exercitarea atribu?iilor ce le revin, consiliile de administra?ie ?i directorii conlucreaz? cu consiliul profesoral, cu comitetul de p?rin?i ?i cu autorit??ile administra?iei publice locale.
(2)În unit??ile de înv???mânt de stat consiliul de administra?ie este organ de conducere ?i este constituit din 7, 9 sau 13 membri, astfel:
a)în cazul unit??ilor de înv???mânt de nivel gimnazial cu un singur rând de clase, consiliul de administra?ie este format din 7 membri, cu urm?toarea componen??: 3 cadre didactice, inclusiv directorul; 2 reprezentan?i ai p?rin?ilor; un reprezentant al primarului; un reprezentant al consiliului local. Prevederile prezentului articol se aplic? în mod corespunz?tor ?i pentru înv???mântul pre?colar ?i primar;
b)în cazul în care consiliul de administra?ie este format din 9 membri, dintre ace?tia 4 sunt cadre didactice, un reprezentant al primarului, 2 reprezentan?i ai consiliului local ?i 2 reprezentan?i ai p?rin?ilor. Directorul ?i directorul adjunct sunt membri de drept ai consiliului de administra?ie din cota aferent? cadrelor didactice din unitatea de înv???mânt respectiv?;
c)în cazul în care consiliul de administra?ie este format din 13 membri, dintre ace?tia 6 sunt cadre didactice, un reprezentant al primarului, 3 reprezentan?i ai consiliului local ?i 3 reprezentan?i ai p?rin?ilor. Directorul ?i directorul adjunct sunt membri de drept ai consiliului de administra?ie din cota aferent? cadrelor didactice din unitatea de înv???mânt respectiv?.
(3)Consiliul de administra?ie este organul de conducere al unit??ii de înv???mânt. La ?edin?ele consiliului de administra?ie particip?, de regul?, ?i un reprezentant al elevilor, cu statut de observator.
(3)Consiliul de administra?ie este organul de conducere al unit??ii de înv???mânt. La ?edin?ele consiliului de administra?ie particip?, de regul?, un lider de sindicat ?i un reprezentant al elevilor, cu statut de observatori.
(la data 29-Mar-2013 Art. 96, alin. (3) din titlul II, capitolul VII, sectiunea 2 modificat de Art. 1 din Legea 62/2013 )
(4)Dup? constituirea consiliului de administra?ie, membrii acestuia aleg un pre?edinte de ?edin?? din rândul cadrelor didactice, prin hot?râre adoptat? cu votul secret al majorit??ii. Pre?edintele de ?edin?? este ales pentru o perioad? de cel mult un an, conduce ?edin?ele consiliului de administra?ie ?i semneaz? hot?rârile adoptate în aceast? perioad?.
(5)În înv???mântul particular ?i confesional, în componen?a consiliului de administra?ie sunt inclu?i reprezentan?i ai fondatorilor. Conducerea consiliului de administra?ie este asigurat? de persoana desemnat? de fondatori. În unit??ile pentru înv???mântul general obligatoriu, consiliul de administra?ie cuprinde ?i un reprezentant al consiliului local.
(6)Consiliul de administra?ie se întrune?te lunar sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea directorului sau a dou? treimi dintre membri. Metodologia-cadru de organizare ?i de func?ionare a consiliului de administra?ie este stabilit? prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului.
(7)Consiliul de administra?ie are urm?toarele atribu?ii principale:
a)adopt? proiectul de buget ?i avizeaz? execu?ia bugetar? la nivelul unit??ii de înv???mânt;
b)aprob? planul de dezvoltare institu?ional? elaborat de directorul unit??ii de înv???mânt;
c)aprob? curriculumul la decizia ?colii, la propunerea consiliului profesoral;
d)stabile?te pozi?ia ?colii în rela?iile cu ter?i;
e)organizeaz? concursul de ocupare a func?iilor de director ?i de director adjunct;
f)aprob? planul de încadrare cu personal didactic ?i didactic auxiliar, precum ?i schema de personal nedidactic;
g)aprob? programe de dezvoltare profesional? a cadrelor didactice, la propunerea consiliului profesoral;
h)sanc?ioneaz? abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform legii;
i)aprob? comisiile de concurs ?i valideaz? rezultatul concursurilor;
j)aprob? orarul unit??ii de înv???mânt;
k)î?i asum? r?spunderea public? pentru performan?ele unit??ii de înv???mânt, al?turi de director;
l)îndepline?te orice alte atribu?ii stabilite prin ordine ?i metodologii ale ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului, respectiv ale Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului.
(8)Hot?rârile consiliului de administra?ie se adopt? cu majoritatea voturilor celor prezen?i, mai pu?in cele prev?zute la art. 93. Hot?rârile consiliului de administra?ie care vizeaz? personalul din unitate, cum ar fi procedurile pentru ocuparea posturilor, a func?iilor de conducere, acordarea grada?iei de merit, restrângerea de activitate, acordarea calificativelor, aplicarea de sanc?iuni ?i altele asemenea, se iau prin vot secret. Membrii consiliului de administra?ie care se afl? în conflict de interese nu particip? la vot.
(9)Deciziile privind bugetul ?i patrimoniul unit??ii de înv???mânt se iau cu majoritatea din totalul membrilor consiliului de administra?ie.
Art. 97
(1)Directorul exercit? conducerea executiv? a unit??ii de înv???mânt. În cazul unit??ilor de înv???mânt cu predare integral? în limbile minorit??ilor na?ionale, directorul are obliga?ia cunoa?terii limbii respective. În cazul unit??ilor de înv???mânt cu sec?ii de predare în limbile minorit??ilor na?ionale, unul dintre directori are obliga?ia cunoa?terii limbii respective. În aceste cazuri, numirea directorului se face cu consultarea organiza?iei care reprezint? minoritatea respectiv? în Parlamentul României sau, dac? minoritatea nu are reprezentare parlamentar?, cu consultarea Grupului parlamentar al minorit??ilor na?ionale.
(2)Directorul unit??ii de înv???mânt de stat are urm?toarele atribu?ii:
a)este reprezentantul legal al unit??ii de înv???mânt ?i realizeaz? conducerea executiv? a acesteia;
b)este ordonatorul de credite al unit??ii de înv???mânt;
c)î?i asum?, al?turi de consiliul de administra?ie, r?spunderea public? pentru performan?ele unit??ii de înv???mânt pe care o conduce;
d)propune spre aprobare consiliului de administra?ie regulamentul de organizare ?i func?ionare al unit??ii de înv???mânt;
e)propune spre aprobare consiliului de administra?ie proiectul de buget ?i raportul de execu?ie bugetar?;
f)r?spunde de selec?ia, angajarea, evaluarea periodic?, formarea, motivarea ?i încetarea raporturilor de munc? ale personalului din unitatea de înv???mânt;
g)îndepline?te alte atribu?ii stabilite de c?tre consiliul de administra?ie, conform legii;
h)prezint? anual un raport asupra calit??ii educa?iei în unitatea sau în institu?ia pe care o conduce. Raportul este prezentat în fa?a comitetului de p?rin?i ?i este adus la cuno?tin?a autorit??ilor administra?iei publice locale ?i a inspectoratului ?colar jude?ean/al municipiului Bucure?ti;
i)coordoneaz? colectarea ?i transmite inspectoratului ?colar datele statistice pentru sistemul na?ional de indicatori privind educa?ia.
(3)Structurile ?i func?iile de conducere ale unit??ilor de înv???mânt particular ?i confesional, atribu?iile, modul de constituire, precum ?i durata mandatelor sunt stabilite prin regulamentele de organizare ?i func?ionare a acestora, în concordan?? cu prevederile legale.
(4)Directorul unit??ii de înv???mânt particular ?i confesional exercit? conducerea executiv?, în strict? conformitate cu responsabilit??ile ?i atribu?iile conferite de lege, cu hot?rârile consiliului de administra?ie al unit??ii de înv???mânt ?i cu respectarea prevederilor regulamentului de organizare ?i func?ionare a acesteia.
Art. 98
(1)Consiliul profesoral al unit??ii de înv???mânt este format din totalitatea cadrelor didactice din unitatea ?colar? cu personalitate juridic?, este prezidat de c?tre director ?i se întrune?te lunar sau ori de câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre membrii personalului didactic.
(2)Atribu?iile consiliului profesoral sunt urm?toarele:
a)gestioneaz? ?i asigur? calitatea actului didactic;
b)stabile?te Codul de etic? profesional? ?i monitorizeaz? aplicarea acestuia;
c)valideaz? fi?ele de autoevaluare ale personalului angajat al unit??ii de înv???mânt, în baza c?rora se stabile?te calificativul anual;
d)propune consiliului de administra?ie m?suri de optimizare a procesului didactic;
e)propune consiliului de administra?ie curriculumul la dispozi?ia ?colii;
f)propune consiliului de administra?ie premierea ?i acordarea titlului de "profesorul anului" personalului cu rezultate deosebite la catedr?;
g)aprob? sanc?ionarea abaterilor disciplinare ale elevilor;
h)propune consiliului de administra?ie ini?ierea procedurii legale în cazul cadrelor didactice cu performan?e slabe sau pentru înc?lc?ri ale eticii profesionale;
i)propune consiliului de administra?ie programele de formare ?i dezvoltare profesional? continu? a cadrelor didactice;
j)alege cadrele didactice membre ale consiliului de administra?ie;
k)îndepline?te alte atribu?ii stabilite de consiliul de administra?ie.
SEC?IUNEA 3: Unit??ile conexe ale înv???mântului preuniversitar
Art. 99
(1)Unit??ile conexe ale Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului sunt: Institutul de ?tiin?e ale Educa?iei, casele corpului didactic, centrele atestate de formare continu? în limbile minorit??ilor na?ionale, Centrul Na?ional de Instruire Diferen?iat?, Unitatea pentru Finan?area înv???mântului Preuniversitar, palatele ?i cluburile copiilor.
(2)Unit??ile conexe ale înv???mântului preuniversitar sunt: centrul jude?ean de resurse ?i asisten?? educa?ional?/Centrul Municipiului Bucure?ti de Resurse ?i Asisten?? Educa?ional?.
(3)În fiecare jude? ?i în municipiul Bucure?ti func?ioneaz? casa corpului didactic, denumit? în continuare CCD, cu personalitate juridic?, coordonat? metodologic de inspectoratul ?colar. Structura ?i atribu?iile CCD se stabilesc prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului.
(la data 19-Oct-2011 Art. 99, alin. (3) din titlul II, capitolul VII, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Regulament din 2011 )
(4)Centrele jude?ene de resurse ?i asisten?? educa?ional?/Centrul Municipiului Bucure?ti de Resurse ?i Asisten?? Educa?ional? sunt unit??i specializate ale înv???mântului preuniversitar, cu personalitate juridic?, coordonate metodologic de inspectoratul ?colar.
(5)Finan?area centrului jude?ean de resurse ?i asisten?? educa?ional?/Centrului Municipiului Bucure?ti de Resurse ?i Asisten?? Educa?ional? se asigur? de la bugetul consiliului jude?ean.
(6)Centrul jude?ean de resurse ?i asisten?? educa?ional?/Centrul Municipiului Bucure?ti de Resurse ?i Asisten?? Educa?ional? organizeaz?, coordoneaz? metodologic, monitorizeaz? ?i evalueaz?, dup? caz, la nivel jude?ean/al municipiului Bucure?ti, urm?toarele activit??i ?i servicii educa?ionale:
a)servicii de asisten?? psihopedagogic?/psihologic?, furnizate prin centrele jude?ene ?i prin cabinetele de asisten?? psihopedagogic?/psihologic?;
b)servicii de terapii logopedice, furnizate prin centrele ?i prin cabinetele logopedice inter?colare;
c)servicii de evaluare, de orientare ?colar? ?i profesional?;
d)servicii de mediere ?colar?, furnizate de mediatorii ?colari;
e)servicii de consultan?? pentru educa?ie incluziv?, furnizate de centrele ?colare de educa?ie incluziv?.
(7)Structura, organizarea ?i func?ionarea centrului jude?ean de resurse ?i de asisten?? educa?ional? se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului.
(la data 27-Oct-2011 Art. 99, alin. (7) din titlul II, capitolul VII, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Regulament din 2011 )
(8)Centrul Na?ional de Instruire Diferen?iat? se organizeaz? ?i func?ioneaz? conform metodologiei elaborate de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului în 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
(9)Unitatea pentru Finan?area înv???mântului Preuniversitar se organizeaz? în subordinea Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului. Atribu?iile, structura, organizarea ?i func?ionarea Unit??ii pentru Finan?area înv???mântului Preuniversitar se stabilesc prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului.
(la data 19-Nov-2011 Art. 99, alin. (9) din titlul II, capitolul VII, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Regulament din 2011 )
Art. 100
(1)Palatele ?i cluburile copiilor sunt unit??i de înv???mânt pentru activit??i extra?colare. Palatele copiilor au ?i rol metodologic.
(2)Palatul Na?ional al Copiilor din Bucure?ti este subordonat Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului.
(3)Palatele ?i cluburile copiilor sunt în subordinea inspectoratelor ?colare.
(4)Organizarea ?i competen?ele palatelor ?i cluburilor copiilor se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului.
CAPITOLUL VIII: Finan?area ?i baza material? a înv???mântului preuniversitar
SEC?IUNEA 1: Dispozi?ii generale
Art. 101
(1)Finan?area unit??ilor de înv???mânt preuniversitar cuprinde finan?area de baz?, finan?area complementar? ?i finan?area suplimentar?.
(2)Statul asigur? finan?area de baz? pentru to?i pre?colarii ?i pentru to?i elevii din înv???mântul primar, gimnazial, profesional ?i liceal de stat, particular sau confesional acreditat, precum ?i pentru elevii din înv???mântul postliceal special de stat. Finan?area de baz? se face în limitele costului standard per elev/pre?colar, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului.
*) Pân? la începutul anului ?colar 2012-2013 nu se acord? finan?area de baz? pentru elevii din înv???mântul primar particular acreditat, gimnazial particular acreditat, profesional particular acreditat, liceal particular acreditat, prev?zut? la art. 101 alin. (2). Începând cu anul ?colar 2012-2013, finan?area de baz? se asigur? pentru to?i pre?colarii ?i pentru to?i elevii din înv???mântul primar, gimnazial, profesional ?i liceal de stat, particular sau confesional acreditat, precum ?i pentru elevii din înv???mântul postliceal special de stat, conform prevederilor art. 101 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.
(la data 17-Dec-2011 Art. 101, alin. (2) din titlul II, capitolul VIII, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Actul din Legea 283/2011 )
*) Prevederile art. 101 alin. (2) referitoare la finan?area de baz? pentru înv???mântul preuniversitar particular ?i confesional acreditat se prorog? pân? la data de 31 decembrie 2013.
(la data 19-Dec-2012 Art. 101, alin. (2) din titlul II, capitolul VIII, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Art. II din capitolul I din Ordonanta urgenta 92/2012 )*) Prevederile art. 101 alin. (2) referitoare la finan?area de baz? pentru înv???mântul preuniversitar particular ?i confesional acreditat se prorog? pân? la data de 31 decembrie 2014.(la data 15-Nov-2013 Art. 101, alin. (2) din titlul II, capitolul VIII, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Art. 24, alin. (1) din capitolul II din Ordonanta urgenta 103/2013 )
(3)În înv???mântul preuniversitar particular, taxele de ?colarizare se stabilesc de consiliul de administra?ie al fiec?rei institu?ii sau unit??i de înv???mânt, în condi?iile legii.
Art. 102
(1)Finan?area înv???mântului preuniversitar de stat, particular ?i confesional se asigur? din fonduri publice sau din alte surse, potrivit legii.
(2)Finan?area înv???mântului preuniversitar particular ?i confesional acreditat se face din taxe, din fonduri publice, în cazul înv???mântului pre?colar, primar ?i gimnazial obligatoriu, precum ?i din alte surse, potrivit legii.
(2)Finan?area înv???mântului preuniversitar particular ?i confesional acreditat se face din taxe, din fonduri publice, îh cazul înv???mântului pre?colar ?i al celui obligatoriu, precum ?i din alte surse, potrivit legii.
(la data 30-Dec-2013 Art. 102, alin. (2) din titlul II, capitolul VIII, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 17. din Ordonanta urgenta 117/2013 )
Art. 103
(1)Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului are drept de ini?iativ? în domeniile politicii financiare ?i resurselor umane din domeniul educa?iei ?i colaboreaz? cu alte ministere, cu autorit??i locale, structuri asociative reprezentative ale autorit??ilor administra?iei publice locale, cu asocia?ii reprezentative ale p?rin?ilor, asocia?ii reprezentative profesionale ale cadrelor didactice, precum ?i cu sindicatele reprezentative.
(2)Consiliile locale ?i consiliul jude?ean, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucure?ti pot contribui din bugetele proprii la finan?area de baz? ?i complementar? a unit??ilor de înv???mânt preuniversitar de stat.
Art. 104
(1)Finan?area de baz? asigur? desf??urarea în condi?ii normale a procesului de înv???mânt la nivel preuniversitar, conform standardelor na?ionale.
(2)Finan?area de baz? se asigur? din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea ad?ugat? ?i alte venituri ale bugetului de stat, prin bugetele locale, pentru urm?toarele categorii de cheltuieli:
a)cheltuielile cu salariile, sporurile, indemniza?iile ?i alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum ?i contribu?iile aferente acestora;
b)cheltuielile cu formarea continu? ?i evaluarea personalului;
c)cheltuielile cu evaluarea periodic? intern? a elevilor;
d)cheltuielile materiale ?i pentru servicii;
e)cheltuielile cu între?inerea curent?.
(2)Finan?area de baz? se asigur? din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea ad?ugat?, prin bugetele locale, pentru urm?toarele articole de cheltuieli, în func?ie de care se calculeaz? costul standard per elev/pre?colar:
a)cheltuieli cu salariile, sporurile, indemniza?iile ?i alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum ?i contribu?iile aferente acestora;
b)cheltuieli cu preg?tirea profesional?;
c)cheltuieli cu evaluarea periodic? a elevilor;
d)cheltuieli cu bunuri ?i servicii.
(la data 19-Dec-2012 Art. 104, alin. (2) din titlul II, capitolul VIII, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 3. din capitolul I din Ordonanta urgenta 92/2012 )
(3)Finan?area de baz? a unei unit??i ?colare rezult? prin multiplicarea costului standard per elev/pre?colar cu coeficien?i specifici unit??ii ?colare ?i cu num?rul de elevi ?i se aprob? anual prin hot?râre a Guvernului.
(la data 29-Dec-2011 Art. 104, alin. (3) din titlul II, capitolul VIII, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Metodologie din 2011 )
(4)Baza de calcul al fondurilor alocate unit??ilor de înv???mânt prin ?i din bugetele locale, pentru finan?area de baza, o constituie costul standard per elev/pre?colar. Costul standard per elev/pre?colar se determin? pentru fiecare nivel de înv???mânt, filier?, profil, specializare/domeniu. Determinarea costului standard per elev/pre?colar se face de c?tre Consiliul Na?ional pentru Finan?area înv???mântului Preuniversitar, în condi?iile prezentei legi ?i conform normelor metodologice elaborate de c?tre Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului ?i aprobate prin hot?râre a Guvernului. Consiliul Na?ional pentru Finan?area înv???mântului Preuniversitar cuprinde reprezentan?ii Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului^ ai partenerilor sociali ?i ai structurilor asociative ale autorit??ilor administra?iei publice locale. Alocarea fondurilor pentru finan?area de baz? a unit??ii de înv???mânt se face pe baza unei formule de finan?are aprobate prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului care ia în considerare costul standard per elev/pre?colar, num?rul de elevi/pre?colari din unitatea de înv???mânt, precum ?i factorii de corec?ie dependen?i de densitatea de elevi în zon?, severitatea dezavantajelor, de limba de predare ?i al?i factori.
(la data 13-Mar-2013 Art. 104, alin. (4) din titlul II, capitolul VIII, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 72/2013 )
(5)Finan?area de baz? aprobat? anual prin legea bugetului de stat se repartizeaz? pe comune, ora?e, municipii ?i sectoare ale municipiului Bucure?ti de c?tre direc?iile generale ale finan?elor publice jude?ene, respectiv a municipiului Bucure?ti, cu asisten?a tehnic? de specialitate a inspectoratelor ?colare jude?ene, respectiv a Inspectoratului ?colar al Municipiului Bucure?ti.
(51)În cazuri excep?ionale, atunci când sumele repartizate în baza standardelor de cost nu asigur? plata drepturilor prev?zute la alin. (2) lit. a)-d) la unele unit??i de înv???mânt cu personalitate juridic?, în cadrul sumelor defalcate din taxa pe valoarea ad?ugat? aprobate jude?ului/municipiului Bucure?ti prin legea bugetului de stat, direc?iile regionale ale finan?elor publice/administra?iile jude?ene ale finan?elor publice, respectiv a municipiului Bucure?ti, cu asisten?a tehnic? de specialitate a inspectoratelor ?colare, pot efectua redistribuiri ale sumelor repartizate pe comune, ora?e, municipii ?i sectoare ale municipiului Bucure?ti cu aceast? destina?ie sau pot proceda la repartizarea sumelor r?mase nerepartizate, dup? caz.
(52)Aprobarea redistribuirii/repartiz?rii sumelor potrivit prevederilor alin. (51) se va face numai dup? verificarea de c?tre inspectoratul ?colar, pe baza raportului de audit/control, a modului de angajare ?i utilizare a sumelor alocate pentru finan?area de baz?, pe baza costurilor standard per elev/pre?colar ?i dup? verificarea corel?rii num?rului de personal cu num?rul de elevi. În urma verific?rii, inspectoratul ?colar stabile?te ?i propune direc?iilor regionale ale finan?elor publice/administra?iilor jude?ene ale finan?elor publice, respectiv a municipiului Bucure?ti sumele ce urmeaz? a fi redistribuite/repartizate suplimentar.
(53)Redistribuirea sumelor între unit??i de înv???mânt cu personalitate juridic? din cadrul aceleia?i unit??i administrativ - teritoriale se aprob? de consiliul local, la propunerea primarului, cu avizul conform al inspectoratului ?colar.
(54)Redistribuirea sumelor între unit??i de înv???mânt cu personalitate juridic?, potrivit prevederilor alin. (51) ?i (52), conduce implicit la modificarea bugetelor ini?iale aprobate, calculate pe baza costurilor standard per elev/pre?colar.
(la data 30-Dec-2013 Art. 104, alin. (5) din titlul II, capitolul VIII, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 18. din Ordonanta urgenta 117/2013 )
(6)Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, alocate pentru unit??ile de înv???mânt preuniversitar de stat ca finan?are de baz?, nu pot fi executate silit pentru recuperarea crean?elor stabilite prin titluri executorii în sarcina autorit??ilor administra?iei publice locale.
Art. 105
(1)Finan?area complementar? asigur? cheltuieli de capital, cheltuieli sociale ?i alte cheltuieli asociate procesului de înv???mânt preuniversitar de stat.
(1)Finan?area complementar? asigur? cheltuieli de capital, cheltuieli sociale ?i alte cheltuieli asociate procesului de înv???mânt preuniversitar de stat care nu fac parte din finan?area de baz? a unit??ilor ?colare.
(la data 30-Dec-2013 Art. 105, alin. (1) din titlul II, capitolul VIII, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 19. din Ordonanta urgenta 117/2013 )
(2)Finan?area complementar? se asigur? din bugetele locale ale unit??ilor administrativ-teritoriale de care apar?in unit??ile de înv???mânt preuniversitar, din sume defalcate din taxa pe valoarea ad?ugat?, pentru urm?toarele categorii de cheltuieli:(2) Finan?area complementar? se asigur? din bugetele locale ale unit??ilor administrativ-teritoriale de care apar?in unit??ile de înv???mânt preuniversitar ?i din sume defalcate din taxa pe valoarea ad?ugat?, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu aceast? destina?ie, pentru urm?toarele categorii de cheltuieli:(la data 19-Dec-2012 Art. 105, alin. (2) din titlul II, capitolul VIII, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 4. din capitolul I din Ordonanta urgenta 92/2012 )
a)investi?ii, repara?ii capitale, consolid?ri;
b)subven?ii pentru internate ?i cantine;
c)cheltuieli pentru evaluarea periodic? na?ional? a elevilor;
d)cheltuieli cu bursele elevilor;
e)cheltuieli pentru transportul elevilor, conform prevederilor art. 84 alin. (1);
f)cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice, conform legii;
(la data 17-Feb-2011 Art. 105, alin. (2), litera F. din titlul II, capitolul VIII, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Instructiunile 2/2011 )
g)cheltuieli pentru examinarea medical? obligatorie periodic? a salaria?ilor din înv???mântul preuniversitar, cu excep?ia celor care, potrivit legii, se efectueaz? gratuit;
h)cheltuieli pentru concursuri ?colare ?i activit??i educative extra?colare organizate în cadrul sistemului de înv???mânt;
i)cheltuieli pentru asigurarea securit??ii ?i s?n?t??ii în munc?, pentru personalul angajat, pre?colari ?i elevi;
j)gestionarea situa?iilor de urgen??;
k)cheltuieli pentru participarea în proiecte europene de cooperare în domeniul educa?iei ?i form?rii profesionale.
l)alte cheltuieli de natura bunurilor ?i serviciilor, care nu fac parte din finan?area de baz?.
(la data 30-Dec-2013 Art. 105, alin. (2), litera K. din titlul II, capitolul VIII, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 20. din Ordonanta urgenta 117/2013 )
(3)Finan?area complementar? aprobat? anual prin legea bugetului de stat se repartizeaz? pe comune, ora?e, municipii ?i sectoare ale municipiului Bucure?ti de c?tre direc?iile generale ale finan?elor publice jude?ene, respectiva municipiului Bucure?ti ?i cu asisten?a tehnic? a inspectoratelor ?colare jude?ene, respectiv al municipiului Bucure?ti.
Art. 106
Finan?area de baz? ?i finan?area complementar? se realizeaz? pe baza contractului de management încheiat între directorul unit??ii de înv???mânt preuniversitar ?i primarul localit??ii/primarul de sector în a c?rei raz? teritorial? se afl? unitatea de înv???mânt, respectiv cu pre?edintele consiliului jude?ean/primarul de sector, în cazul ?colilor speciale.
Art. 107
(1)Finan?area suplimentar? se acord? ca sum? global? fix? din bugetul Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului pentru premierea unit??ilor de înv???mânt preuniversitar de stat cu rezultate deosebite în domeniul incluziunii sau în domeniul performan?elor ?colare.
(2)Consiliile locale, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucure?ti ?i consiliile jude?ene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucure?ti, contribuie la finan?area suplimentar?, acordând granturi unit??ilor de înv???mânt, în baza unei metodologii proprii.
(3)Finan?area suplimentar? se realizeaz? pe baz? de contract încheiat între unitatea ?colar? ?i finan?ator.
Art. 108
(1)Unit??ile de înv???mânt preuniversitar de stat pot ob?ine venituri proprii din activit??i specifice, conform legii, din dona?ii, sponsoriz?ri sau din alte surse legal constituite.
(2)Veniturile proprii nu diminueaz? finan?area de baz?, complementar? sau suplimentar? ?i sunt utilizate conform deciziilor consiliului de administra?ie. La sfâr?itul anului bugetar, sumele necheltuite r?mân în contul unit??ii de înv???mânt care le-a realizat ?i se reporteaz? pentru bugetul anual urm?tor.
(3)Directorul ?i consiliul de administra?ie al unit??ii de înv???mânt cu personalitate juridic? r?spund de încadrarea în bugetul aprobat, în condi?iile legii.
Art. 109
(1)Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului finan?eaz? anual, în cadrul programelor na?ionale aprobate prin hot?râre a Guvernului, urm?toarele competi?ii:
a)competi?ii între ?coli care se bazeaz? pe evaluarea institu?ional? a fiec?rei unit??i de înv???mânt dup? dou? axe majore: incluziune ?i performan??. În urma evalu?rilor dup? fiecare dintre cele dou? axe, se va realiza o clasificare a ?colilor pe 5 niveluri: "Excelent", "Foarte bun" " Bun", "Satisf?c?tor" ?i "Nesatisf?c?tor". Sunt premiate atât ?colile cu excelen?? în incluziune, cât ?i cele cu excelen?? în performan??, de stat, particulare sau confesionale. ?colile care ob?in calificativul "Satisf?c?tor" sau "Nesatisf?c?tor" se supun monitoriz?rii în vederea cre?terii performan?elor;
b)în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, ?colile vor desemna "Profesorul anului", ca semn al excelen?ei în predare. La nivel jude?ean ?i na?ional va fi desemnat "Profesorul anului" pentru fiecare disciplin? din planul de înv???mânt. Excelen?a în predare va fi recompensat? financiar, prin programul na?ional de stimulare a excelen?ei didactice;
(la data 11-Oct-2011 Art. 109, alin. (1), litera B. din titlul II, capitolul VIII, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 5546/2011 )
c)performan?a elevilor la olimpiadele pe discipline, la olimpiadele de crea?ie tehnico-?tiin?ific? ?i artistic? ?i la olimpiadele sportive se recompenseaz? financiar prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului.
(2)În lansarea competi?iilor, Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului se consult? cu asocia?iile reprezentative ale p?rin?ilor, asocia?iile reprezentative profesionale ale cadrelor didactice, Consiliul Na?ional al Elevilor ?i cu sindicatele reprezentative.
Art. 110
(1)Bugetul de venituri ?i cheltuieli se întocme?te anual, de c?tre fiecare unitate de înv???mânt preuniversitar, conform normelor metodologice de finan?are a înv???mântului preuniversitar elaborate de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, se aprob? ?i se execut? conform legii.
(2)Excedentele anuale rezultate din execu?ia bugetului de venituri ?i cheltuieli ale activit??ilor finan?ate integral din venituri proprii se reporteaz? în anul urm?tor ?i se folosesc cu aceea?i destina?ie sau, cu aprobarea consiliului de administra?ie, se utilizeaz? pentru finan?area altor cheltuieli ale unit??ii de înv???mânt.
(3)Finan?area unit??ilor de înv???mânt special, a claselor de înv???mânt special, a elevilor din înv???mântul special, a liceelor speciale ?i a CJRAE/CMBRAE se asigur? din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin bugetele locale ale consiliilor jude?ene ?i ale sectoarelor municipiului Bucure?ti, indiferent de locul de domiciliu al copiilor, prin contract managerial.
Art. 111
(1)De la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, se asigur? urm?toarele cheltuieli aferente unit??ilor de înv???mânt preuniversitar, inclusiv pentru înv???mântul special:
a)finan?area programelor na?ionale ale Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, aprobate prin hot?râre a Guvernului;
b)componen?a local? aferent? proiectelor aflate în derulare, cofinan?ate de Guvernul României ?i de organismele financiare interna?ionale, precum ?i ramburs?rile de credite externe aferente proiectelor respective;
c)bursele, aprobate prin hot?râre a Guvernului, pentru elevii din Republica Moldova, etnicii români din afara grani?elor ??rii, precum ?i bursele pentru elevii str?ini;
d)organizarea evalu?rilor, a simul?rilor ?i a examenelor na?ionale;
e)perfec?ionarea preg?tirii profesionale a cadrelor didactice ?i didactice auxiliare, pentru implementarea politicilor ?i strategiilor Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului;
f)finan?area, prin hot?râre a Guvernului, ini?iat? de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, a unor programe anuale sau multianuale de investi?ii, de modernizare ?i de dezvoltare a bazei materiale a institu?iilor de înv???mânt preuniversitar de stat, inclusiv consolid?ri ?i reabilit?ri de ?coli ?i dot?ri;
g)finan?area unor programe na?ionale de protec?ie social?, stabilite prin reglement?ri specifice;
h)finan?area privind organizarea de concursuri pentru elevi, pe obiecte de înv???mânt ?i pe meserii, tehnico-aplicative, ?tiin?ifice, de crea?iei concursuri ?i festivaluri cultural-artistice, campionate ?i concursuri sportive ?colare, cu participare na?ional? ?i interna?ional?, precum ?i olimpiade interna?ionale pe obiecte de înv???mânt.
(2)Finan?area cheltuielilor privind inspectoratele ?colare, casele corpului didactic, palatele ?i cluburile copiilor ?i elevilor, cluburile sportive ?colare, se asigur? din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului.
(3)Cluburile sportive ?colare, precum ?i palatele ?i cluburile copiilor pot s? fie finan?ate ?i de autorit??ile administra?iei publice locale.
(4)Consiliul jude?ean/consiliile locale ale sectoarelor ?i Consiliul General al Municipiului Bucure?ti aloc?, prin hot?râri proprii, fonduri din cote defalcate din impozitul pe venit la dispozi?ia acestora, în vederea finan??rii unit??ilor de înv???mânt preuniversitar de stat, prin finan?area complementar?.
(4)Autorit??ile administra?iei publice locale hot?r?sc alocarea de fonduri, din veniturile proprii ale acestora, ca participare la finan?area de baz? ?i ca finan?are complementar? a unit??ilor de înv???mânt preuniversitar de stat.
(la data 30-Dec-2013 Art. 111, alin. (4) din titlul II, capitolul VIII, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 21. din Ordonanta urgenta 117/2013 )
(5)Consiliul jude?ean/Consiliul General al Municipiului Bucure?ti asigur? fonduri pentru organizarea ?i desf??urarea olimpiadelor ?i a concursurilor ?colare jude?ene/ale municipiului Bucure?ti.
(6)Cheltuielile aferente facilit??ilor acordate elevilor privind transportul pe calea ferat? ?i cu metroul se finan?eaz? prin bugetul Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului ?i din alte surse, potrivit legii.
(6)Cheltuielile aferente facilit??ilor acordate elevilor ?i studen?ilor privind transportul pe calea ferat? ?i cu metroul se finan?eaz? de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor ?i Infrastructurii.
(la data 19-Dec-2012 Art. 111, alin. (6) din titlul II, capitolul VIII, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 5. din capitolul I din Ordonanta urgenta 92/2012 )
SEC?IUNEA 2: Baza material? a înv???mântului preuniversitar de stat
Art. 112
(1)Unit??ile de înv???mânt de stat pot de?ine în administrare bunuri proprietate public?, cele de înv???mânt particular au drept fundament proprietatea privat?, iar cele de înv???mânt confesional apar?in, în func?ie de entitatea care le-a înfiin?at, uneia dintre cele dou? forme de proprietate.
(2)Terenurile ?i cl?dirile unit??ilor de educa?ie timpurie, de înv???mânt pre?colar, ?colilor primare, gimnaziale ?i liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de înv???mânt din cadrul acestora, înfiin?ate de stat, fac parte din domeniul public local ?i sunt administrate de c?tre consiliile locale. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea acestora ?i sunt administrate de c?tre consiliile de administra?ie, conform legisla?iei în vigoare.
(3)Terenurile ?i cl?dirile în care î?i desf??oar? activitatea unit??ile de înv???mânt special de stat ?i centrele jude?ene de resurse ?i asisten?? educa?ional? fac parte din domeniul public jude?ean, respectiv al municipiului Bucure?ti, ?i sunt în administrarea consiliului jude?ean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucure?ti, în a c?ror raz? teritorial? î?i desf??oar? activitatea, prin consiliile de administra?ie ale unit??ilor de înv???mânt respective. Celelalte componente ale bazei materiale a unit??ilor de înv???mânt special de stat, ale cluburilor sportive ?colare, ale palatelor ?i cluburilor copiilor ?i elevilor, precum ?i ale centrelor jude?ene de resurse ?i asisten?? educa?ional? sunt de drept proprietatea acestora ?i sunt administrate de c?tre consiliile de administra?ie ale acestora.
(4)Terenurile ?i cl?dirile în care î?i desf??oar? activitatea inspectoratele ?colare jude?ene, casele corpului didactic, centrul na?ional de excelen??, centrele recreative ?i de divertisment, Palatul Na?ional al Copiilor, palatele ?i cluburile elevilor, cluburile sportive ?colare, precum ?i alte unit??i din subordinea Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, ale c?ror cheltuieli curente ?i de capital se finan?eaz? de la bugetul de stat, fac parte din domeniul public al statului ?i sunt administrate de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, prin inspectoratele ?colare jude?ene ?i prin consiliile de administra?ie ale acestor unit??i. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea unit??ilor ?i institu?iilor respective ?i sunt administrate de acestea.
(5)Nu fac parte din domeniul public local, jude?ean, respectiv al statului terenurile ?i cl?dirile prev?zute la alin. (2)-(4), de?inute în baza unor contracte de închiriere, concesionare sau comodat, proprietarii acestora fiind alte persoane fizice sau juridice.
(6)Schimbarea destina?iei bazei materiale a institu?iilor ?i unit??ilor de înv???mânt preuniversitar de stat se poate face de c?tre autorit??ile administra?iei publice locale, numai cu avizul conform al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului, în caz contrar, actele de schimbare a destina?iei bazei materiale sunt nule de drept, iar fapta constituie infrac?iune ?i se pedepse?te conform legii penale.
(61)Termenul pentru emiterea avizului conform este de 30 de zile. Dup? expirarea termenului, se aplic? procedura aprob?rii tacite.
(la data 07-Jul-2013 Art. 112, alin. (6) din titlul II, capitolul VIII, sectiunea 2 completat de Art. 1 din Legea 206/2013 )
(7)În situa?ii temeinic justificate, dreptul de administrare al Ministerului Educa?iei Na?ionale asupra terenurilor ?i cl?dirilor în care î?i desf??oar? activitatea inspectoratele ?colare jude?ene, casele corpului didactic, centrul na?ional de excelen??, centrele recreative ?i de divertisment, Palatul Na?ional al Copiilor, palatele ?i cluburile elevilor, cluburile sportive ?colare se poate transmite ?i altor unit??i/institu?ii din sistemul de înv???mânt, la propunerea Ministerului Educa?iei Na?ionale, prin hot?râre a Guvernului.
(la data 30-Dec-2013 Art. 112, alin. (6^1) din titlul II, capitolul VIII, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 22. din Ordonanta urgenta 117/2013 )
Art. 113
Înscrierea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile apar?inând Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului sau institu?iilor ?i unit??ilor de înv???mânt ?i cercetare ?tiin?ific? din sistemul înv???mântului de stat, precum ?i asupra bunurilor apar?inând consiliilor locale, jude?ene ?i, respectiv, Consiliului General al Municipiului Bucure?ti, în care î?i desf??oar? activitatea unit??ile de înv???mânt preuniversitar de stat, se face, dup? caz, în registrul de inscrip?iuni ?i transcrip?iuni, în c?r?ile funciare sau în c?r?ile de publicitate funciar?, cu scutire de plata taxelor prev?zute de lege.
TITLUL III: Înv???mântul superior
CAPITOLUL I: Dispozi?ii generale
Art. 114
(1)Prezentul titlu reglementeaz? structura, func?iile, organizarea ?i func?ionarea înv???mântului superior din România.
(2)Înv???mântul superior este organizat în universit??i, academii de studii, institute, ?coli de studii superioare ?i altele asemenea, numite în continuare institu?ii de înv???mânt superior sau universit??i.
(3)Institu?iile de înv???mânt superior pot fi de stat, particulare sau confesionale. Aceste institu?ii au personalitate juridic?, au caracter nonprofit, sunt de interes public ?i sunt apolitice.
Art. 115
(1)Înv???mântul superior se poate organiza doar în institu?ii de înv???mânt superior care au ob?inut autorizarea de func?ionare provizorie sau acreditarea, potrivit legii.
(2)Actele de finalizare a studiilor emise în România sunt recunoscute de c?tre stat numai în cazul în care sunt eliberate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, de c?tre institu?ii de înv???mânt superior acreditate.
Art. 116
(1)Sistemul na?ional de înv???mânt superior include toate institu?iile de înv???mânt superior acreditate. O institu?ie de înv???mânt superior autorizat? s? func?ioneze provizoriu, conform procedurilor legale în vigoare, devine parte a sistemului na?ional de înv???mânt superior numai dup? acreditare.
(2)Institu?iile de înv???mânt superior din str?in?tate, recunoscute legal, ca atare, în statul de origine, pot organiza filiale pe teritoriul României, singure sau în parteneriat cu institu?ii de înv???mânt superior acreditate din România, numai cu respectarea legisla?iei în vigoare cu privire la autorizarea, acreditarea ?i asigurarea calit??ii programelor de studii.
(3)Institu?iile de înv???mânt superior române?ti pot organiza, în România sau în alte state, programe de studii comune cu institu?ii de înv???mânt superior din str?in?tate, recunoscute ca atare de statul de origine. În cazul în care aceste programe se organizeaz? în str?in?tate, trebuie s? respecte reglement?rile legale în vigoare atât în România, cât ?i în statele respective.
Art. 117
Misiunea înv???mântului superior este de a genera ?i de a transfera cunoa?tere c?tre societate prin:
a)formare ini?ial? ?i continu? la nivel universitar, în scopul dezvolt?rii personale, al inser?iei profesionale a individului ?i a satisfacerii nevoii de competen?? a mediului socioeconomic;
b)cercetare ?tiin?ific?, dezvoltare, inovare ?i transfer tehnologic, prin crea?ie individual? ?i colectiv?, în domeniul ?tiin?elor, al ?tiin?elor inginere?ti, al artelor, al literelor, prin asigurarea performan?elor ?i dezvolt?rii fizice ?i sportive, precum ?i valorificarea ?i diseminarea rezultatelor acestora.
Art. 118
(1)Sistemul na?ional de înv???mânt superior se bazeaz? pe urm?toarele principii:
a)principiul autonomiei universitare;
b)principiul libert??ii academice;
c)principiul r?spunderii publice;
d)principiul asigur?rii calit??ii;
e)principiul echit??ii;
f)principiul eficien?ei manageriale ?i financiare;
g)principiul transparen?ei;
h)principiul respect?rii drepturilor ?i libert??ilor studen?ilor ?i ale personalului academic;
i)principiul independen?ei de ideologii, religii ?i doctrine politice;
j)principiul libert??ii de mobilitate na?ional? ?i interna?ional? a studen?ilor, a cadrelor didactice ?i a cercet?torilor;
k)principiul consult?rii partenerilor sociali în luarea deciziilor;
l)principiul centr?rii educa?iei pe student.
(2)În înv???mântul superior nu sunt admise discrimin?ri pe criterii de vârst?, etnie, sex, origine social?, orientare politic? sau religioas?, orientare sexual? sau alte tipuri de discriminare, cu excep?ia m?surilor afirmative prev?zute de lege.
(3)Studen?ii cu dizabilit??i fizice au dreptul s? aib? c?i de acces adaptate acestora în totalitatea spa?iilor universitare, precum ?i condi?ii pentru desf??urarea normal? a activit??ilor academice, sociale ?i culturale în cadrul institu?iilor de înv???mânt superior.
(4)În înv???mântul superior exist? ?i pot fi organizate facult??i de teologie, în conformitate cu prevederile art. 15, ?i institute de cercetare teologic? în consens cu perspectivele ecumenice ?i irenice interna?ionale ?i în conformitate cu prevederile legale.
Art. 119
(1)În institu?iile de înv???mânt superior de stat, înv???mântul este gratuit pentru cifra de ?colarizare aprobat? anual de Guvern ?i cu tax?. Cuantumul taxei este stabilit de c?tre senatul universitar, conform legii.
(2)În institu?iile de înv???mânt superior particular, înv???mântul este cu tax?. Cuantumul taxei este stabilit de c?tre consiliul de administra?ie, conform legii.
(3)Institu?iile de înv???mânt superior au autonomie în stabilirea cuantumului taxelor ?i au obliga?ia s? le comunice tuturor celor interesa?i, inclusiv pe site-ul universit??ii.
Art. 120
(1)Calific?rile dobândite de absolven?ii programelor de studii din înv???mântul superior sunt atestate prin diplome, prin certificate ?i prin alte acte de studii eliberate numai de c?tre institu?iile de înv???mânt superior acreditate.
(2)Diplomele corespunz?toare programelor de studii universitare sunt înscrisuri oficiale ?i nu pot fi emise decât de institu?iile acreditate, pentru programele ?i formele de studii acreditate sau autorizate provizoriu. În acest din urm? caz, în cadrul institu?iei care emite diploma trebuie s? existe o alt? specializare acreditat? într-un domeniu înrudit cu specializarea autorizat?. Nerespectarea acestor prevederi se pedepse?te conform legii penale.
Art. 121
Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului este autoritate public? ?i este abilitat s? urm?reasc?, s? controleze aplicarea ?i respectarea reglement?rilor legale în domeniul înv???mântului superior ?i s? aplice, dac? este cazul, sanc?iuni. De asemenea, Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului controleaz? modul în care universit??ile î?i exercit? autonomia universitar?, î?i asum? misiunea general? ?i pe cea proprie ?i î?i exercit? r?spunderea public?.
Art. 122
(1)Institu?iile de înv???mânt superior au patrimoniu propriu, pe care îl gestioneaz? conform legii.
(2)Institu?iile de înv???mânt superior de stat ?i particulare se înfiin?eaz? prin lege, cu respectarea dispozi?iilor legale privind acreditarea, stabilite conform Ordonan?ei de urgen?? a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calit??ii educa?iei, aprobat? cu modific?ri prin Legea nr. 87/2006, cu modific?rile ulterioare.
(3)Ini?iativa înfiin??rii institu?iei de înv???mânt superior de stat apar?ine Guvernului. Ini?iativa înfiin??rii institu?iei de înv???mânt superior particular ?i confesional apar?ine unei funda?ii, unei asocia?ii sau unui cult religios ori altui furnizor de educa?ie, recunoscut ca atare potrivit prevederilor prezentei legi, denumit fondator.
Art. 123
(1)Autonomia universitar? este garantat? prin Constitu?ie. Libertatea academic? este garantat? prin lege. Institu?iile de înv???mânt superior se organizeaz? ?i func?ioneaz? independent de orice ingerin?e ideologice, politice sau religioase.
(2)Autonomia universitar? d? dreptul comunit??ii universitare s? î?i stabileasc? misiunea proprie, strategia institu?ional?, structura, activit??ile, organizarea ?i func?ionarea proprie, gestionarea resurselor materiale ?i umane, cu respectarea strict? a legisla?iei în vigoare.
(3)Aspectele fundamentale ale autonomiei universitare se exprim? în Carta universitar?, aprobat? de senatul universitar, în concordan?? strict? cu legisla?ia în vigoare.
(4)Autonomia universitar? se exercit? numai cu condi?ia asum?rii r?spunderii publice.
(5)În institu?iile de înv???mânt superior este asigurat? libertatea cercet?rii în ceea ce prive?te stabilirea temelor, alegerea metodelor, procedeelor ?i valorificarea rezultatelor, conform legii.
(6)În institu?iile de înv???mânt superior este interzis? periclitarea sub orice form? a dreptului la exprimarea liber? a opiniilor ?tiin?ifice ?i artistice.
(7)Studen?ilor le este asigurat dreptul la liber? alegere a cursurilor ?i specializ?rilor, în conformitate cu normele legale în vigoare ?i cu planurile de înv???mânt.
(8)Structurile ?i func?iile de conducere ale universit??ilor particulare ?i confesionale, atribu?iile, modul de constituire, precum ?i alte considerente legate de statutul acestora sunt stabilite în conformitate cu prevederile prezentei legi, cu avizul consultativ al fondatorilor ?i cu aprobarea senatului universitar.
Art. 124
(1)R?spunderea public? oblig? orice institu?ie de înv???mânt superior, de stat sau particular?:
a)s? respecte legisla?ia în vigoare, carta proprie ?i politicile na?ionale ?i europene în domeniul înv???mântului superior;
b)s? aplice ?i s? se supun? reglement?rilor în vigoare referitoare la asigurarea ?i evaluarea calit??ii în înv???mântul superior;
c)s? respecte politicile de echitate ?i etic? universitar?, cuprinse în Codul de etic? ?i deontologie profesional? aprobat de senatul universitar;
d)s? asigure eficien?a managerial? ?i eficien?a utiliz?rii resurselor, în cazul universit??ilor de stat, ?i a cheltuirii fondurilor din surse publice, conform contractului institu?ional;
e)s? asigure transparen?a tuturor deciziilor ?i activit??ilor sale, conform legisla?iei în vigoare;
f)s? respecte libertatea academic? a personalului didactic, didactic auxiliar ?i de cercetare, precum ?i drepturile ?i libert??ile studen?ilor.
(2)În cazul universit??ilor confesionale, r?spunderea public? se extinde la respectarea statutului ?i a prevederilor dogmatice ?i canonice specifice cultului respectiv.
Art. 125
(1)În cazul în care se constat? nerespectarea obliga?iilor prev?zute la art. 124, Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului sesizeaz? senatul universitar în termen de 30 de zile de la data constat?rii. Dac? în termen de 3 luni de la data sesiz?rii, universitatea continu? s? nu respecte obliga?iile prev?zute la art. 124, Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului aplic?, în termen de maximum 6 luni de la data sesiz?rii ini?iale a senatului universitar, una sau mai multe dintre urm?toarele m?suri:
a)revocarea din func?ie a rectorului, în baza propunerii Consiliului de etic? ?i management universitar, cu consultarea senatului universitar. În termen de maximum 5 zile lucr?toare de la data revoc?rii din func?ie a rectorului, senatul universitar are obliga?ia s? desemneze un prorector care reprezint? universitatea ?i care devine ordonator de credite pân? la confirmarea unui nou rector de c?tre ministrul educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului. În termen de 3 luni de la revocarea din func?ie a rectorului, senatul universitar finalizeaz? procedurile de desemnare a unui nou rector, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, ?i trimite spre confirmare ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului numele noului rector;
b)reduce sau elimin? temporar sau definitiv accesul la finan??rile din surse publice, la propunerea Consiliului de etic? ?i management universitar;
(la data 30-Dec-2013 Art. 125, alin. (1), litera B. din titlul III, capitolul I abrogat de Art. I, punctul 23. din Ordonanta urgenta 117/2013 )
c)propune Guvernului ini?ierea unui proiect de lege de reorganizare sau desfiin?are a institu?iei de înv???mânt superior în cauz?.
(2)Constatarea înc?lc?rii obliga?iilor prev?zute la art. 124 se face de c?tre Consiliul de etic? ?i management universitar, format din 11 membri, dup? cum urmeaz?: 3 reprezentan?i numi?i de c?tre Consiliul Na?ional al Rectorilor, 3 reprezentan?i ai Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, numi?i de ministrul educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului, câte un reprezentant numit de c?tre Agen?ia Român? de Asigurare a Calit??ii în înv???mântul Superior, denumit? în continuare ARACIS, Consiliul Na?ional pentru Finan?area înv???mântului Superior, denumit în continuare CNFIS, Consiliul Na?ional al Cercet?rii ?tiin?ifice, denumit în continuare CNCS, Consiliul Na?ional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor ?i Certificatelor Universitare, denumit în continuare CNATDCU, ?i un reprezentant al federa?iilor na?ionale ale studen?ilor.
(3)Orice persoan? fizic? sau juridic? poate sesiza Consiliul de etic? ?i management universitar în leg?tur? cu nerespectarea obliga?iilor prev?zute la art. 124. În urma primirii unei astfel de sesiz?ri, Consiliul de etic? ?i management universitar are obliga?ia de a investiga aspectele sesizate ?i de a r?spunde sesiz?rii în termenul de 3 luni. R?spunsurile la aceste sesiz?ri constituie documente publice ?i se public? pe site-ul web al Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului.
(4)Respectarea de c?tre institu?iile de înv???mânt superior a obliga?iilor prev?zute la art. 124 ?i a altor obliga?ii legale aferente r?spunderii publice, precum ?i respectarea de c?tre Consiliul de etic? ?i management universitar a obliga?iilor prev?zute la alin. (3) constituie un interes legitim public pentru orice persoan? fizic? sau juridic? român?. Nerespectarea acestor obliga?ii poate fi atacat? în contencios administrativ de c?tre orice persoan? fizic? sau juridic? român?, potrivit legii.
Art. 126
(1)Spa?iul universitar este constituit din totalitatea edificiilor, terenurilor, sta?iunilor didactice experimentale, institutelor de cercetare, fermelor, gr?dinilor botanice, caselor universitare, campusurilor universitare, spitalelor ?i clinicilor universitare, precum ?i dot?rile aferente, folosite de institu?ia de înv???mânt superior, indiferent de titlul juridic sub care aceasta este îndrept??it? s? le utilizeze.
(2)Fac excep?ie de la prevederile alin. (1) spa?iile ?i dot?rile aferente care apar?in Ministerului S?n?t??ii, ministerelor ?i institu?iilor cu re?ea sanitar? proprie, în care se desf??oar? înv???mântul medical superior, spa?iile care apar?in cultelor în care se desf??oar? înv???mântul confesional, precum ?i spa?iile care apar?in Ministerului Ap?r?rii Na?ionale, Ministerului Administra?iei ?i Internelor ?i Serviciului Român de Informa?ii, în care se desf??oar? înv???mânt de specialitate.
(3)Spa?iul universitar este inviolabil. Accesul în spa?iul universitar este permis numai în condi?iile stabilite prin lege ?i prin Carta universitar?.
Art. 127
(1)Comunitatea universitar? este constituit? din studen?i, personal didactic ?i de cercetare ?i personal didactic ?i de cercetare auxiliar.
(2)Din comunitatea universitar? fac parte ?i persoane c?rora li s-a conferit calitatea de membru al comunit??ii universitare, prin hot?râre a senatului universitar.
(3)Membrii comunit??ii universitare au drepturile ?i îndatoririle stabilite prin reglement?rile legale în vigoare ?i prin Carta universitar?.
Art. 128
(1)Carta universitar? prezint? op?iunile majore ale comunit??ii universitare ?i se aplic? în tot spa?iul universitar.
(2)Carta universitar? se refer?, în mod obligatoriu, cel pu?in la:
a)modalit??ile de desemnare ?i revocare din func?ie a persoanelor care ocup? func?ii de conducere sau care fac parte din structurile ?i organismele de conducere ale universit??ii, în conformitate cu legisla?ia în vigoare;
b)Codul de etic? ?i deontologie profesional? universitar?;
c)modul în care se realizeaz? gestiunea ?i protec?ia resurselor universit??ii;
d)condi?iile în care se constituie fondurile proprii ?i stabilirea destina?iei acestora ?i a condi?iilor în care sunt utilizate;
e)condi?iile în care se pot încheia contracte cu institu?iile publice ?i cu al?i operatori economici în vederea unor programe de cercetare fundamental? ?i aplicativ? sau a cre?terii nivelului de calificare a speciali?tilor cu studii universitare;
f)condi?iile în care universitatea se poate asocia cu alte institu?ii de înv???mânt superior sau cu alte organiza?ii pentru îndeplinirea misiunii sale;
g)modalit??ile în care se pot construi, de?ine ?i folosi elementele aferente bazei materiale a universit??ii, necesare educa?iei ?i cercet?rii ?tiin?ifice;
h)modalit??ile în care se deruleaz? ac?iunile de cooperare interna?ional? ale institu?iei de înv???mânt superior, încheierea de contracte ?i participarea la organiza?iile europene ?i interna?ionale;
i)modalit??ile de colaborare dintre structurile de conducere ale universit??ilor ?i sindicatele personalului didactic, de cercetare, tehnic ?i administrativ ?i organiza?iile studen?e?ti legal constituite;
j)orice alte aspecte considerate relevante de c?tre senatul universitar ?i care corespund legisla?iei în vigoare.
(3)Carta universitar? se elaboreaz? ?i se adopt? de c?tre senatul universitar, numai dup? dezbaterea cu comunitatea universitar?.
(4)Carta universitar? nu poate con?ine prevederi contrare legisla?iei în vigoare. Nerespectarea legilor în con?inutul Cartei universitare atrage nulitatea de drept a actului respectiv.
(5)Carta universitar? se adopt? numai dup? rezolu?ia pozitiv? a Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului privind avizul de legalitate asupra Cartei universitare. Rezolu?ia privind avizul de legalitate se emite de c?tre Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului în termen de maximum 30 de zile de la data solicit?rii institu?iei de înv???mânt superior.
(6)În cazul în care termenul prev?zut la alin. (5) nu este respectat, Carta universitar? se consider? avizat? potrivit procedurii aprob?rii tacite.
Art. 129
(1)Institu?iile de înv???mânt superior pot înfiin?a, singure sau prin asociere, societ??i comerciale, funda?ii sau asocia?ii, cu aprobarea senatului universitar. Condi?ia ca acestea s? se înfiin?eze este aceea ca ele s? contribuie la cre?terea performan?elor institu?iei ?i s? nu influen?eze negativ în niciun fel activit??ile de înv???mânt, cercetare ?i consultan??.
(2)Institu?iile de înv???mânt superior pot constitui consor?ii, inclusiv cu unit??ile de cercetare-dezvoltare, în baza unui contract de parteneriat, conform legisla?iei în vigoare.
(3)La constituirea societ??ilor comerciale, a funda?iilor sau a asocia?iilor, institu?ia de înv???mânt superior de stat poate contribui exclusiv cu bani, brevete de inven?ie ?i alte drepturi de proprietate industrial?. Universitatea poate acorda prin contract dreptul de administrare ?i folosin?? asupra bunurilor patrimoniale societ??ilor comerciale sau asocia?iilor în care are calitatea de asociat sau ac?ionar ori funda?iilor în care are calitatea de fondator, cu aprobarea senatului universitar. Dreptul de folosin?? ?i administrare asupra bunurilor proprietate public? nu poate constitui aport al universit??ii la capitalul social al unei societ??i comerciale, funda?ii sau asocia?ii.
Art. 130
(1)Institu?iile de înv???mânt superior adopt? un cod de etic? ?i deontologie profesional? universitar?. Acesta face parte din Carta universitar? ?i include obligatoriu:
a)stabilirea situa?iilor de conflicte de interese ?i incompatibilit??i;
b)prevederea c? persoanele care se afl? în rela?ie de so?i, afini ?i rude pân? la gradul al III-lea inclusiv nu pot ocupa concomitent func?ii astfel încât unul sau una s? se afle fa?? de cel?lalt sau cealalt? într-o pozi?ie de conducere, control, autoritate sau evaluare institu?ional? la orice nivel în aceea?i universitate ?i nu pot fi numi?i în comisii de doctorat, comisii de evaluare sau comisii de concurs ale c?ror decizii afecteaz? so?ii, rudele sau afinii pân? la gradul al III-lea inclusiv;
c)m?surile educa?ionale, administrative ?i tehnice care se iau pentru garantarea originalit??ii lucr?rilor de licen??, master, doctorat, articolelor ?tiin?ifice sau a altor asemenea lucr?ri, precum ?i sanc?iunile aferente.
(2)Rectorul universit??ii are obliga?ia s? prezinte anual, cel târziu pân? în prima zi lucr?toare a lunii aprilie a fiec?rui an, un raport privind starea universit??ii. Raportul este f?cut public pe site-ul universit??ii ?i este transmis tuturor p?r?ilor interesate. Acest raport include cel pu?in:
a)situa?ia financiar? a universit??ii, pe surse de finan?are ?i tipuri de cheltuieli;
b)situa?ia fiec?rui program de studii;
c)situa?ia personalului institu?iei;
d)rezultatele activit??ilor de cercetare;
e)situa?ia asigur?rii calit??ii activit??ilor din cadrul universit??ii;
f)situa?ia respect?rii eticii universitare ?i a eticii activit??ilor de cercetare;
g)situa?ia posturilor vacante;
h)situa?ia inser?iei profesionale a absolven?ilor din promo?iile precedente.
(3)Raportul anual al rectorului este o component? a r?spunderii publice ?i constituie o condi?ie fundamental? pentru accesul la finan??rile din bugetul public.
CAPITOLUL II: Structura organizatoric? a institu?iilor de înv???mânt superior
Art. 131
(1)Pentru îndeplinirea obiectivelor ce decurg din misiunea asumat?, orice institu?ie de înv???mânt superior poate cuprinde urm?toarele componente organizatorice: facult??i, departamente, institute, centre sau laboratoare, unit??i de proiectare, centre de consultan??, clinici universitare, studiouri ?i ateliere artistice, teatre, muzee, centre pentru formarea continu? a resurselor umane, unit??i de microproduc?ie ?i prest?ri servicii, sta?iuni experimentale sau alte entit??i pentru activit??i de produc?ie ?i transfer de cunoa?tere ?i tehnologie. În structura institu?iilor de înv???mânt superior func?ioneaz? servicii tehnico-administrative.
(2)Institu?ia de înv???mânt superior poate înfiin?a, pe perioad? determinat? ?i pe proiecte, unit??i de cercetare distincte sub raportul bugetului de venituri ?i cheltuieli, care au autonomie ?i statute proprii, aprobate de senatul universitar.
(3)Componentele prev?zute la alin. (1) ?i (2) sunt organizate de fiecare institu?ie de înv???mânt superior, astfel încât institu?ia s? î?i realizeze misiunea, s? asigure criteriile ?i standardele de calitate, s? gestioneze în mod eficient activit??ile de înv???mânt, cercetare, produc?ie sau transfer cognitiv ?i tehnologic ?i s? asigure sprijinul administrativ adecvat membrilor comunit??ii universitare.
Art. 132
(1)Facultatea este unitatea func?ional? care elaboreaz? ?i gestioneaz? programele de studii. Facultatea corespunde unuia sau mai multor domenii ale ?tiin?elor, artelor sau sportului.
(2)Orice facultate se înfiin?eaz?, se organizeaz? sau se desfiin?eaz? la propunerea ?i cu aprobarea senatului universitar, prin hot?râre a Guvernului privind structura institu?iilor de înv???mânt superior, ini?iat? anual de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului.
(3)Într-o institu?ie de înv???mânt superior de stat, Guvernul, cu consultarea senatului universitar, poate s? înfiin?eze ?i s? finan?eze un program de studii sau o facultate cu acele programe de studii care r?spund unor cerin?e stringente de instruire ?i formare profesional? în domenii de interes na?ional. Programele de studii astfel propuse se supun reglement?rilor legale în vigoare referitoare la asigurarea calit??ii în înv???mântul superior.
(4)O facultate poate include unul sau mai multe departamente, ?coli doctorale, ?coli postuniversitare ?i extensii universitare care sunt responsabile de organizarea programelor de studii pe tipuri ?i cicluri de studii universitare.
(5)Prin excep?ie de la prevederile alin. (2), în situa?ii temeinic justificate, Guvernul, la propunerea Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, poate înfiin?a facult??i, în cadrul universit??ilor de stat, cu consultarea senatului universitar.
(la data 30-Dec-2013 Art. 132, alin. (5) din titlul III, capitolul II abrogat de Art. I, punctul 24. din Ordonanta urgenta 117/2013 )
Art. 133
(1)Departamentul este unitatea academic? func?ional? care asigur? producerea, transmiterea ?i valorificarea cunoa?terii în unul sau mai multe domenii de specialitate.
(2)Un departament poate avea în componen?? centre sau laboratoare de cercetare, ateliere artistice, ?coli postuniversitare ?i extensii universitare.
(3)Departamentul se înfiin?eaz?, se organizeaz?, se divizeaz?, se comaseaz? sau se desfiin?eaz? prin hot?râre a senatului universitar, la propunerea consiliului facult??ii/facult??ilor în care func?ioneaz?.
(4)Departamentul poate organiza centre sau laboratoare de cercetare care func?ioneaz? ca unit??i de venituri ?i cheltuieli în cadrul universit??ii.
Art. 134
Înfiin?area institutelor, sta?iunilor experimentale, centrelor sau laboratoarelor de cercetare-dezvoltare este aprobat? de c?tre senatul universitar, cu respectarea legisla?iei în vigoare.
Art. 135
(1)Înv???mântul superior pentru minorit??ile na?ionale se realizeaz?:
a)în institu?ii de înv???mânt superior în cadrul c?rora func?ioneaz? facult??i/linii/programe de studii cu predare în limba matern?;
b)în institu?ii de înv???mânt superior multiculturale ?i multilingve; în acest caz, se constituie sec?ii/linii cu predare în limbile minorit??ilor na?ionale;
c)în cadrul institu?iilor de înv???mânt superior pot fi organizate grupe, sec?ii sau linii de predare în limbile minorit??ilor na?ionale, în condi?iile legii.
(2)Linia de studiu din cadrul universit??ii multilingve ?i multiculturale se organizeaz? în departamente. Cadrele universitare apar?inând liniei de studiu adopt? ?i elaboreaz? un regulament de func?ionare propriu, care stabile?te procedurile de alegere ?i alte aspecte specifice structurilor organizatorice ale liniei de studiu respective în concordan?? cu Carta universitar?, în termen de 6 luni de la data intr?rii în vigoare a prezentei legi.
(3)Sec?ia de studiu este o form? de organizare a înv???mântului universitar într-o limb? a minorit??ilor na?ionale, care poate fi institu?ionalizat?, atât la nivelul universit??ii, cât ?i în cadrul unei facult??i, prin departamentul sec?iei, care are în componen?? programele de studiu ?i structurile organizatorice aferente. Sec?iile beneficiaz? de autonomie universitar? în organizarea activit??ilor didactice.
(4)În înv???mântul universitar pentru minorit??ile na?ionale, se asigur? preg?tirea în ciclul I de studii universitare - licen??, în ciclul II de studii universitare - master ?i în ciclul III de studii universitare - doctorat, precum ?i în înv???mântul postuniversitar, în limba matern?.
(5)Finan?area de baz? se calculeaz? dup? un coeficient m?rit pentru studen?ii care urmeaz? cursurile în limba unei minorit??i na?ionale.
CAPITOLUL III: Organizarea studiilor universitare
SEC?IUNEA 1: Structura anului universitar
Art. 136
(1)Anul universitar începe, de regul?, în prima zi lucr?toare a lunii octombrie ?i include dou? semestre. Un semestru are, de regul?, o durat? de 14 s?pt?mâni de activit??i didactice urmate, de regul?, de minimum 3 s?pt?mâni de examene. Structura anului universitar se aprob? de c?tre senatul universitar. În atribuirea creditelor de studii transferabile dintr-un semestru se are în vedere o perioad? de minimum 17 s?pt?mâni.
(1)Anul universitar începe, de regul?, în prima zi lucr?toare a lunii octombrie, include dou? semestre ?i se finalizeaz? la 30 septembrie din anul calendaristic urm?tor. Un semestru are, de regul?, o durat? de 14 s?pt?mâni de activit??i didactice urmate, de regul?, de minimum 3 s?pt?mâni de examene. Structura anului universitar se aprob? de c?tre senatul universitar. În atribuirea creditelor de studii transferabile dintr-un semestru se are în vedere o perioad? de minimum 17 s?pt?mâni.
(la data 30-Dec-2013 Art. 136, alin. (1) din titlul III, capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 25. din Ordonanta urgenta 117/2013 )
(2)Senatul universitar al fiec?rei institu?ii de înv???mânt superior aprob? anual, cu cel pu?in 3 luni înainte de începerea anului universitar, regulamentul privind activitatea profesional? a studen?ilor, precum ?i calendarul activit??ilor educa?ionale specifice semestrelor academice de studiu.
SEC?IUNEA 2: Programe de studii universitare
Art. 137
(1)Programul de studii universitare reprezint? un grup de unit??i curriculare de predare, înv??are, cercetare, aplica?ii practice ?i evaluare, planificate astfel încât s? duc? la o calificare universitar? certificat? printr-o diplom? ?i printr-un supliment de diplom?.
(2)Curriculumul programului de studii universitare este concordant cu profilul calific?rii definit în Cadrul na?ional al calific?rilor. Curriculumul unui program de studii universitare se stabile?te astfel încât s? maximizeze ?ansele ob?inerii calific?rii dorite ?i se aprob? de c?tre senatul universitar.
(3)Concordan?a dintre curriculum ?i calificarea oferit? de programul de studii universitare este un criteriu obligatoriu de evaluare a asigur?rii calit??ii.
(4)Programele de studii universitare sunt grupate pe domenii de studii ?i organizate pe 3 cicluri de studiu: licen??, ma?ter, doctorat.
(5)Programele de studii universitare dau acces la ocupa?ii ?i func?ii specifice fiec?rui ciclu de studii universitare absolvit.
Art. 138
(1)Organizarea programelor de studii este de competen?a institu?iilor de înv???mânt superior, cu respectarea legisla?iei în vigoare. Pentru fiecare ciclu universitar organizat, senatul universitar aprob? un regulament propriu de organizare ?i func?ionare, în acord cu standardele na?ionale ?i interna?ionale generale ?i specifice de calitate.
(2)Un program de studii universitare func?ioneaz? legal dac? este autorizat provizoriu sau acreditat ?i func?ioneaz? în condi?iile stabilite prin actul de autorizare, respectiv acreditare. Organizarea ?i desf??urarea de programe de studii universitare care nu func?ioneaz? legal se sanc?ioneaz? cu nerecunoa?terea studiilor pentru beneficiari, precum ?i cu amend? pentru organizatori, potrivit legii penale, ?i cu retragerea imediat?, de c?tre Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, a autoriza?iei de func?ionare provizorie, respectiv a acredit?rii pentru institu?ia în cauz?.
(3)Autorizarea provizorie ?i acreditarea programelor de studii universitare se realizeaz? distinct pentru fiecare form? de înv???mânt, fiecare limb? de predare ?i pentru fiecare loca?ie geografic? în care se desf??oar?.
(4)Pentru profesiile reglementate la nivelul Uniunii Europene, reglementarea na?ional? nu poate contraveni celei europene.
(5)Nomenclatorul domeniilor ?i al programelor de studii universitare, domeniile ?i programele de studii universitare acreditate sau autorizate s? func?ioneze provizoriu, loca?iile geografice de desf??urare, num?rul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, form? de înv???mânt sau limb? de predare, precum ?i num?rul maxim de studen?i care pot fi ?colariza?i, propus de c?tre agen?iile de evaluare a calit??ii care au evaluat fiecare program, se stabilesc anual prin hot?râre a Guvernului, promovat? de c?tre Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, înaintea datei de 31 martie a anului respectiv.
(la data 31-Aug-2011 Art. 138, alin. (5) din titlul III, capitolul III, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 5224/2011 )
(la data 01-Oct-2011 Art. 138, alin. (5) din titlul III, capitolul III, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 966/2011 )
(la data 30-Jul-2012 Art. 138, alin. (5) din titlul III, capitolul III, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 707/2012 )
SEC?IUNEA 3: Forme de organizare
Art. 139
Formele de organizare a programelor de studii sunt:
a)cu frecven??, caracterizat? prin activit??i de înv???mânt ?i/sau de cercetare programate pe durata întregii zile, specifice fiec?rui ciclu de studii universitare, aproximativ uniform distribuite s?pt?mânal/zilnic pe parcursul semestrului ?i presupunând întâlnirea nemijlocit?, în spa?iul universitar, a studen?ilor cu cadrele didactice ?i de cercetare;
b)cu frecven?? redus?, caracterizat? prin activit??i dedicate mai ales unor cursuri de sintez? ?i preg?tirii aplicative, programate în mod compact ?i periodic, presupunând întâlnirea nemijlocit?, în spa?iul universitar, a studen?ilor cu cadrele didactice de predare, completate de alte mijloace de preg?tire specifice înv???mântului la distan??;
c)la distan??, caracterizat? prin utilizarea unor resurse electronice, informatice ?i de comunica?ii specifice, activit??i de autoînv??are ?i autoevaluare completate de activit??i specifice de tutorat.
Art. 140
(1)Programele de studii universitare de licen?? se pot organiza la urm?toarele forme de înv???mânt: cu frecven??, cu frecven?? redus? ?i la distan??.
(2)Programele de studii universitare de master se pot organiza la urm?toarele forme de înv???mânt: cu frecven?? ?i cu frecven?? redus?.
(3)Fac excep?ie de la prevederile alin. (1) ?i (2) programele de studii de licen?? ?i master din domeniile reglementate la nivelul Uniunii Europene, care se pot organiza doar la forma de înv???mânt cu frecven??.
(4)Programele de studii universitare de doctorat se pot organiza numai la forma de înv???mânt cu frecven??. Pentru programele de studii universitare de doctorat, obliga?iile referitoare la frecven?? sunt stabilite de c?tre conducerea ?colii doctorale organizatoare a programelor respective, conform unei metodologii elaborate de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului. Obliga?iile referitoare la frecven?? constituie un criteriu de evaluare a calit??ii ?colii doctorale, inclusiv în vederea finan??rii.
(5)Diplomele ?i certificatele de studii universitare eliberate de institu?iile de înv???mânt superior, în condi?iile legii, pentru acelea?i programe de studii, indiferent de forma de înv???mânt absolvit?, sunt echivalente. Metodologia de organizare a examenelor, competen?ele ?i cuno?tin?ele verificate, coresponden?a dintre rezultatele înv???rii ?i notele, diplomele sau certificatele de studii acordate trebuie s? fie identice pentru orice form? de înv???mânt corespunz?toare unui anumit program de studii din cadrul unei institu?ii de înv???mânt superior.
(6)Pot organiza programe de studii universitare la formele de înv???mânt cu frecven?? redus? ?i la distan?? numai institu?iile de înv???mânt superior care au acreditat programul de înv???mânt respectiv la forma de înv???mânt cu frecven??.
SEC?IUNEA 4: Contracte de studii
Art. 141
Institu?ia de înv???mânt superior semneaz? cu fiecare student/student-doctorand/cursant/cercet?tor post-doctoral înmatriculat la un program de studii un contract de studii universitare în concordan?? cu prevederile regulamentelor de organizare ?i desf??urare a programelor de studii ?i cu respectarea legisla?iei în vigoare. Contractele de studii nu se modific? în timpul anului universitar.
SEC?IUNEA 5: Admiterea în programe de studii
Art. 142
(1)Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului elaboreaz? anual o metodologie-cadru privind organizarea admiterii în institu?iile de înv???mânt superior de stat ?i particulare din România.
(2)Fiecare institu?ie de înv???mânt superior elaboreaz? ?i aplic? propriul regulament de organizare a admiterii în programele de studii oferite. Acest regulament se elaboreaz? conform metodologiei-cadru prev?zute la alin. (1).
(3)Condi?iile de admitere, inclusiv cifrele de ?colarizare trebuie f?cute publice în fiecare an, de c?tre universitate, cu cel pu?in 6 luni înainte de sus?inerea concursului de admitere.
(4)La admiterea în înv???mântul superior de stat ?i particular, pentru fiecare ciclu ?i program de studii universitare, cet??enii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apar?inând Spa?iului Economic European ?i ai Confedera?iei Elve?iene pot candida în acelea?i condi?ii prev?zute de lege pentru cet??enii români, inclusiv în ceea ce prive?te taxele de ?colarizare.
(5)Institu?iile de înv???mânt superior pot percepe de la candida?i, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, taxe de înscriere pentru organizarea ?i desf??urarea admiterii, în cuantumurile aprobate de senatele universitare. Senatele universitare pot s? prevad?, prin metodologiile proprii de admitere, scutirea la plata acestor taxe sau reducerea lor.
(6)O persoan? poate beneficia de finan?are de la buget pentru un singur program de licen??, pentru un singur program de master ?i pentru un singur program de doctorat.
(7)Persoana admis? la un program de studii universitare de licen??, master sau doctorat are calitatea de student, respectiv student-doctorand, pe întreaga perioad? a prezen?ei sale în cadrul programului respectiv, de la înmatriculare ?i pân? la sus?inerea examenului de finalizare a studiilor sau exmatriculare, mai pu?in pe perioadele de întrerupere a studiilor.
(8)Institu?iile de înv???mânt superior au obliga?ia s? restituie, în cel mult dou? zile lucr?toare de la depunerea cererii ?i necondi?ionat, f?r? perceperea unor taxe, dosarele candida?ilor declara?i respin?i sau ale celor care renun?? la locul ob?inut prin admitere, dup? afi?area rezultatelor finale.
SEC?IUNEA 6: Examene de finalizare a studiilor
Art. 143
(1)Examenele de finalizare a studiilor în înv???mântul superior sunt:
a)examen de licen??, pentru ciclul de studii universitare de licen?? sau examen de diplom? pentru înv???mântul din domeniul ?tiin?elor inginere?ti;
b)examen de diserta?ie, pentru ciclul de studii universitare de ma?ter;
c)examen de sus?inere public? a tezei de doctorat;
d)examen de certificare, pentru programele de studii postuniversitare de tip specializare;
e)examen de selec?ie, care preced? examenul de licen??, în cazul studen?ilor/absolven?ilor care provin de la institu?ii de înv???mânt superior ?i/sau programe de studii care au intrat în lichidare.
(2)Examenele prev?zute la alin. (1) se organizeaz? ?i se desf??oar? numai de c?tre institu?iile de înv???mânt superior acreditate, pe baza unui regulament propriu aprobat de senatul universitar ?i care respect? metodologia-cadru, aprobat? prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului, în termen de 6 luni de la data intr?rii în vigoare a prezentei legi.
(3)Absolven?ii programelor de studiu din institu?iile de înv???mânt superior autorizate provizoriu vor finaliza studiile prin examen numai în cadrul institu?iilor de înv???mânt superior care au programe de studiu cu profil similar, acreditate, desemnate de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului.
(4)Îndrum?torii lucr?rilor de licen??, de diplom?, de diserta?ie ?i de doctorat r?spund în solidar cu autorii acestora de asigurarea originalit??ii con?inutului acestora.
(5)Este interzis? comercializarea de lucr?ri ?tiin?ifice în vederea facilit?rii falsific?rii de c?tre cump?r?tor a calit??ii de autor al unei lucr?ri de licen??, de diplom?, de diserta?ie sau de doctorat.
SEC?IUNEA 7: Examenele de evaluare pe parcurs a studen?ilor
Art. 144
(1)Succesul academic al unui student pe parcursul unui program de studii este determinat prin evalu?ri sumative de tip examen ?i prin evaluarea continu?.
(2)Institu?iile de înv???mânt superior dispun de metodologii de examinare aprobate de senatul universitar, care au în vedere asigurarea calit??ii ?i respectarea prevederilor Codului de etic? ?i deontologie universitar?.
(3)Rezultatele în înv??are sunt apreciate la examene:
a)cu note întregi de la 10 la 1, nota 5 certificând dobândirea competen?elor minimale aferente unei discipline ?i promovarea unui examen;
b)cu calificative, dup? caz.
(4)Rezultatele unui examen sau ale unei evalu?ri pot fi anulate de c?tre decanul facult??ii în temeiul prevederilor din Carta universitar?, atunci când se dovede?te c? acestea au fost ob?inute în mod fraudulos sau prin înc?lcarea prevederilor Codului de etic? ?i deontologie universitar?. Decanul poate dispune reorganizarea examenului.
Art. 145
Analiza contesta?iilor depuse de candida?ii la admitere, de studen?ii examina?i, de absolven?i în cursul examenelor de finalizare a studiilor este în exclusivitate de competen?a institu?iilor de înv???mânt superior, conform propriilor regulamente institu?ionale ?i prevederilor Cartei universitare.
SEC?IUNEA 8: Diplome
Art. 146
Rectorul poate anula, cu aprobarea senatului universitar, un certificat sau o diplom? de studii atunci când se dovede?te c? s-a ob?inut prin mijloace frauduloase sau prin înc?lcarea prevederilor Codului de etic? ?i deontologie universitar?.
Art. 147
(1)Recunoa?terea ?i echivalarea studiilor sau a perioadelor de studii efectuate în ?ar? sau în str?in?tate se realizeaz? pe baza unei metodologii-cadru stabilite prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului ?i a unor metodologii specifice aprobate de senatul universitar al fiec?rei institu?ii de înv???mânt superior, pe baza normelor europene, ale sistemului european de acumulare ?i transfer al creditelor de studii, cu respectarea metodologiei-cadru.
(2)Studiile efectuate în cadrul programului de studii întrerupt ca urmare a exmatricul?rii datorate înc?lc?rii prevederilor Codului de etic? ?i deontologie universitar? nu pot fi recunoscute în cazul unei noi înmatricul?ri.
(3)În cazul unor programe de studii organizate în comun de dou? sau mai multe universit??i, actele de studii se elibereaz? în concordan?? cu reglement?rile na?ionale ?i cu prevederile acordurilor interinstitu?ionale.
SEC?IUNEA 9: Credite de studii
Art. 148
(1)Programele de studii universitare planific? ?i organizeaz? volumul de munc? specific activit??ilor de predare, înv??are, aplicare practic? ?i examinare în concordan?? cu ECTS/SECT, exprimându-l în termenii creditelor de studii transferabile. Un credit de studiu transferabil const? în cantitatea de munc? intelectual? dirijat? ?i independent? necesar? pentru finalizarea individual? de c?tre student a unei unit??i componente a unui curs din cadrul unui program de studii universitare, completat? cu validarea rezultatelor înv???rii.
(2)Munca intelectual? individual? a unui student nu poate fi mai mic? decât cea corespunz?toare unui num?r anual de 60 de credite de studiu transferabile.
(3)Num?rul minim de credite necesar promov?rii anului universitar se stabile?te de c?tre senatul universitar.
(4)Durata programelor de studii universitare de licen?? ?i ma?ter, pe domenii de specializare, se stabile?te la propunerea Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului ?i se aprob? prin hot?râre a Guvernului.
(5)Durata total? cumulat? a ciclului de studii universitare de licen?? ?i de master corespunde ob?inerii a cel pu?in 300 de credite de studii transferabile.
(6)Num?rul de credite de studii transferabile aferente ciclului de studii universitare de doctorat se stabile?te de fiecare universitate în func?ie de domeniul ?tiin?ific sau artistic.
Art. 149
(1)Num?rul creditelor de studii transferabile constituie elementul de referin?? pe care universit??ile îl pot utiliza în recunoa?terea unor studii sau perioade de studii universitare legale efectuate anterior în acela?i domeniu fundamental în scopul echival?rii ?i transfer?rii creditelor de studiu transferabile ?i a eventualei continu?ri a studiilor dintr-un program de studii.
(2)Pentru echivalarea, continuarea sau finalizarea studiilor ?i recunoa?terea în str?in?tate a unor diplome eliberate anterior introducerii sistemului de credite transferabile, pe baza informa?iilor existente în registrul matricol propriu, institu?iile de înv???mânt superior acreditate pot elibera, la cerere, documente în cadrul c?rora s? fie atribuit un num?r de credite de studiu transferabile disciplinelor de curs urmate de absolvent. Pentru aceast? opera?iune, institu?iile de înv???mânt superior pot percepe taxe în cuantumul aprobat de senatul universitar.
(3)Pentru cadrele didactice din înv???mântul preuniversitar, Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului poate echivala printr-o metodologie specific?, pe baza ECTS/SECT, înv???mântul universitar de scurt? durat?, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durat? de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licen??, potrivit legii.
(la data 19-Oct-2011 Art. 149, alin. (3) din titlul III, capitolul III, sectiunea 9 a se vedea referinte de aplicare din Metodologie din 2011 )
(la data 25-May-2012 Art. 149, alin. (3) din titlul III, capitolul III, sectiunea 9 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 4121/2012 )
SEC?IUNEA 10: Ciclul I - Studii universitare de licen??
SUBSEC?IUNEA A: Organizarea
Art. 150
(1)Acreditarea unui program de studii universitare de licen?? ?i stabilirea num?rului maxim de studen?i care pot fi ?colariza?i în cadrul programului ?i c?rora li se poate acorda o diplom? de absolvire se realizeaz? prin hot?râre a Guvernului, în urma evalu?rii externe realizat? de c?tre ARACIS sau de c?tre o alt? agen?ie de asigurare a calit??ii, din ?ar? sau din str?in?tate, înregistrat? în Registrul European pentru Asigurarea Calit??ii în înv???mântul Superior (EQAR). Studiile universitare de licen?? corespund unui num?r cuprins între minimum 180 ?i maximum 240 de credite de studii transferabile, conform ECTS/SECT, ?i se finalizeaz? prin nivelul 6 din EQF/CEC.
(2)La înv???mântul cu frecven??, durata specific? a studiilor universitare de licen?? este, dup? caz, de 3-4 ani ?i corespunde unui num?r de minimum 60 de credite de studii transferabile pentru un an de studii. Durata studiilor de licen?? pentru înv???mântul universitar din domeniile ?tiin?e inginere?ti, ?tiin?e juridice ?i teologie pastoral? este de 4 ani.
(3)Un procent de maximum 5% din num?rul studen?ilor cu frecven?? dintr-un program de studii universitare de licen?? pot parcurge, cu aprobarea consiliului facult??ii, 2 ani de studii într-un singur an, cu excep?ia institu?iilor de înv???mânt superior medical ?i al ultimului an de studii, în condi?iile prev?zute de regulamentele de organizare ?i desf??urare a programelor de studii ?i cu respectarea legisla?iei în vigoare.
(4)În cadrul studiilor universitare de licen?? este obligatorie efectuarea unor stagii de practic?. Universit??ile au obliga?ia de a asigura un minim de 30% din locurile de practic? necesare, dintre care cel pu?in 50% în afara universit??ilor.
(la data 09-Feb-2011 Art. 150, alin. (4) din titlul III, capitolul III, sectiunea 10, subsectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Art. 3 din anexa 2 din Ordinul 3753/2011 )
(5)Studiile universitare de licen?? la forma de înv???mânt cu frecven?? se pot organiza în regim de finan?are de la bugetul de stat sau în regim cu tax?. Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului aloc? pentru studiile universitare de licen?? la forma de înv???mânt cu frecven?? un num?r de granturi de studii finan?ate de la buget, pentru universit??ile de stat.
(6)Senatul universitar poate înfiin?a duble specializ?ri. Procedura de autorizare ?i acreditare a acestor specializ?ri este cea prev?zut? de lege.
(la data 09-Feb-2011 Art. 150, alin. (6) din titlul III, capitolul III, sectiunea 10, subsectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Art. 4 din anexa 2 din Ordinul 3753/2011 )
SUBSEC?IUNEA B: Admiterea
Art. 151
(1)Pot participa la admiterea în ciclul I de studii universitare absolven?ii de liceu cu diplom? de bacalaureat sau diplom? echivalent?.
(2)În cadrul metodologiei proprii, institu?iile de înv???mânt superior pot stabili facilit??i sau condi?ii speciale referitoare la admiterea candida?ilor la programe de studii universitare de licen??, care au ob?inut în perioada studiilor liceale distinc?ii la olimpiadele ?colare ?i/sau la alte concursuri na?ionale sau interna?ionale.
SUBSEC?IUNEA C: Diploma
Art. 152
(1)Diploma conferit? dup? promovarea unui program de studii universitare de licen?? se nume?te diplom? de licen??, diplom? de inginer sau, dup? caz, diplom? de urbanist.
(2)Pe diploma de licen??, pe diploma de inginer sau, dup? caz, pe diploma de urbanist se men?ioneaz? toate informa?iile necesare pentru a descrie programul de studii absolvit, inclusiv forma de înv???mânt urmat? ?i titlul ob?inut. Diploma de licen??, diploma de inginer, respectiv diploma de urbanist sunt înso?ite de suplimentul la diplom? ?i se elibereaz?, gratuit, în limba român? ?i într-o limb? de circula?ie interna?ional?.
SEC?IUNEA 11: Ciclul II - Studii universitare de master
SUBSEC?IUNEA A: Organizarea
Art. 153
(1)Programele de studii universitare de master reprezint? al II-lea ciclu de studii universitare ?i se finalizeaz? prin nivelul 7 din EQF/CEC ?i din Cadrul Na?ional al Calific?rilor. Acestea au o durat? normal? de 1-2 ani ?i corespund unui num?r minim de credite de studii transferabile, cuprins între 60 ?i 120. Pentru profesii reglementate prin norme, recomand?ri sau bune practici europene, ciclul I ?i ciclul II de studii universitare pot fi oferite comasat, într-un program unitar de studii universitare cu o durat? cuprins? între 5 ?i 6 ani, la înv???mântul cu frecven??, în condi?iile prezentei legi, diplomele ob?inute fiind echivalente diplomei de master.
(2)Diploma de absolvire sau de licen?? a absolven?ilor înv???mântului superior de lung? durat? din perioada anterioar? aplic?rii celor trei cicluri tip Bologna este echivalent? cu diploma de studii universitare de master în specialitate.
Art. 154
(1)Programele de studii universitare de master pot fi:
a)master profesional, orientat preponderent spre formarea competen?elor profesionale;
b)master de cercetare, orientat preponderent spre formarea competen?elor de cercetare ?tiin?ific?. Înv??area realizat? în cadrul masterului de cercetare poate fi echivalat? cu primul an de studiu din cadrul programelor de studii universitare de doctorat. Masterul de cercetare este exclusiv la forma de înv???mânt cu frecven?? ?i poate fi organizat în cadrul ?colilor doctorale;
c)master didactic, organizat exclusiv la forma de înv???mânt cu frecven??.
(2)Pot organiza programe de studii universitare de master într-un domeniu acele institu?ii de înv???mânt superior care sunt acreditate sau autorizate provizoriu în acest scop.
Art. 155
(1)Acreditarea pentru o universitate a unui domeniu de studii universitare de ma?ter, împreun? cu stabilirea num?rului maxim al studen?ilor care pot fi ?colariza?i ?i c?rora li se poate acorda o diplom? de absolvire se realizeaz? prin hot?râre a Guvernului, în urma evalu?rii externe realizate de c?tre ARACIS sau de c?tre o alt? agen?ie de asigurare a calit??ii, din ?ar? sau str?in?tate, înregistrat? în Registrul European pentru Asigurarea Calit??ii în înv???mântul Superior, denumit în continuare EQAR.
(2)În cadrul domeniului acreditat sau autorizat provizoriu pentru studii universitare de ma?ter, programele de studii promovate sunt stabilite anual de c?tre senatul universitar ?i comunicate Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului pân? la data de 1 februarie a fiec?rui an, pentru a fi publicate centralizat.
(3)Institu?iile de înv???mânt superior pot stabili parteneriate cu operatori economici, asocia?ii profesionale ?i/sau institu?ii publice pentru dezvoltarea unor programe de studii universitare de master care s? r?spund? cerin?elor pie?ei muncii.
(4)Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului aloc? pentru studiile universitare de master la forma de înv???mânt cu frecven?? un num?r de granturi de studii finan?ate de la buget, pentru universit??ile de stat.
SUBSEC?IUNEA B: Admiterea
Art. 156
Pot candida la programe de studii universitare de master absolven?ii cu diplom? de licen?? sau echivalent?.
SUBSEC?IUNEA C: Diploma
Art. 157
Diploma conferit? dup? promovarea unui program de studii universitare de master ?i sus?inerea cu succes a lucr?rii de diserta?ie se nume?te diplom? de master ?i cuprinde toate informa?iile necesare pentru a descrie programul de studii absolvit, inclusiv forma de înv???mânt. Aceasta este înso?it? de suplimentul la diplom? care se elibereaz? gratuit, în limba român? ?i o limb? de circula?ie interna?ional?.
SEC?IUNEA 12: Ciclul III - Studii universitare de doctorat
SUBSEC?IUNEA A: Organizarea
Art. 158
(1)Studiile universitare de doctorat reprezint? al III-lea ciclu de studii universitare ?i permit dobândirea unei calific?ri de nivelul 8 din EQF/CEC ?i din Cadrul Na?ional al Calific?rilor. Acestea se desf??oar? pe baza unui cod al studiilor universitare de doctorat, aprobat prin hot?râre a Guvernului.
(2)Programele de studii universitare de doctorat se organizeaz? în ?coli doctorale acreditate sau autorizate provizoriu. ?colile doctorale se pot organiza de c?tre o universitate sau un consor?iu universitar ori de c?tre consor?ii sau parteneriate care se stabilesc legal între o universitate sau un consor?iu universitar ?i unit??i de cercetare-dezvoltare. Universit??ile, respectiv parteneriatele sau consor?iile organizatoare de una sau mai multe ?coli doctorale acreditate sau autorizate provizoriu constituie o institu?ie organizatoare de studii universitare de doctorat, denumit? în continuare IOSUD, recunoscut? ca atare de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, pe baza autoriz?rii provizorii, a acredit?rii, respectiv a evalu?rii periodice.
(la data 10-May-2012 Art. 158, alin. (2) din titlul III, capitolul III, sectiunea 12, subsectiunea 7 a se vedea referinte de aplicare din Metodologie din 2012 )
(3)Academia Român? poate înfiin?a ?coala de Studii Doctorale a Academiei Române, cu respectarea prevederilor prezentei legi în privin?a autoriz?rii, acredit?rii ?i func?ion?rii ca institu?ie de înv???mânt superior. ?coala de Studii Doctorale a Academiei Române poate fi IOSUD ?i poate organiza programe universitare de doctorat.
(4)Fiecare ?coal? doctoral? este evaluat? individual, pentru fiecare domeniu în parte, în vederea acredit?rii. Evaluarea ?colii doctorale se face pe baza performan?ei ?colii doctorale ?i a capacit??ii institu?ionale a IOSUD din care face parte ?coala doctoral?. Evaluarea ?colilor doctorale se face de c?tre ARACIS sau de c?tre o alt? agen?ie de asigurare a calit??ii, din ?ar? sau str?in?tate, pe baza rapoartelor CNCS referitoare la calitatea cercet?rii ?i a rapoartelor CNATDCU referitoare la calitatea resurselor umane. Sistemul de criterii ?i metodologia de evaluare se stabilesc prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului, pe baza propunerilor comune ale ARACIS, CNCS ?i CNATDCU. Fiecare ?coal? doctoral? este evaluat? periodic, din 5 în 5 ani.
(41)Prin excep?ie de la prevederile alin. (4), pân? la finalul anului universitar 2012-2013, evaluarea ?colilor doctorale se face de c?tre ARACIS sau de c?tre o alt? agen?ie de asigurare a calit??ii, din ?ar? sau din str?in?tate. Sistemul de criterii ?i metodologia de evaluare se stabilesc prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului, pe baza propunerilor ARACIS. Fiecare ?coal? doctoral? este evaluat? periodic, din 5 în 5 ani.
(la data 31-May-2012 Art. 158, alin. (4) din titlul III, capitolul III, sectiunea 12, subsectiunea 7 completat de Art. 1, punctul 2. din Ordonanta urgenta 21/2012 )
(5)Pe baza rezultatelor evalu?rii ?colii doctorale, ARACIS sau agen?ia prev?zut? la alin. (4) propune Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului acordarea sau, dup? caz, retragerea acredit?rii în vederea organiz?rii de studii universitare de doctorat. Acreditarea în vederea organiz?rii de studii universitare de doctorat se atest? prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului.
(6)Programele de studii universitare de doctorat sunt de dou? tipuri:
a)doctorat ?tiin?ific, care are ca finalitate producerea de cunoa?tere ?tiin?ific? original?, relevant? interna?ional, pe baza unor metode ?tiin?ifice, organizat numai la forma de înv???mânt cu frecven??. Doctoratul ?tiin?ific este o condi?ie pentru cariera profesional? în înv???mântul superior ?i cercetare;
b)doctorat profesional, în domeniile artelor sau sportului, care are ca finalitate producerea de cunoa?tere original? pe baza aplic?rii metodei ?tiin?ifice ?i a reflec?iei sistematice, asupra unor crea?ii artistice sau asupra unor performan?e sportive de înalt nivel na?ional ?i interna?ional ?i care poate constitui o baz? pentru cariera profesional? în înv???mântul superior ?i în cercetare în domeniile artelor ?i sportului.
(7)?colile doctorale din cadrul IOSUD se organizeaz? pe discipline sau tematici disciplinare ?i interdisciplinare.
(8)Studiile universitare de doctorat dispun, în cadrul institu?ional al IOSUD, de sisteme proprii ?i specifice de conducere ?i administrare a programelor de studii ?i cercetare, inclusiv la nivelul ?colilor doctorale. La nivelul IOSUD func?ioneaz? consiliul pentru studiile universitare de doctorat. La nivelul fiec?rei ?coli doctorale func?ioneaz? consiliul ?colii doctorale. Aceste structuri func?ioneaz? conform prevederilor prezentei legi ?i ale codului studiilor universitare de doctorat prev?zut la alin. (1).
Art. 159
(1)Programul de studii universitare de doctorat se desf??oar? în cadrul unei ?coli doctorale sub coordonarea unui conduc?tor de doctorat ?i cuprinde:
a)un program de preg?tire bazat pe studii universitare avansate, în cadrul ?colii doctorale;
b)un program individual de cercetare ?tiin?ific? sau crea?ie artistic?.
(2)În domeniile de studii reglementate la nivel european, durata studiilor universitare de doctorat respect? reglement?rile în cauz?.
(3)Durata programului de studii universitare de doctorat este, de regul?, de 3 ani. În situa?ii speciale, durata programului de studii universitare de doctorat poate fi prelungit? cu 1-2 ani, cu aprobarea senatului universitar, la propunerea conduc?torului de doctorat ?i în limita fondurilor disponibile.
(4)O ?coal? doctoral? poate recunoa?te, conform regulamentului propriu de organizare ?i desf??urare a studiilor universitare de doctorat ?i în condi?iile prezentei legi, parcurgerea unor stagii anterioare de doctorat ?i/sau a unor stagii de cercetare ?tiin?ific?, desf??urate în ?ar? sau în str?in?tate, în universit??i sau în centre de cercetare de prestigiu, precum ?i recunoa?terea unor cursuri parcurse în cadrul programelor de studii universitare de master de cercetare.
(5)Studiile universitare de doctorat se pot întrerupe din motive temeinice, în condi?iile stabilite prin regulamentul institu?ional propriu de organizare ?i desf??urare a studiilor universitare de doctorat. Durata acestor studii se prelunge?te, în consecin??, cu perioadele cumulate ale întreruperilor aprobate.
(6)Curriculumul de preg?tire ?i programul de cercetare sunt stabilite de conduc?torul de doctorat ?i de ?coala doctoral?.
Art. 160
(1)Studiile universitare de doctorat se organizeaz? cu finan?are de la bugetul de stat, în regim cu tax? sau din alte surse legal constituite.
(1)Studiile universitare de doctorat se organizeaz? cu finan?are de la bugetul de stat, în regim cu tax? sau din alte surse legal constituite. Finan?area studiilor de doctorat poate fi realizat? ?i de persoane juridice de drept privat sau de institute de cercetare-dezvoltare, pe baza unui contract. Modelul de contract ?i metodologia de realizare a finan??rii se aprob? prin ordin al ministrului educa?iei na?ionale.
(la data 30-Dec-2013 Art. 160, alin. (1) din titlul III, capitolul III, sectiunea 12, subsectiunea 7 modificat de Art. I, punctul 26. din Ordonanta urgenta 117/2013 )
(2)Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului aloc? anual, prin hot?râre a Guvernului, pentru studiile universitare de doctorat ?tiin?ific ?i pentru doctoratul profesional din domeniul artelor ?i al sportului, un num?r de granturi doctorale multianuale, pe o durat? de minimum 3 ani. Grantul doctoral include cuantumul bursei individuale ?i costurile pentru programul de studii avansate ?i pentru programul de cercetare. Aceste granturi sunt ajustate cu coeficien?i corespunz?tori pe domenii disciplinare ?i profesionale ale doctoratului.
(la data 13-Dec-2012 Art. 160, alin. (2) din titlul III, capitolul III, sectiunea 12, subsectiunea 7 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 6265/2012 )
(2)Prin hot?râre a Guvernului ini?iat? de Ministerul Educa?iei Na?ionale se aloc? anual, pentru studiile universitare de doctorat, un num?r de locuri multianuale, echivalent num?rului de granturi multianuale, pe o durat? de minimum 3 ani. În metodologia de calcul a finan??rii universit??ilor se vor avea în vedere costurile pentru programul de studii avansate ?i pentru programul de cercetare. Aceste costuri sunt ajustate cu coeficien?i corespunz?tori pe domenii disciplinare ?i profesionale ale doctoratului.
(la data 30-Dec-2013 Art. 160, alin. (2) din titlul III, capitolul III, sectiunea 12, subsectiunea 7 modificat de Art. I, punctul 26. din Ordonanta urgenta 117/2013 )
(3)Granturile doctorale se acord? pe baz? de competi?ie na?ional? de proiecte ?tiin?ifice între ?colile doctorale sau competi?ie na?ional? de proiecte ?tiin?ifice între conduc?torii de doctorat, membri ai unei ?coli doctorale. Competi?iile sunt organizate în coordonarea CNCS.
(3)Alocarea locurilor, respectiv a granturilor, pe universit??i se aprob? prin ordin al ministrului educa?iei na?ionale. Prioritate vor avea universit??ile de cercetare avansat? ?i educa?ie.
(la data 30-Dec-2013 Art. 160, alin. (3) din titlul III, capitolul III, sectiunea 12, subsectiunea 7 modificat de Art. I, punctul 26. din Ordonanta urgenta 117/2013 )
(4)Num?rul anual de granturi doctorale alocate celor dou? tipuri de competi?ii prev?zute la alin. (3), precum ?i metodologia de desf??urare a competi?iilor se stabilesc prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului.
(la data 30-Dec-2013 Art. 160, alin. (4) din titlul III, capitolul III, sectiunea 12, subsectiunea 7 abrogat de Art. I, punctul 27. din Ordonanta urgenta 117/2013 )
(5)Prin excep?ie de la prevederile alin. (3) ?i (4), pentru anul universitar 2012-2013, num?rul granturilor doctorale se stabile?te prin hot?râre a Guvernului ?i se repartizeaz? IOSUD prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului. IOSUD repartizeaz? ?colilor doctorale granturile doctorale prin competi?ie între acestea, pe baza unei metodologii aprobate de senatul universit??ii.
(la data 31-May-2012 Art. 160, alin. (4) din titlul III, capitolul III, sectiunea 12, subsectiunea 7 completat de Art. 1, punctul 3. din Ordonanta urgenta 21/2012 )
(la data 16-Aug-2012 Art. 160, alin. (5) din titlul III, capitolul III, sectiunea 12, subsectiunea 7 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 4970/2012 )
Art. 161
Doctoratul se poate desf??ura în limba român?, în limba minorit??ilor na?ionale sau într-o limb? de circula?ie interna?ional?, conform contractului de studii doctorale încheiat între IOSUD, conduc?torul de doctorat ?i studentul-doctorand.
Art. 162
(1)Studiile universitare de doctorat se pot organiza ?i în cotutel?, caz în care studentul-doctorand î?i desf??oar? activitatea sub îndrumarea concomitent? a unui conduc?tor de doctorat din România ?i a unui conduc?tor de doctorat dintr-o alt? ?ar? sau sub îndrumarea concomitent? a doi conduc?tori de doctorat din institu?ii diferite din România, pe baza unui acord scris între institu?iile organizatoare implicate. Doctoratul în cotutel? poate fi organizat ?i în cazul în care conduc?torii de doctorat sunt din aceea?i IOSUD, dar au specializ?ri/domenii diferite de studiu sau unul dintre conduc?torii de doctorat a atins vârsta pension?rii, conform prevederilor din Carta universitar?.
(11)Prin excep?ie de la prevederile alin. (1), în anul universitar 2012-2013, studiile universitare de doctorat se pot organiza ?i în cotutel?, caz în care studentul doctorand î?i desf??oar? activitatea sub îndrumarea concomitent? a unui conduc?tor de doctorat din România ?i a unui conduc?tor de doctorat dintr-o alt? ?ar? sau sub îndrumarea concomitent? a 2 conduc?tori de doctorat din institu?ii diferite din România, pe baza unui acord scris între institu?iile organizatoare implicate. Doctoratul în cotutel? poate fi organizat ?i în cazul în care conduc?torii de doctorat sunt din aceea?i IOSUD, dar au specializ?ri/domenii diferite de studii, conform prevederilor din Carta universitar?.
(la data 31-May-2012 Art. 162, alin. (1) din titlul III, capitolul III, sectiunea 12, subsectiunea 7 completat de Art. 1, punctul 4. din Ordonanta urgenta 21/2012 )
(2)În contextul politicilor de asigurare a mobilit??ii universitare, IOSUD poate angaja, pe baz? de contract, speciali?ti din str?in?tate care de?in dreptul legal de a conduce doctorat, conform art. 166 alin. (4).
SUBSEC?IUNEA B: Admiterea
Art. 163
Au dreptul s? participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai absolven?ii cu diplom? de master sau echivalent? acesteia.
SUBSEC?IUNEA C: Studentul-doctorand
Art. 164
(1)Pe parcursul desf??ur?rii studiilor universitare de doctorat, persoana înscris? în programul de studii are calitatea de student-doctorand. Studen?ii-doctoranzi sunt încadra?i de c?tre IOSUD sau oricare dintre membrii IOSUD ca asisten?i de cercetare sau asisten?i universitari, pe perioad? determinat?.
(2)Pe toat? durata activit??ii, studentul-doctorand beneficiaz? de recunoa?terea vechimii în munc? ?i specialitate ?i de asisten?? medical? gratuit?, f?r? plata contribu?iilor la asigur?rile sociale de stat, la asigur?rile pentru ?omaj, la asigur?rile sociale de s?n?tate ?i pentru accidente de munc? ?i boli profesionale.
(3)Studentul-doctorand poate desf??ura activit??i didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în limita a 4-6 ore conven?ionale didactice pe s?pt?mân?. Activit??ile didactice care dep??esc acest nivel vor fi remunerate în conformitate cu legisla?ia în vigoare, intrând sub inciden?a Codului muncii, cu respectarea drepturilor ?i obliga?iilor ce revin salariatului ?i cu plata contribu?iilor datorate, potrivit legii, la asigur?rile sociale de stat, la asigur?rile pentru ?omaj, la asigur?rile sociale de s?n?tate ?i pentru accidente de munc? ?i boli profesionale.
Art. 165
(1)Perioada desf??ur?rii studiilor universitare de doctorat este asimilat?, conform legisla?iei în domeniul pensiilor, pentru stabilirea stagiului de cotizare, cu excep?ia cazului în care studentul-doctorand realizeaz? venituri pentru care pl?te?te, în aceast? perioad?, contribu?ii la asigur?rile sociale.
(2)Dup? sus?inerea tezei de doctorat, IOSUD elibereaz? o adeverin?? care atest? perioada în care studentul-doctorand a urmat studiile universitare de doctorat.
SUBSEC?IUNEA D: Conduc?torul de doctorat
Art. 166
(1)Pot fi conduc?tori de doctorat persoanele care au ob?inut dreptul de conducere de doctorat înaintea intr?rii în vigoare a prezentei legi, precum ?i persoanele care au ob?inut atestatul de abilitare, având cel pu?in func?ia de lector/?ef de lucr?ri, respectiv de cercet?tor ?tiin?ific gradul III.
(2)Calitatea de conduc?tor de doctorat este acordat? prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului, la propunerea CNATDCU de acordare a atestatului de abilitare, în conformitate cu standardele ?i procedurile elaborate de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului. Aceste standarde se stabilesc pe baza unor criterii de evaluare relevante la nivel interna?ional, propuse de CNATDCU ?i aprobate prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului. Standardele minimale de acceptare de c?tre CNATDCU a dosarului pentru ob?inerea atestatului de abilitare nu depind de func?ia didactic? sau de gradul profesional ?i sunt identice cu standardele de acordare a titlului de profesor universitar.
(3)Pentru a conduce doctorate, cadrele didactice ?i de cercetare care au dobândit acest drept trebuie s? aib? un contract de munc? cu un IOSUD sau o institu?ie membr? a unui IOSUD ?i s? fie membre ale unei ?coli doctorale. Cadrele didactice ?i de cercetare abilitate ?i cercet?torii ?tiin?ifici abilita?i devin conduc?tori de doctorat în urma abilit?rii.
(4)Speciali?tii care au dobândit dreptul legal de a conduce doctorate în institu?ii de înv???mânt superior sau de cercetare-dezvoltare din str?in?tate dobândesc calitatea de conduc?tor de doctorat în cadrul IOSUD din România, dup? cum urmeaz?:
a)speciali?tii care au calitatea de conduc?tor de doctorat în una din ??rile Uniunii Europene, ale Spa?iului Economic European ?i Confedera?ia Elve?ian? dobândesc automat calitatea de conduc?tor de doctorat în România, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului;
(la data 25-Oct-2011 Art. 166, alin. (4), litera A. din titlul III, capitolul III, sectiunea 12, subsectiunea 10 a se vedea referinte de aplicare din Metodologie din 2011 )
b)Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului stabile?te o list? a institu?iilor de înv???mânt superior, din afara ??rilor men?ionate la lit. a), aflate printre cele mai prestigioase universit??i ale lumii. Speciali?tii care au calitatea de conduc?tor de doctorat în una din institu?iile aflate pe aceast? list? dobândesc automat calitatea de conduc?tor de doctorat în România, în urma unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului;
c)speciali?tii care sunt conduc?tori de doctorat în cadrul unor institu?ii din str?in?tate, altele decât cele prev?zute la lit. a) sau b), pot ob?ine calitatea de conduc?tor de doctorat în România, fie printr-o conven?ie interna?ional? de recunoa?tere reciproc?, fie conform prevederilor alin. (2).
(5)Un conduc?tor de doctorat poate îndruma studen?i-doctoranzi numai în domeniul pentru care a ob?inut acest drept.
Art. 167
(1)Un conduc?tor de doctorat nu poate îndruma simultan studen?i-doctoranzi decât într-un singur IOSUD, excep?ie f?când doctoratele conduse în cotutel?.
(2)Un conduc?tor de doctorat poate îndruma simultan maximum 8 studen?i-doctoranzi, afla?i în diverse stadii ale studiilor de doctorat.
(2)Num?rul studen?ilor-doctoranzi care pot fi îndruma?i simultan de c?tre un conduc?tor de doctorat se stabile?te de c?tre senatul universitar.
(la data 19-Dec-2012 Art. 167, alin. (2) din titlul III, capitolul III, sectiunea 12, subsectiunea 10 modificat de Art. I, punctul 6. din capitolul I din Ordonanta urgenta 92/2012 )
(3)Pentru activitatea pe care o desf??oar? în aceast? calitate, conduc?torii de doctorat sunt remunera?i în conformitate cu legisla?ia în vigoare.
Art. 168
(1)Teza de doctorat se elaboreaz? conform cerin?elor stabilite de IOSUD prin regulamentul de organizare ?i desf??urare a programelor de studii universitare de doctorat ?i în concordan?? cu reglement?rile prev?zute în codul studiilor universitare de doctorat.
(2)Comisia de sus?inere public? a tezei de doctorat, denumit? în continuare comisie de doctorat, este propus? de conduc?torul de doctorat ?i aprobat? de conducerea IOSUD. Comisia de doctorat este alc?tuit? din cel pu?in 5 membri: pre?edintele, ca reprezentant al IOSUD, conduc?torul de doctorat ?i cel pu?in 3 referen?i oficiali din ?ar? sau din str?in?tate, speciali?ti în domeniul în care a fost elaborat? teza de doctorat ?i din care cel pu?in doi î?i desf??oar? activitatea în afara IOSUD respective. Membrii comisiei de doctorat au titlul de doctor ?i au cel pu?in func?ia didactic? de conferen?iar universitar sau de cercet?tor ?tiin?ific gradul II ori au calitatea de conduc?tor de doctorat, în ?ar? sau în str?in?tate.
(3)Teza de doctorat se sus?ine în ?edin?? public? în fa?a comisiei de doctorat, dup? evaluarea de c?tre to?i referen?ii. Sus?inerea tezei de doctorat poate avea loc în prezen?a a cel pu?in 4 dintre membrii comisiei de doctorat, cu participarea obligatorie a pre?edintelui comisiei ?i a conduc?torului de doctorat. Sus?inerea public? include obligatoriu o sesiune de întreb?ri din partea membrilor comisiei de doctorat ?i a publicului.
(4)Pe baza sus?inerii publice a tezei de doctorat ?i a rapoartelor referen?ilor oficiali, comisia de doctorat evalueaz? ?i delibereaz? asupra calificativului pe care urmeaz? s? îl atribuie tezei de doctorat. Calificativele care pot fi atribuite sunt: "Excelent", "Foarte bine", "Bine", "Satisf?c?tor" ?i "Nesatisf?c?tor". De regul?, calificativul "Excelent" se acord? pentru maximum 15% dintre candida?ii care ob?in titlul de doctor într-un anumit IOSUD, în decursul unui an universitar.
(5)Dac? studentul-doctorand a îndeplinit toate cerin?ele prev?zute în programul de cercetare ?tiin?ific? ?i aprecierile asupra tezei de doctorat permit atribuirea calificativului "Excelent", "Foarte bine", "Bine" sau "Satisf?c?tor" comisia de doctorat propune acordarea titlului de doctor, propunere care se înainteaz? CNATDCU, spre validare. CNATDCU, în urma evalu?rii dosarului, propune ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului acordarea sau neacordarea titlului de doctor.
(6)În cazul atribuirii calificativului "Nesatisf?c?tor", comisia de doctorat va preciza elementele de con?inut care urmeaz? s? fie ref?cute sau completate în teza de doctorat ?i va solicita o nou? sus?inere public? a tezei. A doua sus?inere public? a tezei are loc în fa?a aceleia?i comisii de doctorat, ca ?i în cazul primei sus?ineri. În cazul în care ?i la a doua sus?inere public? se ob?ine calificativul "Nesatisf?c?tor", titlul de doctor nu va fi acordat, iar studentul-doctorand va fi exmatriculat.
(7)Titlul de doctor se atribuie prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului, dup? validarea tezei de doctorat de c?tre CNATDCU.
(8)În cazul în care CNATDCU invalideaz? argumentat teza de doctorat, IOSUD prime?te din partea Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului o motiva?ie scris? de invalidare, redactat? în baza observa?iilor CNATDCU. Lucrarea de doctorat poate fi retransmis? CNATDCU în termen de un an de la data primei invalid?ri. Dac? lucrarea de doctorat se invalideaz? ?i a doua oar?, titlul de doctor nu va fi acordat, iar studentul-doctorand va fi exmatriculat.
(9)Teza de doctorat este un document public. Aceasta se redacteaz? ?i în format digital. În domeniul artelor, teza de doctorat poate fi înso?it? de înregistrarea pe suport digital a crea?iei artistice originale. Teza de doctorat ?i anexele sale se public? pe un site administrat de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, cu respectarea legisla?iei în vigoare în domeniul drepturilor de autor.
Art. 169
(1)Diploma conferit? dup? promovarea unui program de studii universitare de doctorat se nume?te diplom? de doctor. În diploma care certific? ob?inerea ?i de?inerea titlului de doctor se men?ioneaz?, în mod expres, domeniul disciplinar sau interdisciplinar al doctoratului pentru doctoratul ?tiin?ific; în cea care certific? ob?inerea ?i de?inerea titlului de doctor într-un domeniu profesional se men?ioneaz?, în mod expres, domeniul profesional al doctoratului.
(2)În urma finaliz?rii studiilor universitare de doctorat ?tiin?ific, se confer? de c?tre IOSUD diploma ?i titlul de doctor în ?tiin?e, corespunzându-i acronimul Dr.
(3)În urma finaliz?rii studiilor universitare de doctorat profesional, se confer? de c?tre IOSUD diploma ?i titlul de doctor într-un domeniu profesional, corespunzându-i acronimul Dr. P.
Art. 170
(1)În cazul nerespect?rii standardelor de calitate sau de etic? profesional?, Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, pe baza unor rapoarte externe de evaluare, întocmite, dup? caz, de CNATDCU, de CNCS, de Consiliul de etic? ?i management universitar sau de Consiliul Na?ional de Etic? a Cercet?rii ?tiin?ifice, Dezvolt?rii Tehnologice ?i Inov?rii, poate lua urm?toarele m?suri, alternativ sau simultan:
a)retragerea calit??ii de conduc?tor de doctorat;
b)retragerea titlului de doctor;
c)retragerea acredit?rii ?colii doctorale, ceea ce implic? retragerea dreptului ?colii doctorale de a organiza concurs de admitere pentru selectarea de noi studen?i-doctoranzi.
(2)Reacreditarea ?colii doctorale se poate ob?ine dup? cel pu?in 5 ani de la pierderea acestei calit??i, numai în urma relu?rii procesului de acreditare, conform art. 158.
(3)Redobândirea calit??ii de conduc?tor de doctorat se poate ob?ine dup? cel pu?in 5 ani de la pierderea acestei calit??i, la propunerea IOSUD, pe baza unui raport de evaluare intern?, ale c?rui aprecieri sunt validate printr-o evaluare extern? efectuat? de CNATDCU. Rezultatele pozitive ale acestor proceduri sunt condi?ii necesare pentru aprobare din partea Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului.
(4)Conduc?torii de doctorat sunt evalua?i o dat? la 5 ani. Procedurile de evaluare sunt stabilite de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, la propunerea CNATDCU.
CAPITOLUL IV: Organizarea înv???mântului postuniversitar
Art. 171
Programele postuniversitare sunt:
a)programe postdoctorale de cercetare avansat?;
b)programe postuniversitare de formare ?i dezvoltare profesional? continu?.
SEC?IUNEA 1: Programele postdoctorale
Art. 172
(1)Programele postdoctorale de cercetare avansat?:
a)sunt programe destinate persoanelor care au ob?inut o diplom? de doctor în ?tiin?e cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral ?i care doresc s? se perfec?ioneze în cadrul unei alte institu?ii decât cea în care au ob?inut titlul de doctor;
a)sunt programe destinate persoanelor care au ob?inut o diplom? de doctor în ?tiin?e cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral;
(la data 19-Dec-2012 Art. 172, alin. (1), litera A. din titlul III, capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 7. din capitolul I din Ordonanta urgenta 92/2012 )
b)asigur? cadrul institu?ional pentru dezvoltarea cercet?rilor dup? finalizarea studiilor universitare de doctorat;
c)au o durat? de minimum un an;
d)se pot finan?a de c?tre institu?ii publice sau de c?tre operatori economici;
e)în cadrul institu?iilor de înv???mânt superior se desf??oar? în cadrul unei ?coli doctorale pe baza planului de cercetare propus de cercet?torul postdoctoral ?i aprobat de ?coala doctoral?.
(2)În cadrul institu?iilor de înv???mânt superior, programele postdoctorale pot fi organizate doar în cadrul ?colilor doctorale acreditate pentru organizarea de programe de studii universitare de doctorat. Programele postdoctorale pot fi organizate ?i în cadrul unit??ilor de cercetare-dezvoltare.
(3)Admiterea la programe postdoctorale se face pe baza metodologiei elaborate de institu?ia gazd?, în conformitate cu legisla?ia în vigoare.
(4)Cercet?torii postdoctorali sunt încadra?i de c?tre universit??i cu contract de munc? pe perioad? determinat?. Cercet?torii postdoctorali sunt încadra?i, de regul?, pe func?ia de cercet?tor ?tiin?ific sau cercet?tor ?tiin?ific gradul III, dar pot fi încadra?i ?i pe func?ii de cercetare superioare acestora, în func?ie de îndeplinirea condi?iilor necesare.
(la data 19-Dec-2012 Art. 172, alin. (4) din titlul III, capitolul IV, sectiunea 1 abrogat de Art. I, punctul 8. din capitolul I din Ordonanta urgenta 92/2012 )
(5)La finalizarea programului postdoctoral, IOSUD sau institu?ia gazd? acord? un atestat de studii postdoctorale.
SEC?IUNEA 2: Programele postuniversitare de formare ?i dezvoltare profesional? continu?
Art. 173
(1)Pot organiza programe postuniversitare de formare ?i dezvoltare profesional? continu? toate acele institu?ii de înv???mânt superior care au acreditate cel pu?in programe de studii universitare de licen?? în domeniul ?tiin?ific respectiv.
(2)Programele postuniversitare de formare ?i dezvoltare profesional? ale institu?iilor acreditate se desf??oar? pe baza unui regulament propriu de organizare ?i desf??urare, aprobat de senatul universitar ?i cu respectarea reglement?rilor în vigoare.
(3)Programele postuniversitare pot utiliza ECTS/SECT ?i se finalizeaz? cu un examen de certificare a competen?elor profesionale asimilate de cursan?i pe parcursul programului.
(4)Programele postuniversitare se pot organiza în regim cu tax? sau cu finan?are din alte surse.
(5)Au dreptul s? participe la studii postuniversitare absolven?ii care au cel pu?in studii universitare cu diplom? de licen?? sau echivalent?.
(6)La finalizarea programelor postuniversitare de formare ?i dezvoltare profesional?, institu?ia organizatoare elibereaz? un certificat de atestare a competen?elor profesionale specifice programului.
CAPITOLUL V: Înv???mântul superior medical
SEC?IUNEA 1: Organizarea ?i func?ionarea înv???mântului superior medical. Înv???mântul superior din domeniile s?n?tate ?i medicin? veterinar?
Art. 174
(1)Înv???mântul superior din domeniile s?n?tate ?i medicin? veterinar? se desf??oar? cu respectarea reglement?rilor generale ?i sectoriale din Uniunea European? ?i anume:
a)6 ani de studii, pentru minimum de 5.500 de ore de activitate teoretic? ?i practic? medical? pentru domeniul medicin?, la programele de studii Medicin?, Medicin? Dentar? ?i Medicin? Veterinar?; 5 ani pentru programul de studii Farmacie; 4 ani pentru minimum 4.600 de ore de preg?tire pentru programele de studii Asisten?? Medical? General? ?i Moa?e ?i de 3 ani pentru alte programe de studii de licen?? din domeniul s?n?tate;
b)fiecare an universitar are câte 60 de credite de studii transferabile în ECTS/SECT, fiind totalizate 180 de credite de studii transferabile pentru programele cu o durat? a studiilor de licen?? de 3 ani, 240 de credite de studii transferabile pentru programele cu o durat? a studiilor de licen?? de 4 ani, 300 de credite de studii transferabile pentru programul Farmacie cu o durat? a studiilor de licen?? de 5 ani ?i 360 de credite de studii transferabile pentru programele Medicin?, Medicin? Dentar? ?i Medicin? Veterinar? cu o durat? a studiilor de licen?? de 6 ani;
c)studiile universitare de master au între 60 ?i 120 de credite de studii transferabile ECTS/SECT;
d)studiile universitare de doctorat totalizeaz? 240 de credite de studii transferabile, iar studiile avansate din cadrul ?colii doctorale totalizeaz? 60 de credite; studiile universitare de doctorat se pot organiza în UOD ?i în IOSUD realizate prin consor?ii între universit??i ?i spitale sau clinici.
(2)Institu?iile de înv???mânt superior din domeniile s?n?tate ?i medicin? veterinar? acreditate, pe baza criteriilor de calitate, pot organiza, pe lâng? formele de înv???mânt prev?zute la alin. (1), ?i programe postdoctorale ?i de formare ?i dezvoltare profesional?: de reziden?iat, de perfec?ionare, de specializare, de studii complementare în vederea ob?inerii de atestate ?i de educa?ie medical? ?i farmaceutic? continu?.
(3)Durata doctoratului pentru absolven?ii înv???mântului superior medical uman, medical veterinar ?i farmaceutic este de 4 ani.
(4)Institu?iile de înv???mânt superior cu programe de studii din domeniile s?n?tate ?i medicin? veterinar? ?i institu?iile sanitare publice pot utiliza veniturile proprii, în interes reciproc, pentru asigurarea unor condi?ii optime de activitate, privind infrastructura, echipamentele medicale ?i accesul la informa?ie medical?.
(5)La selec?ia ?i promovarea personalului didactic universitar din institu?iile de înv???mânt superior cu programe de studii din domeniul s?n?tate se iau în considerare criteriile privind experien?a profesional? medical? dovedit?. În înv???mântul superior din domeniul s?n?tate, pentru posturile didactice la disciplinele cu corespondent în re?eaua Ministerului S?n?t??ii pot accede doar persoane care au ob?inut, prin concurs, în func?ie de gradul universitar, titlurile de medic/medic dentist rezident sau medic/medic dentist specialist sau farmacist/farmacist rezident/farmacist specialist în specialitatea postului.
(6)În înv???mântul superior din domeniul s?n?tate nu se pot transforma în credite echivalate ?i transfera studiile ob?inute în înv???mântul postliceal.
(7)Înv???mântul superior ?i postuniversitar din domeniul s?n?tate se desf??oar? în unit??i sanitare publice, în institute, în centre de diagnostic ?i tratament, în sec?ii cu paturi, în laboratoare ?i în cabinete. Conform legii speciale, se pot constitui clinici universitare, din una sau mai multe sec?ii clinice, în specialit??i înrudite, din spitale publice sau private, în care sunt organizate activit??i de înv???mânt ?i cercetare ale departamentelor universitare.
(8)Reziden?ialul reprezint? forma specific? de înv???mânt postuniversitar pentru absolven?ii licen?ia?i ai programelor de studii medicin?, medicin? dentar? ?i farmacie care asigur? preg?tirea necesar? ob?inerii uneia dintre specialit??ile cuprinse în Nomenclatorul specialit??ilor medicale, medico-dentare ?i farmaceutice pentru re?eaua de asisten?? medical?. Organizarea ?i finan?area reziden?iatului se reglementeaz? prin acte normative specifice.
(9)Admiterea la reziden?iat a cadrelor didactice din înv???mântul superior din domeniul s?n?tate se face în acelea?i condi?ii ca pentru orice absolvent al înv???mântului superior din domeniul s?n?tate.
(10)Medicii reziden?i care ocup? prin concurs posturi didactice de asistent universitar în institu?ii de înv???mânt superior din domeniul s?n?tate continu? formarea în reziden?iat ?i sunt retribui?i pentru ambele activit??i.
(11)În cadrul institu?iilor de înv???mânt superior care organizeaz? programe de preg?tire în reziden?iat se constituie un departament de preg?tire în reziden?iat. În institu?iile de înv???mânt superior care organizeaz? programe de preg?tire de medicin? ?i farmacie, departamentul este subordonat conducerii universit??ii.
SEC?IUNEA 2: Reglementarea altor aspecte specifice
Art. 175
Reglementarea altor aspecte specifice desf??ur?rii activit??ilor din acest domeniu se realizeaz? prin hot?râre a Guvernului, ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului ?i, dup? caz, ordin comun al ministrului s?n?t??ii ?i al pre?edintelui Autorit??ii Na?ionale Sanitare Veterinare ?i pentru Siguran?a Alimentelor.
CAPITOLUL VI: Înv???mântul superior militar ?i înv???mântul de informa?ii, de ordine public? ?i de securitate na?ional?
SEC?IUNEA 1: Organizare ?i func?ionare
Art. 176
(1)Înv???mântul superior militar, de informa?ii, de ordine public? ?i de securitate na?ional? este înv???mânt de stat, parte integrant? a sistemului na?ional de înv???mânt, ?i cuprinde: înv???mânt universitar pentru formarea ofi?erilor, ofi?erilor de poli?ie ?i a altor speciali?ti, precum ?i înv???mânt postuniversitar.
(2)Institu?iile de înv???mânt superior militar, de informa?ii, de ordine public? ?i de securitate na?ional? din cadrul sistemului na?ional de înv???mânt, precum ?i specializ?rile/programele de studii din cadrul acestora se supun reglement?rilor referitoare la asigurarea calit??ii, inclusiv celor legate de autorizare ?i acreditare, în acelea?i condi?ii cu institu?iile de înv???mânt superior civil.
(3)Structura organizatoric?, oferta de ?colarizare care con?ine profilurile, programele de studii, cifrele anuale de ?colarizare, criteriile de selec?ionare a candida?ilor pentru înv???mântul superior militar, de informa?ii, de ordine public? ?i de securitate na?ional? se stabilesc, dup? caz, de Ministerul Ap?r?rii Na?ionale, Ministerul Administra?iei ?i Internelor, Ministerul Justi?iei, Serviciul Român de Informa?ii ?i alte institu?ii cu atribu?ii în domeniile ap?r?rii, informa?iilor, ordinii publice ?i securit??ii na?ionale, potrivit specificului fiec?rei arme, specializ?ri, nivel ?i form? de organizare a înv???mântului, în condi?iile legii.
(4)Formele de organizare a înv???mântului, admiterea la studii, derularea programelor de studii, finalizarea studiilor, autorizarea ?i acreditarea institu?iilor de înv???mânt, în înv???mântul superior militar, de informa?ii, de ordine public? ?i de securitate na?ional?, se supun procedurilor ?i condi?iilor aplicabile institu?iilor de înv???mânt superior civil.
(5)Pentru înv???mântul superior militar, de informa?ii, de ordine public? ?i de securitate na?ional?, dup? caz, Ministerul Ap?r?rii Na?ionale, Ministerul Administra?iei ?i Internelor, Ministerul Justi?iei, Serviciul Român de Informa?ii ?i alte institu?ii cu atribu?ii în domeniile ap?r?rii, informa?iilor, ordinii publice ?i securit??ii na?ionale pot emite ordine, regulamente ?i instruc?iuni proprii, în condi?iile legii.
(6)Ofi?erii în activitate, în rezerv? sau în retragere, posesori ai diplomei de absolvire a ?colii militare de ofi?eri cu durata de 3 sau 4 ani, pot s? î?i completeze studiile în înv???mântul superior, pentru ob?inerea diplomei de licen?? în profiluri ?i specializ?ri similare sau apropiate armei/specialit??ii militare.
(7)Diplomele de licen??, de ma?ter, de doctorat eliberate de institu?iile de înv???mânt superior militar, de informa?ii, de ordine public? ?i de securitate na?ional?, precum ?i titlurile ?tiin?ifice ob?inute dau dreptul de?in?torilor legali, dup? trecerea în rezerv?, în condi?iile legii, s? ocupe func?ii echivalente cu cele ale absolven?ilor institu?iilor civile de înv???mânt, cu profil apropiat ?i de acela?i nivel.
(8)Planurile de înv???mânt pentru înv???mântul superior militar, de informa?ii ?i de ordine public? ?i de securitate na?ional? se elaboreaz? de Ministerul Ap?r?rii Na?ionale, Ministerul Administra?iei ?i Internelor, Serviciul Român de Informa?ii ?i alte institu?ii cu atribu?ii în domeniul ap?r?rii, informa?iilor, ordinii publice ?i securit??ii na?ionale, în conformitate cu standardele na?ionale stabilite de institu?iile responsabile cu asigurarea calit??ii.
SEC?IUNEA 2: Managementul ?i finan?area institu?iilor
Art. 177
(1)Managementul institu?iilor de înv???mânt superior militar, de informa?ii, de ordine public? ?i de securitate na?ional? se realizeaz? în acelea?i condi?ii ca în institu?iile civile de înv???mânt superior. Finan?area institu?iilor din înv???mântul superior militar, de informa?ii, de ordine public? ?i de securitate na?ional? se face în condi?iile legii.
(2)Structurile ?i func?iile de conducere din institu?iile de înv???mânt militar, de informa?ii, de ordine public? ?i de securitate na?ional? sunt acelea?i ca ?i cele din institu?iile civile de înv???mânt superior ?i se ocup? în acelea?i condi?ii ca ?i acestea, precum ?i cu respectarea procedurilor specificate în actele normative specifice în domeniu.
(3)Conducerea institu?iilor de înv???mânt militar, de informa?ii, de ordine public? ?i de securitate na?ional? se realizeaz? de c?tre rectori care sunt ?i comandan?ii institu?iilor respective. Func?ia de comandant se ocup? în conformitate cu reglement?rile Ministerului Ap?r?rii Na?ionale, Ministerului Administra?iei ?i Internelor, Serviciului Român de Informa?ii ?i ale altor institu?ii cu atribu?ii în domeniul ap?r?rii, ordinii publice ?i siguran?ei na?ionale.
(4)În înv???mântul superior militar, de informa?ii, de ordine public? ?i de securitate na?ional? se înfiin?eaz? corpul instructorilor militari, de ordine ?i de securitate public?, prin ordine ?i instruc?iuni ale Ministerului Ap?r?rii Na?ionale, Ministerului Administra?iei ?i Internelor, Ministerului Justi?iei, Serviciului Român de Informa?ii ?i ale altor institu?ii cu atribu?ii în domeniul ap?r?rii, ordinii publice ?i siguran?ei na?ionale.
SEC?IUNEA 3: Resurse umane
Art. 178
(1)Func?iile didactice ?i de cercetare din înv???mântul superior militar, de informa?ii, de ordine public? ?i de securitate na?ional? se ocup? ?i se elibereaz? în acelea?i condi?ii ca ?i cele din institu?iile civile de înv???mânt superior. Cadrele didactice ?i de cercetare din înv???mântul superior militar, de informa?ii, de ordine public? ?i de securitate na?ional? au acela?i statut ca cele din institu?iile civile de înv???mânt superior.
(2)Institu?iile de înv???mânt superior militar, de informa?ii, de ordine public? ?i de securitate na?ional? se bucur? de principiul autonomiei universitare.
(3)Cadrele didactice militare titulare, pensionate pentru limit? de vârst? ?i vechime integral? ca militari, pot s? î?i continue activitatea didactic?, în cadrul aceleia?i institu?ii de înv???mânt superior, în condi?iile legii.
SEC?IUNEA 4: Via?a universitar?
Art. 179
Via?a universitar? din institu?iile de înv???mânt superior militar, de informa?ii, de ordine public? ?i de securitate na?ional? se desf??oar? în conformitate cu reglement?rile legale pentru institu?iile civile de înv???mânt superior, adaptate mediului militar, de informa?ii, de ordine public? ?i de securitate na?ional?.
CAPITOLUL VII: Înv???mântul superior artistic ?i sportiv
Art. 180
În înv???mântul superior artistic ?i sportiv, procesul educa?ional se desf??oar? prin activit??i didactice ?i prin activit??i practice de crea?ie ?i performan??.
Art. 181
Institu?iile de înv???mânt superior artistic ?i sportiv, autorizate provizoriu sau acreditate, conform legii, pot organiza forme de înv???mânt prin cele 3 cicluri de studii universitare: ciclul I - studii universitare de licen??, ciclul II - studii universitare de master ?i ciclul III - studii universitare de doctorat, incluzând doctoratul ?tiin?ific ?i doctoratul profesional, precum ?i programe de formare ?i dezvoltare profesional? continu?.
Art. 182
În înv???mântul superior artistic ?i sportiv, structura anului universitar poate fi adaptat? în func?ie de programul activit??ilor practice specifice.
Art. 183
În înv???mântul superior artistic ?i sportiv, practica studen?ilor se desf??oar? în universit??i: în centre de proiectare, ateliere artistice, studiouri muzicale, unit??i de produc?ie teatrale ?i cinematografice, spa?ii destinate performan?ei sportive, precum ?i în institu?ii din profilul artistic sau sportiv respectiv, pe baz? de parteneriat institu?ional.
Art. 184
În înv???mântul superior artistic ?i sportiv, doctoratul ?tiin?ific sau profesional este o condi?ie pentru cariera didactic?.
Art. 185
Cercetarea prin crea?ie artistic?, proiectare ?i performan?? sportiv? se desf??oar? individual sau colectiv, în centre de proiectare, laboratoare ?i ateliere artistice, studiouri muzicale, unit??i de produc?ie teatral? ?i cinematografic?, spa?ii destinate performan?ei sportive.
Art. 186
Evaluarea calit??ii ?i clasificarea universit??ilor artistice ?i sportive iau în considerare criteriile specifice crea?iei artistice ?i performan?ei sportive.
Art. 187
În înv???mântul superior artistic ?i sportiv, alocarea pe baze competi?ionale a fondurilor se face inclusiv în baza criteriilor specifice crea?iei artistice ?i performan?ei sportive.
Art. 188
Reglementarea altor aspecte specifice desf??ur?rii activit??ii din aceste domenii va fi realizat? prin hot?râri ale Guvernului sau ordine ale ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului, în concordan?? cu prevederile legii ?i cu reglement?rile generale ?i sectoriale ale Uniunii Europene.
CAPITOLUL VIII: Activitatea de cercetare ?i crea?ie universitar?
Art. 189
(1)Activitatea de cercetare, dezvoltare, inovare ?i crea?ie artistic? din universit??i se organizeaz? ?i func?ioneaz? pe baza legisla?iei na?ionale ?i a Uniunii Europene în domeniu.
(2)Institu?iile de înv???mânt superior care ?i-au asumat ca misiune ?i cercetarea ?tiin?ific? au obliga?ia s? creeze structuri tehnico-administrative care s? faciliteze managementul activit??ilor de cercetare ?i a proiectelor de cercetare-dezvoltare derulate de personalul institu?iei. Aceste structuri deservesc ?i r?spund optim cerin?elor personalului implicat în cercetare.
(3)Personalul implicat în activit??i de cercetare în institute, laboratoare sau centre de cercetare ale universit??ii dispune, în limita proiectelor de cercetare pe care le coordoneaz?, de autonomie ?i de responsabilitate personal?, delegat? de ordonatorul de credite, în realizarea achizi?iilor publice ?i a gestion?rii resurselor umane necesare derul?rii proiectelor. Aceste activit??i se desf??oar? conform reglement?rilor legale în vigoare ?i fac obiectul controlului financiar intern.
Art. 190
(1)La sfâr?itul fiec?rui an bugetar, conducerea universit??ii prezint? senatului universitar un raport referitor la cuantumul regiei pentru granturile de cercetare ?i la modul în care regia a fost cheltuit?.
(2)Cuantumul maximal al regiei pentru granturile ?i contractele de cercetare este stabilit de finan?ator sau de autoritatea contractant? ?i nu poate fi modificat pe perioada derul?rii acestora.
Art. 191
(1)Pentru granturile gestionate prin Autoritatea Na?ional? pentru Cercetare ?tiin?ific?, Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului asigur? un avans de pân? la 90% din valoarea grantului din momentul semn?rii contractului de finan?are. Pentru diferen??, universit??ile pot avansa fonduri din venituri proprii.
(2)Mobilitatea interinstitu?ional? a personalului de cercetare dup? principiul "grantul urmeaz? cercet?torul" este garantat? prin prezenta lege ?i se realizeaz? prin metodologii elaborate de autorit??ile contractante. Titularul grantului r?spunde public, conform contractului cu autoritatea contractant?, de modul de gestionare a grantului.
CAPITOLUL IX: Promovarea calit??ii în înv???mântul superior ?i în cercetarea ?tiin?ific?
SEC?IUNEA 1: Dispozi?ii generale
Art. 192
(1)Asigurarea calit??ii înv???mântului superior ?i a cercet?rii ?tiin?ifice universitare este o obliga?ie a institu?iei de înv???mânt superior ?i o atribu?ie fundamental? a Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului. În realizarea acestei atribu?ii, Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului colaboreaz? cu ARACIS, cu alte agen?ii înscrise în EQAR, precum ?i cu CNCS, CNATDCU, Consiliul de etic? ?i management universitar (CEMU) ?i alte organisme cu competen?e în domeniu conform legisla?iei în vigoare.
(2)Institu?iile de înv???mânt superior au obliga?ia de a furniza Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului datele solicitate de acesta, cu respectarea prevederilor legale. Refuzul sau raportarea fals? încalc? principiul r?spunderii publice ?i duce la sanc?iunile prev?zute de lege.
(3)Institu?iile de înv???mânt superior care refuz? s? fac? publice datele de interes public solicitate de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului sau oricare alt? persoan? fizic? sau juridic? încalc? principiul r?spunderii publice ?i sunt sanc?ionate conform legii.
(4)Studen?ii sunt parteneri cu drepturi depline în procesul de asigurare a calit??ii.
Art. 193
(1)Evaluarea universit??ilor se realizeaz? în scopul:
a)autoriz?rii provizorii ?i acredit?rii;
b)ierarhiz?rii programelor de studii ?i clasific?rii universit??ilor.
(2)Evaluarea în scopul autoriz?rii provizorii ?i acredit?rii se realizeaz? de c?tre ARACIS sau de alt? agen?ie înscris? în EQAR ?i are loc potrivit legii ?i standardelor interna?ionale în domeniu.
(3)Evaluarea în scopul ierarhiz?rii programelor de studii ?i a clasific?rii universit??ilor se realizeaz? pe baza unei metodologii de evaluare propuse de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului ?i aprobate prin hot?râre a Guvernului, în maximum 6 luni de la data intr?rii în vigoare a prezentei legi. Aplicarea acestei metodologii intr? în r?spunderea Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului. Evaluarea este realizat? periodic.
(4)Universit??ile se clasific?, pe baza evalu?rii prev?zute la alin. (3), în 3 categorii:
a)universit??i centrate pe educa?ie;
b)universit??i de educa?ie ?i cercetare ?tiin?ific? sau universit??i de educa?ie ?i crea?ie artistic?;
c)universit??i de cercetare avansat? ?i educa?ie.
(5)Evaluarea prev?zut? la alin. (3) se face de c?tre un consor?iu format din: ARACIS, incluzând reprezentan?i ai studen?ilor, CNCS, CNATDCU ?i un organism interna?ional cu competen?e în domeniul ierarhiz?rii ?i clasific?rii institu?iilor de înv???mânt selectat pe baz? de concurs.
(6)Prin excep?ie de la prevederile alin. (5), prima evaluare de dup? intrarea în vigoare a prezentei legi, f?cut? conform prevederilor alin. (3), se face numai de c?tre un organism interna?ional cu competen?? în domeniul ierarhiz?rii ?i clasific?rii institu?iilor de înv???mânt superior sau de c?tre o agen?ie de asigurare a calit??ii înregistrat? în EQAR, din str?in?tate.
(7)Pentru programele de licen?? ?i ma?ter, finan?area institu?iilor de înv???mânt superior de stat, din surse publice, se face diferen?iat pe categorii de universit??i ?i în func?ie de pozi?ia în ierarhie a programelor de studii, conform ierarhiz?rii prev?zute la alin. (3), pe baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului ?i aprobate prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului. Finan?area programelor de doctorat se face conform prevederilor art. 160.
(7)Pentru programele de licen??, ma?ter ?i doctorat, finan?area institu?iilor de înv???mânt superior de stat, din surse publice, se face pe baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educa?iei Na?ionale prin consultare cu CNFIS ?i aprobate prin ordin al ministrului educa?iei na?ionale.
(la data 30-Dec-2013 Art. 193, alin. (7) din titlul III, capitolul IX, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 28. din Ordonanta urgenta 117/2013 )
(8)Statul poate finan?a programele de excelen?? în cercetare ?i educa?ie din orice categorie de universit??i.
(9)Programele de excelen?? prev?zute la alin. (8) se stabilesc pe baza evalu?rii prev?zute la alin. (3), pentru programele de licen?? ?i master, ?i pe baza competi?iilor prev?zute la art. 160 alin. (3), pentru programele de doctorat.
(9)Programele de excelen?? prev?zute la alin. (8) se stabilesc pe baza evalu?rii prev?zute la alin. (3).
(la data 30-Dec-2013 Art. 193, alin. (9) din titlul III, capitolul IX, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 28. din Ordonanta urgenta 117/2013 )
(91)Prin excep?ie de la prevederile alin. (9), în anul universitar 2012-2013, programele de excelen?? prev?zute la alin. (8) se stabilesc pe baza evalu?rii prev?zute la alin. (3).
(la data 31-May-2012 Art. 193, alin. (9) din titlul III, capitolul IX, sectiunea 1 completat de Art. 1, punctul 5. din Ordonanta urgenta 21/2012 )
(10)Sunt finan?ate din fonduri publice: programe de licen?? în universit??ile de stat men?ionate la alin. (4) lit. a), programe de licen?? ?i master în universit??ile prev?zute la alin. (4) lit. b) ?i programe de doctorat, master ?i licen?? în universit??ile prev?zute la alin. (4) lit. c).
(la data 30-Dec-2013 Art. 193, alin. (10) din titlul III, capitolul IX, sectiunea 1 abrogat de Art. I, punctul 29. din Ordonanta urgenta 117/2013 )
(11)Prin excep?ie de la prevederile alin. (10), în anul universitar 2012-2013 sunt finan?ate din fonduri publice, ?inând cont de evaluarea realizat? conform alin. (3), programe de licen??, master ?i doctorat în universit??ile de stat men?ionate la alin. (4).
(la data 31-May-2012 Art. 193, alin. (10) din titlul III, capitolul IX, sectiunea 1 completat de Art. 1, punctul 6. din Ordonanta urgenta 21/2012 )
Art. 194
(1)Pentru promovarea calit??ii ?i cre?terea eficien?ei sistemului de înv???mânt superior, pentru cre?terea vizibilit??ii interna?ionale ?i pentru concentrarea resurselor, universit??ile de stat ?i particulare pot:
a)s? se constituie în consor?ii universitare, potrivit legii;
b)s? fuzioneze într-o singur? institu?ie de înv???mânt superior cu personalitate juridic?.
(2)Universit??ile acreditate la data intr?rii în vigoare a prezentei legi pot demara proceduri pentru constituirea de consor?ii sau pentru fuzionare prin comasare sau absorb?ie.
Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului aloc? preferen?ial resurse financiare consor?iilor sau universit??ilor fuzionate, conform unei metodologii adoptate în acest sens prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului, la propunerea CNFIS.
(3)Fuziunea prin comasare sau absorb?ie a institu?iilor de înv???mânt superior de stat se face, de regul?, în jurul institu?iilor din categoria universit??ilor de cercetare avansat? ?i educa?ie ?i ?inând cont de proximitatea geografic?.
(4)Evaluarea programelor de studii ?i a institu?iilor de înv???mânt superior se face periodic, la ini?iativa Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului sau a universit??ilor. Rezultatele evalu?rii sunt publice, pentru informarea beneficiarilor de educa?ie ?i pentru transparen?a institu?ional?.
Art. 195
(1)Fiecare universitate are obliga?ia s? realizeze, la intervale de maximum 5 ani, evaluarea intern? ?i clasificarea departamentelor pe 5 niveluri de performan?? în cercetare, conform unei metodologii-cadru elaborate de CNCS ?i aprobate prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului. Rezultatele evalu?rii ?i clasific?rii sunt publice.
(2)Senatul universitar, la propunerea rectorului, pe baza evalu?rii interne, poate dispune reorganizarea sau desfiin?area departamentelor ori institutelor neperformante, f?r? a prejudicia studen?ii.
Art. 196
Guvernul României înfiin?eaz? Institutul de Studii ?i Cercet?ri Avansate din România, având ca obiectiv principal sus?inerea elitelor ?tiin?ifice române?ti din ?ar? ?i din diaspora. Metodologia de înfiin?are a acestuia se elaboreaz? de c?tre Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului ?i se adopt? prin hot?râre a Guvernului, în termen de 12 luni de la data intr?rii în vigoare a prezentei legi.
Art. 197
(la data 09-May-2012 Art. 197 din titlul III, capitolul IX, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Metodologie din 2012 )
Statul încurajeaz? excelen?a în institu?iile de înv???mânt superior prin pârghii financiare specifice, existente în prezenta lege:
a)universit??ilor li se aloc? o finan?are suplimentar?, în sum?, la nivel na?ional, de minimum 30% din suma alocat? la nivel na?ional universit??ilor de stat ca finan?are de baz?, pe baza criteriilor ?i a standardelor de calitate stabilite de Consiliul Na?ional al Finan??rii înv???mântului Superior ?i aprobate de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului;
b)universit??ilor de stat li se aloc? un fond distinct pentru dezvoltarea institu?ional?, din bugetul alocat Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului. Fondul de dezvoltare institu?ional? se adreseaz? celor mai performante institu?ii de înv???mânt superior din fiecare categorie ?i se aloc? dup? criterii competitive bazate pe standarde interna?ionale. Metodologia de alocare ?i utilizare a fondului pentru dezvoltare institu?ional? se aprob? prin hot?râre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului.
b)universit??ilor de stat li se aloc? un fond distinct pentru dezvoltarea institu?ional?, din bugetul alocat Ministerului Educa?iei Na?ionale. Fondul de dezvoltare institu?ional? se adreseaz? celor mai performante institu?ii de înv???mânt superior din fiecare categorie ?i se aloc? dup? criterii competitive bazate pe standarde interna?ionale Metodologia de alocare ?i utilizare a fondului pentru dezvoltare institu?ional? se elaboreaz? de c?tre Ministerul Educa?iei Na?ionale ?i se aprob? prin ordin al ministrului educa?iei na?ionale.
(la data 30-Dec-2013 Art. 197, litera B. din titlul III, capitolul IX, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 30. din Ordonanta urgenta 117/2013 )
SEC?IUNEA 2: Sprijinirea excelen?ei individuale
Art. 198
Formele de sprijin pentru cadrele didactice, studen?ii ?i cercet?torii cu performan?e excep?ionale includ:
a)granturi de studii sau de cercetare la universit??i din ?ar? ori din str?in?tate, acordate pe baz? de competi?ie;
b)granturi pentru efectuarea ?i finalizarea unor cercet?ri, inclusiv teze de doctorat;
c)aprobarea unor rute educa?ionale flexibile, care permit accelerarea parcursului de studii universitare;
d)crearea de instrumente ?i mecanisme de sus?inere a inser?iei lor profesionale în ?ar?, astfel încât s? valorifice la nivel superior atât talentul, cât ?i achizi?iile realizate prin formare.
CAPITOLUL X: Promovarea universit??ii centrate pe student
SEC?IUNEA 1: Dispozi?ii generale
Art. 199
(1)Studen?ii sunt considera?i parteneri ai institu?iilor de înv???mânt superior ?i membri egali ai comunit??ii academice. În înv???mântul confesional studen?ii sunt membri ai comunit??ii academice în calitate de discipoli.
(2)O persoan? dobânde?te statutul de student ?i de membru al unei comunit??i universitare numai în urma admiterii ?i a înmatricul?rii sale într-o institu?ie de înv???mânt superior acreditat? sau autorizat? s? func?ioneze provizoriu.
(3)O persoan? poate fi admis? ?i înmatriculat? ca student concomitent la cel mult dou? programe de studii, indiferent de institu?iile de înv???mânt care le ofer?. Orice subven?ie financiar? sau burs? din fonduri publice se acord?, conform normelor legale în vigoare, numai într-o singur? institu?ie de înv???mânt superior, pentru un singur program de studii. În cazul studen?ilor care se transfer? între universit??i sau programe de studii, subven?iile urmeaz? studentul.
(4)În vederea test?rii cuno?tin?elor ?i a capacit??ilor cognitive, respectiv artistice sau sportive, ?i a admiterii într-un program de studii pentru licen??, master ori doctorat, institu?iile de înv???mânt superior organizeaz? examene de admitere pentru fiecare program ?i ciclu de studiu.
SEC?IUNEA 2: Înmatricularea studen?ilor. Registrul matricol unic al universit??ilor din România
Art. 200
(1)O institu?ie de înv???mânt superior poate admite ?i înmatricula într-un program de studii numai acel num?r de studen?i pentru care sunt asigurate condi?ii optime de calitate academic?, de via?? ?i de servicii sociale în spa?iul universitar.
(2)Oferta anual? de ?colarizare este f?cut? public? de c?tre rectorul institu?iei de înv???mânt superior prin declara?ie pe propria r?spundere, cu respectarea capacit??ii de ?colarizare stabilite conform art. 138 alin. (5).
(3)În urma admiterii într-un program de studii, între student ?i universitate se încheie un contract în care se specific? drepturile ?i obliga?iile p?r?ilor.
(4)Universit??ile care admit în programele lor de studii mai mul?i studen?i decât capacitatea de ?colarizare, aprobat? conform prezentei legi, încalc? r?spunderea lor public? ?i sunt sanc?ionate în conformitate cu prevederile prezentei legi.
Art. 201
(1)Se constituie Registrul matricol unic al universit??ilor din România, denumit în continuare RMUR. RMUR este o baz? de date electronic? în care sunt înregistra?i to?i studen?ii din România din universit??ile de stat sau particulare acreditate ori autorizate s? func?ioneze provizoriu. Registrele matricole ale universit??ilor devin parte a RMUR, asigurându-se un control riguros al diplomelor.
(2)Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, la propunerea CNFIS, elaboreaz? un regulament de alocare a codului matricol individual, precum ?i con?inutul informa?iilor care vor fi scrise în RMUR.
(3)RMUR este un înscris oficial protejat legal. Falsificarea înscrisurilor din registrul matricol se sanc?ioneaz? potrivit legii.
(4)RMUR, registrele matricole ale universit??ilor ?i sistemele informatice aferente se elaboreaz? în termen de cel mult 2 ani de la data intr?rii în vigoare a prezentei legi.
(5)Baza de date electronic? aferent? RMUR înregistreaz? ?i p?streaz? eviden?a diplomelor universitare emise în România, pe baza registrelor existente în universit??ile acreditate.
Art. 202
(1)Principiile care reglementeaz? activitatea studen?ilor în cadrul comunit??ii universitare sunt:
a)principiul nediscrimin?rii - în baza c?ruia to?i studen?ii beneficiaz? de egalitate de tratament din partea institu?iei de înv???mânt superior; orice discriminare direct? sau indirect? fa?? de student este interzis?;
b)principiul dreptului la asisten?? ?i la servicii complementare gratuite în înv???mântul superior de stat - exprimat prin: consilierea ?i informarea studentului de c?tre cadrele didactice, în afara orelor de curs, seminar sau laboratoare; consilierea în scopul orient?rii profesionale; consilierea psihologic?; acces la principalele c?r?i de specialitate ?i publica?ii ?tiin?ifice; acces la datele referitoare la situa?ia ?colar? personal?;
c)principiul particip?rii la decizie - în baza c?ruia deciziile în cadrul institu?iilor de înv???mânt superior sunt luate cu participarea reprezentan?ilor studen?ilor;
d)principiul libert??ii de exprimare - în baza c?ruia studen?ii au dreptul s? î?i exprime liber opiniile academice, în cadrul institu?iei de înv???mânt în care studiaz?;
e)principiul transparen?ei ?i al accesului la informa?ii - în baza c?ruia studen?ii au dreptul de acces liber ?i gratuit la informa?ii care privesc propriul parcurs educa?ional ?i via?a comunit??ii academice din care fac parte, în conformitate cu prevederile legii.
(2)În universit??ile confesionale, drepturile, libert??ile ?i obliga?iile studen?ilor sunt stabilite ?i în func?ie de specificul dogmatic ?i canonic al fiec?rui cult.
(3)Drepturile, libert??ile ?i obliga?iile studen?ilor sunt cuprinse în Codul drepturilor ?i obliga?iilor studentului, propus de asocia?iile studen?e?ti în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi ?i adoptat de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului prin ordin al ministrului acestuia.
(4)În universit??ile confesionale, studen?ii se organizeaz? cu respectarea statutului ?i a normelor dogmatice ?i canonice ale cultului respectiv.
(5)Fiecare universitate va institui un sistem de aplicare ?i monitorizare a respect?rii prevederilor Codului drepturilor ?i obliga?iilor studentului. Asocia?iile studen?ilor prezint? un raport anual privind respectarea codului, care este public.
Art. 203
(1)Studen?ii au dreptul s? înfiin?eze, în institu?iile de înv???mânt superior, de stat sau particulare, ateliere, cluburi, cercuri, cenacluri, forma?ii artistice ?i sportive, organiza?ii, precum ?i publica?ii, conform legii.
(2)Studen?ii sunt ale?i în mod democratic, prin vot universal, direct ?i secret, la nivelul diverselor forma?ii, programe sau cicluri de studiu, atât în cadrul facult??ilor, cât ?i al universit??ii. Ei sunt, de drept, reprezentan?i legitimi ai intereselor studen?ilor, la nivelul fiec?rei comunit??i academice. Conducerea institu?iei de înv???mânt superior nu se implic? în organizarea procesului de alegere a reprezentan?ilor studen?ilor.
(3)În universit??ile confesionale, reprezentarea studen?ilor la nivelul comunit??ii universitare se va face cu respectarea statutului ?i specificului dogmatic ?i canonic al cultului respectiv.
(4)Statutul de student reprezentant nu poate fi condi?ionat de c?tre conducerea universit??ii.
(5)Studen?ii pot fi reprezenta?i în toate structurile decizionale ?i consultative din universitate.
(6)Federa?iile na?ionale studen?e?ti, legal constituite, sunt organismele care exprim? interesele studen?ilor din universit??i, în raport cu institu?iile statului.
(7)Organiza?iile studen?e?ti care reprezint? interesele studen?ilor la nivelul fiec?rei comunit??i universitare pot avea reprezentan?i de drept în structurile decizionale ?i executive ale universit??ii.
(8)Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului colaboreaz?, în dezvoltarea înv???mântului superior, cu federa?iile na?ionale studen?e?ti, legal constituite, ?i se va consulta cu acestea ori de câte ori este nevoie.
(9)Studen?ii pot participa la ac?iuni de voluntariat, pentru care pot primi un num?r de credite de studii transferabile, în condi?iile stabilite de Carta universitar?.
Art. 204
(1)Studen?ii care provin din familii cu venituri reduse beneficiaz? de un sistem de împrumuturi bancare pentru efectuarea studiilor, garantate de stat, în condi?iile legisla?iei în vigoare, prin Agen?ia de credite ?i burse de studii. Împrumuturile pot acoperi taxele de studii ?i costul vie?ii pe perioada studiilor.
(2)Absolven?ii care vor practica profesia minimum 5 ani în mediul rural vor fi scuti?i de plata a 75% din împrumut, aceast? parte fiind preluat? de c?tre stat, în cuantum de maximum 5.000 lei.
(3)Agen?ia de credite ?i burse de studii propune reglement?ri corespunz?toare în vederea acord?rii creditelor.
Art. 205
(1)Studen?ii beneficiaz? de asisten?? medical? ?i psihologic? gratuit? în cabinete medicale ?i psihologice universitare ori în policlinici ?i unit??i spitalice?ti de stat, conform legii.
(2)În timpul anului ?colar, studen?ii beneficiaz? de tarif redus cu minimum 50% pe mijloacele de transport local în comun, transportul intern auto, feroviar ?i naval. Studen?ii orfani sau proveni?i din casele de copii beneficiaz? de gratuitate pentru categoriile de transport stabilite prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului.
(2)În timpul anului universitar, studen?ii înmatricula?i la forma de înv???mânt cu frecven??, în institu?iile de înv???mânt superior acreditate, în vârst? de pân? la 26 de ani, beneficiaz? de tarif redus cu minimum 50% pe mijloacele de transport local în comun, transportul intern auto, feroviar ?i naval. Studen?ii orfani sau proveni?i din casele de copii beneficiaz? de gratuitate pentru aceste categorii de transport.
(la data 30-Dec-2013 Art. 205, alin. (2) din titlul III, capitolul X, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 31. din Ordonanta urgenta 117/2013 )
(3)Studen?ii beneficiaz? de tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, oper?, film, la alte manifest?ri culturale ?i sportive organizate de institu?ii publice, în limita bugetelor aprobate.
(4)Studen?ii etnici români din afara grani?elor ??rii, bursieri ai statului român, beneficiaz? de gratuitate la toate manifest?rile prev?zute la alin. (3), care se desf??oar? pe teritoriul României.
(5)Institu?iile de înv???mânt superior pot acorda, în afara cifrei de ?colarizare aprobate, cel pu?in un loc pentru studii gratuite absolven?ilor cu diplom? de bacalaureat proveni?i din centrele de plasament, în condi?iile stabilite de senatul universitar.
(6)Candida?ii proveni?i din medii cu risc socioeconomic ridicat sau marginalizate din punct de vedere social - romi, absolven?i ai liceelor din mediul rural sau din ora?e cu mai pu?in de 10.000 de locuitori - pot beneficia de un num?r de locuri bugetate garantate, în condi?iile legii.
(7)Activit??ile extracurriculare - ?tiin?ifice, tehnice, cultural-artistice ?i sportive, precum ?i cele pentru studen?ii capabili de performan?e sunt finan?ate de la bugetul statului, conform normelor stabilite de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului. În acest scop se pot folosi?i alte surse de finan?are.
(la data 23-Aug-2012 Art. 205, alin. (7) din titlul III, capitolul X, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Norme Metodologice din 2012 )
(8)Prevederile alin. (6) se aplic? ?i în cazul taberelor de crea?ie, sportive ?i de odihn? ale studen?ilor.
(9)Statutul de student cu tax? se modific? în condi?iile stabilite de senatul universitar.
(10)Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului poate acorda anual burse pentru stagii de studii universitare ?i postuniversitare în str?in?tate din fonduri constituite în acest scop. Aceste burse se ob?in prin concurs organizat la nivel na?ional.
(11)La concursurile pentru ob?inerea burselor prev?zute la alin. (10) pot participa studen?ii ?i absolven?ii institu?iilor de înv???mânt superior de stat ?i cei ai institu?iilor de înv???mânt superior particular acreditate.
(12)Cheltuielile de între?inere a internatelor, a c?minelor ?i a cantinelor universit??ilor se acoper? din veniturile proprii ale institu?iilor de înv???mânt respective ?i din subven?ii de la buget cu aceast? destina?ie.
(13)Tarifele practicate de universit??i pentru studen?i la c?mine ?i cantine sunt cel mult egale cu diferen?a dintre costurile de func?ionare, cuprinzând cheltuielile de personal, cheltuielile cu utilit??ile, cheltuielile cu materiile prime ?i consumabile ?i cheltuielile de între?inere curent? ?i, respectiv, subven?iile de la bugetul de stat.
(14)În vederea asigur?rii transparen?ei, universitatea de stat public? periodic balan?a de venituri ?i cheltuieli pentru fiecare c?min studen?esc.
(15)Pot fi acordate subven?ii pentru cazare ?i studen?ilor care aleg alt? form? de cazare decât c?minele institu?iilor de înv???mânt superior.
(16)Institu?iile de înv???mânt superior de stat asigur?, în limita resurselor financiare alocate pentru efectuarea practicii comasate a studen?ilor, pe perioada prev?zut? în planurile de înv???mânt, cheltuielile de mas?, cazare ?i transport, în situa?iile în care practica se desf??oar? în afara centrului universitar respectiv.
(17)Toate actele de studii eliberate de universitate, precum ?i cele care atest? statutul de student (adeverin?e, carnete, legitima?ii) se elibereaz? în mod gratuit.
Art. 206
(1)Statul român acord? anual, prin hot?râre a Guvernului, un num?r de burse pentru ?colarizarea studen?ilor str?ini. Aceste burse sunt atribuite doar acelor universit??i ?i programe de studii care îndeplinesc cele mai ridicate standarde de calitate, indiferent dac? sunt de stat sau particulare.
(la data 20-Jan-2012 Art. 206, alin. (1) din titlul III, capitolul X, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 4/2012 )
(2)Universit??ile, în baza autonomiei universitare, pot dispune integral de veniturile ob?inute din ?colarizarea studen?ilor str?ini.
(2)Din taxele de la studen?ii ?i cursan?ii str?ini, încasate de institu?iile de înv???mânt superior de stat, se vireaz? la Ministerul Educa?iei Na?ionale un cuantum de 5% din încas?rile în valut?.
(la data 30-Dec-2013 Art. 206, alin. (2) din titlul III, capitolul X, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 32. din Ordonanta urgenta 117/2013 )
CAPITOLUL XI: Conducerea universit??ilor
SEC?IUNEA 1: Dispozi?ii generale
Art. 207
(1)Structurile de conducere în institu?iile de înv???mânt superior de stat sau particulare sunt:
a)senatul universitar ?i consiliul de administra?ie, la nivelul universit??ii;
b)consiliul facult??ii;
c)consiliul departamentului.
(2)Func?iile de conducere sunt urm?toarele:
a)rectorul, prorectorii, directorul general administrativ, la nivelul universit??ii;
b)decanul, prodecanii, la nivelul facult??ii;
c)directorul de departament, la nivelul departamentului.
(3)IOSUD este condus? de Consiliul pentru studiile universitare de doctorat, respectiv de directorul acestui consiliu. Func?ia de director al Consiliului pentru studiile universitare de doctorat este asimilat? func?iei de prorector. Procedura de numire a directorului Consiliului pentru studiile universitare de doctorat este stabilit? de Codul studiilor universitare de doctorat.
(4)La nivelul departamentului, directorul de departament ?i membrii consiliului departamentului sunt ale?i prin votul universal, direct ?i secret al tuturor cadrelor didactice ?i de cercetare titulare.
(5)La nivelul facult??ii, stabilirea structurilor ?i a func?iilor de conducere se face dup? urm?toarea procedur?:
a)componen?a membrilor consiliului facult??ii este de maximum 75% cadre didactice ?i de cercetare, respectiv minimum 25% studen?i. Reprezentan?ii cadrelor didactice ?i de cercetare în consiliul facult??ii sunt ale?i prin votul universal, direct ?i secret al tuturor cadrelor didactice ?i de cercetare titulare din facultate, iar reprezentan?ii studen?ilor sunt ale?i prin vot universal, direct ?i secret de c?tre studen?ii facult??ii;
b)decanii sunt selecta?i prin concurs public, organizat de c?tre rectorul universit??ii la nivelul facult??ii. La concurs pot participa persoane din cadrul universit??ii sau din orice facultate de profil din ?ar? ori din str?in?tate care, pe baza audierii în plenul consiliului facult??ii, au primit avizul acestuia de participare la concurs. Consiliul facult??ii are obliga?ia de a aviza minimum 2 candida?i;
c)decanul î?i desemneaz? prodecanii dup? numirea de c?tre rector;
d)în universit??ile multilingve ?i multiculturale, cel pu?in unul dintre prodecani se nume?te la propunerea cadrelor didactice apar?inând minorit??ii na?ionale din departamentul sec?iei sau liniei de predare într-o limb? a minorit??ilor na?ionale, potrivit regulamentului liniei de studiu conform art. 135 alin. (2), cu excep?ia cazului în care decanul provine de la sec?ia sau linia de studiu cu predare în limba minorit??ii na?ionale respective. Cadrele didactice apar?inând sec?iei sau liniei de predare trebuie s? propun? cel pu?in 3 candida?i.
(6)Consiliul ?colii doctorale se stabile?te prin votul universal, direct ?i secret al conduc?torilor de doctorat din ?coala doctoral? respectiv?.
(7)Procesul de stabilire ?i de alegere a structurilor ?i func?iilor de conducere la nivelul universit??ii, al facult??ilor ?i departamentelor trebuie s? respecte principiul reprezentativit??ii pe facult??i, departamente, sec?ii/linii de predare, programe de studii, dup? caz, ?i se stabile?te prin Carta universitar?.
(8)În cazul universit??ilor confesionale, alegerea persoanelor în func?iile de conducere se face cu avizul cultului fondator.
Art. 208
(1)Senatul universitar este compus din 75% personal didactic ?i de cercetare ?i din 25% reprezentan?i ai studen?ilor. To?i membrii senatului universitar, f?r? excep?ie, vor fi stabili?i prin votul universal, direct ?i secret al tuturor cadrelor didactice ?i cercet?torilor titulari, respectiv al tuturor studen?ilor. Fiecare facultate va avea reprezentan?i în senatul universitar, pe cote-p?r?i de reprezentare stipulate în Carta universitar?. În cazul universit??ilor confesionale, organizarea senatului universitar se va face cu respectarea statutului ?i specificului dogmatic ?i canonic al cultului fondator.
(2)Senatul universitar î?i alege, prin vot secret, un pre?edinte care conduce ?edin?ele senatului universitar ?i reprezint? senatul universitar în raporturile cu rectorul.
(3)Senatul universitar stabile?te comisii de specialitate prin care controleaz? activitatea conducerii executive a institu?iei de înv???mânt superior ?i a consiliului de administra?ie. Rapoartele de monitorizare ?i de control sunt prezentate periodic ?i discutate în senatul universitar, stând la baza rezolu?iilor senatului universitar.
Art. 209
(la data 03-May-2011 Art. 209 din titlul III, capitolul XI, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 4062/2011 )
(1)Rectorul universit??ilor de stat ?i particulare se desemneaz? prin una dintre urm?toarele modalit??i:
a)pe baza unui concurs public, în baza unei metodologii aprobate de senatul universitar nou-ales, conform? cu prezenta lege; sau
b)prin votul universal, direct ?i secret al tuturor cadrelor didactice ?i de cercetare titulare din cadrul universit??ii ?i al reprezentan?ilor studen?ilor din senatul universitar ?i din consiliile facult??ilor.
(2)Modalitatea de desemnare a rectorului, dintre cele prev?zute la alin. (1), se stabile?te cu minimum 6 luni înainte de fiecare desemnare a rectorului, prin votul universal, direct ?i secret al tuturor cadrelor didactice ?i de cercetare titulare din cadrul universit??ii ?i al reprezentan?ilor studen?ilor din senatul universitar ?i din consiliile facult??ilor.
Art. 210
(1)În cazul în care modalitatea aleas? pentru desemnarea rectorului este cea pe baza unui concurs public, procedura de desemnare este cea prev?zut? de prezentul articol.
(2)Senatul universitar nou-ales stabile?te o comisie de selec?ie ?i de recrutare a rectorului format?, în propor?ie de 50%, din membri ai universit??ii ?i, în propor?ie de 50%, din personalit??i ?tiin?ifice ?i academice din afara universit??ii, din ?ar? ?i din str?in?tate. Aceast? comisie con?ine minimum 12 membri, dintre care cel pu?in un reprezentant al studen?ilor sau un absolvent al universit??ii desemnat de c?tre studen?ii din senatul universitar, conform Cartei universitare. De asemenea, senatul universitar nou-ales elaboreaz? ?i aprob? metodologia de avizare, de selec?ie ?i de recrutare a rectorului, conform legii.
(3)Concursul public pentru desemnarea rectorului se desf??oar? în baza metodologiei prev?zute la alin. (2). Comisia de concurs este comisia de selec?ie ?i recrutare prev?zut? la alin. (2).
(4)La concursul de ocupare a func?iei de rector pot participa personalit??i ?tiin?ifice sau academice din ?ar? ?i din str?in?tate care, pe baza audierii în plenul senatului universitar nou-ales, au ob?inut avizul de participare la concurs din partea acestuia. Avizul se acord? numai pe baza votului majorit??ii simple a membrilor senatului universitar nou-ales. Senatul universitar nou-ales are obliga?ia de a aviza minimum 2 candida?i. Candida?ii aviza?i de senatul universitar nou-ales particip? apoi la concursul organizat conform alin. (3).
Art. 211
(1)Rectorul, desemnat conform art. 209, este confirmat prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului, în termen de 30 de zile de la data selec?iei. Dup? emiterea ordinului de confirmare, rectorul poate semna acte oficiale, înscrisuri, acte financiare/contabile, diplome ?i certificate.
(2)Rectorul confirmat de ministrul educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului, pe baza consult?rii senatului universitar, î?i nume?te prorectorii. În universit??ile multilingve ?i multiculturale cel pu?in unul dintre prorectori este numit de c?tre rector la propunerea cadrelor didactice apar?inând minorit??ilor na?ionale din departamentul sec?iei sau liniei de predare într-o limb? a minorit??ilor na?ionale, cu excep?ia cazului în care rectorul provine de la sec?ia sau linia de studiu cu predare în limba minorit??ii na?ionale respective. Cadrele didactice apar?inând sec?iei sau liniei de predare trebuie s? propun? cel pu?in 3 candida?i.
(3)Rectorul confirmat de ministrul educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului încheie cu senatul universitar un contract de management, cuprinzând criteriile ?i indicatorii de performan?? managerial?, drepturile ?i obliga?iile p?r?ilor contractuale.
(31)În cazul exercit?rii unei func?ii de membru al Guvernului sau de secretar de stat, rectorul are obliga?ia de a se suspenda din func?ie pe perioada exercit?rii respectivei demnit??i.
(la data 19-Dec-2012 Art. 211, alin. (3) din titlul III, capitolul XI, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 9. din capitolul I din Ordonanta urgenta 92/2012 )
(4)Decanii sunt selecta?i prin concurs public organizat de noul rector ?i validat de senatul universitar. La concurs pot participa candida?ii aviza?i de consiliul facult??ii cu votul majorit??ii simple a membrilor acestuia ?i pe baza unei metodologii specifice elaborate de senatul universitar. Consiliul facult??ii valideaz? cel pu?in 2 candida?i.
(5)Men?inerea în func?ie a directorului general administrativ se face pe baza acordului scris al acestuia de sus?inere executiv? a planului managerial al noului rector.
(6)Consiliul de administra?ie al universit??ilor de stat este format din rector, prorectorii, decanii, directorul general administrativ ?i un reprezentant al studen?ilor.
(7)Consiliul de administra?ie al universit??ilor particulare este numit de c?tre fondatori.
Art. 212
(1)Rectorul confirmat al universit??ii de stat încheie un contract institu?ional cu ministrul educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului.
(2)Rectorul poate fi demis de c?tre senatul universitar, în condi?iile specificate prin contractul de management ?i Carta universitar?.
(3)Ministrul educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului poate revoca din func?ie rectorul în condi?iile art. 125.
SEC?IUNEA 2: Atribu?iile senatului universitar, ale rectorului, ale consiliului de administra?ie, ale decanului ?i ale ?efului de departament
Art. 213
(1)Senatul universitar reprezint? comunitatea universitar? ?i este cel mai înalt for de decizie ?i deliberare la nivelul universit??ii.
(2)Atribu?iile senatului universitar sunt urm?toarele:
a)garanteaz? libertatea academic? ?i autonomia universitar?;
b)elaboreaz? ?i adopt?, în urma dezbaterii cu comunitatea universitar?, Carta universitar?;
c)aprob? planul strategic de dezvoltare institu?ional? ?i planurile opera?ionale, la propunerea rectorului;
d)aprob?, la propunerea rectorului ?i cu respectarea legisla?iei în vigoare, structura, organizarea ?i func?ionarea universit??ii;
e)aprob? proiectul de buget ?i execu?ia bugetar?;
f)elaboreaz? ?i aprob? Codul de asigurare a calit??ii ?i Codul de etic? ?i deontologie profesional? universitar?;
g)adopt? Codul universitar al drepturilor ?i obliga?iilor studentului, cu respectarea prevederilor Codului drepturilor ?i obliga?iilor studentului;
h)aprob? metodologiile ?i regulamentele privind organizarea ?i func?ionarea universit??ii;
i)încheie contractul de management cu rectorul;
j)controleaz? activitatea rectorului ?i a consiliului de administra?ie prin comisii specializate;
k)valideaz? concursurile publice pentru func?iile din consiliul de administra?ie;
l)aprob? metodologia de concurs ?i rezultatele concursurilor pentru angajarea personalului didactic ?i de cercetare ?i evalueaz? periodic resursa uman?;
m)aprob?, la propunerea rectorului, sanc?ionarea personalului cu performan?e profesionale slabe, în baza unei metodologii proprii ?i a legisla?iei în vigoare;
n)îndepline?te alte atribu?ii, conform Cartei universitare.
(3)Componen?a ?i m?rimea senatului universitar sunt stabilite prin Carta universitar?, astfel încât s? se asigure eficien?a decizional? ?i reprezentativitatea comunit??ii academice.
(4)Mandatul senatului universitar este de 4 ani. Durata mandatului unui membru al senatului universitar este de 4 ani, cu posibilitatea înnoirii succesive de maximum dou? ori. Pentru studen?i, durata mandatului se reglementeaz? prin Carta universitar?.
(5)Senatul universitar poate fi convocat de rector sau la cererea a cel pu?in o treime dintre membrii senatului universitar.
(6)Rectorul reprezint? legal universitatea în rela?iile cu ter?ii ?i realizeaz? conducerea executiv? a universit??ii. Rectorul este ordonatorul de credite al universit??ii. Rectorul are urm?toarele atribu?ii:
a)realizeaz? managementul ?i conducerea operativ? a universit??ii, pe baza contractului de management;
b)negociaz? ?i semneaz? contractul institu?ional cu Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului;
c)încheie contractul de management cu senatul universitar;
d)propune spre aprobare senatului universitar structura ?i reglement?rile de func?ionare ale universit??ii;
e)propune spre aprobare senatului universitar proiectul de buget ?i raportul privind execu?ia bugetar?;
f)prezint? senatului universitar, în luna aprilie a fiec?rui an, raportul prev?zut la art. 130 alin. (2). Senatul universitar valideaz? raportul men?ionat, în baza referatelor realizate de comisiile sale de specialitate. Aceste documente sunt publice;
g)conduce consiliul de administra?ie;
h)îndepline?te alte atribu?ii stabilite de senatul universitar, în conformitate cu contractul de management, Carta universitar? ?i legisla?ia în vigoare.
(7)Durata mandatului de rector este de 4 ani. Mandatul poate fi înnoit cel mult o dat?, în urma unui nou concurs, conform prevederilor Cartei universitare. O persoan? nu poate fi rector al aceleia?i institu?ii de înv???mânt superior pentru mai mult de 8 ani, indiferent de perioada în care s-au derulat mandatele ?i de întreruperile acestora.
(8)Atribu?iile prorectorilor, num?rul ?i durata mandatelor acestora se stabilesc prin Carta universitar?.
(9)Decanul reprezint? facultatea ?i r?spunde de managementul ?i conducerea facult??ii. Decanul prezint? anual un raport consiliului facult??ii privind starea facult??ii. Decanul conduce ?edin?ele consiliului facult??ii ?i aplic? hot?rârile rectorului, consiliului de administra?ie ?i senatului universitar. Atribu?iile decanului sunt stabilite în conformitate cu prevederile Cartei universitare ?i cu legisla?ia în vigoare.
(10)Consiliul facult??ii reprezint? organismul decizional ?i deliberativ al facult??ii. Consiliul facult??ii are urm?toarele atribu?ii:
a)aprob?, la propunerea decanului, structura, organizarea ?i func?ionarea facult??ii;
b)aprob? programele de studii gestionate de facultate;
c)controleaz? activitatea decanului ?i aprob? rapoartele anuale ale acestuia privind starea general? a facult??ii, asigurarea calit??ii ?i respectarea eticii universitare la nivelul facult??ii;
d)îndepline?te alte atribu?ii, stabilite prin Carta universitar? sau aprobate de senatul universitar ?i în conformitate cu legisla?ia în vigoare.
(11)Directorul de departament realizeaz? managementul ?i conducerea operativ? a departamentului. În exercitarea acestei func?ii, el este ajutat de consiliul departamentului, conform Cartei universitare. Directorul de departament r?spunde de planurile de înv???mânt, de statele de func?ii, de managementul cercet?rii ?i al calit??ii ?i de managementul financiar al departamentului.
(12)Selec?ia, angajarea, evaluarea periodic?, formarea, motivarea ?i încetarea rela?iilor contractuale de munc? ale personalului sunt de r?spunderea directorului de departament, a conduc?torului ?colii doctorale sau a decanului, conform prevederilor Cartei universitare.
(13)Consiliul de administra?ie al universit??ii asigur?, sub conducerea rectorului sau a unei alte persoane desemnate prin Carta universitar?, în cazul universit??ilor particulare ?i confesionale particulare, conducerea operativ? a universit??ii ?i aplic? deciziile strategice ale senatului universitar. De asemenea, consiliul de administra?ie:
a)stabile?te în termeni opera?ionali bugetul institu?ional;
b)aprob? execu?ia bugetar? ?i bilan?ul anual;
c)aprob? propunerile de scoatere la concurs a posturilor didactice ?i de cercetare;
d)avizeaz? propunerile de programe noi de studii ?i formuleaz? propuneri c?tre senatul universitar de terminare a acelor programe de studii care nu se mai încadreaz? în misiunea universit??ii sau care sunt ineficiente academic ?i financiar;
e)aprob? opera?iunile financiare care dep??esc plafoanele stabilite de senatul universitar, în universit??ile de stat, respectiv de fondatori, în universit??ile particulare;
f)propune senatului universitar strategii ale universit??ii pe termen lung ?i mediu ?i politici pe domenii de interes ale universit??ii.
(14)Studen?ii au cel pu?in un reprezentant în comisiile de etic?, de caz?ri, de asigurare a calit??ii, precum ?i în alte comisii cu caracter social.
Art. 214
(1)Func?iile de conducere de rector, de prorector, de decan, de prodecan, de director de departament sau de unitate de cercetare-dezvoltare, proiectare, microproduc?ie nu se cumuleaz?.
(2)În cazul vacant?rii unui loc în func?iile de conducere, se procedeaz? la alegeri par?iale, în cazul directorului de departament, sau se organizeaz? concurs public, potrivit Cartei universitare, în termen de maximum 3 luni de la data vacant?rii.
(3)Num?rul de prorectori ?i de prodecani din institu?iile de înv???mânt superior se stabile?te prin Carta universitar?.
(4)Atribu?iile ?i competen?ele structurilor ?i ale func?iilor de conducere din înv???mântul superior sunt stabilite prin Carta universitar? a institu?iei, potrivit legii. Hot?rârile senatelor universitare, ale consiliilor facult??ilor ?i ale departamentelor se iau cu votul majorit??ii membrilor prezen?i, dac? num?rul celor prezen?i reprezint? cel pu?in dou? treimi din num?rul total al membrilor. Membrii acestor structuri de conducere au drept de vot deliberativ egal.
(5)Structura administrativ? a universit??ii este condus? de c?tre un director administrativ ?i este organizat? pe direc?ii. Postul de director general administrativ se ocup? prin concurs organizat de consiliul de administra?ie al institu?iei de înv???mânt superior. Pre?edintele comisiei de concurs este rectorul institu?iei. Din comisie face parte, în mod obligatoriu, un reprezentant al Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului. Validarea concursului se face de c?tre senatul universitar, iar numirea pe post, de c?tre rector.
(6)Unit??ile de cercetare-dezvoltare sunt conduse de directori ai unit??ilor respective, potrivit Cartei universitare.
(7)Prin Carta universitar?, universitatea î?i poate dezvolta structuri consultative formate din reprezentan?i ai mediului economic ?i personalit??i din mediul academic, cultural ?i profesional extern.
Art. 215
(1)Dup? împlinirea vârstei de pensionare, ocuparea oric?rei func?ii de conducere în universit??ile de stat, particulare ?i confesionale este interzis?, cu excep?ia mandatelor în exerci?iu la data intr?rii în vigoare a prezentei legi.
(2)Persoanele care exercit? o func?ie de conducere sau de demnitate public? au dreptul de a li se rezerva postul din sistemul educa?ional.
(3)Persoanele care ocup? o func?ie de conducere sau de demnitate public? nu pot exercita func?ia de rector pe perioada îndeplinirii mandatului.
(4)Func?ia de rector este incompatibil? cu de?inerea de func?ii de conducere în cadrul unui partid politic, pe perioada exercit?rii mandatului.
(5)Func?iile de conducere sau de demnitate public? se pot cumula cu func?iile didactice ?i/sau de cercetare.
(la data 19-Dec-2012 Art. 215 din titlul III, capitolul XI, sectiunea 2 abrogat de Art. I, punctul 10. din capitolul I din Ordonanta urgenta 92/2012 )
SEC?IUNEA 3: Rolul statului în înv???mântul superior
Art. 216
(1)Statul î?i exercit? atribu?iile în domeniul înv???mântului superior prin intermediul Parlamentului, Guvernului ?i Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului.
(2)Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului are urm?toarele atribu?ii principale:
a)propune politicile ?i strategiile na?ionale pentru înv???mântul superior, ca parte a Ariei europene a înv???mântului superior;
b)elaboreaz? reglement?rile de organizare ?i func?ionare a sistemului de înv???mânt superior;
c)monitorizeaz? ?i verific? direct sau prin organismele abilitate în acest sens respectarea reglement?rilor privind organizarea ?i func?ionarea înv???mântului superior, cercetarea universitar?, managementul financiar, etica universitar? ?i asigurarea calit??ii în înv???mântul superior;
d)gestioneaz? procesul de evaluare periodic?, de clasificare a universit??ilor ?i de ierarhizare a programelor de studii ale acestora;
e)controleaz? gestionarea RMUR;
f)organizeaz? recunoa?terea ?i echivalarea diplomelor ?i certificatelor conform normelor interne ?i în conformitate cu normele europene; elaboreaz? metodologia prin care se pot recunoa?te automat diplomele ?i certificatele ob?inute în universit??i din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spa?iului Economic European ?i în Confedera?ia Elve?ian?, precum ?i în universit??i de prestigiu din alte state, pe baza unei liste aprobate ?i reactualizate de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului; organizeaz? recunoa?terea automat? a func?iilor didactice universitare ?i a calit??ii de conduc?tor de doctorat, conform unei metodologii proprii; încaseaz? sume, în lei sau în valut?, pentru recunoa?terea ?i echivalarea diplomelor ?i certificatelor ?i pentru vizarea actelor de studii;
(la data 05-Oct-2011 Art. 216, alin. (2), litera F. din titlul III, capitolul XI, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Norme Metodologice din 2011 )
(la data 10-May-2012 Art. 216, alin. (2), litera F. din titlul III, capitolul XI, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Metodologie din 2012 )
g)elaboreaz? ?i propune proiectul de buget pentru înv???mântul superior, ca parte a bugetului educa?iei ?i bugetului cercet?rii;
h)verific? ?i gestioneaz? sistemul de indicatori statistici de referin?? pentru înv???mântul superior ?i bazele de date corespunz?toare pentru monitorizarea ?i prognozarea evolu?iei înv???mântului superior în raport cu pia?a muncii;
i)sus?ine realizarea de studii ?i de cercet?ri în înv???mântul superior;
j)public? anual un raport privind starea înv???mântului superior.
Art. 217
(1)Pentru exercitarea atribu?iilor sale, Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului constituie registre de exper?i ?i se sprijin? pe organisme consultative, la nivel na?ional, alc?tuite pe criterii de prestigiu profesional ?i moral: Consiliul Na?ional de Statistic? ?i Prognoz? a înv???mântului Superior (CNSPIS), Consiliul Na?ional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor ?i Certificatelor Universitare (CNATDCU), Consiliul Na?ional al Cercet?rii ?tiin?ifice (CNCS), Colegiul consultativ pentru cercetare-dezvoltare ?i inovare (CCCDI), Consiliul Na?ional pentru Finan?area înv???mântului Superior (CNFIS), Consiliul Na?ional al Bibliotecilor Universitare (CNBU), Consiliul de etic? ?i management universitar (CEMU) ?i Consiliul Na?ional de Etic? a Cercet?rii ?tiin?ifice, Dezvolt?rii Tehnologice ?i Inov?rii (CNECSDTI). Din aceste organisme pot face parte cadre didactice ?i cercet?tori, având cel pu?in titlul de conferen?iar sau de cercet?tor ?tiin?ific II ori titluri echivalente ob?inute în str?in?tate, membri ai Academiei Române ?i ai unor institu?ii de cultur?, precum ?i un membru student în CEMU ?i CNCU ?i un student cu statut de observator în CNFIS, sau reprezentan?i ai mediului de afaceri în CCCDI sau, ca observatori, în CNFIS.
(2)Consiliile prev?zute la alin. (1) beneficiaz? de un secretariat tehnic care se constituie ?i func?ioneaz? prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului.
(3)Înfiin?area, regulamentele de organizare ?i func?ionare, structura ?i componen?a organismelor specializate prev?zute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului, conform legii. Bugetele acestor organisme sunt gestionate prin Unitatea executiv? pentru finan?area înv???mântului superior, a cercet?rii, dezvolt?rii ?i inov?rii (UEFISCDI) ?i se constituie pe baz? contractual? între Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului ?i UEFISCDI sau din alte surse legal constituite, gestionate de UEFISCDI.
(la data 27-Oct-2011 Art. 217, alin. (3) din titlul III, capitolul XI, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Regulament din 2011 )
(la data 04-Nov-2011 Art. 217, alin. (3) din titlul III, capitolul XI, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Regulament din 2011 )
(la data 21-May-2012 Art. 217, alin. (3) din titlul III, capitolul XI, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Regulament din 2012 )
(la data 08-Jun-2012 Art. 217, alin. (3) din titlul III, capitolul XI, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Regulament din 2012 )
(4)CNCS se constituie prin reorganizarea, prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului, a Consiliului Na?ional al Cercet?rii ?tiin?ifice din înv???mântul Superior.
(la data 19-Apr-2012 Art. 217, alin. (4) din titlul III, capitolul XI, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Regulament din 2012 )
Art. 218
(1)Consiliul Na?ional de Statistic? ?i Prognoz? a înv???mântului Superior are ca atribu?ii principale elaborarea ?i actualizarea permanent? a indicatorilor de monitorizare a înv???mântului superior ?i prognoza evolu?iei acestuia în raport cu dinamica pie?ei muncii. Acest consiliu public? anual datele corespunz?toare acestor indicatori.
(2)Consiliul de Etic? ?i Management Universitar se pronun?? asupra litigiilor de etic? universitar? ?i are ca principale atribu?ii:
a)monitorizarea punerii în aplicare a politicilor de etic? universitar? la nivelul sistemului de înv???mânt superior;
b)auditarea comisiilor de etic? din universit??i ?i prezentarea unui raport anual privind etica universitar?. Acest raport se face public;
c)constatarea înc?lc?rii de c?tre o institu?ie de înv???mânt superior a obliga?iilor prev?zute de prezenta lege;
d)elaborarea ?i publicarea Codului de referin?? al eticii ?i deontologiei universitare, care este un document public. În arbitrarea litigiilor, Consiliul de Etic? ?i Management Universitar se bazeaz? pe principiile ?i procedurile elaborate în acest document.
(3)Consiliul Na?ional de Etic? a Cercet?rii ?tiin?ifice, Dezvolt?rii Tehnologice ?i Inov?rii este organismul prev?zut de Legea nr. 206/2004 privind buna conduit? în cercetarea ?tiin?ific?, dezvoltarea tehnologic? ?i inovare, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.
Art. 219
(1)CNATDCU are urm?toarele atribu?ii:
a)propune un set de standarde minimale necesare ?i obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din înv???mântul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calit??ii de conduc?tor de doctorat ?i a atestatului de abilitare. Aceste standarde se adopt? prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului. Standardele minimale de acceptare de c?tre CNATDCU a dosarului pentru ob?inerea atestatului de abilitare nu depind de func?ia didactic? sau gradul profesional al candidatului ?i sunt identice cu standardele de acordare a titlului de profesor universitar;
b)propune metodologia-cadru prev?zut? la art. 295 alin. (1);
c)verific? anual, la solicitarea Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului sau din proprie ini?iativ?, modul de desf??urare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice ?i de cercetare din universit??i. Raportul de verificare institu?ional? este prezentat ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului, specificând concluzii bazate pe date ?i documente;
d)prezint? un raport anual Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului privind resursa uman? pentru activit??ile didactice ?i de cercetare din înv???mântul superior, în baza unor indicatori specifici. Acest raport este public;
e)alte atribu?ii stabilite prin lege sau prin regulamentul de organizare ?i func?ionare.
(2)CNFIS are urm?toarele atribu?ii principale:
a)propune metodologia de finan?are a universit??ilor ?i stabile?te costul mediu per student echivalent pe cicluri ?i domenii de studii;
b)verific? periodic, la solicitarea Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului sau din proprie ini?iativ?, realizarea proiectelor de dezvoltare institu?ional? ?i eficien?a gestion?rii fondurilor publice de c?tre universit??i ?i face propuneri pentru finan?area complementar? a universit??ilor pe baz? de proiecte institu?ionale;
c)prezint? anual Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului un raport privind starea finan??rii înv???mântului superior ?i m?surile de optimizare ce se impun. Acest raport este public.
(3)CNCS are urm?toarele atribu?ii principale:
a)stabile?te standardele, criteriile ?i indicatorii de calitate pentru cercetarea ?tiin?ific?, aprobate prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului;
b)auditeaz? periodic, la solicitarea Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului sau din proprie ini?iativ?, cercetarea ?tiin?ific? universitar? ori din unit??ile de cercetare-dezvoltare;
c)gestioneaz? programe de cercetare ?i procese de evaluare a proiectelor de cercetare care sunt propuse pentru finan?are competitiv?;
d)prezint? anual Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului un raport privind starea cercet?rii ?tiin?ifice în înv???mântul superior ?i performan?ele universit??ilor. Raportul este public ?i va fi afi?at pe site-ul CNCS.
(4)Consiliul Na?ional al Bibliotecilor Universitare (CNBU) are în atribu?ii elaborarea strategiei de dezvoltare, evaluare periodic? ?i coordonarea sistemului de biblioteci din înv???mântul superior.
Art. 220
(1)Pentru monitorizarea eficien?ei manageriale, a echit??ii ?i a relevan?ei înv???mântului superior pentru pia?a muncii, se stabile?te, în termen de maximum 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, un sistem de indicatori statistici de referin?? pentru înv???mântul superior, corelat cu sistemele de indicatori statistici de referin?? la nivel european din domeniu.
(2)Sistemul de indicatori va fi elaborat de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, prin consultarea Consiliului Na?ional de Statistic? ?i Prognoz? a înv???mântului Superior (CNSPIS), a ARACIS, a CNCS, a CNFIS, a CNATDCU ?i a Autorit??ii Na?ionale pentru Calific?ri, ?i se aprob? prin hot?râre a Guvernului. Raportul anual privind starea înv???mântului superior se bazeaz? pe indicatorii prev?zu?i la alin. (1).
Art. 221
(1)Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului î?i realizeaz? atribu?iile în domeniul cercet?rii prin Autoritatea Na?ional? de Cercetare ?tiin?ific?, conform legii.
(2)În exercitarea atribu?iilor sale, Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului colaboreaz? cu Consiliul Na?ional al Rectorilor ?i, dup? caz, cu autorit??i ?i asocia?ii profesionale ?i ?tiin?ifice na?ionale ?i interna?ionale reprezentative, federa?ii sindicale la nivel de ramur? ?i federa?ii studen?e?ti legal constituite la nivel na?ional. Reprezentan?ii înv???mântului particular sunt parteneri de dialog social.
(2)În exercitarea atribu?iilor sale, Ministerul Educa?iei Na?ionale colaboreaz? în principal cu Consiliul Na?ional al Rectorilor ?i, dup? caz, cu autorit??i ?i asocia?ii profesionale ?i ?tiin?ifice na?ionale ?i interna?ionale reprezentative, federa?ii sindicale la nivel de ramur? ?i federa?ii studen?e?ti legal constituite la nivel na?ional. Reprezentan?ii Consiliului Na?ional al Rectorilor ?i reprezentan?ii înv???mântului particular sunt parteneri de dialog social.
(la data 30-Dec-2013 Art. 221, alin. (2) din titlul III, capitolul XI, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 33. din Ordonanta urgenta 117/2013 )
CAPITOLUL XII: Finan?area ?i patrimoniul universit??ilor
SEC?IUNEA 1: Dispozi?ii generale
Art. 222
(1)Înv???mântul universitar de stat este gratuit pentru cifra de ?colarizare aprobat? anual de Guvern ?i cu tax?, în condi?iile legii.
(2)În înv???mântul universitar de stat gratuit se pot percepe taxe pentru: dep??irea duratei de ?colarizare prev?zute de lege, admiteri, înmatricul?ri, reînmatricul?ri, repetarea examenelor ?i a altor forme de verificare, care dep??esc prevederile planului de înv???mânt. De asemenea, se pot percepe taxe ?i pentru activit??i neincluse în planul de înv???mânt, conform metodologiei aprobate de senatul universitar.
(3)Finan?area înv???mântului superior de stat se asigur? din fonduri publice, în concordan?? cu urm?toarele cerin?e:
a)considerarea dezvolt?rii înv???mântului superior ca responsabilitate public? ?i a înv???mântului, în general, ca prioritate na?ional?;
b)asigurarea calit??ii înv???mântului superior la nivelul standardelor din Spa?iul European al înv???mântului Superior pentru preg?tirea resurselor umane ?i dezvoltarea personal? ca cet??eni ai unei societ??i democratice bazate pe cunoa?tere;
c)profesionalizarea resurselor umane în concordan?? cu diversificarea pie?ei muncii;
d)dezvoltarea înv???mântului superior ?i a cercet?rii ?tiin?ifice ?i crea?iei artistice universitare pentru integrarea la vârf în via?a ?tiin?ific? mondial?.
(4)Execu?ia bugetar? anual? a institu?iilor de înv???mânt superior de stat se face public?.
(5)Finan?area înv???mântului superior de stat poate fi realizat? pe baz? de contract ?i prin contribu?ia altor ministere, pentru acele institu?ii de înv???mânt superior care preg?tesc speciali?ti în func?ie de cerin?ele ministerelor respective, precum ?i prin alte surse, inclusiv împrumuturi ?i ajutoare externe.
(6)Toate resursele de finan?are ale universit??ilor de stat sunt venituri proprii.
(7)Statul poate sprijini înv???mântul superior particular acreditat.
(8)Institu?iile de înv???mânt superior de stat ?i particulare pot primi dona?ii din ?ar? ?i din str?in?tate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art. 223
(1)Institu?iile de înv???mânt superior de stat func?ioneaz? ca institu?ii finan?ate din fondurile alocate de la bugetul de stat, venituri extrabugetare ?i din alte surse, potrivit legii.
(2)Veniturile acestor institu?ii se compun din sume alocate de la bugetul Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, pe baz? de contract, pentru finan?area de baz?, finan?area complementar? ?i finan?area suplimentar?, realizarea de obiective de investi?ii, fonduri alocate pe baz? competi?ional? pentru dezvoltare institu?ional?, fonduri alocate pe baz? competi?ional? pentru incluziune, burse ?i protec?ia social? a studen?ilor, precum ?i din venituri proprii, dobânzi, dona?ii, sponsoriz?ri ?i taxe percepute în condi?iile legii de la persoane fizice ?i juridice, române sau str?ine, ?i din alte surse. Aceste venituri sunt utilizate de institu?iile de înv???mânt superior, în condi?iile autonomiei universitare, în vederea realiz?rii obiectivelor care le revin în cadrul politicii statului din domeniul înv???mântului ?i cercet?rii ?tiin?ifice universitare.
(3)Finan?area suplimentar? se acord? din fonduri publice de c?tre Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului pentru a stimula excelen?a institu?iilor ?i a programelor de studii, atât din cadrul universit??ilor de stat, cât ?i al celor particulare. Finan?area suplimentar? se acord? conform prevederilor art. 197 lit. a).
(4)Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului asigur? finan?area de baz? pentru universit??ile de stat, prin granturi de studii calculate pe baza costului mediu per student echivalent, per domeniu, per cicluri de studiu ?i per limb? de predare. Granturile de studii vor fi alocate prioritar spre acele domenii care asigur? dezvoltarea sustenabil? ?i competitiv? a societ??ii, iar în interiorul domeniului, prioritar, celor mai bine plasate programe în ierarhia calit??ii acestora, num?rul de granturi de studii alocate unui program variind în func?ie de pozi?ia programului în aceast? ierarhie.
(5)Finan?area de baz? este multianual?, asigurându-se pe toat? durata unui ciclu de studii.
(6)Finan?area complementar? se realizeaz? de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului prin:
a)subven?ii pentru cazare ?i mas?;
b)fonduri alocate pe baz? de priorit??i ?i norme specifice pentru dot?ri ?i alte cheltuieli de investi?ii ?i repara?ii capitale;
c)fonduri alocate pe baze competi?ionale pentru cercetarea ?tiin?ific? universitar?.
(7)Finan?area institu?iilor de înv???mânt superior de stat se face pe baz? de contract încheiat între Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului ?i institu?ia de înv???mânt superior respectiv?, dup? cum urmeaz?:
a)contract institu?ional pentru finan?area de baz?, pentru fondul de burse ?i protec?ie social? a studen?ilor, pentru fondul de dezvoltare institu?ional?, precum ?i pentru finan?area de obiective de investi?ii;
b)contract complementar pentru finan?area repara?iilor capitale, a dot?rilor ?i a altor cheltuieli de investi?ii, precum ?i subven?ii pentru cazare ?i mas?;
c)contractele institu?ionale ?i complementare sunt supuse controlului periodic efectuat de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului ?i CNFIS.
(8)Finan?area cercet?rii ?tiin?ifice universitare se face conform prevederilor Ordonan?ei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ?tiin?ific? ?i dezvoltarea tehnologic?, aprobat? cu modific?ri ?i complet?ri prin Legea nr. 324/2003, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, ?i legisla?iei specifice domeniului cercet?rii-dezvolt?rii.
(9)Fondurile pentru burse ?i protec?ie social? a studen?ilor se aloc? în func?ie de num?rul de studen?i de la înv???mântul cu frecven??, f?r? tax? de studii.
(10)Studen?ii beneficiaz? de burse de performan?? sau de merit, pentru stimularea excelen?ei, precum ?i de burse sociale, pentru sus?inerea financiar? a studen?ilor cu venituri reduse. Cuantumul minim al burselor sociale se propune anual de c?tre CNFIS, ?inând cont de faptul c? acestea trebuie s? acopere cheltuielile minime de mas? ?i cazare.
(11)Universit??ile pot suplimenta fondul de burse prin venituri proprii extrabugetare.
(12)Categoriile de cheltuieli eligibile ?i metodologia de distribuire a acestora din finan?area complementar? ?i suplimentar? se stabilesc prin hot?râre a Guvernului, la ini?iativa Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, în termen de maximum 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
(13)Rectorii universit??ilor de stat, prin contractul institu?ional încheiat cu Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, sunt direct responsabili de alocarea resurselor institu?iei, prioritar spre departamentele ?i structurile cele mai performante.
Art. 224
Statul român poate acorda anual burse pentru sprijinirea etnicilor români din ??ri învecinate ?i a etnicilor români cu domiciliul stabil în str?in?tate, care doresc s? studieze în cadrul unit??ilor ?i institu?iilor de înv???mânt de stat din România.
Art. 225
(1)Programele de studii de master ?i doctorat în ?tiin?e ?i tehnologii avansate, cele care se desf??oar? în limbi de circula?ie interna?ional?, precum ?i doctoratele în cotutel? cu universit??i de prestigiu din str?in?tate beneficiaz? de finan?are preferen?ial?, acordat? conform propunerilor CNFIS.
(2)Fondurile r?mase la sfâr?itul anului din execu?ia bugetului prev?zut în contractul institu?ional ?i complementar, precum ?i fondurile aferente cercet?rii ?tiin?ifice universitare ?i veniturile extrabugetare r?mân la dispozi?ia universit??ilor ?i se cuprind în bugetul de venituri ?i cheltuieli al institu?iei, f?r? v?rs?minte la bugetul de stat ?i f?r? afectarea aloca?iilor de la bugetul de stat pentru anul urm?tor.
Art. 226
(1)Universit??ile de stat sau particulare au patrimoniu propriu, pe care îl gestioneaz? conform legii.
(2)Drepturile pe care le au universit??ile asupra bunurilor din patrimoniul propriu pot fi drepturi reale, dup? caz, drept de proprietate sau dezmembr?minte ale acestuia, uz, uzufruct, servitute ?i superficie, potrivit dispozi?iilor Codului civil, drept de folosin?? dobândit prin închiriere, concesiune, comodat ?i altele asemenea ori drept de administrare, în condi?iile legii.
(3)În patrimoniul universit??ilor pot exista ?i drepturi de crean?? izvorâte din contracte, conven?ii sau hot?râri judec?tore?ti.
(4)Universit??ile de stat pot avea în patrimoniu bunuri mobile ?i imobile din domeniul public sau din domeniul privat al statului.
(5)Drepturile subiective ale universit??ilor asupra bunurilor din domeniul public al statului pot fi drepturi de administrare, de folosin??, de concesiune ori de închiriere, în condi?iile legii.
(6)Prin hot?râre a Guvernului, bunurile din domeniul public al statului pot fi trecute în domeniul privat al statului ?i transmise în proprietate universit??ilor de stat, în condi?iile legii.
(7)Universit??ile de stat au drept de proprietate asupra bunurilor existente în patrimoniul lor la data intr?rii în vigoare a prezentei legi. Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului este împuternicit s? emit? certificat de atestare a dreptului de proprietate pentru universit??ile de stat pe baza documenta?iei înaintate de acestea.
(8)Dreptul de proprietate al universit??ilor de stat asupra bunurilor prev?zute la alin. (7) se exercit? în condi?iile prev?zute de Carta universitar?, cu respectarea dispozi?iilor dreptului comun.
(9)Dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile, precum ?i alte drepturi reale ale universit??ilor de stat sunt supuse procedurii publicit??ii imobiliare prev?zute de legisla?ia special? în materie.
(10)În cazul desfiin??rii unei universit??i de stat, bunurile aflate în proprietate, r?mase în urma lichid?rii, trec în proprietatea privat? a statului.
(11)Universit??ile particulare sunt titulare ale dreptului de proprietate ori ale altor drepturi reale pe care le exercit? asupra patrimoniului, în condi?iile legii.
SEC?IUNEA 2: Organizarea ?i func?ionarea înv???mântului superior particular ?i confesional particular
Art. 227
(1)Institu?iile de înv???mânt superior particulare ?i institu?iile de înv???mânt superior confesionale particulare sunt:
a)fondate din ini?iativa ?i cu resursele materiale ?i financiare ale unei funda?ii sau asocia?ii, ale unui cult religios ori ale unui alt furnizor de educa?ie, recunoscut ca atare potrivit prevederilor prezentei legi;
b)persoane juridice de drept privat.
(2)Institu?iile de înv???mânt superior particulare au autonomie universitar?, conform prevederilor prezentei legi, ?i autonomie economico-financiar?, având drept fundament proprietatea privat?, garantat? de Constitu?ie.
(3)Structurile universit??ilor particulare ?i confesionale particulare, atribu?iile, durata mandatelor, precum ?i alte considerente legate de statutul acestora sunt stabilite de Carta universitar?, avizate de fondatori ?i aprobate de senatul universitar cu respectarea strict? a prevederilor prezentei legi.
SEC?IUNEA 3: Înfiin?area institu?iilor de înv???mânt superior particulare ?i confesionale particulare
Art. 228
(1)O institu?ie de înv???mânt superior particular? ?i confesional? particular? trebuie s? parcurg? toate procedurile de autorizare provizorie ?i acreditare stabilite de prezenta lege.
(2)Institu?iile de înv???mânt superior particulare ?i confesionale particulare sunt acreditate prin lege, ini?iat? de c?tre Guvern la propunerea Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului.
(3)Universit??ilor acreditate li se recunoa?te perioada de func?ionare legal?.
SEC?IUNEA 4: Patrimoniul institu?iilor de înv???mânt superior particulare ?i confesionale particulare
Art. 229
(1)Patrimoniul institu?iilor de înv???mânt superior particulare ?i confesionale particulare const? în patrimoniul ini?ial al fondatorilor, la care se adaug? patrimoniul dobândit ulterior.
(2)Institu?iile de înv???mânt superior particulare ?i confesionale particulare, pe durata existen?ei lor, dispun de patrimoniul pus la dispozi?ia lor, conform legii.
(3)Toate deciziile privind patrimoniul institu?iilor de înv???mânt superior particulare ?i confesionale particulare sunt luate de c?tre consiliul de administra?ie.
SEC?IUNEA 5: Desfiin?area institu?iilor de înv???mânt superior particulare ?i confesionale particulare
Art. 230
(1)Desfiin?area, dizolvarea sau lichidarea institu?iilor de înv???mânt superior particulare ?i confesionale particulare se face în condi?iile legii. Ini?iativa desfiin??rii institu?iilor de înv???mânt superior particulare sau confesionale particulare poate apar?ine ?i fondatorilor.
(2)În caz de desfiin?are, dizolvare sau lichidare, patrimoniul institu?iilor de înv???mânt superior particulare ?i confesionale particulare revine fondatorilor.
(3)Desfiin?area universit??ilor particulare se va face cu protec?ia intereselor studen?ilor.
SEC?IUNEA 6: Finan?area institu?iilor de înv???mânt superior particulare ?i confesionale particulare
Art. 231
Sursele de finan?are ale institu?iilor de înv???mânt superior particulare ?i confesionale particulare sunt compuse din:
a)sumele depuse de fondatori;
b)taxe de studiu ?i alte taxe ?colare;
c)sponsoriz?ri, dona?ii, granturi ?i finan??ri acordate pe baz? de competi?ie, exploatarea rezultatelor cercet?rii, dezvolt?rii, inov?rii ?i alte surse legal constituite.
TITLUL IV: Statutul personalului didactic
CAPITOLUL I: Statutul personalului didactic din înv???mântul preuniversitar
SEC?IUNEA 1: Dispozi?ii generale
Art. 232
Statutul reglementeaz?:
a)func?iile, competen?ele, responsabilit??ile, drepturile ?i obliga?iile specifice personalului didactic ?i didactic auxiliar, precum ?i ale celui de conducere, de îndrumare ?i de control;
b)formarea ini?ial? ?i continu? a personalului didactic ?i a personalului de conducere, de îndrumare ?i de control;
c)condi?iile ?i modalit??ile de ocupare a posturilor ?i a func?iilor didactice, didactice auxiliare, a func?iilor de conducere, de îndrumare ?i de control, precum ?i condi?iile ?i modalit??ile de eliberare din aceste posturi ?i func?ii, de încetare a activit??ii ?i de pensionare a personalului didactic ?i didactic auxiliar;
d)criteriile de normare, de acordare a distinc?iilor ?i de aplicare a sanc?iunilor.
Art. 233
(1)Personalul didactic cuprinde persoanele din sistemul de înv???mânt responsabile cu instruirea ?i educa?ia.
(2)Din categoria personalului didactic pot face parte persoanele care îndeplinesc condi?iile de studii prev?zute de lege, care au capacitatea de exercitare deplin? a drepturilor, o conduit? moral? conform? deontologiei profesionale ?i sunt apte din punct de vedere medical ?i psihologic pentru îndeplinirea func?iei.
Art. 234
(1)Încadrarea ?i men?inerea într-o func?ie didactic? sau didactic? auxiliar?, precum ?i într-o func?ie de conducere, de îndrumare ?i de control sunt condi?ionate de prezentarea unui certificat medical, eliberat pe uri formular specific elaborat de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, împreun? cu Ministerul S?n?t??ii. Incompatibilit??ile de ordin medical cu func?ia didactic? sunt stabilite prin protocol încheiat între Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului ?i Ministerul S?n?t??ii.
(2)Personalul didactic, didactic auxiliar, de conducere, de îndrumare ?i de control care se consider? nedrept??it poate solicita o expertiz? a capacit??ii de munc?.
(3)Nu pot ocupa func?iile prev?zute la alin. (1) persoanele lipsite de acest drept, pe durata stabilit? printr-o hot?râre judec?toreasc? definitiv? de condamnare penal?.
(4)În situa?ii de inaptitudine profesional? de natur? psihocomportamental?, conducerea unit??ii sau a institu?iei de înv???mânt poate solicita, cu acordul consiliului de administra?ie, un nou examen medical complet. Aceea?i prevedere se aplic?, în mod similar, func?iilor de conducere, de îndrumare ?i de control, precum ?i personalului din unit??ile conexe înv???mântului.
(5)Nu pot ocupa posturile didactice, de conducere sau de îndrumare ?i de control în înv???mânt persoanele care desf??oar? activit??i incompatibile cu demnitatea func?iei didactice, cum sunt:
a)prestarea de c?tre cadrul didactic a oric?rei activit??i comerciale în incinta unit??ii de înv???mânt sau în zona limitrof?;
b)comer?ul cu materiale obscene sau pornografice scrise, audio ori vizuale;
c)practicarea, în public, a unor activit??i cu componen?? lubric? sau altele care implic? exhibarea, în manier? obscen?, a corpului.
Art. 235
Pentru institu?iile de înv???mânt militar ?i înv???mânt de informa?ii, ordine public? ?i securitate na?ional?, se prev?d urm?toarele:
a)aplicarea prevederilor prezentei legi la specificul militar/de informa?ii, ordine public? ?i securitate na?ional? se face prin ordine, regulamente ?i instruc?iuni proprii;
b)personalul didactic militar/de informa?ii, ordine public? ?i securitate na?ional? ?i civil se constituie din personalul prev?zut în prezenta lege ?i din corpul instructorilor militari/de informa?ii, ordine public? ?i securitate na?ional?;
c)personalul didactic militar/de informa?ii, ordine public? ?i securitate na?ional? are drepturile ?i îndatoririle care decurg din prezenta lege ?i din calitatea de cadru militar în activitate, respectiv de func?ionar public cu statut special;
d)pentru func?iile didactice aferente corpului instructorilor militari/de informa?ii, ordine public? ?i securitate na?ional?, condi?iile care se cer pentru ocuparea acestora, precum ?i normele didactice, competen?ele ?i responsabilit??ile se stabilesc prin instruc?iuni proprii;
e)perfec?ionarea preg?tirii personalului didactic se realizeaz? conform prevederilor prezentei legi ?i reglement?rilor specific militare/de informa?ii, ordine public? ?i securitate na?ional?;
f)personalul didactic, inclusiv cel din corpul instructorilor militari/de informa?ii, ordine public? ?i securitate na?ional?, poate ob?ine definitivarea în înv???mânt ?i gradele didactice, în condi?iile stabilite de prezenta lege.
SEC?IUNEA 2: Formarea ini?ial? ?i continu?. Cariera didactic?
Art. 236
(1)Formarea ini?ial? pentru ocuparea func?iilor didactice din înv???mântul preuniversitar cuprinde:
a)formarea ini?ial?, teoretic?, în specialitate, realizat? prin universit??i, în cadrul unor programe acreditate potrivit legii;
b)master didactic cu durata de 2 ani;
c)stagiul practic cu durata de un an ?colar, realizat într-o unitate de înv???mânt, sub coordonarea unui profesor mentor.
(2)Prin excep?ie de la prevederile alin. (1), formarea personalului din educa?ia antepre?colar? se realizeaz? prin liceele pedagogice.
(2)Prin excep?ie de la prevederile alin. (1), formarea personalului din educa?ia antepre?colar? pentru func?ia de educator-puericultor din înv???mântul pre?colar ?i primar, pentru func?iile de educatoare/educator ?i înv???toare/înv???tor se realizeaz? prin liceele pedagogice.
(la data 19-Dec-2012 Art. 236, alin. (2) din titlul IV, capitolul I, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 11. din capitolul I din Ordonanta urgenta 92/2012 )
(3)Pentru a ob?ine alt? specializare, absolven?ii studiilor de licen?? pot urma un modul de minimum 90 de credite transferabile care atest? ob?inerea de competen?e de predare a unei discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licen??. Acest modul poate fi urmat în paralel cu ma?terul didactic sau dup? finalizarea acestuia.
Art. 237
(1)În calitatea sa de principal finan?ator, pe baza analizei nevoilor de formare din sistem, Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului stabile?te reperele curriculare ?i calific?rile de formare ini?ial? teoretic? în specialitate a personalului didactic.
(2)Programele de formare ini?ial? teoretic? în specialitate ?i psihopedagogic? sunt acreditate ?i evaluate periodic de c?tre Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, tineretului ?i Sportului, prin intermediul ARACIS sau al altor organisme abilitate, potrivit legii.
Art. 238
(1)Studen?ii ?i absolven?ii de înv???mânt superior care opteaz? pentru profesiunea didactic? au obliga?ia s? absolve cursurile unui master didactic cu durata de 2 ani.
(2)Programele de studii ale masterului didactic sunt elaborate pe baza standardelor profesionale pentru func?iile didactice, se aprob? de c?tre Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului ?i se acrediteaz? conform legii.
(3)Studen?ii care frecventeaz? cursurile masterului didactic acreditat de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului într-o institu?ie public? pot beneficia de burse de studiu finan?ate de la bugetul de stat.
(4)Cuantumul unei burse acordate de la bugetul de stat este egal cu salariul net al unui profesor debutant.
(5)Criteriile de acordare a burselor de la bugetul de stat se stabilesc de c?tre Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului.
(6)Absolven?ilor masterului didactic li se elibereaz? diplom? de master didactic în domeniul programului de licen??.
(7)Planurile de înv???mânt ale studiilor de licen?? în specialitatea pedagogia înv???mântului primar ?i pre?colar sunt elaborate pe baza standardelor profesionale stabilite de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului.
Art. 239
(1)Înscrierea pentru efectuarea stagiului practic prev?zut la art. 236 alin. (1) lit. c) este condi?ionat? de ob?inerea diplomei de licen?? ?i a diplomei de master didactic.
(2)În vederea realiz?rii preg?tirii practice din cadrul masterului didactic se constituie o re?ea permanent? de unit??i de înv???mânt, în baza unor acorduri-cadru încheiate între unit??ile/institu?iile de înv???mânt care asigur? formarea ini?ial? ?i inspectoratele ?colare, în condi?ii stabilite prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului.
(la data 07-Nov-2011 Art. 239, alin. (2) din titlul IV, capitolul I, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Conditie din 2011 )
(3)Pe baza acestor acorduri-cadru, unit??ile/institu?iile de înv???mânt care asigur? formarea ini?ial? încheie contracte de colaborare cu durata de 1-4 ani ?colari cu unit??ile de înv???mânt din re?eaua prev?zut? la alin. (2) pentru stabilirea condi?iilor de organizare ?i desf??urare a stagiilor practice.
(4)Unit??ile/institu?iile de înv???mânt care asigur? formarea ini?ial? pot realiza independent parteneriate cu institu?ii ofertante de servicii în domeniu - centre de consiliere, cluburi ?i palate ale copiilor, centre logopedice ?i organiza?ii nonguvernamentale.
(5)Preg?tirea practic? din cadrul masterului didactic se poate derula sub forma unei perioade de stagiu în str?in?tate în cadrul unui program al Uniunii Europene - componenta dedicat? form?rii ini?iale a profesorilor - perioad? certificat? prin documentul Europass Mobilitate.
Art. 240
(1)Ocuparea unei func?ii didactice pentru perioada stagiului practic cu durata de un an ?colar se realizeaz? prin:
a)concurs pe posturi/catedre vacante/rezervate;
b)repartizare de c?tre inspectoratul ?colar jude?ean/al municipiului Bucure?ti pe posturile r?mase neocupate în urma concursului.
(2)Persoanelor aflate în perioada stagiului practic cu durata de un an ?colar li se aplic?, în mod corespunz?tor func?iei didactice ocupate temporar, toate prevederile prezentei legi, precum ?i toate celelalte prevederi corespunz?toare din legisla?ia în vigoare.
Art. 241
(1)Examenul na?ional de definitivare în înv???mânt este organizat de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului, ?i cuprinde:
(la data 14-Nov-2013 Art. 241, alin. (1) din titlul IV, capitolul I, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Metodologie din 2013 )
a)etapa I, eliminatorie - realizat? de c?tre inspectoratele ?colare în perioada stagiului practic cu durata de un an ?colar ?i constând în evaluarea activit??ii profesionale la nivelul unit??ii de înv???mânt, evaluarea portofoliului profesional personal ?i în sus?inerea a cel pu?in dou? inspec?ii la clas?;
b)etapa a II-a, final? - realizat? la finalizarea stagiului practic cu durata de un an ?colar ?i constând într-o examinare scris?, pe baza unei tematici ?i a unei bibliografii aprobate de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, pentru fiecare specialitate în parte.
(2)Cadrele didactice care promoveaz? examenul de definitivat dobândesc titlul de profesor cu drept de practic? în înv???mântul preuniversitar.
(3)Cadrelor didactice angajate cu contract de munc? pe o perioad? determinat?, care au promovat examenul de definitivare în înv???mânt, li se poate asigura continuitatea pe postul didactic/catedra ocupat(?), prin hot?rârea consiliului de administra?ie din unitatea de înv???mânt respectiv?, în condi?iile legii.
(4)Persoanele care nu promoveaz? examenul de definitivare în înv???mânt pot participa la cel mult dou? alte sesiuni ale acestui examen, în condi?iile relu?rii de fiecare dat?, anterior sus?inerii examenului, a stagiului de practic? cu durata de un an ?colar.
(5)Stagiul de practic? cu durata de un an ?colar ?i examenul de definitivare în înv???mânt pot fi reluate, în condi?iile legii, într-un interval de timp care nu dep??e?te 5 ani de la începerea primului stagiu de practic?.
(6)Persoanele care nu promoveaz? examenul de definitivare în înv???mânt, în condi?iile prezentului articol, pot fi angajate în sistemul na?ional de înv???mânt preuniversitar numai pe perioad? determinat?, cu statut de profesor debutant.
Art. 242
(1)Formarea continu? a cadrelor didactice cuprinde dezvoltarea profesional? ?i evolu?ia în carier?.
(2)Evolu?ia în carier? se realizeaz? prin gradul didactic II ?i gradul didactic I, examene de certificare a diferitelor niveluri de competen??.
(3)Probele de examen, tematica, bibliografia, precum ?i procedura de organizare ?i desf??urare a examenelor pentru ob?inerea gradelor didactice sunt reglementate prin metodologie elaborat? de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului.
(4)Gradul didactic II se ob?ine de c?tre personalul didactic de predare care are o vechime la catedr? de cel pu?in 4 ani de la ob?inerea definitiv?rii în înv???mânt, prin promovarea urm?toarelor probe:
a)o inspec?ie ?colar? special?, precedat? de cel pu?in dou? inspec?ii ?colare curente e?alonate pe parcursul celor 4 ani;
b)un test din metodica specialit??ii, cu abord?ri interdisciplinare ?i de creativitate, elaborat pe baza unei tematici ?i a unei bibliografii aprobate de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, tineretului ?i Sportului, pentru fiecare specialitate în parte;
c)o prob? oral? de pedagogie, pe baza unei programe aprobate de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, care cuprinde ?i elemente de psihologie ?i de sociologie educa?ional?.
(5)Gradul didactic I se poate ob?ine de c?tre personalul didactic de predare care are o vechime la catedr? de cel pu?in 4 ani de la acordarea gradului didactic II, prin promovarea urm?toarelor probe:
a)un colocviu de admitere, pe baza unei tematici ?i a unei bibliografii aprobate de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, pentru fiecare specialitate în parte;
b)o inspec?ie ?colar? special?, precedat? de cel pu?in dou? inspec?ii ?colare curente, e?alonate pe parcursul celor 4 ani, toate apreciate cu calificativul maxim;
c)elaborarea unei lucr?ri metodico-?tiin?ifice, sub îndrumarea unui conduc?tor ?tiin?ific stabilit de institu?ia cu competen?e în domeniu;
d)sus?inerea lucr?rii metodico-?tiin?ifice, în fa?a comisiei instituite, conform metodologiei Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului.
(6)În caz de nepromovare, examenele pentru ob?inerea gradelor didactice II, respectiv I, pot fi repetate la un interval de cel pu?in 2 ani ?colari.
(7)Personalului didactic încadrat în înv???mântul preuniversitar, care îndepline?te condi?iile de formare ini?ial? ?i care a ob?inut titlul ?tiin?ific de doctor, i se acord? gradul didactic I, pe baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului.
(8)Personalul didactic care a ob?inut definitivarea în înv???mânt sau gradul didactic II cu media 10 se poate prezenta, dup? caz, la examenele pentru gradul II, respectiv gradul I, cu un an mai devreme fa?? de perioada prev?zut? de prezenta lege.
(9)În cazul în care profesorii au dobândit dou? sau mai multe specialit??i, definitivarea în înv???mânt ?i gradele didactice II ?i I ob?inute la una dintre acestea sunt recunoscute pentru oricare dintre specialit??ile dobândite prin studii.
(10)Gradele didactice se acord? prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului.
Art. 243
(1)Personalul didactic care a ob?inut gradul didactic I, cu performan?e deosebite în activitatea didactic? ?i managerial?, poate dobândi titlul de profesor-emerit în sistemul de înv???mânt preuniversitar, acordat în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului.
(2)Persoana care dobânde?te titlul de profesor-emerit beneficiaz? de:
a)prioritate la ocuparea unui post prin transfer consim?it de unit??ile de înv???mânt implicate;
b)calitatea de mentor pentru formarea continu? a cadrelor didactice;
c)prioritate la ocuparea posturilor didactice în condi?ii de medii egale;
d)acordarea unui premiu anual în bani din fondurile programelor na?ionale ini?iate de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului;
e)delegare de c?tre inspectoratele ?colare pentru rezolvarea atribu?iilor acestora în teritoriu.
Art. 244
(1)Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului stabile?te obiectivele ?i coordoneaz? formarea continu? a personalului didactic la nivel de sistem de înv???mânt preuniversitar, în conformitate cu strategiile ?i politicile na?ionale.
(2)Unit??ile ?i institu?iile de înv???mânt preuniversitar, pe baza analizei de nevoi, stabilesc obiectivele ?i formarea continu?, inclusiv prin conversie profesional?, pentru angaja?ii proprii.
(3)Acreditarea ?i evaluarea periodic? a furnizorilor de formare continu? ?i a programelor de formare oferite de ace?tia, metodologia-cadru de organizare ?i desf??urare a form?rii continue sunt realizate de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, prin direc?iile de specialitate.
(la data 08-Nov-2011 Art. 244, alin. (3) din titlul IV, capitolul I, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Metodologie din 2011 )
(4)Casele corpului didactic sunt centre de resurse ?i asisten?? educa?ional? ?i managerial? pentru cadrele didactice ?i didactice auxiliare ?i se pot acredita ca furnizori de formare continu?.
(5)Dezvoltarea profesional? a personalului didactic, de conducere, de îndrumare ?i de control ?i recalificarea profesional? sunt fundamentate pe standardele profesionale pentru profesia didactic?, standarde de calitate ?i competen?e profesionale ?i au urm?toarele finalit??i generale:
a)actualizarea ?i dezvoltarea competen?elor în domeniul de specializare corespunz?tor func?iei didactice ocupate, precum ?i în domeniul psihopedagogie ?i metodic;
b)dezvoltarea competen?elor pentru evolu?ia în cariera didactic?, prin sistemul de preg?tire ?i ob?inere a gradelor didactice;
c)dobândirea sau dezvoltarea competen?elor de conducere, de îndrumare ?i de control;
d)dobândirea de noi competen?e, prin programe de conversie pentru noi specializ?ri ?i/sau ocuparea de noi func?ii didactice, altele decât cele ocupate în baza form?rii ini?iale;
e)dobândirea unor competen?e complementare prin care se extinde categoria de activit??i ce pot fi prestate în activitatea curent?, cum ar fi predarea asistat? de calculator, predarea în limbi str?ine, consilierea educa?ional? ?i orientarea în carier?, educa?ia adul?ilor ?i altele;
f)dezvoltarea ?i extinderea competen?elor transversale privind interac?iunea ?i comunicarea cu mediul social ?i cu mediul pedagogic, asumarea de responsabilit??i privind organizarea, conducerea ?i îmbun?t??irea performan?ei strategice a grupurilor profesionale, autocontrolul ?i analiza reflexiv? a propriei activit??i ?i altele.
(6)Descrierea competen?elor men?ionate, precum ?i a modalit??ilor de evaluare ?i certificare a acestora în cadrul sistemului de credite profesionale transferabile se realizeaz? prin metodologia form?rii continue a personalului didactic, de conducere, de îndrumare ?i de control, aprobate prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului.
(la data 30-Nov-2011 Art. 244, alin. (6) din titlul IV, capitolul I, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Metodologie din 2011 )
Art. 245
(1)Pentru personalul didactic, de conducere, de îndrumare ?i de control, formarea continu? este un drept ?i o obliga?ie.
(2)Organizarea, desf??urarea, evaluarea ?i finan?area activit??ilor de formare continu? se stabilesc prin metodologie aprobat? prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului.
(3)Formarea continu? a personalului didactic, de conducere, de îndrumare ?i de control se realizeaz? în func?ie de evolu?iile din domeniul educa?iei ?i form?rii profesionale, inclusiv în ceea ce prive?te curriculumul na?ional, precum ?i în func?ie de interesele ?i nevoile personale de dezvoltare.
(4)Ob?inerea prin studiile corespunz?toare a unei noi specializ?ri didactice, diferite de specializarea curent?, se consider? formare continu?.
(5)Pe lâng? una sau mai multe specializ?ri, cadrele didactice pot dobândi competen?e didactice, pentru disciplinele din acela?i domeniu fundamentat cu domeniul licen?ei, prin programe de formare stabilite prin hot?râre a Guvernului.
(6)Personalul didactic, precum ?i personalul de conducere, de îndrumare ?i de control din înv???mântul preuniversitar este obligat s? participe periodic la programe de formare continu?, astfel încât s? acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, considerat de la data promov?rii examenului de definitivare în înv???mânt, minimum 90 de credite profesionale transferabile.
(7)Programele de conversie profesional? intr? în atribu?iile institu?iilor de înv???mânt superior ?i se desf??oar? în baza unor norme metodologice specifice.
(8)Evaluarea ?i validarea achizi?iilor dobândite de personalul didactic, de conducere, de îndrumare ?i de control prin diferite programe ?i forme de organizare a form?rii continue se realizeaz? pe baza sistemului de acumulare, recunoa?tere ?i echivalare a creditelor profesionale transferabile, elaborat de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului ?i aprobat prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului.
(la data 04-Nov-2011 Art. 245, alin. (8) din titlul IV, capitolul I, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Metodologie din 2011 )
Art. 246
(1)Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului înfiin?eaz? corpul na?ional de exper?i în management educa?ional, constituit în urma selec?iei, prin concurs specific, a cadrelor didactice care fac dovada absolvirii unui program acreditat de formare în domeniul managementului educa?ional, cu minimum 60 de credite transferabile.
(2)Procedura ?i criteriile de selec?ie se stabilesc prin metodologie aprobat? prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului.
(la data 21-Oct-2011 Art. 246, alin. (2) din titlul IV, capitolul I, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Metodologie din 2011 )
(la data 23-Feb-2012 Art. 246, alin. (2) din titlul IV, capitolul I, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 3295/2012 )
(3)Pot ocupa func?ii de conducere, de îndrumare ?i de control în unit??ile de înv???mânt ?i inspectoratele ?colare numai cadrele didactice membre ale corpului na?ional de exper?i în management educa?ional.
SEC?IUNEA 3: Func?iile didactice ?i didactice auxiliare. Condi?ii de ocupare
Art. 247
Func?iile didactice sunt:
a)în educa?ia antepre?colar?: educator-puericultor - se normeaz? câte un post pentru fiecare grup? de copii; în institu?iile cu program prelungit sau s?pt?mânal, personalul didactic se normeaz? pe ture;
b)în înv???mântul pre?colar: profesor pentru înv???mânt pre?colar - se normeaz? câte un post pentru fiecare grup? de copii; în institu?iile cu program prelungit sau s?pt?mânal, personalul didactic se normeaz? pe ture;
b1)prin excep?ie de la prevederile lit. b), pân? în anul 2018, în înv???mântul pre?colar: educator/educatoare - se normeaz? un post pentru fiecare grup? de copii; în unit??ile cu program prelungit sau s?pt?mânal, educatoarele se normeaz? pe ture;
(la data 19-Dec-2012 Art. 247, litera B. din titlul IV, capitolul I, sectiunea 3 completat de Art. I, punctul 12. din capitolul I din Ordonanta urgenta 92/2012 )
c)în înv???mântul primar: profesor pentru înv???mânt primar - se normeaz? câte un post pentru fiecare clas? de elevi;
c1)prin excep?ie de la prevederile lit. c), pân? în anul 2018, în înv???mântul primar: înv???tor/înv???toare - se normeaz? un post pentru fiecare clas? de elevi;
(la data 19-Dec-2012 Art. 247, litera C. din titlul IV, capitolul I, sectiunea 3 completat de Art. I, punctul 13. din capitolul I din Ordonanta urgenta 92/2012 )
d)în înv???mântul gimnazial ?i liceal: profesor;
d1)în înv???mântul voca?ional: profesor corepetitor;
(la data 10-Oct-2011 Art. 247, litera D. din titlul IV, capitolul I, sectiunea 3 completat de Art. 1, punctul 1. din Legea 166/2011 )
e)în înv???mântul pre?colar, respectiv primar alternativ pentru fiecare grup? sau clas? se normeaz? cadre didactice conform specificului fiec?rei alternative educa?ionale;
f)în înv???mântul special ?i în comisiile de expertiz? complex?: profesor itinerant ?i de sprijin, profesor-psihopedagog, profesor-psiholog ?colar, profesor-logoped, psiholog, psihopedagog, logoped, profesor de psihodiagnoz? ?i kinetoterapeut - se normeaz? câte un post la fiecare grup?/clas?; profesor, profesor de educa?ie special?;
f)în înv???mântul special ?i în comisiile de expertiz? complex?: profesor itinerant ?i de sprijin, profesor educator, profesor-psihopedagog, profesor-psiholog ?colar, profesor-logoped, psiholog, psihopedagog, logoped, profesor de psihodiagnoz? ?i kinetoterapeut - se normeaz? câte un post la fiecare grup?/clas?; profesor, profesor de educa?ie special? ?i profesor preparator nev?z?tor;
(la data 10-Oct-2011 Art. 247, litera F. din titlul IV, capitolul I, sectiunea 3 modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 166/2011 )
g)în centrele ?i cabinetele de asisten?? psihopedagogic?: profesor-psihopedagog, profesor-psiholog, profesor-sociolog, profesor-logoped, consilier ?colar;
h)în centrele logopedice inter?colare ?i în cabinetele ?colare: profesor-logoped, cu calificarea în psihopedagogie special?, psihologie sau pedagogie;
i)în casele corpului didactic: profesor-metodist, profesor-asociat, formator, mentor de dezvoltare profesional?;
j)în cluburile sportive ?colare: profesor, antrenor, profesor-antrenor;
k)pentru realizarea de activit??i extra?colare: profesor;
l)în unit??ile de înv???mânt, pentru asigurarea form?rii ini?iale ?i a inser?iei profesionale a cadrelor didactice: profesor mentor;
m)în centrele de documentare ?i informare: profesor documentarist;
n)personalul didactic asociat este personalul didactic titular la alt? ?coal?, personalul didactic pensionat pl?tit în regim de plat? cu ora sau speciali?ti consacra?i în domeniul de specialitate al curriculei ?colare. Personalul didactic asociat este luat în considerare la îndeplinirea standardelor privind autorizarea sau acreditarea unit??ii ?colare.
Art. 248
(1)Pentru ocuparea func?iilor didactice este necesar? efectuarea unui stagiu practic cu durata de un an ?colar, realizat într-o unitate de înv???mânt, în func?ia didactic? corespunz?toare studiilor, sub îndrumarea unui profesor mentor ?i trebuie îndeplinite cumulativ urm?toarele condi?ii minime de studii:
a)absolvirea cu diplom? a studiilor universitare de licen?? în profilul postului;
b)absolvirea masterului didactic cu durata de 2 ani.
(2)În vederea efectu?rii stagiilor de practic? pentru ocuparea unei func?ii didactice la nivelul inspectoratelor ?colare jude?ene/ai municipiului Bucure?ti se constituie corpul profesorilor mentori în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului.
(la data 20-Oct-2011 Art. 248, alin. (2) din titlul IV, capitolul I, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Metodologie din 2011 )
(3)Cadrele didactice care ocup? func?ii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, înv???tori/înv???toare, maistru-instructor, antrenor ?i care au dobândit formal, nonformal sau informal competen?e profesionale pân? la intrarea în vigoare a prezentei legi îndeplinesc condi?ia pentru ocuparea func?iei didactice de profesor pentru înv???mântul pre?colar, profesor pentru înv???mântul primar, respectiv, profesor antrenor, în baza unei metodologii de recunoa?tere ?i echivalare elaborate de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului.
(la data 19-Oct-2011 Art. 248, alin. (3) din titlul IV, capitolul I, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Metodologie din 2011 )
(4)Absolven?ilor liceelor pedagogice, ai ?colilor postliceale pedagogice, ai colegiilor universitare de institutori sau ai altor ?coli echivalente, încadra?i în înv???mântul pre?colar ?i primar, care, pân? la intrarea în vigoare a prezentei legi, au absolvit ciclul de licen??, li se consider? îndeplinit? condi?ia pentru ocuparea func?iilor didactice de profesor pentru înv???mântul pre?colar, respectiv profesor pentru înv???mântul primar.
(la data 09-Feb-2011 Art. 248, alin. (4) din titlul IV, capitolul I, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Art. 14 din anexa 1 din Ordinul 3753/2011 )
(5)Pentru ocuparea func?iilor didactice din înv???mântul special trebuie îndeplinite în mod corespunz?tor condi?iile prev?zute la alin. (1), iar pentru alte specializ?ri decât cele psihopedagogice este necesar un stagiu atestat de preg?tire teoretic? ?i practic? în educa?ie special?, în condi?iile stabilite prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului.
(6)Pentru ocuparea func?iei de antrenor în cluburile sportive ?colare, în palatele ?i în cluburile copiilor, se cere absolvirea cu diplom? a unui liceu ?i a unei ?coli de antrenori ori a unei institu?ii de înv???mânt postliceal sau superior de profil, cu specializarea în ramura de sport respectiv?.
Art. 249
Personalul didactic auxiliar este format din:
a)bibliotecar, documentarist, redactor;
b)informatician;
c)laborant;
d)tehnician;
e)pedagog ?colar;
f)instructor de educa?ie extra?colar?;
g)asistent social;
h)corepetitor;
i)mediator ?colar;
j)secretar;
k)administrator financiar (contabil);
l)instructor-animator;
m)administrator de patrimoniu.
Art. 250
Pentru ocuparea func?iilor didactice auxiliare trebuie îndeplinite urm?toarele condi?ii de studii:
a)pentru func?ia de bibliotecar, de documentarist ?i de redactor - absolvirea, cu examen de diplom?, a unei institu?ii de înv???mânt, sec?ia de biblioteconomie, sau a altor institu?ii de înv???mânt ai c?ror absolven?i au studiat în timpul ?colariz?rii disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei; pot ocupa func?ia de bibliotecar, de documentarist sau de redactor ?i absolven?i ai înv???mântului postliceal sau liceal cu diplom? în domeniu/absolvirea cu examen de diplom? a unei institu?ii de înv???mânt, sec?ia de biblioteconomie, sau a altor institu?ii de înv???mânt ai c?ror absolven?i au studiat în timpul ?colariz?rii disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei; pot ocupa func?ia de bibliotecar, de documentarist sau de redactor ?i al?i absolven?i ai înv???mântului superior, postliceal sau liceal cu diplom?, pe perioad? determinat?, dac? au urmat un curs de ini?iere în domeniu;
b)pentru func?ia de informatician - absolvirea, cu diplom?, a unei institu?ii de înv???mânt superior sau a unei unit??i de înv???mânt preuniversitar de profil;
c)pentru func?ia de laborant - absolvirea, cu examen de diplom?, a unei institu?ii de înv???mânt superior, a unei ?coli postliceale sau a liceului, în domeniu;
d)tehnician - absolvirea unei ?coli postliceale sau a liceului, în domeniu/absolvirea cu examen de diplom?, în profilul postului, a unei ?coli postliceale sau a liceului, urmat? de un curs de ini?iere în domeniu, în condi?iile stabilite prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului;
e)pentru func?ia de pedagog ?colar - absolvirea liceului cu examen de bacalaureat;
f)pentru func?ia de instructor de educa?ie extra?colar? - absolvirea cu diplom? a unei institu?ii de înv???mânt superior, a unei ?coli postliceale în specialitate ori a unui liceu pedagogic sau a echivalentului acestuia ori a altui liceu ?i absolvirea cursurilor speciale pentru ob?inerea certificatului de calificare profesional? pentru aceast? func?ie;
g)pentru func?ia de asistent social - absolvirea unei institu?ii de înv???mânt superior de profil, de lung? sau de scurt? durat?, cu examen de licen?? ori de absolvire, sau a unei ?coli sanitare postliceale ori a unei ?coli postliceale de educatori-puericultori;
h)pentru func?ia de corepetitor - absolvirea unei institu?ii de înv???mânt superior de profil, de lung? sau de scurt? durat?, ori a unui liceu de specialitate;
h)pentru func?ia de corepetitor - absolvirea unui liceu de specialitate;
(la data 10-Oct-2011 Art. 250, litera H. din titlul IV, capitolul I, sectiunea 3 modificat de Art. 1, punctul 3. din Legea 166/2011 )
i)pentru func?ia de mediator ?colar - absolvirea cu diplom? de licen?? cu specializarea asisten?? social? sau absolvirea cu diplom? de bacalaureat a liceului pedagogic, specializarea mediator ?colar, ori absolvirea cu diplom? de bacalaureat a oric?rui alt profil liceal, urmat? de un curs de formare profesional? cu specializarea mediator ?colar, recunoscut de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului;
j)pentru func?ia de secretar - absolvirea unei institu?ii de înv???mânt superior, respectiv a unui liceu, cu diplom? de bacalaureat sau absolvirea înv???mântului postliceal cu specialitatea tehnician în activit??i de secretariat;
k)pentru func?ia de administrator financiar - îndeplinirea condi?iilor prev?zute de legisla?ia în vigoare pentru func?ia de contabil, contabil-?ef;
l)pentru func?ia de administrator de patrimoniu - îndeplinirea condi?iilor prev?zute de legisla?ia în vigoare pentru func?ia de inginer/subinginer, economist.
Art. 251
(1)Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, în colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei ?i Protec?iei Sociale, este autorizat ca, în func?ie de dinamica înv???mântului, s? stabileasc? ?i s? reglementeze noi func?ii didactice, respectiv didactice auxiliare.
(2)Norma didactic? pentru noile func?ii prev?zute la alin. (1) se reglementeaz? de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului.
Art. 252
(1)Personalul didactic titular în sistemul de înv???mânt preuniversitar, la data intr?rii în vigoare a prezentei legi, î?i p?streaz? dreptul dobândit la concursul na?ional unic de titularizare.
(1)Personalul didactic titular în sistemul de înv???mânt preuniversitar la data intr?rii în vigoare a prezentei legi î?i p?streaz? dreptul dobândit la concursul na?ional unic de titularizare, prin reparti?ie guvernamental? sau prin orice alt? form? legal?.
(la data 31-May-2012 Art. 252, alin. (1) din titlul IV, capitolul I, sectiunea 3 modificat de Art. 1, punctul 7. din Ordonanta urgenta 21/2012 )
(2)Personalul didactic din înv???mântul preuniversitar care a devenit titular al sistemului na?ional de înv???mânt prin reparti?ie guvernamental? sau prin orice alt? form? legal? beneficiaz? de acelea?i drepturi ca ?i personalul didactic devenit titular prin concursul na?ional de titularizare.
(2)Personalul didactic din sistemul de înv???mânt preuniversitar titularizat dup? intrarea în vigoare a prezentei legi beneficiaz? de acelea?i drepturi ca ?i personalul didactic prev?zut la alin. (1).
(la data 31-May-2012 Art. 252, alin. (2) din titlul IV, capitolul I, sectiunea 3 modificat de Art. 1, punctul 7. din Ordonanta urgenta 21/2012 )
(3)În condi?iile intr?rii în restrângere de activitate, cadrele didactice titulare în sistemul de înv???mânt preuniversitar beneficiaz? de solu?ionarea restrângerii de activitate prin:
a)transferul consim?it între unit??ile de înv???mânt preuniversitar;
b)repartizarea pe posturi/catedre vacante, coordonat? de inspectoratul ?colar jude?ean/Inspectoratul ?colar al Municipiului Bucure?ti, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, pân? la data de 15 noiembrie a fiec?rui an.
(4)Prin restrângere de activitate se în?elege:
a)situa?ia în care postul/norma didactic? nu se încadreaz? în sistemul de normare privind efectivele de pre?colari ?i elevi prev?zute de lege;
b)situa?ia în care se constat? diminuarea num?rului de ore sub nivelul unei jum?t??i de norm? f?r? posibilitate de completare în aceea?i unitate sau într-o unitate de înv???mânt apropiat?.
(5)Cadrele didactice titulare în sistemul de înv???mânt preuniversitar beneficiaz?, la cerere, de pretransfer consim?it între unit??ile de înv???mânt preuniversitar. Pretransferul este etapa de mobilitate a personalului didactic din înv???mântul preuniversitar în cadrul c?reia un cadru didactic titular în sistemul de înv???mânt preuniversitar, la cererea acestuia, poate trece de la o unitate de înv???mânt preuniversitar cu personalitate juridic?/conex? la o alt? unitate de înv???mânt preuniversitar cu personalitate juridic?/conex?, cu p?strarea statutului de cadru didactic în sistemul de înv???mânt preuniversitar.
(6)Pretransferul se realizeaz? în aceea?i localitate, în localitatea în care î?i are domiciliul cadrul didactic titular în sistemul de înv???mânt preuniversitar sau pentru apropiere de domiciliu, conform metodologiei elaborate cu consultarea partenerilor de dialog social ?i aprobate prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului.
(la data 31-May-2012 Art. 252, alin. (4) din titlul IV, capitolul I, sectiunea 3 completat de Art. 1, punctul 8. din Ordonanta urgenta 21/2012 )
Art. 253
(la data 18-Feb-2011 Art. 253 din titlul IV, capitolul I, sectiunea 3 reglementat de Instructiunile 3/2011 )
(la data 09-Feb-2011 Art. 253 din titlul IV, capitolul I, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Art. 15 din anexa 1 din Ordinul 3753/2011 )
Cadrele didactice netitulare calificate care au participat la concursul na?ional unic de titularizare în ultimii 3 ani, anteriori intr?rii în vigoare a prezentei legi, care au ob?inut cel pu?in nota 7 ?i au ocupat un post/o catedr? devin titulari ai ?colii respective dac?:
a)se certific? viabilitatea postului/catedrei;
b)consiliul de administra?ie al ?colii respective este de acord.
(1)Cadrele didactice netitulare calificate care au participat la concursuri de titularizare în anii 2008, 2009, 2010 ?i 2011, care au ob?inut cel pu?in nota 7 ?i au ocupat un post/o catedr?, devin titulare în sistemul de înv???mânt preuniversitar, dac? sunt îndeplinite cumulativ urm?toarele condi?ii generale:
a)se certific? viabilitatea postului/catedrei;
b)consiliul de administra?ie al ?colii respective este de acord.
(2)Condi?iile specifice pentru titularizarea personalului didactic care a participat la concursuri de titularizare în anul 2011, în condi?iile alin. (1), se stabilesc prin metodologie elaborat? cu consultarea partenerilor de dialog social ?i aprobat? prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului.
(la data 31-May-2012 Art. 253 din titlul IV, capitolul I, sectiunea 3 modificat de Art. 1, punctul 9. din Ordonanta urgenta 21/2012 )
(1)Cadrele didactice netitulare calificate care au participat în ultimii 6 ani la concursul na?ional unic de titularizare, care au ob?inut cei pu?in nota/media 7 ?i au ocupat un post/o catedr?, devin titulare în sistemul de înv???mânt preuniversitar, dac? sunt îndeplinite cumulativ urm?toarele condi?ii generale:
a)se certific? viabilitatea postului/catedrei;
b)consiliul de administra?ie al unit??ii de înv???mânt respective este de acord.
(2)Condi?iile specifice pentru titularizarea personalului didactic, care a participat la concursuri de titularizare, în sistemul de înv???mânt preuniversitar, în condi?iile alin. (1), se stabilesc prin metodologie elaborat? cu consultarea partenerilor de dialog social ?i aprobat? prin ordin al ministrului educa?iei na?ionale.
(la data 30-Dec-2013 Art. 253 din titlul IV, capitolul I, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 34. din Ordonanta urgenta 117/2013 )
SEC?IUNEA 4: Forme de angajare a personalului didactic
Art. 254
(1)În unit??ile de înv???mânt sau în consor?iile ?colare poate fi angajat personal didactic cu contract individual de munc? pe perioad? nedeterminat? sau perioad? determinat? de cel mult un an ?colar, cu posibilitatea prelungirii contractului, respectiv în plata cu ora, în condi?iile legii.
(2)Constituirea posturilor didactice la nivelul unit??ii de înv???mânt sau al consor?iilor ?colare se face pe baza normativelor în vigoare privind forma?iunile de studiu.
(3)În înv???mântul preuniversitar de stat ?i particular, posturile didactice se ocup? prin concurs organizat la nivelul unit??ii de înv???mânt cu personalitate juridic?, conform unei metodologii-cadru elaborate de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului.
(4)Deciziile privind vacantarea posturilor didactice, organizarea concursurilor pe post ?i angajarea personalului didactic se iau la nivelul unit??ii de înv???mânt de c?tre consiliul de administra?ie al unit??ii de înv???mânt, la propunerea directorului, conform unei metodologii elaborate de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului.
(5)Consiliul de administra?ie al unit??ii de înv???mânt stabile?te posturile didactice/catedrele disponibile pentru angajare, statutul acestora: vacante, rezervate, precum ?i condi?iile ?i modalit??ile de ocupare a acestora.
(6)Inspectoratul ?colar analizeaz?, corecteaz? în colaborare cu unit??ile de înv???mânt ?i avizeaz? oferta de posturi didactice/catedre vacante/rezervate.
(7)Lista de posturi didactice/catedre se face public? prin afi?are la inspectoratele ?colare ?i la unit??ile de înv???mânt respective ?i pe site-ul acestor institu?ii cu cel pu?in 30 de zile înaintea declan??rii procedurilor de selec?ie ?i angajare pe aceste posturi didactice/catedre.
(8)Concursul prev?zut la alin. (3) const? în:
a)prob? practic? sau inspec?ie special? la clas? ?i prob? scris? din didactica specialit??ii la angajarea personalului didactic cu contract individual de munc?;
b)prezentarea unui curriculum vitae ?i sus?inerea unui interviu la angajarea prin plata cu ora a personalului didactic asociat ?i a personalului didactic pensionat.
(9)Unit??ile de înv???mânt, individual, în consor?ii ?colare sau în asocieri temporare la nivel local ori jude?ean, organizeaz? concursul pentru ocuparea posturilor ?i catedrelor, conform statutului acestor posturi didactice ?i catedre, stabilit în condi?iile alin. (5).
(la data 17-Sep-2012 Art. 254, alin. (9) din titlul IV, capitolul I, sectiunea 4 a fost in legatura cu Metodologie din 2012 )
(10)Comisiile de concurs se aprob? de consiliul de administra?ie al unit??ii de înv???mânt. Din comisia de concurs compus? din cadre didactice face parte în mod obligatoriu ?i un reprezentant al inspectoratului ?colar jude?ean. În situa?ia în care concursul se organizeaz? în consor?ii ?colare sau în asocieri temporare la nivel local ori jude?ean, comisiile sunt validate de consiliile de administra?ie ale unit??ilor de înv???mânt.
(11)În înv???mântul preuniversitar de stat, validarea concursurilor pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice se face de c?tre consiliul de administra?ie al unit??ii de înv???mânt care organizeaz? concursul.
(11)În înv???mântul preuniversitar de stat, validarea concursurilor pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice se face de c?tre consiliul de administra?ie al unit??ii de înv???mânt care organizeaz? concursul. Angajarea pe post a personalului didactic cu contract individual de munc? se face de directorul unit??ii de înv???mânt, pe baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul ?colar general.
(la data 31-May-2012 Art. 254, alin. (11) din titlul IV, capitolul I, sectiunea 4 modificat de Art. 1, punctul 10. din Ordonanta urgenta 21/2012 )
(12)În înv???mântul particular, validarea concursurilor ?i angajarea pe post se fac de c?tre conducerea unit??ii de înv???mânt particular ?i se comunic?, în scris, inspectoratului ?colar.
(13)Candida?ii care au dobândit definitivarea în înv???mânt, profesori cu drept de practic?, ?i au ocupat prin concurs validat, în condi?iile metodologiei, de consiliul de administra?ie al unit??ii de înv???mânt un post didactic vacant sunt titulari pe postul ocupat. Directorul unit??ii de înv???mânt încheie cu ace?tia contractul individual de munc? pe perioad? nedeterminat?.
(13)Candida?ii care au dobândit definitivarea în înv???mânt, profesori cu drept de practic?, ?i au ocupat prin concurs validat, în condi?iile metodologiei, de consiliul de administra?ie al unit??ii de înv???mânt un post didactic vacant sunt titulari în înv???mântul preuniversitar. Pe baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul ?colar general, directorul unit??ii de înv???mânt încheie cu ace?tia contractul individual de munc? pe perioad? nedeterminat?.
(la data 31-May-2012 Art. 254, alin. (13) din titlul IV, capitolul I, sectiunea 4 modificat de Art. 1, punctul 10. din Ordonanta urgenta 21/2012 )
(14)Pentru candida?ii care nu au dobândit definitivarea în înv???mânt, profesori debutan?i, ?i au ocupat prin concurs validat, în condi?iile metodologiei, de consiliul de administra?ie al unit??ii de înv???mânt un post didactic vacant, directorul unit??ii de înv???mânt încheie contractul individual de munc? pe o perioad? de cel mult un an ?colar. În situa?ia în care ace?ti candida?i promoveaz? examenul pentru definitivarea în înv???mânt, consiliul de administra?ie poate hot?rî modificarea duratei contractului individual de munc? din perioad? determinat? în perioad? nedeterminat?.
(15)Pentru candida?ii care au ocupat prin concurs validat, în condi?iile metodologiei, de consiliul de administra?ie al unit??ii de înv???mânt un post didactic rezervat, directorul unit??ii de înv???mânt încheie contractul individual de munc? pe o perioad? de cel mult un an ?colar, respectiv pân? la revenirea titularului pe post. Consiliul de administra?ie al unit??ii de înv???mânt poate decide prelungirea contractului individual de munc? ?i în anul ?colar urm?tor, în situa?ia în care postul r?mâne rezervat.
(16)Directorii unit??ilor de înv???mânt comunic? în scris inspectoratului ?colar situa?ia angaj?rii pe posturi didactice a candida?ilor valida?i dup? concurs, a candida?ilor participan?i la concurs ?i nerepartiza?i, precum ?i situa?ia posturilor didactice ?i a orelor r?mase neocupate dup? concursul organizat la nivelul unit??ii sau al consor?iilor ?colare.
(16)Directorii unit??ilor de înv???mânt comunic? în scris inspectoratului ?colar, imediat dup? concurs, urm?toarele situa?ii:
a)angajarea cu contract individual de munc? pe perioad? nedeterminat? pe posturi didactice a candida?ilor valida?i dup? concurs;
b)debutan?ii care au ocupat prin concurs validat, în condi?iile metodologiei, de consiliul de administra?ie al unit??ii de înv???mânt un post didactic vacant ?i pentru care consiliul de administra?ie al unit??ii de înv???mânt poate hot?rî modificarea duratei contractului individual de munc? din perioad? determinat? în perioad? nedeterminat?, în situa?ia în care ace?ti candida?i promoveaz? examenul pentru definitivarea în înv???mânt;
c)candida?ii participan?i la concurs ?i nerepartiza?i;
d)posturile didactice ?i orele r?mase neocupate dup? concursul organizat la nivelul unit??ii sau al consor?iilor ?colare.
(la data 31-May-2012 Art. 254, alin. (16) din titlul IV, capitolul I, sectiunea 4 modificat de Art. 1, punctul 10. din Ordonanta urgenta 21/2012 )
(17)Inspectoratul ?colar centralizeaz? la nivel jude?ean posturile didactice ?i orele r?mase neocupate, care vor fi repartizate în ordine:
a)cadrelor didactice titulare într-o unitate de înv???mânt pentru completarea normei didactice;
b)profesorilor debutan?i afla?i în stagiu practic;
c)candida?ilor r?ma?i nerepartiza?i dup? concursul organizat la nivelul unit??ii sau al consor?iilor ?colare;
d)pensionarilor, cu respectarea criteriilor de competen?? profesional?.
(17)Inspectoratul ?colar centralizeaz? la nivel jude?ean/al municipiului Bucure?ti posturile didactice ?i orele r?mase neocupate, care vor fi repartizate în ordinea stabilit? prin metodologie elaborat? cu consultarea partenerilor de dialog social ?i aprobat? prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului.
(la data 31-May-2012 Art. 254, alin. (17) din titlul IV, capitolul I, sectiunea 4 modificat de Art. 1, punctul 10. din Ordonanta urgenta 21/2012 )
(18)Reprezentan?ii organiza?iilor sindicale reprezentative la nivel de ramur? a înv???mântului particip? cu statut de observator la toate etapele de organizare ?i desf??urare a concursurilor organizate la nivelul unit??ii sau al consor?iilor ?colare.
(19)Posturile didactice r?mase neocupate prin concurs sau eliberate în timpul anului ?colar se ocup? prin plata cu ora pân? la sfâr?itul anului ?colar ori pân? la revenirea pe post a cadrului didactic care a beneficiat de rezervarea postului/catedrei.
(19)Posturile didactice r?mase neocupate prin concurs sau eliberate în timpul anului ?colar se ocup? pe perioad? determinat?, prin deta?are sau prin plata cu ora, pân? la sfâr?itul anului ?colar ori pân? la revenirea pe post a cadrului didactic care a beneficiat de rezervarea postului/catedrei. În situa?ia în care posturile didactice eliberate în timpul anului ?colar nu pot fi astfel ocupate, consiliile de administra?ie din unit??ile de înv???mânt sunt abilitate s? organizeze ?i s? desf??oare individual, în consor?ii ?colare sau în asocieri temporare la nivel local, concursuri pentru ocuparea posturilor didactice în vederea angaj?rii cu contract individual de munc? pe perioad? determinat? a personalului didactic calificat. În mod excep?ional, consiliile de administra?ie din unit??ile de înv???mânt pot organiza test?ri prin interviu ?i lucrare scris?, în profilul postului solicitat, în vederea angaj?rii cu contract individual de munc? pe perioad? determinat? a personalului f?r? studii corespunz?toare postului.
(la data 31-May-2012 Art. 254, alin. (19) din titlul IV, capitolul I, sectiunea 4 modificat de Art. 1, punctul 10. din Ordonanta urgenta 21/2012 )
(20)Eliberarea din func?ie a personalului didactic în unit??ile de înv???mânt cu personalitate juridic? se face de c?tre directorul unit??ii, cu aprobarea consiliului de administra?ie, iar la unit??ile de înv???mânt particulare de c?tre persoana juridic? fondatoare.
Art. 2541
(1)Personalul didactic titular în înv???mântul preuniversitar poate fi deta?at în interesul înv???mântului, cu acordul s?u, pentru ocuparea unor posturi din unit??i/institu?ii de înv???mânt ?i unit??i conexe, la solicitarea acestuia, precum ?i pentru asigurarea pe perioad? determinat? de cel mult un an ?colara conducerii unit??ilor de înv???mânt, unit??ilor conexe ale înv???mântului preuniversitar, inspectoratelor ?colare ?i caselor corpului didactic ?i a func?iilor de îndrumare ?i de control în inspectoratele ?colare. Deta?area în interesul înv???mântului se realizeaz? conform metodologiei elaborate cu consultarea partenerilor de dialog social ?i aprobate prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului.
(2)Deta?area la cerere a personalului didactic titular în înv???mântul preuniversitar se realizeaz? prin concurs sau concurs specific, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului. Deta?area la cerere a personalului didactic titular în înv???mântul preuniversitar se realizeaz? pe o perioad? de cel mult 5 ani ?colari consecutivi, cu p?strarea calit??ii de titular în înv???mântul preuniversitar.
(3)Asigurarea conducerii unei unit??i de înv???mânt preuniversitar particular, pân? la organizarea concursului, dar nu mai mult de sfâr?itul anului ?colar, se poate realiza de cadre didactice care se disting prin calit??i profesionale, manageriale ?i morale, dup? cum urmeaz?:
a)prin numirea în func?ia de conducere de c?tre conducerea persoanei juridice finan?atoare, la propunerea consiliului de administra?ie al unit??ii de înv???mânt particular, a unui cadru didactic din cadrul unit??ii de înv???mânt respective sau a unui cadru didactic pensionat; actul de numire se aduce la cuno?tin?a inspectoratului ?colar pe raza c?ruia î?i desf??oar? activitatea unitatea ?colar?;
b)prin deta?area în interesul înv???mântului a cadrelor didactice titulare în înv???mântul preuniversitar de stat sau a cadrelor didactice titulare în alte unit??i de înv???mânt particular, la propunerea conducerii persoanei juridice finan?atoare ?i cu acordul scris al persoanelor solicitate, prin decizie a inspectorului ?colar general.
(la data 31-May-2012 Art. 254 din titlul IV, capitolul I, sectiunea 4 completat de Art. 1, punctul 11. din Ordonanta urgenta 21/2012 )
Art. 255
(1)Cadrele didactice titulare, cu contract pe perioad? nedeterminat?, alese în Parlament, numite în Guvern sau care îndeplinesc func?ii de specialitate specifice în aparatul Parlamentului, al Administra?iei Preziden?iale, al Guvernului ?i în Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, precum ?i cele alese de Parlament în organismele centrale ale statului au drept de rezervare a postului didactic sau a catedrei pe perioada în care îndeplinesc aceste func?ii.
(2)Prevederile alin. (1) se aplic? ?i cadrelor didactice titulare, cu contract pe perioad? nedeterminat?, care îndeplinesc func?ia de prefect, subprefect, pre?edinte ?i vicepre?edinte al consiliului jude?ean, primar, viceprimar, precum ?i cadrelor didactice trecute în func?ii de conducere, de îndrumare ?i de control în sistemul de înv???mânt, de cultur?, de tineret ?i sport. De acelea?i drepturi beneficiaz? ?i personalul de conducere ?i de specialitate de la casa corpului didactic, precum ?i cadrele didactice numite ca personal de conducere sau în func?ii de specialitate specifice la comisiile ?i agen?iile din subordinea Administra?iei Preziden?iale, a Parlamentului, a Guvernului sau a Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului.
(3)Liderii sindicatelor reprezentative din înv???mânt au dreptul de rezervare a postului, conform prevederilor legale în vigoare ?i contractului colectiv de munc? la nivel de ramur?.
(4)De prevederile alin. (1) beneficiaz? ?i personalul didactic titular cu contract pe perioad? nedeterminat? trimis în str?in?tate cu misiuni de stat, cel care lucreaz? în organisme interna?ionale, precum ?i înso?itorii acestora, dac? sunt cadre didactice.
(5)Personalului didactic titular cu contract pe perioad? nedeterminat? solicitat în str?in?tate pentru predare, cercetare, activitate artistic? sau sportiv?, pe baz? de contract, ca urmare a unor acorduri, conven?ii guvernamentale, interuniversitare sau interinstitu?ionale, i se rezerv? postul didactic.
(6)Personalul didactic are dreptul la întreruperea activit??ii didactice, cu rezervarea postului, pentru cre?terea ?i îngrijirea copilului în vârst? de pân? la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu handicap, conform prevederilor legale în vigoare. De acest drept poate beneficia numai unul dintre p?rin?i sau sus?in?torii legali.
(7)Perioada de rezervare a postului didactic, în condi?iile alin. (1)-(6), se consider? vechime în înv???mânt.
(8)Personalul didactic titular cu contract pe perioad? nedeterminat? poate beneficia de concediu f?r? plat? pe timp de un an ?colar, o dat? la 10 ani, cu aprobarea unit??ii de înv???mânt sau, dup? caz, a inspectoratului ?colar, cu rezervarea postului pe perioada respectiv?.
(9)Personalului didactic titular în înv???mântul preuniversitar care beneficiaz? de pensie de invaliditate de gradul III i se va rezerva catedra/postul didactic pe durata invalidit??ii. Contractul de munc? este suspendat pân? la data la care medicul expert al asigur?rilor sociale emite decizia prin care constat? schimbarea gradului de invaliditate sau redobândirea capacit??ii de munc?. Rezervarea catedrei/postului didactic înceteaz? de la data emiterii de c?tre medicul expert al asigur?rilor sociale a deciziei prin care se constat? pierderea definitiv? a capacit??ii de munc?.
(la data 31-May-2012 Art. 255, alin. (8) din titlul IV, capitolul I, sectiunea 4 completat de Art. 1, punctul 12. din Ordonanta urgenta 21/2012 )
SEC?IUNEA 5: Func?iile de conducere, de îndrumare ?i de control
Art. 256
(1)Func?iile de conducere din unit??ile de înv???mânt sunt: director ?i director adjunct.
(2)Func?iile de conducere din inspectoratele ?colare sunt: inspector ?colar general ?i inspector ?colar general adjunct.
(3)Func?iile de conducere din unit??i conexe ale înv???mântului preuniversitar se stabilesc potrivit specificului acestora, prin reglement?ri ale Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului.
(4)Func?iile de îndrumare ?i de control din înv???mântul preuniversitar sunt:
a)la inspectoratele ?colare: inspector ?colar;
b)la Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului: inspector general, inspector principal de specialitate ?i alte func?ii stabilite prin hot?râre a Guvernului.
Art. 257
(1)Func?ia de director ?i de director adjunct se ocup? prin concurs public de c?tre cadre didactice titulare membre ale corpului na?ional de exper?i în management educa?ional.
(2)Concursul pentru ocuparea func?iilor de director sau de director adjunct se organizeaz? de unitatea de înv???mânt, prin consiliu[de administra?ie.
(3)În urma promov?rii concursului, directorul încheie contract de management cu primarul/primarul de sector al unit??ii administrativ-teritoriale, respectiv pre?edintele consiliului jude?ean pe raza c?reia se afl? unitatea de înv???mânt.
(4)Directorul ?i directorul adjunct din unit??ile de înv???mânt preuniversitar nu pot avea, pe perioada exercit?rii mandatului, func?ia de pre?edinte sau vicepre?edinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, jude?ean sau na?ional.
Art. 258
(1)Consiliul de administra?ie stabile?te comisia de concurs pentru ocuparea postului de director, respectiv director adjunct al unit??ii de înv???mânt preuniversitar. Din comisie fac parte, obligatoriu, cadre didactice, un reprezentant al inspectoratului ?colar, precum ?i un reprezentant al consiliului local, respectiv jude?ean, în func?ie de unit??ile aflate în subordine.
(2)Metodologia de organizare ?i desf??urare a concursului pentru ocuparea func?iei de director ?i de director adjunct se stabile?te prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului.
(3)Consiliul de administra?ie valideaz? rezultatele concursului de ocupare a func?iilor de director, respectiv director adjunct ?i emite decizia de numire în func?ia de director, respectiv de director adjunct.
(4)Modelul-cadru al contractului de management este stabilit prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului. Dac? în termen de 30 de zile consiliul local/consiliul jude?ean nu se pronun?? asupra contractului de management, acesta se consider? aprobat tacit.
(5)Directorul unit??ii de înv???mânt de stat poate fi eliberat din func?ie prin hot?rârea consiliului de administra?ie, cu votul a 2/3 dintre membri. În aceast? situa?ie, este obligatorie realizarea unui audit de c?tre inspectoratul ?colar jude?ean/al municipiului Bucure?ti.
(6)Directorul unit??ii de înv???mânt particular ?i confesional poate fi eliberat din func?ie, la propunerea consiliului de administra?ie, cu votul a 2/3 din membrii s?i, prin decizia persoanei juridice fondatoare.
(7)În condi?iile vacant?rii func?iei de director, pân? la organizarea unui nou concurs, conducerea interimar? este preluat?, prin hot?râre a consiliului de administra?ie, de c?tre directorul adjunct sau un cadru didactic membru în consiliul de administra?ie, care devine automat ?i ordonator de credite.
Art. 259
(1)Inspectorii ?colari generali, generali adjunc?i ?i directorii caselor corpului didactic sunt numi?i de ministrul educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului, pe baza unui concurs public, reglementat prin metodologie elaborat? de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului.
(la data 26-Oct-2011 Art. 259, alin. (1) din titlul IV, capitolul I, sectiunea 5 a se vedea referinte de aplicare din Metodologie din 2011 )
(2)Inspectorii ?colari generali, generali adjunc?i ?i directorii caselor corpului didactic încheie contract de management cu ministrul educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului. Contractul de management poate fi prelungit, cu acordul p?r?ilor, în urma evalu?rii performan?elor manageriale.
(3)Directorii unit??ilor destinate activit??ilor extra?colare sunt numi?i de c?tre inspectorul ?colar general sau de c?tre ministrul educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului, conform subordon?rii acestora, în urma unui concurs public, pe baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului. Directorul încheie contract de management cu inspectorul ?colar general sau cu ministrul educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului, conform subordon?rii acestora. Contractul de management poate fi prelungit, cu acordul p?r?ilor, în urma evalu?rii performan?elor manageriale.
Art. 260
(1)Func?iile de conducere din inspectoratele ?colare ?i de director la casa corpului didactic se ocup?, prin concurs, de c?tre cadre didactice titulare, cu diplom? de licen??, membre ale corpului na?ional de exper?i în management educa?ional, care îndeplinesc criteriile de competen?? profesional?, managerial? ?i de prestigiu moral evaluate prin:
(la data 19-Oct-2011 Art. 260, alin. (1) din titlul IV, capitolul I, sectiunea 5 a se vedea referinte de aplicare din Metodologie din 2011 )
a)curriculum vitae;
b)calit??i dovedite în activitatea didactic? ?i în func?ii de conducere, de îndrumare ?i de control, anterioare, în sistemul na?ional de înv???mânt;
c)titlul de doctor sau gradul didactic I;
d)calificativul "foarte bine" ob?inut în ultimii 5 ani;
e)interviu în fa?a unei comisii de concurs privind managementul educa?ional ?i deontologia profesional?.
(2)Concursul pentru ocuparea func?iilor de inspector ?colar general, inspector ?colar general adjunct ?i director la casa corpului didactic se desf??oar? la sediul Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului.
(3)Comisia ministerial? pentru ocuparea func?iilor de inspector ?colar general, de inspector ?colar general adjunct ?i de director la casa corpului didactic, numit? prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului, este alc?tuit? din 5 membri, dintre care:
a)pentru func?ia de inspector ?colar general:
(i)secretarul de stat pentru înv???mântul preuniversitar, în calitate de pre?edinte;
(ii)3 inspectori ?colari generali din teritoriu;
(iii)un director din Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, cu competen?e în domeniu;
b)pentru func?ia de inspector ?colar general adjunct ?i de director la casa corpului didactic:
(i)secretarul de stat pentru înv???mântul preuniversitar, în calitate de pre?edinte;
(ii)2 inspectori ?colari generali din teritoriu;
(iii)inspectorul ?colar general al inspectoratului ?colar pentru care se organizeaz? concursul;
(iv)un director din Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, cu competen?e în domeniu.
(4)În comisiile de concurs particip?, cu statut de observator, reprezentan?ii organiza?iilor sindicale reprezentative la nivel de ramur? a înv???mântului.
(5)Contesta?iile la hot?rârile comisiei prev?zute la alin. (3) se adreseaz? ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului, în termen de 5 zile de la comunicarea rezultatelor concursului. Hot?rârea acestuia poate fi atacat? la instan?a de judecat? competent?.
Art. 261
(1)Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, respectiv inspectoratele ?colare vacanteaz?, în condi?iile legii, posturile corespunz?toare func?iilor de îndrumare ?i de control cuprinse în organigramele proprii ?i asigur? publicarea acestora în presa central?/local? ?i la sediul propriu, cu cel pu?in 30 de zile înainte de organizarea concursului.
(2)Func?iile de îndrumare ?i de control din inspectoratele ?colare se ocup?, prin concurs, de cadre didactice din cadrul corpului na?ional de exper?i.
(3)Func?iile de îndrumare ?i de control din Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului se ocup? prin concurs.
(4)Concursul pentru ocuparea func?iilor de îndrumare ?i de control const? în:
a)curriculum vitae, analiza ?i evaluarea acestuia;
b)inspec?ie special? la clas?;
c)prob? practic?, constând din asisten?? la ore, analiz? de lec?ii ?i întocmirea procesului-verbal de inspec?ie;
d)interviu în fa?a unei comisii de concurs privind managementul educa?ional ?i deontologia profesional?;
e)prob? scris? în profilul postului pentru care candideaz?.
(5)Comisia pentru concursul de ocupare a func?iilor de îndrumare ?i de control din inspectoratul ?colar este format? din: inspectorul ?colar general - în calitate de pre?edinte; un reprezentant al Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului; un profesor sau un conferen?iar universitar din profilul postului pentru care candideaz?.
(6)Comisia pentru concursul de ocupare a func?iilor de îndrumare ?i de control din Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului este format? din: secretarul de stat al departamentului în care se afl? postul scos la concurs - în calitate de pre?edinte; directorul general din departamentul respectiv; un profesor sau un conferen?iar universitar din profilul postului, stabilit de ministrul educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului.
(7)Reprezentan?ii organiza?iilor sindicale reprezentative la nivel de ramur? a înv???mântului au drept de acces la documentele comisiilor de concurs.
(8)Numirea personalului didactic admis la concurs, în func?iile de îndrumare ?i de control din inspectoratele ?colare, se face de c?tre inspectorul ?colar general, cu avizul Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, iar în func?iile de îndrumare ?i control din cadrul ministerului, prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului.
(9)Inspectorii ?colari încheie contract de management cu inspectorul ?colar general. Contractul de management poate fi prelungit, cu acordul p?r?ilor, în urma evalu?rii performan?elor manageriale.
SEC?IUNEA 6: Norma didactic?
Art. 262
(1)Activitatea personalului didactic de predare se realizeaz? într-un interval de timp zilnic de 8 ore, respectiv 40 de ore pe s?pt?mân?, ?i cuprinde:
a)activit??i didactice de predare-înv??are-evaluare ?i de instruire practic? ?i examene de final de ciclu de studii, conform planurilor-cadru de înv???mânt;
b)activit??i de preg?tire metodico-?tiin?ific?;
c)activit??i de educa?ie, complementare procesului de înv???mânt: mentorat, ?coal? dup? ?coal?, înv??are pe tot parcursul vie?ii.
(2)Activit??ile concrete prev?zute la alin. (1), care corespund profilului, specializ?rii ?i aptitudinilor persoanei care ocup? postul didactic respectiv, sunt prev?zute în fi?a individual? a postului. Aceasta se aprob? în consiliul de administra?ie, se revizuie?te anual ?i constituie anex? la contractul individual de munc?.
(3)Norma didactic? de predare-înv??are-evaluare ?i de instruire practic? ?i de evaluare curent? a pre?colarilor ?i a elevilor în clas? reprezint? num?rul de ore corespunz?tor activit??ilor prev?zute la alin. (1) lit. a) ?i se stabile?te dup? cum urmeaz?:
a)un post de profesor pentru înv???mântul pre?colar pentru fiecare grup? cu program normal, constituit? în educa?ia timpurie;
b)un post de profesor pentru înv???mântul primar pentru fiecare clas? din înv???mântul primar sau pentru clase simultane din cadrul acestuia, unde nu se pot constitui clase separate;
c)18 ore pe s?pt?mân? pentru profesorii din înv???mântul secundar ?i ter?iar non-universitar, pentru profesorii din unit??ile ?i clasele cu program integrat ?i suplimentar de art? ?i sportiv, precum ?i din unit??ile cu activit??i extra?colare ?i din centrele sau cabinetele de asisten?? psihopedagdgic?;
d)24 de ore pe s?pt?mân? pentru profesorii de instruire practic?;
e)pentru personalul didactic din înv???mântul special, norma didactic? se stabile?te astfel: profesori la predare - 16 ore pe s?pt?mân?; profesor-educator ?i profesor pentru instruire practic? - 20 de ore pe s?pt?mân?;
f)un post pentru personalul didactic din înv???mântul special integrat, pentru cel din centrele logopedice inter?colare, pentru personalul didactic itinerant, pentru profesori care efectueaz? terapiile specifice, profesori pentru cultura fizic? medical?, kinetoterapie, educa?ia psihomotric? ?i altele, în func?ie de tipul ?i gradul de deficien??, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului;
g)un post de profesor documentarist în centrele de documentare ?i informare.
(4)Norma didactic? de predare-înv??are-evaluare ?i de instruire practic? ?i de evaluare curent? a pre?colarilor ?i a elevilor în clas? se reduce cu dou? ore pe s?pt?mân? în cazul cadrelor didactice care au calitatea de mentor.
Art. 263
(1)Norma didactic? în înv???mântul preuniversitar cuprinde ore prev?zute în planurile-cadru de înv???mânt la disciplinele corespunz?toare specializ?rii sau specializ?rilor înscrise pe diploma de licen?? ori pe certificatul de absolvire a unui modul de minimum 90 de credite transferabile care atest? ob?inerea de competen?e de predare a unei discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diplom?.
(2)Prin excep?ie, în norma didactic? prev?zut? la alin. (1), se pot include ?i ore de la disciplinele stabilite prin metodologia aprobat? de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, cu men?inerea drepturilor salariale.
(3)În situa?ia în care norma didactic? nu se poate constitui conform prevederilor alin. (1) ?i (2), aceasta se poate completa cu activit??ile prev?zute la art. 262 alin. (1) lit. c).
(4)Orele de limbi str?ine din înv???mântul primar pot fi predate, în condi?iile prezentei legi, de profesorii pentru înv???mântul primar de la grupa sau clasa respectiv?, în cadrul activit??ilor postului, dac? fac dovada calific?rii prin diploma de studii ori prin certificatul de competen??. Orele de limbi str?ine din înv???mântul primar pot fi predate ?i de profesori cu studii superioare de specialitate, fiind incluse în norma acestora, sau prin plata cu ora, în cazul în care profesorii pentru înv???mântul primar de la grupa ori clasa respectiv? nu fac dovada calific?rii prin diploma de studii sau prin certificatul de competen??.
(5)Orele de limbi str?ine din înv???mântul primar pot fi predate, în condi?iile prezentei legi, de profesorii pentru înv???mântul primar de la clasa respectiv?, dac? fac dovada calific?rii prin diploma de studii sau prin certificatul de competen?? ?i sunt remunerate prin plata cu ora. Orele de limbi str?ine din înv???mântul primar pot fi predate ?i de profesori cu studii superioare de specialitate, fiind incluse în norma acestora, sau prin plata cu ora.
(6)Profesorii pentru înv???mântul primar de la clasele cu predare în limbile minorit??ilor na?ionale sunt remunera?i, prin plata cu ora, pentru orele care dep??esc num?rul de ore prev?zut în planurile de înv???mânt de la clasele cu predare în limba român?.
(7)În înv???mântul primar, orele de educa?ie fizic? prev?zute în planurile de înv???mânt sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate.
(8)În palatele ?i în cluburile copiilor, norma didactic? cuprinde activit??ile prev?zute în planurile de educa?ie corespunz?toare profilurilor cercurilor ?i atelierelor, aprobate prin regulament de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, în limitele normelor didactice stabilite la art. 262 alin. (3).
(9)Prin excep?ie, dac? norma didactic? a profesorilor din înv???mântul gimnazial nu se poate constitui conform prevederilor alin. (1) ?i art. 262 alin. (3), aceasta poate fi constituit? din 2/3 din ore de la specializarea sau specializ?rile de baz? ?i completat? cu 1/3 din ore de la disciplinele stabilite la alin. (2) ori prin ad?ugarea de ore conform prevederilor art. 262 alin. (1) lit. c). În înv???mântul gimnazial din mediul rural norma didactic? se poate constitui din 1/2 din ore de la specialitatea sau specialit??ile de baz? ?i completat? cu 1/2 din ore de la disciplinele stabilite la alin. (2) ori prin ad?ugare de ore conform prevederilor art. 262 alin. (1) lit. c).
(10)Personalul didactic de conducere, de îndrumare ?i de control poate fi degrevat par?ial de norma didactic? de predare, pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului.
(10)Personalul didactic de conducere, de îndrumare ?i de control poate fi degrevat par?ial de norma didactic?, pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului educa?iei na?ionale, elaborate cu consultarea federa?iilor sindicale reprezentative din înv???mânt. De acela?i drept pot beneficia ?i persoanele desemnate de federa?iile sindicale reprezentative din înv???mânt, ca urmare a particip?rii la procesul de monitorizare ?i evaluare a calit??ii sistemului de înv???mânt, aprobate prin ordin al ministrului educa?iei na?ionale. Prin acela?i ordin se stabilesc atribu?iile persoanelor degrevate de norma didactic?.
(la data 13-Mar-2013 Art. 263, alin. (10) din titlul IV, capitolul I, sectiunea 6 modificat de Art. 1, punctul 1. din Ordonanta urgenta 14/2013 )
(101)Personalul degrevat potrivit alin. (10) prime?te drepturile salariale pentru func?ia în care este încadrat, precum ?i celelalte sporuri ?i indemniza?ii prev?zute de lege pentru activitatea desf??urat?, dup? caz.
(la data 13-Mar-2013 Art. 263, alin. (10) din titlul IV, capitolul I, sectiunea 6 completat de Art. 1, punctul 2. din Ordonanta urgenta 14/2013 )
(11)Timpul s?pt?mânal de activitate a personalului didactic auxiliar este identic cu cel stabilit pentru personalul cu func?ii echivalente din celelalte sectoare bugetare, potrivit legii. Sarcinile acestuia sunt prev?zute în fi?a individual? a postului.
SEC?IUNEA 7: Distinc?ii
Art. 264
(1)Personalul didactic din înv???mântul preuniversitar beneficiaz? de grada?ie de merit, acordat? prin concurs. Aceast? grada?ie se acord? pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului ?colar ?i reprezint? 25% din salariul de baz?. Grada?ia de merit se atribuie pe o perioad? de 5 ani.
(2)Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului elaboreaz? metodologia ?i criteriile de acordare a grada?iei de merit, cu consultarea federa?iilor sindicale reprezentative la nivel de ramur? de înv???mânt.
(la data 21-Oct-2011 Art. 264, alin. (2) din titlul IV, capitolul I, sectiunea 7 a se vedea referinte de aplicare din Metodologie din 2011 )
(la data 02-Dec-2013 Art. 264, alin. (2) din titlul IV, capitolul I, sectiunea 7 a se vedea referinte de aplicare din Metodologie din 2013 )
Art. 265
(1)Personalul didactic cu rezultate excelente în activitatea didactic?, educativ? ?i ?tiin?ific? poate primi decora?ii, ordine, medalii, titluri, potrivit legii.
(2)Ordinele ?i medaliile care pot fi conferite personalului didactic din înv???mântul preuniversitar sunt: Ordinul Spiru Haret clasele Comandor, Cavaler ?i Ofi?er, Medalia Membru de onoare al corpului didactic. Medalia se acord? cadrelor didactice pensionabile, cu activitate deosebit? în înv???mânt.
(3)În afara distinc?iilor prev?zute la alin. (2), ministrul educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului este autorizat s? acorde personalului didactic din înv???mântul preuniversitar urm?toarele distinc?ii:
a)adres? de mul?umire public?;
b)diplom? "Gheorghe Laz?r" clasele I, a II-a ?i a III-a;
c)diplom? de excelen??, care se acord? cadrelor didactice pensionate sau pensionabile, cu activitate deosebit? în înv???mânt.
(4)Diploma "Gheorghe Laz?r" clasele I, a II-a ?i a III-a este înso?it? de un premiu de 20%, 15% ?i, respectiv, 10% din suma salariilor de baz? primite în ultimele 12 luni de activitate. Diploma de excelen?? este înso?it? de un premiu de 20% din suma salariilor de baz? primite în ultimele 12 luni de activitate.
(5)Distinc?iile ?i premiile prev?zute la alin. (3) se acord? în baza unui regulament aprobat prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului, în limita unui procent de 1% din num?rul total al posturilor didactice din fiecare jude?/sector al municipiului Bucure?ti.
(6)Fondurile pentru acordarea distinc?iilor prev?zute la alin. (3) sunt asigurate de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului.
SEC?IUNEA 8: Drepturi ?i obliga?ii
Art. 266
Personalul din înv???mântul preuniversitar are drepturi ?i obliga?ii care decurg din legisla?ia în vigoare, din prezenta lege, din regulamente specifice ?i din prevederile contractului individual de munc?.
Art. 267
(la data 13-Oct-2011 Art. 267 din titlul IV, capitolul I, sectiunea 8 a se vedea referinte de aplicare din Norme Metodologice din 2011 )
(1)Cadrele didactice beneficiaz? de concediu anual cu plat?, în perioada vacan?elor ?colare, cu o durat? de 62 de zile lucr?toare; în cazuri bine justificate, conducerea unit??ii de înv???mânt poate întrerupe concediul legal, persoanele în cauz? urmând a fi remunerate pentru munca depus?.
(2)Perioadele de efectuare a concediului de odihn? pentru fiecare cadru didactic se stabilesc de consiliul de administra?ie, în func?ie de interesul înv???mântului ?i al celui în cauz?, dar cu asigurarea personalului didactic necesar pentru desf??urarea examenelor na?ionale.
(3)Neefectuarea concediului anual d? dreptul la efectuarea concediului restant în vacan?ele anului ?colar urm?tor.
Art. 268
(1)Cadrele didactice care redacteaz? teza de doctorat sau lucr?ri în interesul înv???mântului pe baz? de contract de cercetare ori de editare au dreptul la 6 luni de concediu pl?tit, o singur? dat?, cu aprobarea consiliului de administra?ie al unit??ii de înv???mânt.
(2)Personalul didactic aflat în situa?ia prev?zut? la alin. (1) nu poate fi încadrat în activit??i didactice retribuite în regim de plat? cu ora.
(3)În situa?ia desfiin??rii unei unit??i de înv???mânt de stat, salaria?ii disponibiliza?i primesc salarii compensatorii, conform legii.
Art. 269
Personalul de conducere, de îndrumare ?i de control din inspectoratele ?colare ?i casele corpului didactic beneficiaz? de concediu de odihn?, conform Codului muncii.
Art. 270
Normele metodologice referitoare la efectuarea concediului legal vor fi elaborate de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului împreun? cu reprezentan?ii organiza?iilor sindicale reprezentative la nivel de ramur? a înv???mântului.
Art. 271
Dreptul la ini?iativ? profesional? const? în:
a)conceperea activit??ii profesionale ?i realizarea obiectivelor educa?ionale ale disciplinelor de înv???mânt, prin metodologii care respect? principiile psihopedagogice;
b)utilizarea bazei materiale ?i a resurselor înv???mântului, în scopul realiz?rii obliga?iilor profesionale;
c)punerea în practic? a ideilor novatoare pentru modernizarea procesului de înv???mânt.
SEC?IUNEA 9: Dreptul la securitate al personalului didactic
Art. 272
(1)Cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desf??ur?rii activit??ii didactice de nicio autoritate ?colar? sau public?.
(2)Prin excep?ie de la prevederile alin. (1), nu se consider? perturbare a cadrelor didactice în timpul desf??ur?rii activit??ii didactice interven?ia autorit??ilor ?colare ?i/sau publice în situa?iile în care s?n?tatea fizic? sau psihic? a elevilor ori a personalului este pus? în pericol în orice mod, conform constat?rii personalului de conducere, respectiv în timpul exerci?iilor de alarmare pentru situa?ii de urgen??.
(3)Înregistrarea prin orice procedee a activit??ii didactice poate fi f?cut? numai cu acordul celui care o conduce.
(4)Multiplicarea, sub orice form?, a înregistr?rilor activit??ii didactice de c?tre elevi sau de c?tre alte persoane este permis? numai cu acordul cadrului didactic respectiv.
(5)Înregistrarea prin orice procedee a activit??ilor desf??urate în spa?iile ?colare este permis? numai cu acordul personalului de conducere, cu excep?ia celor de la alin. (3).
SEC?IUNEA 10: Dreptul de participare la via?a social?
Art. 273
(1)Personalul didactic are dreptul s? participe la via?a social? ?i public?, în beneficiul propriu, în interesul înv???mântului.
(2)Personalul didactic are dreptul s? fac? parte din asocia?ii ?i organiza?ii sindicale, profesionale ?i culturale, na?ionale ?i interna?ionale, legal constituite, în conformitate cu prevederile legii.
(3)Personalul didactic poate exprima liber opinii profesionale în spa?iul ?colar ?i poate întreprinde ac?iuni în nume propriu în afara acestui spa?iu, dac? acestea nu afecteaz? prestigiul înv???mântului ?i demnitatea profesiei de educator, respectiv prevederile prezentei legi.
Art. 274
(1)Personalul didactic beneficiaz?, în limita fondurilor alocate prin buget, din fonduri extrabugetare sau sponsoriz?ri, de acoperirea integral? ori par?ial? a cheltuielilor de deplasare ?i de participare la manifest?ri ?tiin?ifice organizate în str?in?tate, cu aprobarea consiliului de administra?ie al unit??ii de înv???mânt.
(2)Personalul prev?zut la alin. (1) înainteaz? unit??ii de înv???mânt propuneri de valorificare a rezultatelor ac?iunii pentru care a primit aprobarea de deplasare.
Art. 275
(1)Cadrele didactice au obliga?ia moral? s? î?i acorde respect reciproc ?i sprijin în îndeplinirea obliga?iilor profesionale.
(2)Personalul didactic de conducere, de îndrumare ?i de control, precum ?i personalul didactic auxiliar au obliga?ia de a respecta atribu?iile prev?zute în fi?a postului.
(3)Personalul didactic de conducere, de îndrumare ?i de control, precum ?i personalul didactic auxiliar au obliga?ia de a participa la activit??i de formare continu?, în condi?iile legii.
Art. 276
(la data 17-Feb-2011 Art. 276 din titlul IV, capitolul I, sectiunea 10 a se vedea referinte de aplicare din Instructiunile 2/2011 )
Personalului didactic din unit??ile de înv???mânt conexe, care nu dispune de locuin?? în localitatea unde are postul, i se deconteaz? cheltuielile de transport, conform legii.
Art. 277
Copiii personalului didactic aflat în activitate sunt scuti?i de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în înv???mântul superior ?i beneficiaz? de gratuitate la cazare în c?mine ?i internate.
Art. 278
Personalul didactic ?i didactic auxiliar din înv???mânt beneficiaz? de o compensa?ie de la bugetul asigur?rilor sociale de stat de 50% din valoarea caz?rii, mesei ?i a tratamentului în bazele de odihn? ?i tratament.
Art. 279
Personalul didactic titular care din proprie ini?iativ? solicit? s? se specializeze/s? continue studiile are dreptul la concediu f?r? plat?. Durata total? a acestuia nu poate dep??i 3 ani într-un interval de 7 ani. Aprob?rile în aceste situa?ii sunt de competen?a unit??ii ?colare prin consiliul de administra?ie, dac? se face dovada activit??ii respective.
SEC?IUNEA 11: R?spunderea disciplinar? ?i patrimonial?
Art. 280
(1)Personalul didactic, personalul didactic auxiliar, precum ?i cel de conducere, de îndrumare ?i de control din înv???mântul preuniversitar r?spund disciplinar pentru înc?lcarea cu vinov??ie a îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de munc?, precum ?i pentru înc?lcarea normelor de comportare care d?uneaz? interesului înv???mântului ?i prestigiului unit??ii/institu?iei, conform legii.
(2)Sanc?iunile disciplinare care se pot aplica personalului prev?zut la alin. (1), în raport cu gravitatea abaterilor, sunt:
a)observa?ie scris?;
b)avertisment;
c)diminuarea salariului de baz?, cumulat, când este cazul, cu indemniza?ia de conducere, de îndrumare ?i de control, cu pân? la 15%, pe o perioad? de 1-6 luni;
d)suspendarea, pe o perioad? de pân? la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei func?ii didactice superioare sau pentru ob?inerea gradelor didactice ori a unei func?ii de conducere, de îndrumare ?i de control;
e)destituirea din func?ia de conducere, de îndrumare ?i de control din înv???mânt;
f)desfacerea disciplinar? a contractului individual de munc?.
(3)Orice persoan? poate sesiza unitatea de înv???mânt/institu?ia de înv???mânt cu privire la s?vâr?irea unei fapte ce poate constitui abatere disciplinar?. Sesizarea se face în scris ?i se înregistreaz? la registratura unit??ii/institu?iei de înv???mânt.
(4)Pentru cercetarea abaterilor prezumate s?vâr?ite de personalul didactic, personalul de conducere al unit??ilor de înv???mânt preuniversitar, personalul de îndrumare ?i de control din cadrul inspectoratelor ?colare ?i de personalul de îndrumare ?i de control din cadrul Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, tineretului ?i Sportului, comisiile de cercetare disciplinar? se constituie dup? cum urmeaz?:
a)pentru personalul didactic, comisii formate din 3-5 membri, dintre care unul reprezint? organiza?ia sindical? din care face parte persoana aflat? în discu?ie sau este un reprezentant al salaria?ilor, iar ceilal?i au func?ia didactic? cel pu?in egal? cu a celui care a s?vâr?it abaterea;
b)pentru personalul de conducere al unit??ilor de înv???mânt preuniversitar, comisii formate din 3-5 membri, dintre care un reprezentant al salaria?ilor, iar ceilal?i au func?ia didactic? cel pu?in egal? cu a celui care a s?vâr?it abaterea. Din comisie face parte ?i un inspector din cadrul inspectoratului ?colar jude?ean/al municipiului Bucure?ti;
c)pentru personalul de îndrumare ?i de control din cadrul Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, comisii formate din 3-5 membri, dintre care unul reprezint? organiza?ia sindical? din care face parte persoana aflat? în discu?ie sau este un reprezentant al salaria?ilor, iar ceilal?i au func?ia didactic? cel pu?in egal? cu a celui care a s?vâr?it abaterea;
d)pentru personalul de conducere al inspectoratelor ?colare jude?ene/al municipiului Bucure?ti, comisii formate din 3- 5 membri, dintre care un reprezentant al salaria?ilor, iar ceilal?i au func?ia didactic? cel pu?in egal? cu a celui care a s?vâr?it abaterea.
(5)Comisiile de cercetare disciplinar? sunt numite de:
a)consiliul de administra?ie al unit??ii de înv???mânt preuniversitar, pentru personalul didactic ?i personalul de conducere al acesteia;
b)ministrul educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului, pentru func?iile de îndrumare ?i de control din cadrul Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, precum ?i pentru personalul de conducere din inspectoratele ?colare jude?ene/al municipiului Bucure?ti.
(6)În cadrul cercet?rii abaterii prezumate se stabilesc faptele ?i urm?rile acestora, împrejur?rile în care au fost s?vâr?ite, existen?a sau inexisten?a vinov??iei, precum ?i orice alte date concludente. Audierea celui cercetat ?i verificarea ap?r?rii acestuia sunt obligatorii. Refuzul celui cercetat de a se prezenta la audiere, de?i a fost în?tiin?at în scris cu minimum 48 de ore înainte, precum ?i de a da declara?ii scrise se constat? prin proces-verbal ?i nu împiedic? finalizarea cercet?rii. Cadrul didactic cercetat are dreptul s? cunoasc? toate actele cercet?rii ?i s? î?i produc? probe în ap?rare.
(7)Cercetarea faptei ?i comunicarea deciziei se fac în termen de cel mult 30 de zile de la data constat?rii acesteia, consemnat? în condica de inspec?ii sau la registratura general? a unit??ii de înv???mânt preuniversitar/institu?iei. Persoanei nevinovate i se comunic? în scris inexisten?a faptelor pentru care a fost cercetat?.
(8)Persoanele sanc?ionate încadrate în unit??ile de înv???mânt au dreptul de a contesta, în termen de 15 zile de la comunicare, decizia respectiv? la colegiul de disciplin? de pe lâng? inspectoratul ?colar. Personalul de conducere, de îndrumare ?i de control din inspectoratele ?colare ?i din Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, care a fost sanc?ionat, are dreptul de a contesta, în termen de 15 zile de la comunicare, decizia respectiv? la Colegiul central de disciplin? al Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului.
(9)Normele privind componen?a, organizarea ?i func?ionarea, precum ?i atribu?iile colegiului de disciplin? de pe lâng? inspectoratul ?colar ?i ale Colegiului central de disciplin? al Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului.
(la data 09-May-2012 Art. 280, alin. (9) din titlul IV, capitolul I, sectiunea 11 a se vedea referinte de aplicare din Regulament din 2012 )
(10)Dreptul persoanei sanc?ionate de a se adresa instan?elor judec?tore?ti este garantat.
Art. 281
(1)Pentru personalul didactic din unit??ile de înv???mânt preuniversitar, propunerea de sanc?ionare se face de c?tre director sau de cel pu?in 2/3 din num?rul total al membrilor consiliului de administra?ie. Sanc?iunile aprobate de consiliul de administra?ie sunt puse în aplicare ?i comunicate prin decizie a directorului unit??ii de înv???mânt preuniversitar.
(2)Pentru personalul de conducere al unit??ii de înv???mânt preuniversitar, propunerea de sanc?ionare se face de c?tre consiliul de administra?ie al unit??ii de înv???mânt preuniversitar ?i se comunic? prin decizie a inspectorului ?colar general.
(3)Pentru personalul de conducere din inspectoratele ?colare ?i casele corpului didactic, propunerea de sanc?ionare se face de ministrul educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului ?i se comunic? prin ordin.
(4)Pentru personalul de îndrumare ?i control din Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, propunerea de sanc?ionare se face, dup? caz, de ministrul educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului, respectiv de secretarul de stat sau de ?eful ierarhic al persoanei în cauz? ?i se comunic? prin ordin.
Art. 282
Sanc?iunea se stabile?te, pe baza raportului comisiei de cercetare, de autoritatea care a numit aceast? comisie ?i se comunic? celui în cauz?, prin decizie scris?, dup? caz, de c?tre directorul unit??ii de înv???mânt, inspectorul ?colar general sau ministrul educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului.
Art. 283
R?spunderea patrimonial? a personalului didactic, a personalului didactic auxiliar, precum ?i a celui de conducere, de îndrumare ?i de control din înv???mântul preuniversitar se stabile?te potrivit legisla?iei muncii. Decizia de imputare, precum ?i celelalte acte pentru recuperarea pagubelor ?i a prejudiciilor se fac de conducerea unit??ii sau a institu?iei al c?rei salariat este cel în cauz?, în afar? de cazurile când, prin lege, se dispune altfel.
SEC?IUNEA 12: Pensionarea
Art. 284
(1)Personalul didactic beneficiaz? de pensie în condi?iile prev?zute de legisla?ia de asigur?ri sociale ?i pensii care reglementeaz? sistemul public de pensii.
(2)Personalul didactic de conducere, de îndrumare ?i de control din înv???mântul de stat se pensioneaz? la data împlinirii vârstei legale de pensionare. Dup? data împlinirii vârstei legale de pensionare, se interzice îndeplinirea oric?rei func?ii de conducere, de îndrumare sau de control.
(2)Personalul didactic de conducere, de îndrumare ?i de control din înv???mântul de stat se pensioneaz? la data împlinirii vârstei legale de pensionare.
(la data 19-Dec-2012 Art. 284, alin. (2) din titlul IV, capitolul I, sectiunea 12 modificat de Art. I, punctul 14. din capitolul I din Ordonanta urgenta 92/2012 )
(3)Pentru motive temeinice, pensionarea personalului didactic de conducere, de îndrumare ?i de control se poate face ?i în timpul anului ?colar, cu aprobarea consiliului de administra?ie al unit??ii de înv???mânt, respectiv al inspectoratului ?colar.
(4)Cadrele didactice pensionate pot desf??ura activit??i didactice, salarizate prin plata cu ora, dup? împlinirea vârstei standard de pensionare.
(5)Personalul didactic pensionat din înv???mânt beneficiaz? de asisten?? medical? ?i de acces la casele de odihn? ?i la bazele de tratament ale cadrelor didactice.
(6)Prin excep?ie de la prevederile alin. (1) ?i (2), în cazul în care în unit??ile de înv???mânt normele/posturile didactice nu pot fi acoperite cu titulari, personalul didactic din înv???mântul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul ?tiin?ific de doctor, care dovede?te competen?? profesional? deosebit?, poate fi men?inut, cu aprobarea anual? a consiliului de administra?ie, ca titular în func?ia didactic? pân? la 3 ani peste vârsta de pensionare, la cerere, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului.
(7)Reîncadrarea în func?ia de personal didactic a personalului didactic pensionat care nu a dep??it cu 3 ani vârsta de pensionare se face anual, cu men?inerea drepturilor ?i obliga?iilor care decurg din desf??urarea activit??ii didactice avute anterior pension?rii, cu acordul consiliului de administra?ie, potrivit metodologiei prev?zute la alin. (6), cu condi?ia suspend?rii pensiei pe durata reîncadr?rii.
(la data 30-Dec-2013 Art. 284, alin. (6) din titlul IV, capitolul I, sectiunea 12 completat de Art. I, punctul 35. din Ordonanta urgenta 117/2013 )
(7)Personalului didactic care a avut calitatea de titular ?i care nu a dep??it cu 3 ani vârsta de pensionare i se poate recunoa?te aceast? calitate de c?tre consiliul de administra?ie, conform metodologiei prev?zute la alin. (6), cu condi?ia renun??rii la pensie pe perioada în care r?mâne titular.
(la data 19-Dec-2012 Art. 284, alin. (5) din titlul IV, capitolul I, sectiunea 12 completat de Art. I, punctul 15. din capitolul I din Ordonanta urgenta 92/2012 )
(la data 29-Oct-2013 Art. 284, alin. (7) din titlul IV, capitolul I, sectiunea 12 a fost atacat de (exceptie admisa) Decizia 397/2013 )
(la data 13-Dec-2013 Art. 284, alin. (7) din titlul IV, capitolul I, sectiunea 12 abrogat de Actul din Decizia 397/2013 )
CAPITOLUL II: Statutul personalului didactic ?i de cercetare din înv???mântul superior
SEC?IUNEA 1: Norma universitar?
Art. 285
(1)În institu?iile de înv???mânt superior func?iile didactice sunt:
a)asistent universitar;
b)lector universitar/?ef de lucr?ri;
c)conferen?iar universitar;
d)profesor universitar.
(2)În institu?iile de înv???mânt superior func?iile de cercetare sunt:
a)asistent cercetare;
b)cercet?tor ?tiin?ific;
c)cercet?tor ?tiin?ific gradul III;
d)cercet?tor ?tiin?ific gradul II;
e)cercet?tor ?tiin?ific gradul I.
(3)Echivalen?a func?iilor din cercetare cu func?iile didactice este urm?toarea:
a)cercet?tor ?tiin?ific se echivaleaz? cu asistent universitar, pentru persoanele care de?in o diplom? de doctor;
b)cercet?tor ?tiin?ific gradul III se echivaleaz? cu lector universitar/?ef de lucr?ri;
c)cercet?tor ?tiin?ific gradul II se echivaleaz? cu conferen?iar universitar;
d)cercet?tor ?tiin?ific gradul I se echivaleaz? cu profesor universitar.
(4)În înv???mântul superior poate func?iona personal didactic asociat pentru urm?toarele func?ii: lector universitar/?ef de lucr?ri, conferen?iar universitar ?i profesor universitar.
(4)În înv???mântul superior poate func?iona personal didactic asociat pentru func?iile didactice prev?zute la alin. (1).
(la data 30-Dec-2013 Art. 285, alin. (4) din titlul IV, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 36. din Ordonanta urgenta 117/2013 )
(41)Prin excep?ie de la prevederile alin. (4), în anul universitar 2012-2013, în înv???mântul superior poate func?iona personal didactic asociat pentru func?iile didactice prev?zute la alin. (1).
(la data 31-May-2012 Art. 285, alin. (4) din titlul IV, capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. 1, punctul 13. din Ordonanta urgenta 21/2012 )
(5)În raport cu necesit??ile academice proprii, senatul universitar poate aproba, pe o durat? determinat?, invitarea în cadrul institu?iei de înv???mânt superior a unor cadre didactice universitare ?i a altor speciali?ti cu valoare recunoscut? în domeniu, din ?ar? sau din str?in?tate, în calitate de cadre didactice universitare asociate invitate. În cazul speciali?tilor f?r? grad didactic universitar recunoscut în ?ar?, senatul universitar aprob?, prin evaluare, gradul didactic corespunz?tor performan?ei, în conformitate cu standardele na?ionale.
(6)Acolo unde este cazul, ob?inerea permisului de munc? este sarcina institu?iei de înv???mânt superior angajatoare.
(7)În departamente, în ?coli doctorale, în institute de cercetare, în centre de cercetare ?i microproduc?ie sau în alte unit??i pot func?iona pe posturi distincte ?i personal de cercetare, personal de cercetare asociat, inclusiv studen?i din toate cele 3 cicluri, precum ?i alte categorii de personal, potrivit legii. Angajarea acestora se face conform legii.
Art. 286
(1)Statele de func?ii ale personalului didactic ?i de cercetare se întocmesc anual, prin stabilirea de norme universitare, cu cel pu?in 15 zile înainte de începerea fiec?rui an universitar ?i nu se pot modifica în timpul anului universitar.
(2)Func?iile didactice ?i num?rul posturilor se stabilesc ?inând seama de:
a)planurile de înv???mânt;
b)forma?iunile de studiu;
c)normele universitare.
(3)În statul de func?ii sunt înscrise, în ordine ierarhic?, posturile didactice ?i de cercetare ocupate sau vacante, specificându-se func?iile didactice ?i de cercetare corespunz?toare ?i num?rul s?pt?mânal de ore conven?ionale repartizate pe activit??i de predare, seminare, lucr?ri practice sau de laborator, îndrumare de proiecte, îndrumare a studen?ilor ?i a studen?ilor-doctoranzi, practic? de specialitate, de cercetare ?i activit??i echivalente acestora, la disciplinele din planul de înv???mânt.
(4)Statele de func?ii se întocmesc la nivelul departamentelor sau al ?colilor doctorale, prin consultarea membrilor acestora, ca urmare a preciz?rii sarcinilor didactice ?i de cercetare de c?tre consiliul facult??ii. La departamentele cu discipline la mai multe facult??i, statele de func?ii se completeaz? pe baza notelor de comand?, avizate de conducerea institu?iei de înv???mânt superior.
(5)Statul de func?ii al personalului didactic ?i de cercetare se avizeaz? de consiliul facult??ii sau, dup? caz, de consiliul ?colii doctorale ?i se aprob? de senatul universitar.
(6)Num?rul posturilor pentru personalul didactic ?i de cercetare auxiliar se stabile?te de senatul universitar, în func?ie de bugetul ?i specificul institu?iei, al facult??ii, al programului de studii, al departamentului sau al ?colii doctorale.
(7)Nomenclatorul general de func?ii didactice ?i de cercetare auxiliare din înv???mântul superior, precum ?i nivelul studiilor necesare pentru ocuparea acestor func?ii se elaboreaz? de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, împreun? cu Ministerul Muncii, Familiei ?i Protec?iei Sociale.
(la data 08-Mar-2012 Art. 286, alin. (7) din titlul IV, capitolul II, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 6419/2011 )
(la data 08-Mar-2012 Art. 286, alin. (7) din titlul IV, capitolul II, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 2858/2011 )
(8)Angajarea personalului didactic ?i de cercetare auxiliar ?i nedidactic se face prin concurs organizat de facultate sau de ?coala doctoral?, potrivit legii.
(9)Atribu?iile personalului didactic auxiliar ?i nedidactic sunt stabilite în fi?a individual? a postului, avizat?, dup? caz, de decan, de directorul departamentului sau de conduc?torul ?colii doctorale ?i aprobat? de rector, constituind anex? la contractul individual de munc?.
Art. 287
(1)Norma universitar? cuprinde:
a)norma didactic?;
b)norma de cercetare.
(2)Norma didactic? poate cuprinde:
a)activit??i de predare;
b)activit??i de seminar, lucr?ri practice ?i de laborator, îndrumare de proiecte de an;
c)îndrumarea elabor?rii lucr?rilor de licen??;
d)îndrumarea elabor?rii diserta?iilor de ma?ter;
e)îndrumarea elabor?rii tezelor de doctorat;
f)alte activit??i didactice, practice ?i de cercetare ?tiin?ific? înscrise în planurile de înv???mânt;
g)conducerea activit??ilor didactico-artistice sau sportive;
h)activit??i de evaluare;
i)tutorat, consulta?ii, îndrumarea cercurilor ?tiin?ifice studen?e?ti, a studen?ilor în cadrul sistemului de credite transferabile;
j)participarea la consilii ?i în comisii în interesul înv???mântului.
(3)Norma didactic? s?pt?mânal? în înv???mântul superior se cuantific? în ore conven?ionale.
(4)Norma didactic? se stabile?te conform planului de înv???mânt ?i se calculeaz? ca norm? medie s?pt?mânal?, indiferent de perioada semestrului universitar în care este efectuat?. Norma medie s?pt?mânal? se stabile?te prin împ?r?irea num?rului de ore conven?ionale din fi?a individual? a postului la num?rul de s?pt?mâni înscris în planul de înv???mânt pentru activitatea didactic? de predare ?i de seminar din întregul an universitar.
(5)Ora conven?ional? este ora didactic? de activit??i prev?zute la alin. (2) lit. b) din înv???mântul universitar de licen??.
(6)În înv???mântul universitar de licen??, ora de activit??i de predare reprezint? dou? ore conven?ionale.
(7)În înv???mântul universitar de master ?i în înv???mântul universitar de doctorat, ora de activit??i de predare reprezint? 2,5 ore conven?ionale, iar ora de activit??i prev?zute la alin. (2) lit. b) reprezint? 1,5 ore conven?ionale.
(8)În cazul pred?rii integrale în limbi de circula?ie interna?ional?, la ciclurile de licen??, master ?i doctorat, activit??ile de predare, seminar sau alte activit??i pot fi normate cu un coeficient suplimentar multiplicativ de 1,25. Fac excep?ie de la aceast? prevedere orele de predare a limbii respective.
(9)Activit??ile prev?zute la alin. (2) lit. c)- j), cuprinse în norma didactic?, se cuantific? în ore conven?ionale, printr-o metodologie aprobat? de senatul universitari în func?ie de programul de studii, de profil ?i de specializare, astfel încât unei ore fizice de activit??i s? îi corespund? minimum 0,5 ore conven?ionale.
(10)Norma didactic? s?pt?mânal? minim? pentru activit??ile prev?zute la alin. (2) lit. a)- f) se stabile?te dup? cum urmeaz?:
a)profesor universitar: 7 ore conven?ionale, dintre care cel pu?in 4 ore conven?ionale de activit??i de predare;
b)conferen?iar universitar: 8 ore conven?ionale, dintre care cel pu?in 4 ore conven?ionale de activit??i de predare;
c)lector universitar/?ef de lucr?ri: 10 ore conven?ionale, dintre care cel pu?in dou? ore conven?ionale de activit??i de predare;
d)asistent universitar: 11 ore conven?ionale, cuprinzând activit??i prev?zute la alin. (2) lit. b), c) ?i f).
(11)Prin excep?ie, norma personalului didactic prev?zut la alin. (10) lit. a)- c) care, datorit? specificului disciplinelor, nu are în structura postului ore de curs se majoreaz? cu dou? ore conven?ionale.
(12)Norma didactic? nu poate dep??i 16 ore conven?ionale pe s?pt?mân?.
(13)Norma didactic? prev?zut? la alin. (10) ?i (11) reprezint? limita minim? privind normarea activit??ii didactice. Senatul universitar, în baza autonomiei universitare, poate m?ri, prin regulament, norma didactic? s?pt?mânal? minim?, cu respectarea standardelor de asigurare a calit??ii, f?r? a dep??i limita maxim? prev?zut? la alin. (12).
(14)Norma didactic? a personalului didactic care nu desf??oar? activit??i de cercetare ?tiin?ific? sau echivalente acestora este superioar? celei minimei f?r? a dep??i limita maxim? prev?zut? la alin. (12), conform deciziei consiliului facult??ii, la propunerea directorului de departament, sau deciziei consiliului ?colii doctorale.
(15)Prin excep?ie, în situa?ia în care norma didactic? nu poate fi alc?tuit? conform alin. (10) ?i (11), diferen?ele pân? la norma didactic? minim? se completeaz? cu activit??i de cercetare ?tiin?ific?, cu acordul consiliului facult??ii, la propunerea directorului de departament, respectiv cu acordul consiliului ?colii doctorale. Diminuarea normei didactice este de cel mult 1/2 din norma respectiv?, iar ora de cercetare este echivalent? cu 0,5 ore conven?ionale. Cadrul didactic î?i men?ine calitatea de titular în func?ia didactic? ob?inut? prin concurs.
(16)Cadrele didactice titulare a c?ror norm? didactic? nu poate fi constituit? conform prevederilor alin. (10)-(15) pot fi trecute temporar, la cererea acestora, cu norm? integral? de cercetare ?tiin?ific?, men?inându-?[ calitatea de titular în func?ia didactic? ob?inut? prin concurs. În aceast? perioad?, cadrul didactic are obliga?iile personalului de cercetare din înv???mântul superior.
(17)În limitele prev?zute de prezentul articol, senatul universitar stabile?te, diferen?iat, norma universitar? efectiv?, în func?ie de domeniu, de specializare, de ponderea disciplinelor în preg?tirea de specialitate a studen?ilor ?i de dimensiunea forma?iunilor de studiu.
(18)În departamente, ?coli doctorale, unit??i sau centre de cercetare ?i microproduc?ie poate func?iona pe posturi distincte ?i personal de cercetare cu contract de munc? pe perioad? determinat? sau nedeterminat?.
(19)Personalul de cercetare din înv???mântul superior desf??oar? activit??i specifice, stabilite în fi?a individual? a postului de c?tre conducerea departamentului sau a ?colii doctorale.
(20)Personalul didactic auxiliar ?i nedidactic din înv???mântul superior desf??oar? activit??i specifice stabilite în fi?a individual? a postului. În institu?iile de înv???mânt superior de stat, timpul s?pt?mânal de lucru al acestuia este identic cu cel stabilit pentru personalul cu func?ii echivalente din celelalte sectoare bugetare, potrivit legii.
(21)Personalul care exercit? o func?ie de conducere în cadrul institu?iei de înv???mânt superior sau de îndrumare ?i control în cadrul Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului poate beneficia de o reducere a normei didactice de cel mult 30%, cu aprobarea senatului universitar.
(22)Suma total? a orelor de munc? dintr-o norm? didactic? sau de cercetare, realizat? prin cumularea ponderilor activit??ilor prev?zute la alin. (1), este de 40 ore pe s?pt?mân?.
Art. 288
(1)Activit??ile didactice care excedeaz? o norm? didactic? prev?zut? la art. 287 sunt remunerate în regim de plat? cu ora. Pentru personalul titular, num?rul maxim de ore pl?tite în regim de plat? cu ora, indiferent de institu?ia la care se efectueaz?, nu poate dep??i norma didactic? minim?.
(la data 09-Feb-2011 Art. 288, alin. (1) din titlul IV, capitolul II, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Art. 9 din anexa 2 din Ordinul 3753/2011 )
(1)Activit??ile didactice care excedeaz? o norm? didactic? prev?zut? la art. 287 sunt remunerate în regim de cumul sau plat? cu ora.
(la data 19-Dec-2012 Art. 288, alin. (1) din titlul IV, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 16. din capitolul I din Ordonanta urgenta 92/2012 )
(2)Activit??ile din granturi sau contractele de cercetare se remunereaz? conform deciziei directorului de grant, conform legii ?i prevederilor Cartei universitare.
(3)Sus?inerea de c?tre personalul titular de activit??i de predare ?i cercetare în alte institu?ii de înv???mânt superior sau de cercetare se poate face doar cu acordul scris al senatului universitar.
(4)Activit??ile de cercetare pe baz? de contract sunt remunerate conform legii, Cartei universitare ?i prevederilor contractuale. Contractul de cercetare stabile?te atât modalitatea de plat? efectiv?, cât ?i cuantumurile.
(5)Profesorii ?i conferen?iarii titulari sau directorii de granturi care timp de 6 ani consecutivi au derulat granturi de cercetare ?i au func?ionat în aceea?i universitate pot beneficia de an sabatic. Pe perioada anului sabatic, ace?tia beneficiaz? de pân? la un salariu de baz?, cu aprobarea senatului universitar, ?i î?i p?streaz? calitatea de titular, dar sunt scuti?i de efectuarea activit??ilor din fi?a postului.
(6)Cadrele didactice care sunt alese sau numite în institu?iile publice ale statului sau desf??oar? activit??i specifice func?iei publice în ministere ori în alte organe de specialitate ale statului pot desf??ura activit??i didactice aferente unei norme didactice.
Art. 289
(1)Personalul didactic ?i de cercetare se pensioneaz? la împlinirea vârstei de 65 de ani.
(la data 09-Feb-2011 Art. 289, alin. (1) din titlul IV, capitolul II, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Art. 12 din anexa 2 din Ordinul 3753/2011 )
(la data 09-Feb-2011 Art. 289, alin. (1) din titlul IV, capitolul II, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Art. 13 din anexa 2 din Ordinul 3753/2011 )
(2)În înv???mântul superior de stat, particular ?i confesional se interzice ocuparea oric?rei func?ii de conducere sau de administrare, la orice nivel al universit??ii, dup? pensionare. Mandatele celor care de?in func?ii de conducere sau de administrare, la orice nivel al universit??ii, înceteaz? de drept în cazul persoanelor care au împlinit vârsta de pensionare. Fac excep?ie de la aceste reglement?ri func?iile de membru al consiliului de administra?ie al universit??ilor particulare.
(la data 19-Dec-2012 Art. 289, alin. (2) din titlul IV, capitolul II, sectiunea 1 abrogat de Art. I, punctul 17. din capitolul I din Ordonanta urgenta 92/2012 )
(3)Senatul universitar din universit??ile de stat, particulare ?i confesionale, în baza criteriilor de performan?? profesional? ?i a situa?iei financiare, poate decide continuarea activit??ii unui cadru didactic sau de cercetare dup? pensionare, în baza unui contract pe perioad? determinat? de un an, cu posibilitatea de prelungire anual? conform Cartei universitare, f?r? limit? de vârst?. Senatul universitar poate decide conferirea titlului onorific de profesor emerit, pentru excelen?? didactic? ?i de cercetare, cadrelor didactice care au atins vârsta de pensionare. Cadrele didactice pensionate pot fi pl?tite în regim de plat? cu ora.
(la data 09-Feb-2011 Art. 289, alin. (3) din titlul IV, capitolul II, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Art. 12 din anexa 2 din Ordinul 3753/2011 )
(la data 09-Feb-2011 Art. 289, alin. (3) din titlul IV, capitolul II, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Art. 13 din anexa 2 din Ordinul 3753/2011 )
(4)Cadrele didactice ?i de cercetare care conduc doctorate se pensioneaz? la împlinirea vârstei de 65 de ani ?i:
a)pot conduce doctoratele în desf??urare la data pension?rii pân? la împlinirea vârstei de 70 de ani;
b)dup? împlinirea vârstei de 65 de ani, pot conduce noi studen?i-doctoranzi numai în regim de cotutel? împreun? cu un cadru didactic ?i de cercetare care nu împline?te vârsta de pensionare pe toat? durata desf??ur?rii doctoratului respectiv.
(la data 19-Dec-2012 Art. 289, alin. (4) din titlul IV, capitolul II, sectiunea 1 abrogat de Art. I, punctul 17. din capitolul I din Ordonanta urgenta 92/2012 )
(5)Regimul juridic al cumulului salariului cu pensia nu se aplic? cadrelor didactice care beneficiaz? de prevederile alin. (3) ?i (4).
(6)Prin excep?ie de la prevederile alin. (1), (2) ?i (4), în cazul în care institu?iile de înv???mânt superior nu pot acoperi normele cu titulari, pot hot?rî men?inerea calit??ii de titular în înv???mânt ?i/sau în cercetare pe baza evalu?rii anuale a performan?elor academice, dup? o metodologie stabilit? de senatul universitar.
(la data 31-May-2012 Art. 289, alin. (5) din titlul IV, capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. 1, punctul 14. din Ordonanta urgenta 21/2012 )
(7)Reîncadrarea în func?ia de personal didactic a personalului didactic pensionat se face anual, cu men?inerea drepturilor ?i obliga?iilor care decurg din activitatea didactic? desf??urat? avute anterior pension?rii, cu aprobarea senatului universitar, conform metodologiei prev?zute la alin. (6), cu condi?ia suspend?rii pensiei pe durata reîncadr?rii.
(la data 30-Dec-2013 Art. 289, alin. (6) din titlul IV, capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 37. din Ordonanta urgenta 117/2013 )
(7)Personalului didactic care a avut calitatea de titular i se poate recunoa?te aceast? calitate, anual, de c?tre senatul universitar, conform metodologiei prev?zute la alin. (6), cu condi?ia renun??rii la pensie pe perioada în care r?mâne titular.
(la data 19-Dec-2012 Art. 289, alin. (6) din titlul IV, capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 18. din capitolul I din Ordonanta urgenta 92/2012 )
(la data 29-Oct-2013 Art. 289, alin. (7) din titlul IV, capitolul II, sectiunea 1 a fost atacat de (exceptie admisa) Decizia 397/2013 )
(la data 13-Dec-2013 Art. 289, alin. (7) din titlul IV, capitolul II, sectiunea 1 abrogat de Actul din Decizia 397/2013 )
Art. 290
(1)Studen?ii-doctoranzi sunt încadra?i de c?tre IOSUD sau o institu?ie membr? a unei IOSUD ca asisten?i de cercetare ori asisten?i universitari pe perioad? determinat?, norma didactic? fiind redus? corespunz?tor limitei prev?zute la art. 164 alin. (3), prin excep?ie de la prevederile art. 287. Atribu?iile lor sunt stabilite de senatul universitar.
(la data 09-Feb-2011 Art. 290, alin. (1) din titlul IV, capitolul II, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Art. 10 din anexa 2 din Ordinul 3753/2011 )
(2)Studen?ii-doctoranzi beneficiaz? de toate drepturile asisten?ilor de cercetare sau asisten?ilor universitari, inclusiv de vechimea în munc?.
Art. 291
(1)Prin personal didactic ?i de cercetare, în sensul prezentei legi, se în?elege personalul care de?ine, în mod legal, unul dintre titlurile universitare sau de cercetare prev?zute de prezenta lege, care apar?ine unei institu?ii de înv???mânt superior ?i care desf??oar? activit??i didactice ?i/sau de cercetare.
(2)În raport cu rela?iile de munc? stabilite cu institu?ia de înv???mânt superior, personalul didactic poate fi: titular sau asociat. În raport cu participarea la procesul didactic ?i cu gradul de preg?tire profesional?, personalul didactic poate fi: personal didactic sau personal didactic auxiliar.
(3)Prin personal didactic titular se în?elege personalul didactic care ocup? o func?ie didactic? într-o universitate, ob?inut? prin concurs, pe o perioad? nedeterminat?, în condi?iile legii. Salariatul opteaz? unde are func?ia de baz?. Personal didactic titular este ?i personalul didactic care beneficiaz? de rezervare de post, în condi?iile legii. Cadrele didactice ?i de cercetare angajate pe perioad? determinat? au statut de cadru didactic ?i de cercetare asociat.
(4)Calitatea de titular exist? numai în raport cu o singur? institu?ie de înv???mânt superior sau cu o singur? institu?ie de cercetare-dezvoltare; când un cadru didactic desf??oar? activit??i didactice sau de cercetare ?tiin?ific? în mai multe institu?ii de înv???mânt superior ori de cercetare-dezvoltare, calitatea de titular poate fi numai la una dintre ele, iar în celelalte, calitatea este de cadru didactic sau de cercet?tor asociat. Institu?ia de înv???mânt superior în care cadrul didactic este titular are obliga?ia de a p?stra ?i de a gestiona, potrivit legii, cartea de munc? sau registrul angaja?ilor, cu specifica?ia calit??ii de titular.
(5)Func?iilor de cercetare-dezvoltare din universit??i ?i personalului care le ocup? li se aplic? prevederile Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.
(6)În cazul desfiin??rii unei unit??i de înv???mânt superior de stat, personalul astfel disponibilizat beneficiaz? de salarii compensatorii, conform legisla?iei în vigoare.
Art. 292
Forma?iunile de studiu ?i dimensiunile acestora se stabilesc de c?tre senatele universitare, cu respectarea standardelor de calitate, în concordan?? cu programul ?i ciclul de studii, propuse de ARACIS ?i aprobate de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului.
SEC?IUNEA 2: Ocuparea func?iilor didactice ?i a posturilor didactice
Art. 293
Ocuparea posturilor didactice, evaluarea, motivarea, formarea continu? ?i concedierea personalului didactic ?i de cercetare sunt de competen?a universit??ilor, în baza legisla?iei în vigoare, a metodologiei-cadru stabilite de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului ?i a Cartei universitare.
Art. 294
(1)Angajarea pe un post didactic sau de cercetare se face, dup? intrarea în vigoare a prezentei legi, pe perioad? determinat? sau pe perioad? nedeterminat?. Angajarea pe perioad? nedeterminat? pe orice func?ie didactic? sau de cercetare este posibil? numai prin concurs public, organizat de institu?ia de înv???mânt superior, dup? ob?inerea titlului de doctor.
(2)La concursul pentru un post didactic sau de cercetare pot participa cet??eni români ori str?ini, f?r? nicio discriminare, în condi?iile legii.
(3)Prin excep?ie de la prevederile legisla?iei muncii, durata unei perioade determinate este de maximum 3 ani.
(4)Prin excep?ie, studen?ii-doctoranzi pot fi angaja?i pe o perioad? determinat? de maximum 5 ani.
(5)Contractul de angajare pe perioad? determinat? încheiat între universitate ?i membri ai personalului didactic ?i de cercetare în urma unui concurs poate fi reînnoit, în func?ie de rezultatele profesionale personale, evaluate pe baza criteriilor adoptate de senatul universitar, precum ?i în func?ie de nevoile de angajare ?i de resursele financiare ale institu?iei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art. 295
(1)Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor vacante va fi stabilit? prin hot?râre a Guvernului, ini?iat? de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, la propunerea CNATDCU.
(la data 26-May-2011 Art. 295, alin. (1) din titlul IV, capitolul II, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Metodologie-Cadru din 2011 )
(2)Metodologia va stabili, pentru fiecare titlu sau func?ie didactic?, cerin?ele minime pentru prezentarea la concurs, cu referire la standardele minimale stabilite conform art. 219 alin. (1) lit. a), modul de organizare ?i de desf??urare a concursului, de solu?ionare a contesta?iilor, conflictele de interese ?i incompatibilit??ile, în vederea asigur?rii calit??ii, a respect?rii eticii universitare ?i a legisla?iei în vigoare.
(3)Universit??ile au obliga?ia s? respecte aceast? metodologie ?i s? publice toate posturile scoase la concurs, înso?ite de programa aferent? concursului, cu cel pu?in dou? luni înainte de concurs. Publicarea posturilor scoase la concurs se face cel pu?in pe site-ul web propriu ?i pe un site web specializat, administrat de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului.
(4)Dup? intrarea în vigoare a prezentei legi se interzice ocuparea concomitent? de c?tre so?i, afini ?i rude pân? la gradul al III-lea inclusiv a func?iilor prin care unul sau una se afl? fa?? de cel?lalt sau cealalt? într-o pozi?ie de conducere, control, autoritate sau evaluare institu?ional? direct? la orice nivel în aceea?i universitate.
(5)Înc?lcarea prevederilor alin. (3) ?i (4) duce la invalidarea concursului ?i la penalizarea celor vinova?i pe baza metodologiei-cadru prev?zute la alin. (1).
Art. 296
(1)Posturile didactice rezervate, vacante ori temporar vacante sunt acoperite cu prioritate de personalul didactic titular al institu?iei ori de personalul didactic asociat, prin plata cu ora, conform prezentei legi.
(2)Angajarea speciali?tilor cu valoare ?tiin?ific? recunoscut? în domeniu, prin inven?ii, inova?ii, premii, publica?ii ?tiin?ifice, din ?ar? sau din str?in?tate, în calitate de profesori ori conferen?iari asocia?i invita?i, se avizeaz? de consiliul departamentului ?i se aproba de consiliul facult??ii.
(2)Angajarea speciali?tilor cu valoare ?tiin?ific? ?i profesional? recunoscut? în domeniu din ?ar? sau din str?in?tate, în calitate de cadre didactice asociate invitate, se avizeaz? de c?tre consiliul departamentului ?i se aprob? de consiliul de administra?ie.
(la data 30-Dec-2013 Art. 296, alin. (2) din titlul IV, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 38. din Ordonanta urgenta 117/2013 )
(3)Func?iile ?i gradele de cercet?tor ?tiin?ific în re?eaua înv???mântului superior se ob?in potrivit reglement?rilor legale în vigoare.
Art. 297
(1)În baza metodologiei-cadru prev?zute la art. 295 alin. (1) ?i a legisla?iei în vigoare, universit??ile î?i stabilesc metodologia proprie de conferire a titlurilor ?i de ocupare a posturilor didactice ?i de cercetare, care este aprobat? de c?tre senatul universitar. Aceast? metodologie nu poate face referire la vechime ?i nu poate discrimina persoanele din afara institu?iei sau ??rii fa?? de persoanele din institu?ie ori din ?ar?.
(2)Rezultatele concursurilor sunt aprobate de senatul universitar, iar încadrarea pe post se face începând cu prima zi a semestrului urm?tor concursului.
Art. 298
(1)Directorii departamentelor, decanii facult??ilor ?i rectorul r?spund în fa?a senatului universitar pentru buna desf??urare a concursurilor de ocupare a posturilor, în condi?iile respect?rii normelor de calitate, de etic? universitar? ?i a legisla?iei în vigoare.
(2)În condi?iile constat?rii unor nereguli, senatul universitar poate aplica sanc?iuni specificate în metodologia proprie, mergând pân? la demiterea decanilor sau a rectorului.
Art. 299
(1)Universit??ile r?spund public de modul de ocupare a posturilor didactice ?i de cercetare.
(2)În cazul constat?rii nerespect?rii prevederilor legale în procedura de ocupare a posturilor didactice ?i de cercetare, Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului poate aplica sanc?iuni prev?zute de prezenta lege, pe baza unui raport întocmit de Consiliul de Etic? ?i Management Universitar.
(3)În cazul în care instan?ele de judecat? constat? înc?lcarea procedurilor de desf??urare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice ?i de cercetare din universit??i, concursul se anuleaz? ?i se reia.
Art. 300
(1)Abilitarea const? în:
a)redactarea unei teze de abilitare;
b)sus?inerea public? a tezei de abilitare în fa?a unei comisii de specialitate numite de CNATDCU ?i format? din cel pu?in 3 persoane, care au calitatea de conduc?tor de doctorat, în ?ar? sau în str?in?tate;
c)admiterea tezei de abilitare în urma sus?inerii publice;
d)ob?inerea atestatului de abilitare.
(2)Teza de abilitare relev? capacit??ile ?i performan?ele didactice ?i de cercetare. Teza prezint? în mod documentat realiz?rile profesionale ob?inute ulterior conferirii titlului de doctor în ?tiin??, care probeaz? originalitatea ?i relevan?a contribu?iilor academice, ?tiin?ifice ?i profesionale ?i care anticipeaz? o dezvoltare independent? a viitoarei cariere de cercetare ?i/sau universitare.
(3)Pot sus?ine examenul de abilitare numai persoanele care au titlul de doctor în ?tiin?? ?i care îndeplinesc standardele minimale stabilite conform art. 219 alin. (1) lit. a).
(4)Cererea pentru sus?inerea examenului de abilitare este adresat? CNATDCU.
(5)Acordarea atestatului de abilitare este propus? de CNATDCU ?i este aprobat? prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului.
Art. 301
(1)Pentru ocuparea func?iei didactice de asistent universitar sunt necesare ob?inerea statutului de student-doctorand sau de?inerea diplomei de doctor, precum ?i îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice func?iei, aprobate de senatul universitar, f?r? impunerea unor condi?ii de vechime, conform legii.
(2)O persoan? care nu a ob?inut o diplom? de doctor nu poate ocupa func?ia de asistent universitar într-o anumit? institu?ie de înv???mânt superior pentru o perioad? cumulat? mai mare de 5 ani. La împlinirea acestui termen, contractul de munc? al persoanei în cauz? înceteaz? de drept.
(3)Condi?iile minimale pentru ocuparea func?iei didactice de lector universitar/?ef de lucr?ri sunt urm?toarele:
a)de?inerea diplomei de doctor;
b)îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice func?iei, aprobate de senatul universitar, f?r? impunerea unor condi?ii de vechime, conform legii.
(31)În cazul speciali?tilor cu valoare ?tiin?ific? ?i profesional? recunoscut? în domeniu, invita?i în calitate de cadre didactice asociate, nu sunt aplicabile prevederile alin. (3) lit. a).
(la data 30-Dec-2013 Art. 301, alin. (3) din titlul IV, capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 39. din Ordonanta urgenta 117/2013 )
(4)Condi?iile pentru ocuparea func?iei didactice de conferen?iar universitar sunt urm?toarele:
a)de?inerea diplomei de doctor;
b)îndeplinirea standardelor minimale pentru ocuparea func?iei de conferen?iar universitar, standarde aprobate conform art. 219 alin. (1) lit. a);
c)îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice func?iei, aprobate de senatul universitar, f?r? impunerea unor condi?ii de vechime, conform legii.
(5)Condi?iile pentru ocuparea func?iei didactice de profesor universitar sunt urm?toarele:
a)de?inerea diplomei de doctor;
b)de?inerea atestatului de abilitare;
(la data 19-Dec-2012 Art. 301, alin. (5), litera B. din titlul IV, capitolul II, sectiunea 2 abrogat de Art. I, punctul 19. din capitolul I din Ordonanta urgenta 92/2012 )
c)îndeplinirea standardelor minimale pentru ocuparea func?iei de profesor universitar, standarde aprobate conform art. 219 alin. (1) lit. a);
d)îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice func?iei, aprobate de senatul universitar, f?r? impunerea unor condi?ii de vechime, conform legii.
(6)În institu?iile de înv???mânt superior, suplimentar fa?? de alte condi?ii stabilite de lege, func?ia de asistent de cercetare poate fi ocupat? numai de persoane care sunt studen?i-doctoranzi sau care de?in diploma de doctor.
(7)În institu?iile de înv???mânt superior, suplimentar fa?? de alte condi?ii stabilite de lege, func?iile de cercetare de cercet?tor ?tiin?ific sau superioare pot fi ocupate numai de persoane care de?in diploma de doctor.
(8)În înv???mântul superior medical, candida?ii la concursul pentru ocuparea postului de asistent universitar trebuie s? aib? cel pu?in titlul de medic rezident. Fac excep?ie posturile de la disciplinele care nu au corespondent în re?eaua Ministerului S?n?t??ii ?i cele de la disciplinele preclinice.
(9)În înv???mântul superior medical, candida?ii la concursul pentru ocuparea posturilor de ?ef de lucr?ri ?i de conferen?iar trebuie s? aib? ?i titlul de medic specialist, iar candida?ii la concursul pentru ocuparea postului de profesor universitar trebuie s? aib? ?i titlul de medic primar. Fac excep?ie posturile de la disciplinele care nu au corespondent în re?eaua Ministerului S?n?t??ii ?i cele de la disciplinele preclinice.
SEC?IUNEA 3: Evaluarea calit??ii cadrelor didactice
Art. 302
(1)Datele ?i informa?iile privind situa?ia profesional? a personalului didactic ?i de cercetare ?i a celui tehnic-administrativ se consemneaz? într-o fi?? personal? de serviciu. Accesul la fi?a personal? de serviciu este permis numai persoanei în cauz?, titularului serviciului de resurse umane ?i conduc?torului institu?iei de înv???mânt superior.
(2)Fi?ele de post individualizate se încadreaz? la nivel de departament sau ?coal? doctoral?, în statul de func?ii. Statul de func?ii constituie documentul legal în baza c?ruia se face salarizarea lunar? a fiec?rui membru al personalului didactic ?i de cercetare.
Art. 303
(1)Rezultatele ?i performan?ele activit??ilor didactice ?i de cercetare ale personalului didactic ?i de cercetare dintr-o universitate sunt evaluate periodic, la intervale de maximum 5 ani. Aceast? evaluare se face în conformitate cu o metodologie aprobat? ?i aplicat? de c?tre senatul universitar.
(2)Evaluarea de c?tre studen?i a presta?iei cadrelor didactice este obligatorie. Rezultatele evalu?rilor sunt informa?ii publice.
(3)Salarizarea personalului didactic ?i de cercetare se face ?i în func?ie de rezultatele ?i performan?ele acestuia, conform legii.
(4)Contractele de munc? ale personalului didactic ?i de cercetare includ asumarea unor standarde minime ale rezultatelor activit??ilor didactice ?i de cercetare ?i clauze privind încetarea contractelor în condi?iile neîndeplinirii acestor standarde minime.
SEC?IUNEA 4: Drepturi ?i obliga?ii ale personalului didactic
Art. 304
(1)Personalul din înv???mântul superior are drepturi ?i îndatoriri care decurg din Carta universitar?, din Codul de etic? universitar?, din contractul individual de munc?, precum ?i din legisla?ia în vigoare.
(2)Protec?ia drepturilor salaria?ilor, precum ?i a drepturilor de proprietate intelectual? asupra crea?iei ?tiin?ifice, culturale sau artistice este garantat? ?i se asigur? în conformitate cu prevederile Cartei universitare ?i cu legisla?ia specific? în vigoare.
(3)Membrilor comunit??ii universitare le este garantat? libertatea academic?. În baza acesteia, ei pot exprima liber opinii academice în spa?iul universitar ?i au libertatea de predare, de cercetare ?i de crea?ie, în conformitate cu criteriile de calitate academic?.
(4)Personalul didactic ?i de cercetare are dreptul de a publica studii, articole, volume sau opere de art?, de a candida la ob?inerea de granturi na?ionale ?i interna?ionale, f?r? restric?ii ale libert??ii academice.
(5)Personalul didactic ?i de cercetare are dreptul s? fac? parte din asocia?ii ?i organiza?ii sindicale, profesionale ?i culturale, na?ionale ?i interna?ionale, precum ?i din organiza?ii politice legal constituite, în conformitate cu prevederile legii.
(6)Cadrele didactice titulare pe un post didactic din înv???mânt, alese în Parlament, numite în Guvern sau îndeplinind func?ii de specialitate specifice din aparatul Parlamentului, al Consiliului Legislativ, al Cur?ii Constitu?ionale, al Avocatului Poporului, al Administra?iei Preziden?iale, al Guvernului sau în Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, precum ?i cele alese de Parlament în organismele centrale ale statului, au drept de rezervare a postului didactic pe perioada în care îndeplinesc aceste func?ii. Pe toat? durata mandatului sau a numirii, cadrele didactice pot cumula aceste func?ii cu activitatea didactic? ?i de cercetare.
(7)Prevederile alin. (6) se aplic? ?i cadrelor didactice titulare pe un post didactic din înv???mânt, care îndeplinesc func?ia de prefect, subprefect, pre?edinte ?i vicepre?edinte al consiliului jude?ean, primar, viceprimar, precum ?i cadrelor didactice trecute în func?ii de conducere, de îndrumare ?i de control în sistemul de înv???mânt, de cultur?, de tineret ?i de sport. De acelea?i drepturi beneficiaz? ?i personalul de conducere ?i de specialitate de la casa corpului didactic, precum ?i cadrele didactice titulare pe un post didactic din înv???mânt numite ca personal de conducere sau în func?ii de specialitate specifice din cadrul autorit??ilor ?i institu?iilor publice, comisiilor ?i agen?iilor din subordinea Administra?iei Preziden?iale, Parlamentului sau Guvernului.
(8)De prevederile alin. (6) beneficiaz? ?i personalul didactic trimis în str?in?tate cu misiuni de stat, cel care lucreaz? în organisme interna?ionale, precum ?i înso?itorii acestora, dac? sunt cadre didactice titulare pe un post didactic din înv???mânt.
(9)Personalului didactic titular pe un post didactic din înv???mânt, solicitat în str?in?tate pentru predare, cercetare, activitate artistic? sau sportiv?, pe baz? de contract, ca urmare a unor acorduri, conven?ii guvernamentale, interuniversitare sau interinstitu?ionale, ori trimis pentru specializare, i se rezerv? postul didactic pentru perioada respectiv?.
(10)Personalul didactic titular pe un post didactic din înv???mânt, care din proprie ini?iativ? solicit? s? se specializeze sau s? participe la cercetare ?tiin?ific? în ?ar? sau în str?in?tate, are dreptul la concedii f?r? plat?. Durata total? a acestora nu poate dep??i 3 ani într-un interval de 7 ani. Aprob?rile în aceste situa?ii sunt de competen?a conducerii institu?iei de înv???mânt superior sau, dup? caz, a consiliului de administra?ie, dac? se face dovada activit??ii respective.
(11)Personalul didactic titular pe un post didactic din înv???mânt poate beneficia de concediu f?r? plat? pe timp de un an universitar, o dat? la 10 ani, cu aprobarea institu?iei de înv???mânt superior, cu rezervarea catedrei pe perioada respectiv?.
(12)Perioada de rezervare a postului didactic se consider? vechime în înv???mânt.
(13)Cadrele didactice beneficiaz? de dreptul la concediu astfel:
(la data 13-Oct-2011 Art. 304, alin. (13) din titlul IV, capitolul II, sectiunea 4 a se vedea referinte de aplicare din Norme Metodologice din 2011 )
a)concediul anual cu plat?, în perioada vacan?elor universitare, cu o durat? de cel pu?in 40 de zile lucr?toare; în cazuri bine justificate, conducerea institu?iei de înv???mânt poate întrerupe concediul legal, persoanele în cauz? urmând a fi remunerate pentru munca depus?; normele metodologice referitoare la efectuarea concediului legal vor fi elaborate de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, împreun? cu reprezentan?ii organiza?iilor sindicale reprezentative la nivel de ramur? a înv???mântului;
b)perioadele de efectuare a concediului de odihn? pentru fiecare cadru didactic se stabilesc de c?tre senatul universitar, în func?ie de interesul înv???mântului ?i al celui în cauz?.
(14)Institu?iile de înv???mânt superior pot asigura, integral sau par?ial, din surse proprii, transportul ?i cazarea cadrelor didactice care domiciliaz? în alte localit??i.
(la data 17-Feb-2011 Art. 304, alin. (14) din titlul IV, capitolul II, sectiunea 4 a se vedea referinte de aplicare din Instructiunile 2/2011 )
(15)Personalul din înv???mânt beneficiaz? de asisten?? medical? în cabinete medicale ?i psihologice, în policlinici ?i unit??i spitalice?ti stabilite prin protocol încheiat între Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului ?i Ministerul S?n?t??ii.
(16)Personalul didactic are dreptul la întreruperea activit??ii didactice, cu rezervarea postului sau a catedrei, pentru cre?terea ?i îngrijirea copilului în vârst? de pân? la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu handicap, conform prevederilor legale. De acest drept poate beneficia numai unul dintre p?rin?i sau sus?in?torii legali.
Art. 305
Cadrele didactice ?i studen?ii sunt proteja?i în spa?iul universitar de autorit??ile responsabile cu ordinea public?. Protec?ia se asigur? împotriva persoanei sau grupului de persoane care aduc atingere demnit??ii umane ?i profesionale a cadrelor didactice ori care împiedic? exercitarea drepturilor ?i a obliga?iilor lor. Protec?ia este solicitat? de persoana autorizat? conform Cartei universitare.
SEC?IUNEA 5: Etica universitar?
Art. 306
(1)La nivelul fiec?rei universit??i func?ioneaz? comisia de etic? universitar?.
(2)Structura ?i componen?a comisiei de etic? universitar? este propus? de consiliul de administra?ie, avizat? de senatul universitar ?i aprobat? de rector. Membrii comisiei sunt persoane cu prestigiu profesional ?i autoritate moral?. Nu pot fi membri ai comisiei de etic? universitar? persoanele care ocup? vreuna dintre func?iile: rector, prorector, decan, prodecan, director administrativ, director de departament sau de unitate de cercetare-dezvoltare, proiectare, microproduc?ie.
(3)Comisia de etic? universitar? are urm?toarele atribu?ii:
a)analizeaz? ?i solu?ioneaz? abaterile de la etica universitar?, pe baza sesiz?rilor sau prin autosesizare, conform Codului de etic? ?i deontologie universitar?;
b)realizeaz? un raport anual referitor la situa?ia respect?rii eticii universitare ?i a eticii activit??ilor de cercetare, care se prezint? rectorului, senatului universitar ?i constituie un document public;
c)contribuie la elaborarea Codului de etic? ?i deontologie universitar?, care se propune senatului universitar pentru adoptare ?i includere în Carta universitar?;
d)atribu?iile stabilite de Legea nr. 206/2004, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;
e)alte atribu?ii prev?zute de prezenta lege sau stabilite conform Cartei universitare, conform legii.
Art. 307
Hot?rârile comisiei de etic? universitar? sunt avizate de consilierul juridic al universit??ii. R?spunderea juridic? pentru hot?rârile ?i activitatea comisiei de etic? universitar? revine universit??ii.
Art. 308
(1)Orice persoan?, din universitate sau din afara universit??ii, poate sesiza Comisiei de etic? universitar? abateri s?vâr?ite de membri ai comunit??ii universitare.
(2)Comisia de etic? universitar? p?streaz? confiden?ial? identitatea autorului sesiz?rii.
Art. 309
În urma unei sesiz?ri, comisia de etic? universitar? demareaz? procedurile stabilite de Codul de etic? ?i deontologie universitar?, respectiv de Legea nr. 206/2004, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Comisia r?spunde autorului sesiz?rii în termen de 30 de zile de la primirea sesiz?rii ?i îi comunic? acestuia rezultatul procedurilor, dup? încheierea acestora.
Art. 310
Constituie abateri grave de la buna conduit? în cercetarea ?tiin?ific? ?i activitatea universitar?:
a)plagierea rezultatelor sau publica?iilor altor autori;
b)confec?ionarea de rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive;
c)introducerea de informa?ii false în solicit?rile de granturi sau de finan?are.
SEC?IUNEA 6: Distinc?ii
Art. 311
(1)Personalul didactic din înv???mântul superior beneficiaz? de grada?ie de merit, acordat? prin concurs. Aceast? grada?ie se acord? pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul institu?iei de înv???mânt superior ?i reprezint? 25% din salariul de baz?. Grada?ia de merit se acord? pe o perioad? de 5 ani.
(2)Ordinele ?i medaliile care pot fi conferite personalului didactic sunt:
a)Ordinul Spiru Haret, clasele Comandor, Cavaler ?i Ofi?er; ordinul se acord? personalului didactic, de conducere, de îndrumare ?i de control din înv???mântul preuniversitar;
b)Ordinul Alma Mater, clasele Comandor, Cavaler ?i Ofi?er; ordinul se acord? personalului didactic, de conducere ?i de cercetare din înv???mântul superior;
c)Medalia Membru de onoare al corpului didactic; medalia se acord? cadrelor didactice pensionabile, cu activitate deosebit? în educa?ie ?i formare profesional?.
SEC?IUNEA 7: Sanc?iuni disciplinare
Art. 312
(1)Personalul didactic ?i de cercetare, personalul didactic ?i de cercetare auxiliar, precum ?i cel de conducere, de îndrumare ?i de control din înv???mântul superior r?spunde disciplinar pentru înc?lcarea îndatoririlor ce îi revin potrivit contractului individual de munc?, precum ?i pentru înc?lcarea normelor de comportare care d?uneaz? interesului înv???mântului ?i prestigiului unit??ii/institu?iei. Normele de comportare sunt stabilite în Carta universitar?, f?r? a aduce atingere dreptului la opinie, libert??ii exprim?rii ?i libert??ii academice.
(2)Sanc?iunile disciplinare care se pot aplica personalului didactic ?i de cercetare sunt urm?toarele:
a)avertisment scris;
b)diminuarea salariului de baz?, cumulat, când este cazul, cu indemniza?ia de conducere, de îndrumare ?i de control;
c)suspendarea, pe o perioad? determinat? de timp, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei func?ii didactice superioare ori a unei func?ii de conducere, de îndrumare ?i de control, ca membru în comisii de doctorat, de master sau de licen??;
d)destituirea din func?ia de conducere din înv???mânt;
e)desfacerea disciplinar? a contractului de munc?.
Art. 313
(1)În institu?iile de înv???mânt superior, propunerea de sanc?ionare disciplinar? se face de c?tre ?eful de departament sau de unitate de cercetare, proiectare, microproduc?ie, de c?tre decan ori rector sau de cel pu?in 2/3 din num?rul total al membrilor departamentului, consiliului facult??ii sau senatului universitar, dup? caz. Ace?tia ac?ioneaz? în urma unei sesiz?ri primite sau se autosesizeaz? în cazul unei abateri constatate direct.
(2)Sanc?iunile disciplinare prev?zute la art. 312 alin. (2) lit. a) ?i b) se stabilesc de c?tre consiliile facult??ilor. Sanc?iunile disciplinare prev?zute la art. 312 alin. (2) lit. c)- e) se stabilesc de c?tre senatele universitare.
(3)Decanul sau rectorul, dup? caz, pune în aplicare sanc?iunile disciplinare.
(4)În înv???mântul superior, sanc?iunile se comunic?, în scris, personalului didactic ?i de cercetare, precum ?i personalului didactic ?i de cercetare auxiliar din subordine de c?tre serviciul de resurse umane al institu?iei.
Art. 314
(1)Sanc?iunea disciplinar? se aplic? numai dup? efectuarea cercet?rii faptei sesizate, audierea celui în cauz? ?i verificarea sus?inerilor f?cute de acesta în ap?rare.
(2)Pentru investigarea abaterilor disciplinare s?vâr?ite de personalul didactic, personalul din cercetare sau personalul administrativ, se constituie comisii de analiz? formate din 3-5 membri, cadre didactice care au func?ia didactic? cel pu?in egal? cu a celui care a s?vâr?it abaterea ?i un reprezentant al organiza?iei sindicale.
(3)Comisiile de analiz? sunt numite, dup? caz, de:
a)rector, cu aprobarea senatului universitar;
b)Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, pentru personalul de conducere al institu?iilor de înv???mânt superior ?i pentru rezolvarea contesta?iilor privind deciziile senatelor universitare.
Art. 315
R?spunderea patrimonial? a personalului didactic, de cercetare ?i didactic auxiliar se stabile?te potrivit legisla?iei muncii. M?surile pentru recuperarea pagubelor ?i a prejudiciilor se iau potrivit legisla?iei muncii.
Art. 316
În cazul în care cel sanc?ionat disciplinar nu a mai s?vâr?it abateri disciplinare în cursul unui an de la aplicarea sanc?iunii, îmbun?t??indu-?i activitatea ?i comportamentul, autoritatea care a aplicat sanc?iunea disciplinar? poate dispune ridicarea ?i radierea sanc?iunii, f?cându-se men?iunea corespunz?toare în statul personal de serviciu al celui în cauz?.
Art. 317
(1)Orice persoan? poate sesiza unitatea/institu?ia de înv???mânt cu privire la s?vâr?irea unei fapte ce poate constitui abatere disciplinar?. Sesizarea se face în scris ?i se înregistreaz? la registratura unit??ii/institu?iei de înv???mânt.
(2)Dreptul persoanei sanc?ionate disciplinar de a se adresa instan?elor judec?tore?ti este garantat.
SEC?IUNEA 8: Sanc?iuni referitoare la înc?lcarea eticii universitare ?i a bunei conduite în cercetare
Art. 318
Sanc?iunile care se pot aplica personalului didactic ?i de cercetare ?i personalului didactic ?i de cercetare auxiliar de c?tre comisia de etic? universitar? pentru înc?lcarea eticii universitare sau pentru abateri de la buna conduit? în cercetarea ?tiin?ific? sunt urm?toarele:
a)avertisment scris;
b)diminuarea salariului de baz?, cumulat, când este cazul, cu indemniza?ia de conducere, de îndrumare ?i de control;
c)suspendarea, pe o perioad? determinat? de timp, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei func?ii didactice superioare ori a unei func?ii de conducere, de îndrumare ?i de control, ca membru în comisii de doctorat, de master sau de licen??;
d)destituirea din func?ia de conducere din înv???mânt;
e)desfacerea disciplinar? a contractului de munc?.
Art. 319
Sanc?iunile care se pot aplica de c?tre comisia de etic? universitar? studen?ilor ?i studen?ilor-doctoranzi pentru înc?lcarea eticii universitare sunt urm?toarele:
a)avertisment scris;
b)exmatricularea;
c)alte sanc?iuni prev?zute de Codul de etic? ?i deontologie universitar?.
Art. 320
În cazul abaterilor de la prevederile Codului de etic? ?i deontologie profesional?, comisia de etic? universitar? stabile?te, conform Codului de etic? ?i deontologie profesional?, una sau mai multe dintre sanc?iunile prev?zute la art. 318 sau 319.
Art. 321
În cazul abaterilor de la buna conduit? în cercetarea ?tiin?ific?, comisia de etic? universitar? stabile?te, conform Legii nr. 206/2004, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, Codului de etic? ?i deontologie profesional? al personalului de cercetare-dezvoltare ?i Codului de etic? ?i deontologie profesional?, una sau mai multe din sanc?iunile prev?zute la art. 318 sau 319 ori prev?zute de lege.
Art. 322
Sanc?iunile stabilite de comisia de etic? ?i deontologie universitar? sunt puse în aplicare de c?tre decan sau rector, dup? caz, în termen de 30 de zile de la stabilirea sanc?iunilor.
Art. 323
(la data 13-Oct-2011 Art. 323 din titlul IV, capitolul II, sectiunea 8 a se vedea referinte de aplicare din Regulament din 2011 )
(1)Consiliul Na?ional de Etic? a Cercet?rii ?tiin?ifice, Dezvolt?rii Tehnologice ?i Inov?rii analizeaz? cazurile referitoare la înc?lcarea regulilor de bun? conduit? în cercetare-dezvoltare, în urma sesiz?rilor sau prin autosesizare, ?i emite hot?râri prin care se stabile?te vinov??ia ori nevinov??ia persoanei sau persoanelor în cauz?; în cazurile hot?rârilor privind vinov??ia, hot?rârile stabilesc ?i sanc?iunile ce urmeaz? a fi aplicate, conform legii.
(2)Consiliul Na?ional de Etic? a Cercet?rii ?tiin?ifice, Dezvolt?rii Tehnologice ?i Inov?rii p?streaz? confiden?ial? identitatea persoanei care a f?cut sesizarea.
(3)Hot?rârile Consiliului Na?ional de Etic? a Cercet?rii ?tiin?ifice, Dezvolt?rii Tehnologice ?i Inov?rii sunt avizate de direc?ia juridic? din cadrul Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului. R?spunderea juridic? pentru hot?rârile Consiliului Na?ional de Etic? a Cercet?rii ?tiin?ifice, Dezvolt?rii Tehnologice ?i Inov?rii revine Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului.
Art. 324
Pentru abaterile de la buna conduit? în cercetare-dezvoltare ale personalului din cadrul institu?iilor de înv???mânt superior, constatate ?i dovedite, Consiliul Na?ional de Etic? a Cercet?rii ?tiin?ifice, Dezvolt?rii Tehnologice ?i Inov?rii stabile?te aplicarea uneia sau mai multora din urm?toarele sanc?iuni:
a)avertisment scris;
b)retragerea ?i/sau corectarea tuturor lucr?rilor publicate prin înc?lcarea regulilor de bun? conduit?;
c)retragerea calit??ii de conduc?tor de doctorat sau a atestatului de abilitare;
d)retragerea titlului de doctor;
e)retragerea titlului didactic universitar sau a gradului de cercetare ori retrogradarea;
f)destituirea din func?ia de conducere din institu?ia de înv???mânt superior;
g)desfacerea disciplinar? a contractului de munc?;
h)interzicerea, pentru o perioad? determinat?, a accesului la finan?area din fonduri publice destinat? cercet?rii-dezvolt?rii.
Art. 325
Se interzice ocuparea posturilor didactice ?i de cercetare de c?tre persoane cu privire la care s-a dovedit c? au realizat abateri grave de la buna conduit? în cercetarea ?tiin?ific? ?i activitatea universitar?, stabilite conform legii. Se anuleaz? concursul pentru un post didactic sau de cercetare ocupat, iar contractul de munc? cu universitatea înceteaz? de drept, indiferent de momentul la care s-a dovedit c? o persoan? a realizat abateri grave de la buna conduit? în cercetarea ?tiin?ific? ?i activitatea universitar?. Constatarea abaterilor se face de c?tre Consiliul Na?ional de Etic? a Cercet?rii ?tiin?ifice, Dezvolt?rii Tehnologice ?i Inov?rii, conform legii.
Art. 326
Sanc?iunile stabilite de Consiliul Na?ional de Etic? a Cercet?rii ?tiin?ifice, Dezvolt?rii Tehnologice ?i Inov?rii sunt puse în aplicare în termen de 30 de zile de la data emiterii hot?rârii, dup? caz, de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, de pre?edintele Autorit??ii Na?ionale pentru Cercetare ?tiin?ific?, de Consiliul Na?ional pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor ?i Certificatelor Universitare, de conduc?torii autorit??ilor contractante care asigur? finan?area din fonduri publice destinat? cercet?rii-dezvolt?rii, de conduc?torii institu?iilor de înv???mânt superior sau ai unit??ilor de cercetare-dezvoltare.
SEC?IUNEA 9: Salarizarea personalului didactic ?i de cercetare
Art. 327
Salarizarea personalului didactic ?i de cercetare se face conform legisla?iei în vigoare ?i hot?rârilor senatului universitar.
TITLUL V: Înv??area pe tot parcursul vie?ii
CAPITOLUL I: Dispozi?ii generale
Art. 328
(1)Prezentul titlu reglementeaz? cadrul general ?i integrator al înv???rii pe tot parcursul vie?ii în România.
(2)Educa?ia permanent? reprezint? totalitatea activit??ilor de înv??are realizate de fiecare persoan? pe parcursul vie?ii în contexte formale, nonformale ?i informale, în scopul form?rii sau dezvolt?rii competen?elor dintr-o multipl? perspectiv?: personal?, civic?, social? ori ocupa?ional?.
(3)Înv??area pe tot parcursul vie?ii cuprinde educa?ia timpurie, înv???mântul preuniversitar, înv???mântul superior, educa?ia ?i formarea profesional? continu? a adul?ilor.
Art. 329
(1)Finalit??ile principale ale înv???rii pe tot parcursul vie?ii vizeaz? dezvoltarea plenar? a persoanei ?i dezvoltarea durabil? a societ??ii.
(2)Înv??area pe tot parcursul vie?ii se centreaz? pe formarea ?i dezvoltarea competen?elor-cheie ?i a competen?elor specifice unui domeniu de activitate sau unei calific?ri.
Art. 330
(1)Înv??area pe tot parcursul vie?ii se realizeaz? în contexte de înv??are formale, nonformale ?i informale.
(2)Înv??area în context formal reprezint? o înv??are organizat? ?i structurat?, care se realizeaz? într-un cadru institu?ionalizat ?i se fundamenteaz? pe o proiectare didactic? explicit?. Acest tip de înv??are are asociate obiective, durate ?i resurse, depinde de voin?a celui care înva?? ?i se finalizeaz? cu certificarea institu?ionalizat? a cuno?tin?elor ?i competen?elor dobândite.
(3)Înv??area în contexte nonformale este considerat? ca fiind înv??area integrat? în cadrul unor activit??i planificate, cu obiective de înv??are, care nu urmeaz? în mod explicit un curriculum ?i poate diferi ca durat?. Acest tip de înv??are depinde de inten?ia celui care înva?? ?i nu conduce în mod automat la certificarea cuno?tin?elor ?i competen?elor dobândite.
(4)Înv??area în contexte informale reprezint? rezultatul unor activit??i zilnice legate de munc?, mediul familial, timpul liber ?i nu este organizat? sau structurat? din punct de vedere al obiectivelor, duratei ori sprijinului pentru înv??are. Acest tip de înv??are nu este dependent de inten?ia celui care înva?? ?i nu conduce în mod automat la certificarea cuno?tin?elor ?i competen?elor dobândite.
(5)Certificarea cuno?tin?elor ?i competen?elor dobândite în contexte nonformale ?i informale poate fi f?cut? de organisme abilitate în acest sens, în condi?iile legii.
Art. 331
(1)Institu?iile sau organiza?iile în care se realizeaz? înv??area în contexte formale sunt: unit??i ?i institu?ii de înv???mânt preuniversitar ?i superior, centre de educa?ie ?i formare profesional? din subordinea ministerelor sau autorit??ilor publice locale, furnizori publici ?i priva?i de educa?ie ?i formare profesional? autoriza?i/acredita?i în condi?iile legii, organiza?ii nonguvernamentale ori guvernamentale care ofer? programe autorizate în condi?iile legii, angajatori care ofer? programe de formare profesional? propriilor angaja?i.
(2)Institu?iile sau organiza?iile în care se realizeaz? înv??area în contexte nonformale sunt institu?ii ?i organiza?ii prev?zute la alin. (1), centre de îngrijire ?i protec?ie a copilului, palate ?i cluburi ale elevilor, la locul de munc?, institu?ii culturale precum muzee, teatre, centre culturale, biblioteci, centre de documentare, cinematografe, case de cultur?, precum ?i asocia?ii profesionale, culturale, sindicate, organiza?ii nonguvernamentale.
(3)Institu?iile sau organiza?iile în care se realizeaz? înv??area în contexte informale sunt institu?iile ?i organiza?iile prev?zute la alin. (1) ?i (2). Înv??area informal? este, adesea, neinten?ionat? ?i necon?tientizat? ?i se poate produce atunci când copiii, tinerii ?i adul?ii desf??oar? activit??i în familie, la locul de munc?, în comunitate, în fe?ele sociale, când se angajeaz? în activit??i de voluntariat, sportive ori culturale sau altele asemenea.
Art. 332
(1)Organizarea ?i func?ionarea înv???mântului preuniversitar sunt reglementate la titlul II din prezenta lege.
(2)Organizarea ?i func?ionarea înv???mântului superior sunt reglementate la titlul III din prezenta lege.
(3)Organizarea ?i func?ionarea form?rii profesionale a adul?ilor sunt reglementate de legisla?ia referitoare la formarea profesional? continu? a adul?ilor ?i ucenicia la locul de munc?.
Art. 333
Statul garanteaz? ?i sus?ine, inclusiv financiar, accesul la educa?ie ?i formare profesional? continu? pentru:
a)tinerii ?i adul?ii care nu au finalizat înv???mântul obligatoriu;
b)tinerii care au p?r?sit sistemul de educa?ie înainte de a ob?ine o calificare profesional? ?i nu sunt cuprin?i în nicio form? de educa?ie sau formare profesional?;
c)absolven?ii de înv???mânt nonprofesional sau cei care au absolvit studiile înv???mântului liceal sau ale înv???mântului superior în domenii ?i calific?ri redundante ori nerelevante pe pia?a for?ei de munc?;
d)persoanele cu cerin?e educa?ionale speciale;
e)tinerii ?i adul?ii care revin în ?ar? dup? o perioad? de munc? în str?in?tate;
f)tinerii ?i adul?ii reziden?i în comunit??i dezavantajate economic ?i social;
g)angaja?ii de peste 40 de ani cu nivel sc?zut de educa?ie, reziden?i în mediul urban ?i în mediul rural, cu calificare redus? sau necalifica?i;
h)elevii cu risc major de e?ec ?colar;
i)to?i cet??enii care doresc s? urmeze programe de educa?ie permanent?.
Art. 334
Finan?area înv???rii pe tot parcursul vie?ii se realizeaz? prin fonduri publice ?i private pe baza parteneriatului public-privat, prin finan?are ?i cofinan?are din partea angajatorilor, organiza?iilor nonguvernamentale, prin fonduri nerambursabile din programe europene, prin conturi de educa?ie permanent? ?i prin contribu?ia beneficiarilor.
CAPITOLUL II: Responsabilit??i referitoare la înv??area pe tot parcursul vie?ii
Art. 335
Statul î?i exercit? atribu?iile în domeniul înv???rii pe tot parcursul vie?ii prin intermediul Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, Parlamentului, Guvernului, Ministerului Muncii, Familiei ?i Protec?iei Sociale, Ministerului Culturii ?i Patrimoniului Na?ional, Ministerului S?n?t??ii, precum ?i al Ministerului Administra?iei ?i Internelor.
Art. 336
Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului are ca atribu?ii principale, în domeniul înv???rii pe tot parcursul vie?ii:
a)elaborarea strategiilor ?i politicilor na?ionale în domeniul educa?iei, al form?rii profesionale, al cercet?rii, tineretului ?i sportului;
b)elaborarea reglement?rilor referitoare la organizarea ?i func?ionarea sistemului de educa?ie din România;
c)monitorizarea, evaluarea ?i controlarea, direct sau prin organismele abilitate, a func?ion?rii sistemului educa?ional ?i a furnizorilor de educa?ie;
d)stabilirea mecanismelor ?i a metodologiilor de validare ?i recunoa?tere a rezultatelor înv???rii;
e)elaborarea, împreun? cu Ministerul Culturii ?i Patrimoniului Na?ional, a politicilor în domeniul educa?iei nonprofesionale a adul?ilor ?i vârstnicilor;
f)alte atribu?ii, a?a cum apar ele specificate în legisla?ia din domeniul educa?iei ?i form?rii profesionale.
Art. 337
Ministerul Muncii, Familiei ?i Protec?iei Sociale are ca atribu?ii principale, în domeniul înv???rii pe tot parcursul vie?ii:
a)elaborarea, împreun? cu Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, a politicilor ?i a strategiilor na?ionale privind formarea profesional? a adul?ilor;
b)reglementarea form?rii profesionale la locul de munc? ?i a form?rii profesionale prin ucenicie la locul de munc?;
c)monitorizarea, evaluarea, acreditarea ?i controlarea direct? sau prin organisme abilitate a furnizorilor de formare, al?ii decât cei din cadrul sistemului na?ional de înv???mânt;
d)alte atribu?ii prev?zute de legisla?ia din domeniul educa?iei ?i form?rii profesionale.
Art. 338
Ministerul Culturii ?i Patrimoniului Na?ional are ca atribu?ii principale, în domeniul înv???rii pe tot parcursul vie?ii:
a)stimularea cre?terii gradului de acces ?i de participare a publicului la cultur?;
b)propunerea ?i promovarea parteneriatelor cu autorit??ile administra?iei publice locale ?i cu structurile societ??ii civile pentru diversificarea, modernizarea ?i optimizarea serviciilor publice oferite de institu?iile ?i a?ez?mintele de cultur?, în vederea satisfacerii necesit??ilor culturale ?i educative ale publicului;
c)promovarea recunoa?terii competen?elor profesionale, respectiv garantarea drepturilor ?i a intereselor creatorilor, arti?tilor ?i speciali?tilor din domeniul culturii;
d)alte atribu?ii prev?zute de legisla?ia din domeniul educa?iei ?i form?rii profesionale.
Art. 339
(1)Ministerele ?i autorit??ile centrale pot avea responsabilit??i în domeniul educa?iei ?i form?rii pentru profesiile reglementate prin legi speciale.
(2)Formarea continu? a personalului din institu?iile publice de ap?rare, ordine public? ?i securitate na?ional? se reglementeaz?, în sensul prezentei legi, prin ordine ?i instruc?iuni proprii emise de c?tre conduc?torii acestora.
(3)Structura organizatoric?, profilurile, specializ?rile, cifrele anuale de ?colarizare ?i criteriile de selec?ionare a candida?ilor pentru înv???mântul de formare continu? nonuniversitar? a personalului militar, de informa?ii, ordine public? ?i securitate na?ional? se stabilesc de Ministerul Ap?r?rii Na?ionale, de Ministerul Administra?iei ?i Internelor, de Serviciul Român de Informa?ii ?i de alte institu?ii cu atribu?ii în domeniul ap?r?rii, informa?iilor, ordinii publice ?i securit??ii na?ionale, potrivit specificului ?i nivelurilor de înv???mânt.
Art. 340
(1)Se înfiin?eaz? Autoritatea Na?ional? pentru Calific?ri prin reorganizarea Consiliului Na?ional al Calific?rilor ?i Form?rii Profesionale a Adul?ilor (CNCFPA) ?i a Unit??ii Executive a Consiliului Na?ional al Calific?rilor ?i Form?rii Profesionale a Adul?ilor.
(2)Autoritatea Na?ional? pentru Calific?ri elaboreaz? Cadrul na?ional al calific?rilor pe baza Cadrului european al calific?rilor, gestioneaz? Registrul na?ional al calific?rilor ?i Registrul na?ional al furnizorilor de formare profesional? a adul?ilor. Autoritatea Na?ional? pentru Calific?ri coordoneaz? autorizarea furnizorilor de formare profesional? continu? la nivel na?ional, coordoneaz? sistemul de asigurare a calit??ii în formarea profesional? continu? ?i activit??ile comitetelor sectoriale. Autoritatea Na?ional? pentru Calific?ri mai are urm?toarele atribu?ii:
a)elaboreaz?, implementeaz? ?i actualizeaz? Cadrul na?ional al calific?rilor, precum ?i Registrul na?ional al calific?rilor;
b)asigur? compatibilitatea sistemului na?ional al calific?rilor cu celelalte sisteme de calific?ri existente la nivel european ?i interna?ional;
c)propune Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului elemente de politici ?i de strategii na?ionale, acte normative referitoare la sistemul na?ional al calific?rilor ?i la dezvoltarea resurselor umane, inclusiv formarea profesional? a adul?ilor;
d)coordoneaz? ?i controleaz? la nivel na?ional elaborarea standardelor ocupa?ionale ?i a standardelor de preg?tire profesional?;
e)coordoneaz? asigurarea calit??ii în formarea profesional? a adul?ilor;
f)coordoneaz? ?i controleaz? autorizarea furnizorilor de formare profesionala a adul?ilor;
g)întocme?te Registrul na?ional al furnizorilor de formare profesional? a adul?ilor, precum ?i Registrul na?ional al evaluatorilor de competen?e profesionale;
h)coordoneaz? autorizarea centrelor de evaluare a competen?elor profesionale ?i certificarea evaluatorilor de competen?e profesionale;
i)particip? la elaborarea unor planuri sau programe de interes na?ional în domeniul calific?rilor ?i al form?rii profesionale a adul?ilor;
j)promoveaz? dialogul social, sprijin? ?i coordoneaz? activitatea comitetelor sectoriale.
(3)Finan?area cheltuielilor curente ?i de capital ale Autorit??ii Na?ionale pentru Calific?ri se asigur? din venituri proprii ?i subven?ii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului.
(4)La nivelul Autorit??ii Na?ionale pentru Calific?ri se constituie un consiliu cu rol consultativ, format din reprezenta?i ai institu?iilor de înv???mânt preuniversitar ?i universitar, ai studen?ilor, ai asocia?iilor profesionale, ai administra?iei publice centrale, ai patronatelor, ai sindicatelor ?i ai comitetelor sectoriale. Consiliul asist? Autoritatea Na?ional? pentru Calific?ri în stabilirea strategiilor na?ionale ?i a planurilor de ac?iuni pentru dezvoltarea Cadrului na?ional al calific?rilor ?i a form?rii profesionale a adul?ilor.
(5)Autoritatea Na?ional? pentru Calific?ri este coordonat? de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului. Structura, organizarea ?i func?ionarea acesteia se stabilesc prin hot?râre a Guvernului, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
Art. 341
(la data 28-Nov-2013 Art. 341 din titlul V, capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 918/2013 )
(la data 13-Dec-2011 Art. 341 din titlul V, capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Metodologie din 2011 )
(1)Cadrul na?ional al calific?rilor este un instrument pentru clasificarea calific?rilor în conformitate cu un set de criterii care corespund unor niveluri specifice de înv??are atinse, al c?rui scop este integrarea ?i coordonarea subsistemelor na?ionale de calific?ri ?i îmbun?t??irea transparen?ei, accesului, progresului ?i calit??ii calific?rilor în raport cu pia?a muncii ?i societatea civil?.
(2)Implementarea Cadrului na?ional al calific?rilor vizeaz? sistemul na?ional de calific?ri ob?inute în înv???mântul secundar general, în înv???mântul profesional ?i tehnic, în formarea profesional? continu?, în ucenicie, în înv???mântul superior, atât în contexte formale, cât ?i în contexte informale ?i nonformale, din perspectiva înv???rii pe tot parcursul vie?ii.
(3)Cadrul na?ional al calific?rilor permite recunoa?terea, m?surarea ?i rela?ionarea tuturor rezultatelor înv???rii dobândite în contexte de înv??are formale, nonformale ?i informale ?i asigur? coeren?a calific?rilor ?i a titlurilor certificate. Existen?a unui cadru na?ional al calific?rilor contribuie la evitarea duplic?rii ?i suprapunerii calific?rilor, îi ajut? pe cei ce înva?? s? ia decizii în cuno?tin?? de cauz? privind planificarea carierei ?i faciliteaz? evolu?ia profesional?, în perspectiva înv???rii pe tot parcursul vie?ii.
(4)Cadrul na?ional al calific?rilor contribuie la asigurarea calit??ii sistemului de formare profesional?.
Art. 342
(1)Autoritatea Na?ional? pentru Calific?ri evalueaz? ?i certific? evaluatorii de competen?e profesionale, evaluatorii de evaluatori ?i evaluatorii externi.
(2)Criteriile ?i procedurile de evaluare ?i certificare a evaluatorilor de competen?e profesionale, a evaluatorilor de evaluatori ?i a evaluatorilor externi se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi, aprobate prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului.
(3)Autoritatea Na?ional? pentru Calific?ri întocme?te Registrul na?ional al evaluatorilor de competen?e profesionale, evaluatorilor de evaluatori ?i evaluatorilor externi certifica?i.
(4)Autoritatea Na?ional? pentru Calific?ri acrediteaz? centrele de evaluare ?i organismele de evaluare, pe baza rapoartelor de evaluare întocmite de evaluatorii externi.
Art. 343
(1)Centrele comunitare de înv??are permanent? se înfiin?eaz? de c?tre autorit??ile administra?iei publice locale în parteneriat cu furnizorii de educa?ie ?i formare. Acestea au rolul de a implementa politicile ?i strategiile în domeniul înv???rii pe tot parcursul vie?ii la nivelul comunit??ii. Func?ionarea centrelor comunitare de înv??are permanent? se reglementeaz? prin hot?râre a Guvernului, ini?iat? de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului.
(2)Unit??ile ?i institu?iile de înv???mânt de sine st?t?tor sau în parteneriat cu autorit??ile locale ?i alte institu?ii ?i organisme publice ?i private: case de cultur?, furnizori de formare continu?, parteneri sociali, organiza?ii nonguvernamentale ?i altele asemenea pot organiza la nivel local centre comunitare de înv??are permanent?, pe baza unor oferte de servicii educa?ionale adaptate nevoilor specifice diferitelor grupuri-?int? interesate.
(3)Finan?area centrelor comunitare de înv??are permanent? se face din fonduri publice ?i private, în condi?iile legii. Toate veniturile ob?inute de centrele comunitare de înv??are permanent? r?mân la dispozi?ia acestora.
Art. 344
(1)Atribu?iile centrelor comunitare de înv??are permanent? la nivel local sunt urm?toarele:
a)realizeaz? studii ?i analize privind nevoia de educa?ie ?i formare profesional? la nivel local;
b)elaboreaz? planuri locale de interven?ie în domeniul educa?iei permanente;
c)ofer? servicii educa?ionale pentru copii, tineri ?i adul?i prin:
(i)programe de tip remedial pentru dobândirea sau completarea competen?elor-cheie, inclusiv programe educa?ionale de tip "A doua ?ans?" sau programe de tip "zone de educa?ie prioritar?" pentru tinerii ?i adul?ii care au p?r?sit timpuriu sistemul de educa?ie ori care nu de?in o calificare profesional?;
(ii)programe pentru validarea rezultatelor înv???rii nonformale ?i informale;
(iii)programe de dezvoltare a competen?elor profesionale pentru calificare/recalificare, reconversie profesional?, perfec?ionare, specializare ?i ini?iere profesional?;
(iv)programe de educa?ie antreprenorial?;
(v)programe de dezvoltare personal? sau de timp liber;
(vi)organizarea de activit??i de promovare a particip?rii la înv??area permanent? a tuturor membrilor comunit??ii;
d)ofer? servicii de informare, orientare ?i consiliere privind:
(i)accesul la programe de educa?ie ?i formare profesional?;
(ii)validarea rezultatelor înv???rii nonformale ?i informale;
(iii)preg?tirea în vederea ocup?rii unui loc de munc?;
e)ofer? servicii de evaluare ?i certificare a rezultatelor înv???rii nonformale ?i informale;
f)asigur? accesul membrilor comunit??ii la mijloace moderne de informare ?i comunicare;
g)promoveaz? parteneriatul cu mediul economic;
h)implementeaz? instrumentele dezvoltate la nivel european, Europass ?i Youthpass, pa?aportul lingvistic, precum ?i portofoliul de educa?ie permanent?;
i)gestioneaz? informa?ii cu privire la participarea beneficiarilor la serviciile acestora.
(2)Metodologia de acreditare, evaluare periodic?, organizare ?i func?ionare a centrelor comunitare de înv??are permanent? se aprob? prin hot?râre a Guvernului.
Art. 345
(1)În în?elesul prezentei legi, termenii referitori la procesele de identificare, evaluare ?i recunoa?tere a rezultatelor înv???rii se definesc dup? cum urmeaz?:
a)rezultatele înv???rii reprezint? ceea ce o persoan? cunoa?te, în?elege ?i este capabil? s? fac? la finalizarea procesului de înv??are ?i sunt definite sub form? de cuno?tin?e, abilit??i ?i competen?e;
b)identificarea rezultatelor înv???rii reprezint? procesul prin care indivizii, singuri sau cu sprijinul personalului specializat, devin con?tien?i de competen?ele pe care le de?in;
c)evaluarea rezultatelor înv???rii reprezint? procesul prin care se stabile?te faptul c? o persoan? a dobândit anumite cuno?tin?e, abilita?i ?i competen?e;
d)validarea rezultatelor înv???rii reprezint? procesul prin care se confirm? c? rezultatele înv???rii evaluate, dobândite de o persoan?, corespund cerin?elor specifice pentru o unitate de rezultate ale înv???rii sau o calificare;
e)certificarea rezultatelor înv???rii reprezint? procesul prin care se confirm? în mod formal rezultatele înv???rii dobândite de persoana care înva?? în diferite contexte, în urma unui proces de evaluare. Aceasta se finalizeaz? printr-o diplom? sau un certificat.
(2)Recunoa?terea rezultatelor înv???rii reprezint? procesul de atestare a rezultatelor înv???rii validate ?i certificate prin acordarea de unit??i de rezultate ale înv???rii sau de calific?ri.
(3)Identificarea, evaluarea ?i recunoa?terea rezultatelor înv???rii în contexte nonformale ?i informale se realizeaz? pe baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, de Ministerul Muncii, Familiei ?i Protec?iei Sociale ?i de Autoritatea Na?ional? pentru Calific?ri ?i se aprob? prin hot?râre a Guvernului.
(4)Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului elaboreaz? ?i aprob? prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului metodologia de recunoa?tere a rezultatelor înv???rii în contexte nonformale ?i informale a cadrelor didactice ?i de echivalare a acestora în credite pentru educa?ie ?i formare profesional?.
Art. 346
(1)Serviciile de identificare, evaluare ?i recunoa?tere a rezultatelor înv???rii pot fi oferite de institu?ii de stat sau particulare autorizate în acest sens.
(2)Diplomele ?i certificatele acordate de institu?iile autorizate în urma evalu?rii rezultatelor înv???rii în contexte nonformale ?i informale produc acelea?i efecte ca ?i celelalte modalit??i de evaluare ?i certificare a cuno?tin?elor ?i competen?elor din sistemul formal de educa?ie ?i formare profesional? în vederea ocup?rii unui loc de munc? sau continu?rii educa?iei ?i form?rii profesionale în sistemele formale.
(3)Rezultatele înv???rii în contexte nonformale ?i informale pot fi recunoscute explicit prin evalu?ri în centre de evaluare ?i certificare a competen?elor sau implicit prin finalizarea unui program formal de studii.
Art. 347
(1)Programele de formare profesional? ini?ial? ?i continu?, precum ?i sistemele de evaluare a rezultatelor înv???rii în contexte nonformale ?i informale vor respecta asigurarea mobilit??ii ocupa?ionale pe orizontal? ?i pe vertical? prin utilizarea sistemului de credite transferabile pentru educa?ie ?i formare profesional?.
(2)Metodologia de acordare a creditelor transferabile se elaboreaz? de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, de Ministerul Muncii, Familiei ?i Protec?iei Sociale, de Ministerul Culturii ?i Patrimoniului Na?ional ?i de Autoritatea Na?ional? pentru Calific?ri ?i se aprob? prin hot?râre a Guvernului.
(3)Rezultatele înv???rii ?i creditele asociate acestora, dobândite anterior în contexte formale sau ca urmare a evalu?rii rezultatelor înv???rii nonformale ?i informale, sunt transferate ?i integrate în programul de formare profesional? pe care îl urmeaz? persoana care înva??.
Art. 348
(1)Persoanele care doresc s? fie evaluate în vederea recunoa?terii competen?elor profesionale ob?inute în alte contexte de înv??are decât cele formale se adreseaz? unui centru de evaluare acreditat pentru ocupa?ia sau calificarea respectiv?.
(2)În func?ie de procesul de evaluare desf??urat, centrul de evaluare acreditat elibereaz? urm?toarele tipuri de certificate cu recunoa?tere na?ional?:
a)certificat de calificare - se elibereaz? în cazul în care candidatul a fost declarat competent pentru toate competen?ele asociate unei calific?ri sau unei ocupa?ii, conform standardului de preg?tire profesional? ori standardului ocupa?ional;
b)certificat de competen?e profesionale - se elibereaz? în cazul în care candidatul a fost declarat competent pentru una sau mai multe competen?e asociate unei calific?ri ori unei ocupa?ii, conform standardului de preg?tire profesional? sau standardului ocupa?ional.
(3)Certificatele se elibereaz? înso?ite de o anex? a certificatului, denumit? "Supliment descriptiv al certificatului", în care se precizeaz? unit??ile de competen?? pentru care candidatul a fost declarat competent.
Art. 349
(1)Portofoliul de educa?ie permanent? reprezint? un instrument care faciliteaz? identificarea ?i formularea abilit??ilor ?i competen?elor personale ?i valorificarea acestora în parcursul ?colar ?i profesional ?i în inser?ia pe pia?a muncii a fiec?rui individ.
(2)Portofoliul de educa?ie permanent? con?ine dovezi ale rezultatelor înv???rii dobândite în contexte formale, nonformale ?i informale de educa?ie.
(3)Portofoliul educa?ional integreaz? ?i instrumentele europene care eviden?iaz? rezultatele înv???rii unei persoane, cum ar fi Europass ?i Youthpass.
Art. 350
(1)Consilierea ?i orientarea carierei pe tot parcursul vie?ii se refer? la totalitatea serviciilor ?i activit??ilor care asist? persoanele de orice vârst? ?i în orice moment al existen?ei lor s? fac? alegeri în sfera educa?ional?, de formare sau munc? ?i s? î?i gestioneze cariera.
(2)Serviciile de consiliere ?i orientare în carier? se realizeaz? prin unit??i ?i institu?ii de înv???mânt, universit??i, institu?ii de formare, servicii de ocupare a for?ei de munc? ?i servicii pentru tineret. Ele se pot realiza ?i la locul de munc?, în serviciile sociale ?i în sectorul privat.
Art. 351
Statul asigur? accesul gratuit la servicii de consiliere ?i orientare în carier? tuturor elevilor, studen?ilor ?i persoanelor aflate în c?utarea unui loc de munc?.
Art. 352
În sensul prezentei legi, consilierea ?i orientarea în carier? includ urm?toarele tipuri de activit??i:
a)informarea cu privire la carier?, care se refer? la toate informa?iile necesare pentru a planifica, ob?ine ?i p?stra un anumit loc de munc?;
b)educa?ia cu privire la carier?, care se realizeaz? în institu?iile de înv???mânt prin intermediul ariei curriculare "consiliere ?i orientare". Sunt oferite informa?ii despre pia?a muncii, se formeaz? abilit??i de a face alegeri privind educa?ia, formarea, munca ?i via?a în general, oportunit??i de a experimenta diverse roluri din via?a comunit??ii sau din via?a profesional?, instrumente pentru planificarea carierei;
c)consilierea în carier?, care ajut? persoanele s? î?i clarifice scopurile ?i aspira?iile, s? î?i în?eleag? propriul profil educa?ional, s? ia decizii informate, s? fie responsabile pentru propriile ac?iuni, s? î?i gestioneze cariera ?i procesul de tranzi?ie în diferite momente;
d)consilierea pentru angajare, care ajut? persoanele s? î?i clarifice scopurile imediate privind angajarea, s? înve?e despre abilit??ile necesare pentru a c?uta ?i a ob?ine un loc de munc?;
e)plasarea la locul de munc?, care reprezint? sprijinul acordat persoanelor pentru g?sirea unui loc de munc?.
Art. 353
(1)Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului ?i Ministerul Muncii, Familiei ?i Protec?iei Sociale colaboreaz? în scopul cre?terii calit??ii, pentru sincronizarea ?i continuitatea activit??ilor de consiliere ?i orientare în carier? de care beneficiaz? o persoan? pe parcursul întregii vie?i.
(2)Ministerele prev?zute la alin. (1) stabilesc, prin ordin comun, instrumente ?i metodologii comune referitoare la formarea speciali?tilor în consiliere ?i orientare, utilizarea instrumentelor Europass ?i Youthpass, organizarea de activit??i comune de sensibilizare a cadrelor didactice ?i a formatorilor, a p?rin?ilor ?i a publicului larg cu privire la dimensiunea consilierii ?i orient?rii în educa?ie ?i formarea profesional?.
(la data 24-Jul-2012 Art. 353, alin. (2) din titlul V, capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 4469/2012 )
(la data 24-Jul-2012 Art. 353, alin. (2) din titlul V, capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 1804/2012 )
Art. 354
Pentru asigurarea transparen?ei serviciilor ?i a mobilit??ii persoanelor în spa?iul european, Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului ?i Ministerul Muncii, Familiei ?i Protec?iei Sociale realizeaz? demersurile necesare pentru integrarea României în re?elele europene de consiliere ?i orientare pe tot parcursul vie?ii.
Art. 355
(1)Sistemul na?ional de asigurare a calit??ii educa?iei permanente cuprinde sistemul de asigurare a calit??ii în înv???mântul preuniversitar, sistemul de asigurare a calit??ii în înv???mântul superior, sistemul de asigurare a calit??ii în formarea profesional? ini?ial?, sistemul de asigurare a calit??ii în formarea profesional? continu?.
(2)Grupul Na?ional pentru Asigurarea Calit??ii în Educa?ie ?i Formare Profesional? (GNAC), structur? informal? care func?ioneaz? ca punct na?ional de referin?? pentru asigurarea calit??ii în educa?ie ?i formarea profesional?, coordoneaz? armonizarea sistemelor de asigurare a calit??ii în educa?ie ?i formarea profesional?.
Art. 356
(1)Statul sprijin? dreptul la înv??are pe tot parcursul vie?ii prin acordarea sumei reprezentând echivalentul în lei a 500 euro, calculat la cursul de schimb leu/euro comunicat de Banca Na?ional? a României ?i valabil la data pl??ii, fiec?rui copil cet??ean român, la na?terea acestuia. Suma este acordat? în scop educa?ional în beneficiul titularului, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei ?i Protec?iei Sociale.
(2)Suma se depune într-un cont de depozit, denumit în continuare cont pentru educa?ie permanent?, deschis la Trezoreria Statului pe numele copilului de oricare dintre p?rin?ii fire?ti, de împuternicitul acestora sau de reprezentantul legal al copilului, pe baza certificatului de na?tere.
(3)P?rin?ii copilului, contribuabili, pot direc?iona în contul prev?zut la alin. (2) un procent de pân? la 2% din valoarea impozitului anual pe veniturile din salarii, în condi?iile legii, ?i pot depune sume în acest cont.
(4)Pentru sumele depuse în contul prev?zut la alin. (2) se pl?te?te dobând? anual la o rat? a dobânzii stabilit? prin ordin al ministrului finan?elor publice. Dobânzile aferente conturilor de depozit constituite la Trezoreria Statului se asigur? de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finan?elor Publice.
(5)Titularul contului este singura persoan? care poate solicita sume din contul pentru educa?ie permanent?, începând cu vârsta de 16 ani ?i cu acordul expres, dup? caz, al p?rin?ilor, al tutorelui sau al reprezentantului legal. Trezoreria Statului elibereaz? vouchere echivalente în valoare cu sumele solicitate. Metodologia prin care se certific? faptul c? sumele au fost cheltuite pentru educa?ia permanent? se elaboreaz? de c?tre Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului.
(6)Retragerea sumelor în alte condi?ii decât cele prev?zute la alin. (5) ?i/sau utilizarea acestora în alt scop decât cel stabilit de prezenta lege constituie infrac?iune ?i se pedepse?te cu închisoare de la 6 luni la un an.
(7)Normele privind deschiderea, gestionarea ?i accesul la contul pentru educa?ie permanent? se aprob? prin hot?râre a Guvernului.
(8)Sprijinul de stat pentru exercitarea dreptului la educa?ie permanent? prin acordarea sumei reprezentând echivalentului lei a 500 euro se acord? tuturor copiilor n?scu?i dup? data intr?rii în vigoare a prezentei legi.
Art. 357
(1)Personalul care lucreaz? în domeniul educa?iei permanente poate ocupa urm?toarele func?ii: cadru didactic, cadru didactic auxiliar, formator, instructor de practic?, evaluator de competen?e, mediator, facilitator al înv???rii permanente, consilier, mentor, facilitator/tutore on-line, profesor de sprijin ?i alte func?ii asociate activit??ilor desf??urate în scopul educa?iei permanente.
(2)Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, împreun? cu Ministerul Muncii, Familiei ?i Protec?iei Sociale, cu Ministerul Culturii ?i Patrimoniului Na?ional ?i cu Agen?ia Na?ional? pentru Calific?ri, stabile?te normele metodologice de elaborare a statutului ?i rutei de profesionalizare a personalului care lucreaz? în domeniul educa?iei permanente, aprobat prin hot?râre a Guvernului. Programele de formare profesional? vor cuprinde obiective specifice înv???rii permanente, precum: competen?e psihopedagogice specifice vârstei ?i profilului beneficiarilor înv???rii, dezvoltarea competen?elor de utilizare a tehnologiilor moderne de informare ?i comunicare, competen?e de facilitare a înv???rii în medii virtuale, utilizarea înv???rii pe baz? de proiecte ?i portofolii educa?ionale.
Art. 358
(1)Guvernul înfiin?eaz? Muzeul Na?ional al ?tiin?ei, în condi?iile legii.
(2)Muzeul Na?ional al ?tiin?ei are drept scop principal oferirea de experien?e de înv??are nonformal? ?i informal?, prin prezentarea principalelor realiz?ri ale ?tiin?ei ?i tehnologiei.
(3)Metodologia de înfiin?are, organizare, func?ionare ?i finan?are a Muzeului Na?ional al ?tiin?ei se stabile?te prin hot?râre a Guvernului, în termen de maximum 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
Art. 359
Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, împreun? cu Ministerul Muncii, Familiei ?i Protec?iei Sociale ?i cu Ministerul Culturii ?i Patrimoniului Na?ional elaboreaz? un set de indicatori statistici pentru monitorizarea, analiza ?i prognoza activit??ilor de înv??are pe tot parcursul vie?ii.
TITLUL VI: R?spunderea juridic?
Art. 360
(1)Urm?toarele fapte constituie contraven?ii ?i se sanc?ioneaz? dup? cum urmeaz?:
a)nerespectarea dispozi?iilor art. 86 alin. (3), din culpa p?rintelui sau a tutorelui legal instituit, cu amend? cuprins? între 100 lei ?i 1.000 lei ori cu munc? echivalent? în folosul comunit??ii, prestat? de p?rinte sau de tutorele legal;
b)nerespectarea dispozi?iilor art. 143 alin. (5), cu amend? de la 5.000 lei la 50.000 lei.
(2)Constatarea contraven?iei ?i aplicarea amenzilor contraven?ionale prev?zute la alin. (1) lit. a) se fac de c?tre persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea consiliului de administra?ie al unit??ii de înv???mânt.
(3)Constatarea contraven?iei ?i aplicarea amenzilor contraven?ionale prev?zute la alin. (1) lit. b) se fac de c?tre ofi?erii sau agen?ii de poli?ie din cadrul Ministerului Administra?iei ?i Internelor, cu competen?e în domeniu.
TITLUL VII: Dispozi?ii tranzitorii ?i finale
Art. 361
(1)Prezenta lege intr? în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2)La data intr?rii în vigoare a prezentei legi se abrog? Legea înv???mântului nr. 84/1995, republicat? în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicat? în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, art. 14 alin. (2) din Ordonan?a de urgen?a a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calit??ii educa?iei, publicat? în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 20 iulie 2005, aprobat? cu modific?ri prin Legea nr. 87/2006, cu modific?rile ulterioare, Ordonan?a Guvernului nr. 10/2009 privind dreptul studen?ilor înmatricula?i la formele de înv???mânt la distan?? sau cu frecven?? redus? de a continua studiile la programe de studii de licen?? autorizate s? func?ioneze provizoriu sau acreditate, publicat? în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 20 august 2009, precum ?i orice alte dispozi?ii contrare.
(3)Prin excep?ie de la prevederile alin. (1):
a)m?sura introducerii clasei preg?titoare în înv???mântul primar intr? în vigoare începând cu anul ?colar 2012-2013;
b)m?sura introducerii clasei a IX-a în înv???mântul gimnazial intr? în vigoare începând cu genera?ia de elevi care începe clasa a V-a în anul ?colar 2011-2012;
b)evaluarea na?ional? organizat? la finalul clasei a VIII-a se va desf??ura în conformitate cu prevederile prezentei legi începând cu genera?ia de elevi care începe clasa a V-a în anul ?colar 2015-2016;
(la data 30-Dec-2013 Art. 361, alin. (3), litera B. din titlul VII modificat de Art. I, punctul 40. din Ordonanta urgenta 117/2013 )
c)examenul de bacalaureat se va desf??ura în conformitate cu prevederile prezentei legi începând cu genera?ia de elevi care începe clasa a IX-a în anul ?colar 2012-2013;
c)examenul de bacalaureat se va desf??ura în conformitate cu prevederile prezentei legi începând cu genera?ia de elevi care începe clasa a IX-a în anul ?colar 2015-2016;
(la data 30-Dec-2013 Art. 361, alin. (3), litera C. din titlul VII modificat de Art. I, punctul 40. din Ordonanta urgenta 117/2013 )
d)admiterea la liceu se va desf??ura în conformitate cu prevederile prezentei legi începând cu genera?ia de elevi care începe clasa a V-a în anul ?colar 2011-2012;
d)admiterea la liceu se va desf??ura în conformitate cu prevederile prezentei legi începând cu genera?ia de elevi care începe Clasa a V-a în anul ?colar 2015-2016.
(la data 30-Dec-2013 Art. 361, alin. (3), litera D. din titlul VII modificat de Art. I, punctul 40. din Ordonanta urgenta 117/2013 )
e)m?sura acord?rii a 500 de euro pentru educa?ia permanent? a fiec?rui nou-n?scut se aplic? începând din anul 2013;
*) Prevederile art. 361 alin. (3) lit. e) se prorog? pân? la data de 31 decembrie 2013.
(la data 19-Dec-2012 Art. 361, alin. (3), litera E. din titlul VII a se vedea referinte de aplicare din Art. II din capitolul I din Ordonanta urgenta 92/2012 )
*) Prevederile art. 361 alin. (3) lit. e) se prorog? pân? la data de 31 decembrie 2014.
(la data 15-Nov-2013 Art. 361, alin. (3), litera E. din titlul VII a se vedea referinte de aplicare din Art. 24, alin. (1) din capitolul II din Ordonanta urgenta 103/2013 )
f)m?sura privind introducerea costului standard per elev ?i a principiului "finan?area urmeaz? elevul" se aplic? din anul 2012;
g)prevederile art. 8 intr? în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2012.
g)prevederile art. 8 intr? în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2013.
(la data 17-Dec-2011 Art. 361, alin. (3), litera G. din titlul VII modificat de Actul din Legea 283/2011 )
g)prevederile art. 8 intr? în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2014.
(la data 13-Dec-2012 Art. 361, alin. (3), litera G. din titlul VII modificat de Art. 11 din capitolul III din Ordonanta urgenta 84/2012 )
g)prevederile art. 8 intr? în vigoare începând cu data de 31 decembrie 2014.
(la data 15-Nov-2013 Art. 361, alin. (3), litera G. din titlul VII a se vedea referinte de aplicare din Art. 24, alin. (1) din capitolul II din Ordonanta urgenta 103/2013 )
(4)La data intr?rii în vigoare a prezentei legi, institu?iile de înv???mânt superior acreditate înceteaz? procesul didactic la toate specializ?rile/programele de studii care nu au fost autorizate s? func?ioneze provizoriu sau acreditate. Continuarea procesului didactic la aceste specializ?ri/programe de studii sau ini?ierea procesului didactic la alte specializ?ri/programe de studii neautorizate ori neacreditate reprezint? o înc?lcare a legii, institu?ia de înv???mânt superior fiind sanc?ionat? cu intrarea în lichidare, iar vinova?ii urmând a fi sanc?iona?i potrivit prevederilor legale.
(la data 11-May-2012 Art. 361, alin. (4) din titlul VII a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 3952/2012 )
(5)Studen?ii ?i absolven?ii care au fost înmatricula?i la specializ?rile/programele de studii care ?i-au încetat procesul didactic conform alin. (4) au dreptul s? î?i finalizeze studiile la specializ?ri/programe de studii identice sau similare din acela?i domeniu al specializ?rii/programului de studii, autorizate s? func?ioneze provizoriu ori acreditate. Aspectele legate de finalizarea studiilor men?ionate în prezentul alineat sunt reglementate prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului, la propunerea ARACIS ?i cu consultarea Consiliului Na?ional al Rectorilor.
(la data 11-May-2012 Art. 361, alin. (5) din titlul VII a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 3952/2012 )
(6)În termen de 8 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului elaboreaz? metodologiile, regulamentele ?i celelalte acte normative care decurg din aplicarea prezentei legi ?i stabile?te m?surile tranzitorii de aplicare a acesteia.
(la data 17-Feb-2011 Art. 361, alin. (6) din titlul VII a se vedea referinte de aplicare din Instructiunile 1/2011 )
Art. 362
(1)Personalul didactic care ocup?, la momentul intr?rii în vigoare a prezentei legi, func?ia de preparator universitar ?i care ob?ine diploma de doctor în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi ocup? de drept func?ia de asistent universitar.
(la data 09-Feb-2011 Art. 362, alin. (1) din titlul VII a se vedea referinte de aplicare din Art. 11 din anexa 2 din Ordinul 3753/2011 )
(2)La împlinirea termenului de 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, contractele de munc? ale persoanelor care ocup? func?ia de preparator universitar înceteaz? de drept.
(la data 09-Feb-2011 Art. 362, alin. (2) din titlul VII a se vedea referinte de aplicare din Art. 11 din anexa 2 din Ordinul 3753/2011 )
(3)La împlinirea termenului de 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, contractele de munc? ale persoanelor care ocup? func?ia de asistent universitar sau asistent de cercetare ?i nu sunt studen?i-doctoranzi sau nu au ob?inut diploma de doctor înceteaz? de drept.
(4)Prin excep?ie de la prevederile art. 301 alin. (2), persoanelor care ocup? la momentul intr?rii în vigoare a prezentei legi func?ia de asistent universitar într-o institu?ie de înv???mânt superior nu li se aplic? respectivele prevederi. La împlinirea termenului de 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, contractele de munc? ale respectivelor persoane, care nu au ob?inut diploma de doctor, înceteaz? de drept.
(5)La împlinirea termenului de 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, contractele de munc? ale persoanelor care ocup? func?ia de lector universitar/?ef de lucr?ri sau o func?ie didactic? universitar? superioar? ?i nu au ob?inut diploma de doctor înceteaz? de drept.
(6)La împlinirea termenului de 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, contractele de munc? ale persoanelor care ocup?, în institu?ii de înv???mânt superior, func?ia de cercet?tor ?tiin?ific sau o func?ie de cercetare superioar? ?i nu au ob?inut diploma de doctor înceteaz? de drept.
Art. 363
La data intr?rii în vigoare a prezentei legi, institu?iile de înv???mânt superior de stat având activit??i de predare în limba minorit??ilor na?ionale care au statut de universit??i multiculturale ?i multilingve, conform prezentei legi, sunt:
1.Universitatea Babe?-Bolyai din Cluj-Napoca - în limbile român?, maghiar? ?i german?;
2.Universitatea de Medicin? ?i Farmacie din Târgu Mure? - în limbile român? ?i maghiar?;
3.Universitatea de Art? Teatral? din Târgu Mure? - în limbile român? ?i maghiar?.
Art. 364
(1)Senatele universitare sunt obligate ca, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, s? definitiveze noua cart? universitar?, regulamentele ?i metodologiile de organizare ?i func?ionare a universit??ilor, în conformitate cu prezenta lege.
(2)La finalizarea actualului mandat, noile organe de conducere ale universit??ilor se vor stabili în baza prezentei legi.
Art. 365
Termenii ?i expresiile utilizate în cuprinsul prezentei legi sunt defini?i în anexa care face parte integrant? din prezenta lege.
-****-
Aceast? lege a fost adoptat? în temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constitu?ia României, republicat?, în urma angaj?rii r?spunderii Guvernului în fa?a Camerei Deputa?ilor ?i a Senatului, în ?edin?a comun? din data de 28 octombrie 2010.

PRE?EDINTELE CAMEREI DEPUTA?ILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE
p. PRE?EDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU PERE?
ANEXA: LISTA defini?iilor termenilor ?i a expresiilor utilizate în cuprinsul legii
1.Abilitarea reprezint? certificarea calit??ii unei persoane de a conduce lucr?ri de doctorat ?i de a ocupa func?ia didactic? ?i de cercetare de profesor universitar.
1.Abilitarea reprezint? certificarea calit??ii unei persoane de a conduce lucr?ri de doctorat.
(la data 19-Dec-2012 punctul 1. din anexa 1 modificat de Art. I, punctul 20. din capitolul I din Ordonanta urgenta 92/2012 )
2.Acreditarea este procesul prin care unitatea/institu?ia de înv???mânt/organiza?ia interesat?, pe baza evalu?rii externe realizate în condi?iile prezentei legi, dobânde?te dreptul de organizare a admiterii, de desf??urare a procesului de înv???mânt, de organizare a examenelor de finalizare a studiilor ?i de a emite diplome ?i certificate recunoscute de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului.
3.Asigurarea calit??ii educa?iei exprim? capacitatea unei organiza?ii furnizoare de a oferi programe de educa?ie în conformitate cu standardele anun?ate ?i este realizat? printr-un ansamblu de ac?iuni de dezvoltarea capacit??ii institu?ionale, de elaborare, planificare ?i implementare de programe de studiu, prin care se formeaz? încrederea beneficiarilor c? organiza?ia furnizoare de educa?ie îndepline?te standardele de calitate.
4.Autorizarea de func?ionare provizorie este procesul prin care unitatea/institu?ia de înv???mânt/organiza?ia interesat?, pe baza evalu?rii externe realizate, în condi?iile prezentei legi, de c?tre agen?iile de asigurare a calit??ii autorizate s? func?ioneze pe teritoriul României, dobânde?te calitatea de furnizor de educa?ie, prin hot?râre a autorit??ii administra?iei publice locale competente, respectiv prin hot?râre a Guvernului. Autorizarea de func?ionare provizorie confer? dreptul de organizare a admiterii, precum ?i de organizare ?i desf??urare a procesului de înv???mânt.
5.Beneficiarii direc?i ai educa?iei ?i form?rii profesionale sunt antepre?colarii, pre?colarii, elevii ?i studen?ii, precum ?i persoanele adulte cuprinse într-o form? de educa?ie ?i formare profesional?.
6.Beneficiarii indirec?i ai educa?iei ?i form?rii profesionale sunt familiile beneficiarilor direc?i, angajatorii, comunitatea local? ?i, într-un sens larg, întreaga societate.
7.Cadrul na?ional al calific?rilor este un instrument pentru stabilirea calific?rilor, în conformitate cu un set de criterii ce corespund unor niveluri specifice de înv??are. Cadrul na?ional al calific?rilor are ca scop integrarea ?i coordonarea subsistemelor na?ionale de calific?ri ?i îmbun?t??irea transparen?ei, accesului, progresului ?i calit??ii calific?rilor în raport cu pia?a muncii ?i societatea civil?.
8.Cadrul na?ional al calific?rilor din înv???mântul superior, denumit în continuare CNCIS, reprezint? instrumentul pentru stabilirea structurii calific?rilor din înv???mântul superior. CNCIS are ca scop asigurarea coeren?ei calific?rilor ?i a titlurilor ob?inute în înv???mântul superior. CNCIS asigur? recunoa?terea na?ional?, precum ?i compatibilitatea ?i comparabilitatea interna?ional? a calific?rilor dobândite prin înv???mântul superior. CNCIS este parte a Cadrului na?ional al calific?rilor definit la pct. 7.
9.Calificarea este rezultatul formal al unui proces de evaluare ?i validare, care este ob?inut atunci când un organism competent stabile?te c? o persoan? a ob?inut, ca urmare a înv???rii, rezultate la anumite standarde prestabilite.
10.Calitatea educa?iei este ansamblul de caracteristici ale unui program de studii sau program de calificare profesional? ?i ale furnizorului acestuia, prin care sunt îndeplinite standardele de calitate, precum ?i a?tept?rile beneficiarilor.
11.Centrul de zi este o institu?ie de stat sau a unei organiza?ii nonguvernamentale în care copiii cu deficien?e, transportabili, sunt g?zdui?i ?i îngriji?i în timpul zilei.
12.Centrul de educa?ie este o unitate de înv???mânt organizat? de c?tre Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului sau de organiza?ii neguvernamentale în parteneriat cu Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, având ca scop ?i finalitate recuperarea, compensarea, reabilitarea ?i integrarea ?colar? ?i social? a diferitelor categorii de copii/elevi/tineri cu deficien?e.
13.Cercetarea ?tiin?ific? universitar? include cercetarea ?tiin?ific? propriu-zis?, crea?ia artistic? ?i activit??ile specifice performan?ei sportive.
14.Competen?a reprezint? capacitatea dovedit? de a selecta, combina ?i utiliza adecvat cuno?tin?e, abilit??i ?i alte achizi?ii constând în valori ?i atitudini, pentru rezolvarea cu succes a unei anumite categorii de situa?ii de munc? sau de înv??are, precum ?i pentru dezvoltarea profesional? ori personal? în condi?ii de eficacitate ?i eficien??.
15.Competen?ele profesionale sunt un ansamblu unitar ?i dinamic de cuno?tin?e ?i abilit??i. Cuno?tin?ele se exprim? prin urm?torii descriptori: cunoa?tere, în?elegere ?i utilizare a limbajului specific, explicare ?i interpretare. Abilit??ile se exprim? prin urm?torii descriptori: aplicare, transfer ?i rezolvare de probleme, reflec?ie critic? ?i constructiv?, creativitate ?i inovare
16.Competen?ele transversale reprezint? achizi?ii valorice ?i atitudinale care dep??esc un anumit domeniu/program de studiu ?i se exprim? prin urm?torii descriptori: autonomie ?i responsabilitate, interac?iune social?, dezvoltare personal? ?i profesional?.
17.Controlul calit??ii educa?iei în unit??ile de înv???mânt preuniversitar semnific? activit??i ?i tehnici cu caracter opera?ional, aplicate sistematic de o autoritate de inspec?ie desemnat? pentru a verifica respectarea standardelor prestabilite.
18.Creditele pentru formare profesional? reprezint? totalitatea rezultatelor înv???rii dobândite de o persoan? pe parcursul unui program de formare profesional?, folosite pentru a indica progresele înregistrate ?i completarea unui program de formare care conduce c?tre ob?inerea unei calific?ri. Creditele sunt folosite pentru a permite transferul de la o calificare la alta, de la un nivel de calificare la altul ?i de la un sistem de înv??are la altul.
19.Creditele de studii transferabile surit valori numerice alocate unor unit??i de cursuri ?i altor activit??i didactice. Prin creditele de studii transferabile se apreciaz?, în medie, cantitatea de munc?, sub toate aspectele ei, efectuat? de student pentru însu?irea cuno?tin?elor ?i competen?elor specifice unei discipline.
20.Criteriul reprezint? un set de standarde care se refer? la un aspect fundamental de organizare ?i func?ionare a unui/unei furnizor de educa?ie/unit??i/institu?ii furnizoare de educa?ie în procesul autoriz?rii de func?ionare provizorie/acredit?rii/evalu?rii ?i asigur?rii calit??ii.
21.Cuno?tin?ele reprezint? rezultatul asimil?rii, prin înv??are, a unui ansamblu de fapte, principii, teorii ?i practici legate de un anumit domeniu de munc? sau de studii.
22.ECTS/SECT - Sistemul european de credite transferabile.
23.ECVET/SECTEFP - Sistemul european de credite transferabile pentru educa?ie ?i formare profesional?.
24.Educa?ia este ansamblul proceselor de punere în aplicare a programelor ?i activit??ilor de înv??are ?i formare de competen?e academice sau profesionale. Educa?ia include atât activit??ile de înv??are în context formal, cât ?i în context nonformal sau informal.
25.Educa?ia ?i formarea profesional? reprezint? ansamblul coerent ?i continuu de activit??i ?i experien?e de înv??are prin care trece subiectul înv???rii pe întreaga durat? a traseului s?u educa?ional-formativ.
26.EQF/CEC - Cadrul european al calific?rilor pentru înv??are pe tot parcursul vie?ii - este un instrument de referin?? pentru a compara nivelurile de calificare ale diferitelor sisteme de calific?ri ?i care promoveaz? atât înv??area de-a lungul vie?ii, cât ?i egalitatea de ?anse în societatea bazat? pe cunoa?tere, precum ?i continuarea integr?rii cet??enilor pe pia?a european? a muncii, respectând în acela?i timp marea diversitate a sistemelor na?ionale de educa?ie.
27.Evaluarea institu?ional? a calit??ii const? în examinarea multicriterial? a calit??ii educa?iei, a m?surii în care un furnizor de educa?ie/unitatea/institu?ia furnizoare de educa?ie ?i programele acesteia îndeplinesc standardele ?i standardele de referin??. Atunci când evaluarea calit??ii este efectuat? de organiza?ie, aceasta îns??i ia forma evalu?rii interne. Atunci când evaluarea calit??ii este efectuat? de o agen?ie na?ional? sau interna?ional? specializat?, aceasta ia forma evalu?rii externe.
28.Evaluarea rezultatelor înv???rii reprezint? procesul prin care se stabile?te faptul c? o persoan? a dobândit anumite cuno?tin?e, deprinderi ?i competen?e.
29.Indicatorul de performan?? reprezint? un instrument de m?surare a gradului de realizare a unei activit??i desf??urate de furnizorul de educa?ie/unitatea/institu?ia furnizoare de educa?ie prin raportare la standarde, respectiv la standardele de referin??. Nivelul minim al indicatorilor de performan?? corespunde cerin?elor unui standard. Nivelul maxim al indicatorilor de performan?? corespunde cerin?elor unui standard de referin??, este op?ional ?i diferen?iaz? calitatea în mod ierarhic, progresiv.
30.Îmbun?t??irea calit??ii educa?iei semnific? evaluarea, analiza ?i ac?iunea corectiv? continu? din partea furnizorului de educa?ie/unit??ii/institu?iei furnizoare de educa?ie, bazat? pe selectarea ?i adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum ?i pe alegerea ?i aplicarea standardelor de referin??.
31.Înv???mântul este un serviciu public organizat în condi?iile unui regim juridic de drept public în scopul educ?rii ?i form?rii profesionale a tinerei genera?ii.
32.Înv???mântul cu frecven??, cu frecven?? redus? sila distan?? sunt forme de organizare a proceselor didactice care implic?:
a)frecven?? obligatorie pentru înv???mântul cu frecven??;
b)înlocuirea orelor de predare cu activit??i de studiu individual ?i întâlniri periodice, de regul? s?pt?mânal, cu elevii/studen?ii/cursan?ii pentru desf??urarea activit??ilor aplicative obligatorii prev?zute în planurile-cadru de înv???mânt/planurile de înv???mânt, pentru înv???mântul cu frecven?? redus?;
c)înlocuirea orelor de predare cu activit??i de studiu individual ?i întâlniri periodice, desf??urarea seminarelor prin sistem tutorial ?i, obligatoriu, a tuturor activit??ilor didactice care dezvolt? competen?e ?i abilit??i practice în sistem fa?? în fa?? pentru înv???mântul la distan??.
33.Mandatul este perioada în care o persoan?, desemnat? prin vot sau prin concurs într-o func?ie de conducere, la nivelul unei unit??i/institu?ii de înv???mânt din cadrul sistemului na?ional de înv???mânt, pune în aplicare programul managerial pe baza c?ruia a fost învestit?. Mandatul are o durat? de 4 ani.
34.Organiza?ia interesat? în furnizarea de servicii de educa?ie este o persoan? juridic? ce cuprinde în statutul s?u activit??i de înv???mânt ?i se supune procesului de autorizare pentru a deveni furnizor de educa?ie.
35.Programele educa?ionale de tip "A doua ?ans?" sunt programe educa?ionale care au ca scop sprijinirea copiilor/tinerilor/adul?ilor care au p?r?sit prematur sistemul de educa?ie, f?r? a finaliza înv???mântul primar ?i/sau gimnazial, dep??ind cu cel pu?in 4 ani vârsta de ?colarizare corespunz?toare acestor niveluri, astfel încât ace?tia s? î?i poat? completa ?i finaliza înv???mântul obligatoriu, precum ?i s? poat? ob?ine o calificare profesional?.
36.Programele de calificare profesional? reprezint? oferta educa?ional? care conduce la dobândirea unei calific?ri profesionale înscrise în Registrul na?ional al calific?rilor.
37.Programele de studii concretizeaz? oferta educa?ional? a unei organiza?ii furnizoare de educa?ie.
38.Programul de studii acreditat este programul de studii care îndepline?te cerin?ele minime ale standardelor ?i indicatorilor de performan?? ai acredit?rii.
39.Programul de studii autorizat este programul de studii evaluat, avizat favorabil ?i care îndepline?te condi?iile autoriz?rii provizorii.
40.Punctele de credit pentru formare profesional? reprezint? exprimarea numeric? a importan?ei unei unit??i de rezultate ale înv???rii raportate la o calificare.
41.Registrul matricol unic al universit??ilor din România (RMUR) este o baz? de date na?ional? electronic? în care sunt înregistra?i to?i studen?ii din institu?iile de înv???mânt superior de stat, particulare sau confesionale, acreditate ori autorizate s? func?ioneze provizoriu. Constituirea RMUR se realizeaz? pe baza registrelor matricole ale institu?iilor de înv???mânt superior.
42.Registrul na?ional al calific?rilor este o baz? de date na?ional? ce cuprinde descrierea tuturor calific?rilor din România.
43.Rezultatele înv???rii reprezint? ceea ce o persoan? în?elege, cunoa?te ?i este capabil? s? fac? la finalizarea unui proces de înv??are. Rezultatele înv???rii se exprim? prin cuno?tin?e, abilit??i ?i competen?e dobândite pe parcursul diferitelor experien?e de înv??are formal?, nonformal? ?i informal?.
44.Sistemul na?ional de înv???mânt este constituit din ansamblul unit??ilor ?i institu?iilor de înv???mânt de stat particulare ?i confesionale acreditate, de diferite tipuri, niveluri ?i forme de organizare a activit??ii de educare ?i formare profesional?.
45.Sistemul tutorial semnific? organizarea activit??ilor didactice în înv???mântul la distan?? de c?tre un cadru didactic tutore ?i asigur?:
a)desf??urarea activit??ilor de înv??are ?i evaluare atât la distan??, cât ?i în sistem fa?? în fa??;
b)organizarea pe discipline ?i grupe care cuprind maximum 25 de elevi/studen?i/cursan?i.
46.Societatea cunoa?terii este o societate în care cunoa?terea constituie principala resurs?, fiind creat?, împ?rt??it? ?i utilizat? pentru a genera prosperitate ?i bun?stare membrilor s?i.
47.Standardul reprezint? descrierea cerin?elor formulate în termen de reguli sau rezultate, care definesc nivelul minim obligatoriu de realizare a unei activit??i în educa?ie. Orice standard este formulat în termeni generali sub forma unui enun? ?i se concretizeaz? într-un set de indicatori de performan??. Standardele sunt diferen?iate pe criterii ?i domenii.
48.Standardul de referin?? reprezint? descrierea cerin?elor care definesc un nivel optimal de realizare a unei activit??i de c?tre furnizorul de educa?ie/unitatea/institu?ia furnizoare de educa?ie, pe baza bunelor practici existente la nivel na?ional, european sau mondial. Standardele de referin?? sunt specifice fiec?rui program de studii sau fiec?rei institu?ii, sunt op?ionale ?i se situeaz? peste nivelul minim.
49.Statele ter?e reprezint? orice stat, cu excep?ia statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spa?iului Economic European ?i a Confedera?iei Elve?iene.
50.Unitatea reprezint? o unitate de înv???mânt din înv???mântul preuniversitar.
51.Unitatea de rezultate ale înv???rii reprezint? partea unei calific?ri care cuprinde un set coerent de cuno?tin?e, deprinderi ?i competen?e generale, care pot fi evaluate ?i validate.
52.Unitatea/Institu?ia furnizoare de educa?ie/Furnizorul de educa?ie sunt unit??ile ?i institu?iile de înv???mânt acreditate.
53.Validarea rezultatelor înv???rii reprezint? procesul prin care se confirm? c? rezultatele înv???rii dobândite de o persoan?, evaluate ?i certificate, corespund cerin?elor specifice pentru o unitate sau o calificare.
54.Transferul rezultatelor înv???rii ?i al creditelor asociate reprezint? procesul prin care rezultatele înv???rii ?i creditele asociate acestora sunt transferate ?i integrate în programul de formare profesional? pe care îl urmeaz? persoana care înva??.
55.Recunoa?terea rezultatelor înv???rii ?i a creditelor asociate reprezint? procesul prin care se acord? un statut oficial rezultatelor înv???rii ?i creditelor dobândite, evaluate ?i validate, în vederea acord?rii certificatului de calificare profesional?.
56.Certificarea rezultatelor înv???rii reprezint? procesul prin care se confirm? în mod formal rezultatele înv???rii dobândite de persoana care înva??, în urma unui proces de evaluare.
57.Înv???mântul public este echivalentul înv???mântului de stat, a?a cum este definit în Constitu?ia României, republicat?.
58.Înv???mântul privat este echivalentul înv???mântului particular, a?a cum este definit în Constitu?ia României, republicat?.
59.Degrevarea reprezint? scutirea par?ial? de efectuarea atribu?iilor prev?zute la art. 262 pentru personalul didactic de conducere, de îndrumare ?i de control, ca urmare a îndeplinirii unor responsabilit??i specifice func?iilor de conducere, de îndrumare ?i de control, precum ?i pentru persoanele desemnate de federa?iile sindicale reprezentative din înv???mânt ca urmare a particip?rii la procesul de monitorizare ?i evaluare a calit??ii sistemului de înv???mânt.
(la data 13-Mar-2013 punctul 58. din anexa 1 completat de Art. 1, punctul 3. din Ordonanta urgenta 14/2013 )

Publicat în Monitorul Oficial cu num?rul 18 din data de 10 ianuarie 2011

 
 

 
Referate : Astronomie
Eclipsa

Eclipsa este intunecarea unui corp ceresc. Apare cand umbra unui obiect din spatiu cade pe un altul sau cand un obiect trece prin fata altuia, blocand lumina.

Eclipsa solara are loc cand luna trece printre Soare si Pamant.

 

Read more...
Referate : Capitalele Europei
Praga

Cunoscut si ca "Orasul celor o suta de clopotnite", Praga – capitala de 1,2 milioane de locuitori a Cehiei, situata pe raul Valtava – a fost locuit fara intrerupere inca din epoca bronzului, facandu-si intrarea in istorie la jumatatea mileniului I aH, prin neamul celtic al boiomilor, neam de la care se trage si numele principalei provincii cehe, Boemia, si cu care, patru secole mai tarziu, avea sa duca lupte aprige insusi Burebista.

Read more...
Referate : Marile Fluvii
Mississippi, coloana vertebral? a Americii

În limba indienilor algonkin, numele s?u înseamn? „P?rintele apelor”; cu siguran??, fluviul Mississippi este, de dou? secole încoace, ?i patronul acvatic al celei mai mari puteri contemporane, Statele Unite ale Americii, al c?rui teritoriu în str?bate, de la nord la sud, ca o coloan? vertebral?.

Read more...
Referate : Psihologie
Visul

Visele reprezintã o oportunitate de autocunoastere. Ele sunt expresia prin care sufletul cautã sã mentinã integralitatea  fiintei noastrã pe calea evolutiei personale, eliberându-ne  în acelasi timp de vechile atitudini care, tinându-ne prizonieri ai trecutului, nu ne mai sunt de nici un folos. Singurul limbaj pe care-l cunoaste sufletul sunt simbolurile.

Read more...
Referate : Religie
Despre crestinism

Pentru ca in toate acestea crestinul ortodox traieste prezenta lui Dumnezeu si lucrarea Lui in lume, prin toate acestea ci vorbeste, comunica cu Dumnezeu. Aceste toate sint, de fapt, intruparea credintei omului in Dumnezeu. In ele credinta este vietuire.

Read more...
Recomanda Fun Child unui prieten
Bancul zilei
Scotieni

1.    Un scotian traverseaza Canalul Mânecii cu vaporul. Aproape de coasta Europei vede un scafandru iesind din apa. Lesina. Dupa ce a venit salvarea medicul îl întreaba:
- Ce s-a întâmplat?

Read more...
Comunitate
Teste de Evaluare
  • youtube
  • facebook
  • twitter
  • yahoo
  • vimeo
  • trilulilu

Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa office@funchild.ro
Website optimizat pentru Internet Explorer 6, Internet Explorer 7 si Mozilla Firefox.Ne puteti gasi cu usurinta si prin intermediul sistemelor sociale. Nu ezitati sa ne trimiteti email, raspundem tuturor emailurilor cu subiect serios.Consultati si pagina de Profil Demografic in cazul in care doriti sa ajutati proiectul cu o Sponsorizare. --- > Sitemap
© 2009-2010 FunChild.ro - Toate drepturile rezervate. Vezi Termeni si Conditii
Continutul acestui site nu poate fi copiat fara acordul scris al webmasterului.
Design si dezvoltare de Oprina Constantin - SEO & SEM
Contact Webmaster. Ajutor folosire site.